Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-1108/11/ENB Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od spąłty otrzymanej w wyniku działu spadku?
 
ITPB2/415-387/12/ENB opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii
 
ITPB2/415-1106/11/MM 1.W którym z krajów (w Polsce, czy w Niemczech) występuje obowiązek naliczenia, pobrania i wpłacenia podatku z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy za 2010 r.?2.Czy w sytuacji, gdy firma wykonywała prace budowlane na terytorium Niemiec przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy w roku podatkowym mogą one stanowić dla niej zakład w myśl art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ITPB2/415-65/12/BK Czy wartość wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracownika na obszarze określonym w umowie o pracę, jako miejsce świadczenia pracy, obejmujących m.in. wydatki związane z przejazdami i noclegami a zwracanych przez Spółkę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-744/12/AK Czy dochody uzyskane przez wnioskodawczynię w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-869/12/PSZ Skutki podatkowe zwrotu wydatków na remont wynajętego mieszkania.
 
IPTPB3/423-265/12-4/PM Czy w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, na spółce komandytowo – akcyjnej będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu niepodzielonego zysku wynikającego z przekazania zysku netto na kapitał rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ITPB1/415-579/12/AD Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów zlikwidowanych placówek oświatowych.
 
ILPB2/415-87/12-2/WS Data nabycia nieruchomości. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-87/12-3/WS Data nabycia nieruchomości. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów
 
ILPB2/415-138/12-4/TR 1) Czy ulga meldunkowa jest zasadna?
2) Czy Wnioskodawczyni może z niej skorzystać?
 
ILPB2/415-54/12-4/AJ Czy koszty związane z przygotowaniem działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego (tzn. wycięcie drzewek samosiejek oraz nawiezienie ziemi w celu zniwelowania poziomu działki) można traktować jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 
ILPB2/415-81/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB2/415-100/12-2/JK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ILPB2/415-99/12-2/JK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ILPB2/415-335/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
ILPB1/415-122/12-4/AG Czy kwota zapłacona tytułem odszkodowania w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego z powództwa Szpitala przeciwko Wnioskodawczyni jest kosztem uzyskania przychodu i może być uwzględniona w zeznaniu rocznym za rok 2011?
 
IPTPB2/415-576/12-2/TS Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wypłacanym wynagrodzeniem na rzecz Podatnika z tytułu umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) posiadanych przez Podatnika (które to udziały Podatnik uzyskał w drodze darowizny) powinna obliczyć i odprowadzić podatek przyjmując, że dochodem z umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) otrzymanych przez Podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie przez tego Podatnika uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Podatnika a wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w drodze darowizny?
 
IPTPB1/415-487/12-4/ASZ Przychody uzyskiwane przez małoletnie dziecko z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych.
 
IPPB2/415-738/12-2/MK zakresie obowiązków płatnika związanych z zawarciem i rozliczeniem przez pracowników oraz członków zarządu Spółki Kontraktów Terminowych.
 
ILPB2/415-251/12-4/WS Opodatkowanie kwoty otrzymanej na podstawie ugody sądu.
 
ILPB2/415-47/12-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-85/12-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania różnic kursowych wynikających z faktury VAT wystawionej Spółce lub przez Spółkę w walucie obcej kontrahentowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.
 
IPPB2/415-662/12-4/MS1 Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
ILPB1/415-256/12-2/AA Czy przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, w której Wnioskodawca ma status komandytariusza i powstanie w dniu faktycznej wypłaty zysku?
 
ILPB1/415-85/12-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości wystąpienia różnic kursowych na kwocie podatku od towarów i usług.
 
ILPB1/415-85/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania różnic kursowych w sytuacji umownych potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności wyrażonych w walucie obcej z podmiotem polskim.
 
ILPB1/415-84/12-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania różnic kursowych wynikających z faktury VAT wystawionej Spółce lub przez Spółkę w walucie obcej kontrahentowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.
 
ILPB1/415-241/12-4/AA Czy zysk, wobec którego podjęto uchwałę (zgodnie z Ksh) o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową stanowił podstawę opodatkowania dla wspólników nowopowstałej spółki komandytowej?
 
IPPB4/415-449/09/12-7/S/MP Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w sytuacji, gdy wydatek na nabycie nieruchomości został poniesiony, a nieruchomość położona jest na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
ILPB1/415-84/12-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości wystąpienia różnic kursowych na kwocie podatku od towarów i usług.
 
ILPB1/415-84/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania różnic kursowych w sytuacji umownych potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności wyrażonych w walucie obcej z podmiotem polskim.
 
IPPB2/415-647/12-7/MK Zakres skutków podatkowych związanych z otrzymaniem i sprzedażą przez Wnioskodawcę opcji otrzymanych w ramach wprowadzonego przez spółkę fińską programu motywacyjnego.
 
ILPB2/415-152/12-4/ES Czy wydatki związane z budową budynku wielorodzinnego przeznaczonego na wynajem mogą być zaliczone jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ww. ustawy?
 
IPPB4/415-483/09/12-7/S/SP Wynagrodzenie Wnioskodawcy za pracę nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-154/12-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-255/12-4/AG 1. Czy opłaty leasingowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000,00 EURO stanowią w całości koszt podatkowy?
2. Czy opłata wstępna w przypadku leasingu operacyjnego, u podatnika ewidencjonującego zdarzenia gospodarcze w księdze przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, stanowi w całości koszt podatkowy w dacie wystawienia faktury?
 
ILPB1/415-233/12-2/AG Czy uczestnicy projektu finansowanego ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), otrzymujący środki finansowe od Wnioskodawcy, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1201/12-2/KS Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 
ITPB1/415-843/12/AD Czy w związku z przekazaniem na zasadzie umowy użyczenia jednemu udziałowcowi (mężowi) udziałów oraz majątku firmy (nieruchomości) wystąpi po stronie podatnika przychód do opodatkowania?
 
IPPB1/415-1200/12-2/KS Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 
IPPB1/415-1202/12-2/KS Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 
ILPB1/415-388/12-2/IM Czy przychód z tytułu emisji reklam na stronie internetowej, uzyskiwany przez wydawcę można kwalifikować do przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy, jeżeli wydawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej?
 
IPPB1/415-1305/12-2/EC Ponoszone przez spółkę jawną wydatki na zakup praw autorskich do oprogramowania od Wnioskodawcy, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu spółki, a tym samym i Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki w wysokości wynikającej z cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, tj. obliczonej proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki, o ile zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów tej spółki.
 
IPPB1/415-1304/12-2/EC ponoszone przez spółkę jawną wydatki na zakup praw autorskich do oprogramowania od Wnioskodawcy, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu spółki, a tym samym i Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki w wysokości wynikającej z cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, tj. obliczonej proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki, o ile zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów tej spółki.
 
IBPBI/1/415-266/12/BK w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec
 
IBPBI/1/415-269/12/AB kwalifikacja do źródeł przychodów odsetek od lokat typu „Overnight” oraz lokat terminowych.
 
IBPBI/1/415-294/12/KB opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu przeniesienia autorskich prawa majątkowych do stworzonych oraz wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania pozostałych czynności wskazanych we
 
IBPBI/1/415-295/12/KB sposób opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu przeniesienia autorskich prawa majątkowych do stworzonych oraz wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania pozostałych czynności wskazanych we
 
IBPBI/1/415-313/12/ZK Czy uzyskane dochody z wykonywania czynności opisanych we wniosku będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako dochody z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób?
 
IBPBI/1/415-319/12/ESZ Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy, a w szczególności czy prowadzi do takich konsekwencji po stronie darczyńcy kończącego prowadzenie działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-326/12/ESZ Czy pracodawca tj. Ubezpieczający może zaliczać w koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności płacone przez niego kwoty składek regularnych z tytułu ww. polisy dla pracownika?
 
IPTPB2/415-590/12-5/AK 1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego od ustawowych odsetek za zwłokę z tytułu zadośćuczynienia oraz renty?
2. Czy ww. podatek o ile obowiązuje, Wnioskodawczyni ma zapłacić w rozliczeniu za 2012 r., czy za rok, w którym zapadnie ostateczny wyrok Sądu Najwyższego?
3. Kto – kiedy – w jakiej formie odda Wnioskodawczyni ewentualnie zapłacony podatek w ramach rozliczenia za 2012 r. w przypadku przegranej przez Nią sprawy?
 
IPTPB2/415-594/12-2/AK Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osiągniętego za 2012 r. dochodu, poniesione wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania polegającą na zmianie sposobu ogrzewania, tj. w ogrzewanie elektryczne (c.o. wodne z kotłem elektrycznym jednofazowym) w miejsce dotychczasowego ogrzewania węglowego (piec kaflowy z podkową grzejną), w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne – art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-353/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-354/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-355/12/RM Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-356/12/KB powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego udzielenia poręczenia kredytu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 
IBPBI/1/415-359/12/WRz Czy przychód z działalności usługowej związanej z wytwarzaniem mebli i ich montażem może być opodatkowany wg stawki 8,5% stawki ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBI/1/415-366/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-367/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne oraz sposobu opodatkowania tych przychodów (dochodów).
 
IBPBI/1/415-368/12/AP Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku.
 
IPPB1/415-1198/12-2/AM Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

Wskaźniki gospodarcze