Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-698/12/HD 1. Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność spełnia – na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – wymogi pojęcia działalności rolniczej, czy też definicji działów specjalnych produkcji rolnej lub pojęcia działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej)?
2. Czy uzyskane z opisanej działalności przychody będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie będą podlegać temu podatkowi?
 
ITPB1/415-659/12/TK 1. Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształconej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-658/12/TK 1. Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształconej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-300/12/BK Czy w przypadku opisanej we wniosku zamiany mieszkań może Pan skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-631/12/AK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 551 Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytowo-akcyjną zobowiązań wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-249/12/BK Czy spłatę kredytu mieszkaniowego można uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 
ITPB3/415-30/12/DK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Przedsiębiorstwa do SKA spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-477/12/TJ Opodatkowanie sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-313/12/TJ Opodatkowanie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu.
 
IBPBII/2/415-999/12/ŁCz wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w ramach tzw. najmu prywatnego
 
IBPBII/2/415-1000/12/ŁCz sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku rozbudowy nieruchomości budynkowej
 
IBPBII/2/415-262/12/JG moment powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązek odprowadzenia zaliczek oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-263/12/JG obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości wartościnominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w przypadku objęcia ich w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę komandytowo-akcyjną,
 
IBPBII/2/415-264/12/JG Skutki podatkowe związane z posiadaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
IBPBII/2/415-338/12/HS Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcję posiadaną przez wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-339/12/HS Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-340/12/HS Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-743/12/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPPB2/415-772/12-3/MG Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym.
 
IPPB2/415-731/12-2/MK zakresie obowiązków płatnika związanych z zawarciem i rozliczeniem przez pracowników oraz członków zarządu Spółki Kontraktów Terminowych.
 
IPPB2/415-778/12-2/AS Dokonywany przez Spółkę zwrot kosztów pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych do wysokości przewidzianych odrębnymi przepisami limitów będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - W sytuacji gdy dokonywane zwroty przekraczają limity przewidziane odrębnymi przepisami, kwoty przewyższające ww. limity, jako przychody z innych źródeł nie podlegające zwolnieniu, będą podlegały wykazaniu przez Spółkę w informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-691/12-4/JK2 Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu.
 
IPPB4/415-670/12-2/MP Czy stypendium naukowe przyznane dla wybitnego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307)?
 
IPPB4/415-663/12-2/MP Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane w 2011 roku przez Wojskową Agencję Mieszkaniową Oddział Terenowy w K., żołnierzowi zawodowemu świadczenie mieszkaniowe w zamian za brak kwatery stałej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-682/12-2/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2006 i 2007 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-656/12-2/JK3 Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży wspólnej z mężem działki?
 
IPPB4/415-621/12-4/JK Czy przychody ze sprzedaży działki będą opodatkowane podatkiem dochodowym
 
IPPB4/415-653/12-2/JK Fakt wydatkowania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych otrzymanych z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w darowiźnie na spłatę kredytu nie daje podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jako że Wnioskodawczyni nie jest osobą, która ten kredyt zaciągnęła na własne cele mieszkaniowe tylko przystąpiła do długu rodziców. Istotne jest bowiem w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, że kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika na realizację jego własnego celu mieszkaniowego.
 
IPPB4/415-625/12-4/JK Należy stwierdzić, iż sprzedaż części nieruchomości odpowiadającej wysokości udziału nabytego w 1997 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Natomiast sprzedaż części nieruchomości nabytej w wyniku częściowego podziału majątku małżonków będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy
 
IPPB4/415-644/12-4/JK3 Przyznana Wnioskodawcy kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 omawianej ustawy należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpiła jej wypłata.
 
IPPB4/415-278/11/12-9/S/JK wynagrodzenie zasadnicze oraz zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-594/12-4/JK Należy stwierdzić, iż środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w darowiźnie mogą być przeznaczone na budowę domu, gdzie współwłaścicielem jest mąż, córka i zięć.
 
IPPB4/415-641/12-7/JK Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie innego lokalu mieszkalnego oraz gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w przychodzie z odpłatnego zbycia, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rzeczonemu zwolnieniu nie będzie podlegał dochód uzyskany z tej sprzedaży, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie budynku gospodarczego, w przychodzie z odpłatnego zbycia, bowiem wydatek ten nie został wymieniony w ww. art. 21 ust. 25 przywołanej ustawy jako cel uprawniający do skorzystania z omawianego zwolnienia.
 
IPPB1/415-1055/12-2/ES Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w Spółce należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przewidzianego dla Wnioskodawcy w umowie Spółki, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników do Spółki?
 
IPPB1/415-1057/12-2/ES Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w Spółce należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przewidzianego dla Wnioskodawcy w umowie Spółki, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników do Spółki?
 
IPPB1/415-1056/12-2/ES Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami umowy Spółki?
 
IPPB1/415-1381/12-3/ES W jaki sposób powinien zostać rozliczony u Wspólnika - Wnioskodawcy przychód z tytułu obniżenia wartości jego wkładu w spółce komandytowej?
 
IPPB1/415-1058/12-2/ES Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami umowy Spółki?
 
IPPB4/415-724/12-3/MP Czy opisane wynagrodzenia wypłacane przez Instytut na rzecz osób pracujących przy realizacji Projektu (zarówno osobom aktualnie zatrudnionym jak i planowanych do zatrudnienia), a pochodzące ze środków Projektu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych? Jakie obowiązki spoczywają bądź będą spoczywać na Instytucie w związku z wypłatą opisanych w stanie faktycznym wynagrodzeń, pochodzących ze środków Projektu?
 
ITPB1/415-831/12/WM Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej.
 
IPTPB1/415-486/12-4/MD Czy ponowna amortyzacja środka trwałego z uwzględnieniem dotychczas dokonywanych odpisów będzie zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-475/12-4/AG Czy koszty eksploatacji mieszkania (opłaty ponoszonych za korzystania) opłacone przez Najemcę niezależnie od czynszu najmu stanowią podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-475/12-5/AG 1.Czy kaucja, podlegająca zwrotowi po zakończeniu okresu najmu, stanowi przychód Wynajmującego do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, w chwili jej otrzymania?
2.Czy wpłacona kaucja na zabezpieczenie roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy najmu potraktowana jako zwrot kosztów poniesionych strat w sytuacji, gdy zostanie przeznaczona na pokrycie szkód w związku z umową najmu, nie stanowi podstawy opodatkowania?
 
IPTPB1/415-504/12-2/ASZ Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-1269/12-2/EC dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-819/12/WM Czy odszkodowanie, w tym zwrócona przez bank kwota nadpłaty, wynikająca z rozliczenia umowy kredytowej w wysokości 3.300 zł, będzie przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze