Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 listopada 2012 r.
 
IBPBII/2/415-760/09/JG Czy diety i inne należności za czas podróży służbowych kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy są zwolnione z tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-272/12/TK Czy przychody akcjonariuszy z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowo-akcyjna w charakterze akcjonariusza podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. akcjonariusz zobowiązany jest do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-615/12/MR Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?
 
ITPB1/415-614/12/MR Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?
 
ITPB1/415-629/12/HD Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa), stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-420/12/TJ Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży gruntów rolnych.
 
ITPB2/415-887/11/IL Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku i działu spadku, stanowiącego Pana majątek odrębny i przeznaczona na zakup wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej mieszkania stanowi w całości wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1050/11/ENB Czy diety otrzymane przez członków Rady Doradczej Fundacji można zaliczyć do przychodów o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których odliczane są koszty uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 9 pkt 5 tej ustawy?
 
ITPB2/415-1048/11/IB Czy w związku z pracą na stanowisku kierownika produkcji i producenta telewizyjnego w Telewizji Polskiej S.A. przysługują Wnioskodawczyni 50% koszty uzyskania przychodu ?
 
ITPB2/415-1099/11/IL Czy w sytuacji gdy gospodarstwa rolne sprzeda Pan za cenę wyższą niż cena nabycia wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1101/11/IB W jaki sposób będą rozliczane w Polsce dochody Wnioskodawczyni z tytułu emerytury po zmarłym mężu wypłacane przez niemiecki urząd emerytalny na konto bankowe w Niemczech oraz dochody z najmu mieszkania w Niemczech?
 
ITPB2/415-901/11/MK Opodatkowanie kosztów podróży biegłych sądowych.
 
ITPB2/415-44/12/BK 1. Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia gruntu podlega zwolnieniu z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy sprzedający był zameldowany w budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, co poświadczone zostało zaświadczeniem złożonym w urzędzie skarbowym przez oboje małżonków?2. Jeśli zbycie gruntu rodzi obowiązek podatkowy, to czy podstawą obliczenia dochodu jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia gruntu a kosztami uzyskania dochodu, tj. nakładami poczynionymi w czasie posiadania nieruchomości (budowa ogrodzenia), które zwiększyły wartość tegoż gruntu i kosztami nabycia (sporządzenie umowy notarialnej), w wysokości określonej przez faktury VAT?
 
ITPB2/415-77/12/RS Czy do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości Wnioskodawca ma możliwość zaliczyć spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, stosownie do postanowienia Sądu o dział spadku i zniesienie współwłasności?
 
ITPB1/415-192/12/AK wkład niepieniężny do spółki cypryjskiej
 
ITPB1/415-877/12/MR Czy poprawnie Wnioskodawca potraktował otrzymany przychód z tantiem wykonawczych jako przychody z działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-850/12/PSZ Czy kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków Spółki za lata poprzednie, odpowiadający udziałowi Pani w zyskach Spółki, będzie stanowił na dzień przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo-akcyjna, dochód Pani z udziału w zyskach osób prawnych?
 
IPTPB2/415-550/12-4/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ST i WNiP dla celów ich amortyzacji w razie Kontynuacji działalności po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 
IPTPB2/415-550/12-5/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia ST i WNiP otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 
IPTPB2/415-550/12-6/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia Udziałów i akcji otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 
IPTPB2/415-550/12-7/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia Wierzytelności otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 
IPPB4/415-724/12-2/MP Zakres zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją P. oraz obowiązków płatnika
 
IPPB2/415-41/12-2/MK W zakresie skutków podatkowych ciążących na Spółce przekształconej w związku z przekształceniem Spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski na kapitale zapasowym
 
IPPB1/415-228/12-2/JB w zakresie :kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowy
 
ITPB2/4160-57/12/IL Czy w związku ze sprzedażą wymienionej wyżej nieruchomości zabudowanej Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
 
IPPB2/415-170/12-4/MG dochodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa różnych klas ujętych w odrębnych subrejestrach związanych z danym subfunduszem jednego funduszu inwestycyjnego jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia wszystkich jednostek, a kosztami poniesionymi przez uczestnika na ich nabycie. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat zgodnie z dyspozycją ww. przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 
IPPB2/415-233/12-2/MK przyznanie pracownikom Spółki w ramach Programu Wypłat Odroczonych niezbywalnego warunkowego prawa do nabycia w przyszłości akcji spółki R. oraz skutki podatkowe z tytułu realizacji przyznanego warunkowego prawa do nabycia akcji spółki R. mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii nie rodzą po stronie Spółki zatrudniającej pracowników będących uczestnikami ww. Programu obowiązków płatnika o których mowa w art. 31 ustawy podatkowej, ani obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-42/12-2/MK Wypracowany w latach ubiegłych zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową „wartość niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym spółki z o.o. stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód byłych wspólników Spółki z o.o. od którego spółka powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik pobierze zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-666/09/12-S/TJ Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na spłatę pożyczki hipotecznej.
 
ITPB2/415-938/09/12-S/MK Opodatkowanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a ustalenie prawa do ulgi meldunkowej.
 
IPPB2/415-815/12-2/MG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych Praw majątkowych nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki (tzw. agio) stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPPB2/415-816/12-2/MG Nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych praw majątkowych w postaci akcji w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce oraz udziałów w polskich spółkach kapitałowych nad wartością nominalną obejmowanych udziałów spółki kapitałowej (tzw. agio) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.
 
IPPB2/415-824/12-2/MK 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy mogą zostać zastosowane do przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o pracę. W przedstawionym stanie faktycznym koszty te znajdą zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wnioskodawcy za pracę twórczą wykonywaną przez niego w ramach obowiązków pracowniczych, o ile istotnie, jak stwierdza Wnioskodawca, efekty jego pracy (projekty techniczne sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.) będą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37. Natomiast do pozostałych składników wynagrodzenia ze stosunku pracy należy zastosować zryczałtowane koszty, wynikające z przywołanego art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; będą to bowiem składniki wynagrodzenia ze stosunku pracy nie pozostające w uchwytnym związku przyczynowo - skutkowym z działaniami twórczymi kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
ITPB2/436-135/11/12-S/MK Czy sprzedaż opisanego we wniosku udziału w nieruchomości podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%, czy będzie z tego podatku zwolniona na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 
IBPBI/1/415-385/12/ZK Czy do wartości początkowej nieruchomości, w postaci zabytkowej kamienicy, spółka mogła wliczyć, oprócz kosztów remontu i przebudowy, także wcześniej poniesione przez małżonków (tj. przed zawiązaniem spółki) koszty wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym im gruntem? Czy spółka poprawnie nalicza amortyzację stosując do kamienicy art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-282/12/MK Jakie są skutki podatkowe udzielenia bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 
IBPBII/1/415-283/12/MK Jakie są skutki podatkowe udzielenia bonifikaty 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 
IBPBII/1/415-329/12/BJ Czy Wnioskodawczyni może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?
 
IBPBII/1/415-333/12/BJ Czy zwolnienie mieszkańców zajmujących lokale mieszkalne usytuowane na parterze budynku z opłaty za windę i rozłożenie tej opłaty na mieszkańców zajmujących mieszkania usytuowane na wyższych piętrach (z kosztów utrzymania i eksploatacji oraz remontu tychże wind) będzie skutkowało obciążeniem mieszkańców parterów podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-357/12/MK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej?
 
IBPBII/1/415-359/12/AA Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, oddanego do dyspozycji pracownika, któremu zmieniono miejsce pracy, w tym czynsz najmu, media, itp. będą stanowiły przychód tegoż pracownika podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-366/12/MK W jaki sposób prawidłowo rozliczyć należny podatek dochodowy w Polsce, jeżeli przychody uzyskiwane są zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii?
 
IBPBI/1/415-255/12/WRz Jak określić źródła przychodów dla dochodów uzyskiwanych z najmu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego?
 
IBPBI/1/415-264/12/WRz W jaki sposób dokonać podziału wydatków poniesionych na energie elektryczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na inne cele?
 
IBPBI/1/415-370/12/WRz czy można dokumentować zakup towarów handlowych paragonami fiskalnymi?
 
IBPBI/1/415-371/12/AB Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków trwałych na potrzeby własne wspólników spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-374/12/ESZ Czy w przypadku gdy koszt przesyłki pocztowej jest wyższy niż 10 zł, nadwyżka stanowi koszt uzyskania przychodu u sprzedającego?
 
IBPBI/1/415-375/12/BK w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania środków trwałych na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-380/12/ESZ Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawczyni winna zaliczyć wstępną opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodów w całości w miesiącu jej poniesienia?
 
IBPBI/1/415-381/12/BK w zakresie skutków podatkowych uzyskiwania przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dochodów ze świadczenia usług na terytorium Niemiec
 
IBPBI/1/415-382/12/BK w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania środków trwałych na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej.
 
IPTPB2/415-615/12-4/KR Czy wartość podzielonego (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy), ale niewypłaconego wspólnikom zysku osiągniętego przez Spółkę będzie stanowić przychód dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową?

Wskaźniki gospodarcze