Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-361a/12/TJ Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymania darowizny w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
ITPB2/415-562/12/RS Skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszom ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.
 
ITPB2/415-29/12/IL Czy wygrana w konkursie plastycznym, który został ogłoszony poprzez rozwieszenie plakatów i w którym wartość nagrody nie przekracza 760 złotych korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-790/12/DP Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych przez Wnioskodawcę do Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB2/415-246/12/BK ulga meldunkowa - zameldowanie małżonków
 
ITPB2/415-191/12/MM możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
ITPB2/415-72/12/IB 1) Czy dochody z tytułu zasiłku chorobowego otrzymywanego w 2010 r. w Belgii podlegają opodatkowaniu w Polsce?2) Czy jeśli podlegają opodatkowaniu Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą oraz zastosować ulgę abolicyjną?
 
ITPB2/415-71/12/IB Czy środki wypłacane na zasadach i w sposób opisany w stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-175/12/IB Czy metodę zwolnienia (wyłączenia) z progresją można zastosować do całości osiągniętych przez Wnioskodawcę dochodów opisanych w zaistniałym stanie faktycznym?
 
ITPB2/415-187/12/BK Czy stypendium naukowe otrzymywane na podstawie ww. przepisów przez młodych naukowców jest wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-185/12/IL skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego gruntem
 
ITPB2/415-178/12/MM Czy po sprzedaży ww. mieszkania oraz zakupie ww. działek Wnioskodawca będzie zwolniony z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-173/12/BK Czy zwolnienie z podatku w ramach „ulgi meldunkowej” , o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zarówno lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi jak i gruntu (użytkowanie wieczyste) który nierozerwalnie jest z nim złączony?
 
ITPB2/415-229/12/ENB Czy otrzymany z Norwegii zasiłek dla bezrobotnych podlega ponownemu opodatkowaniu w Polsce? Czy zasiłek ten należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy czy też jako inne dochody?
 
ITPB2/415-228a/12/ENB Czy pracownicy, którzy nie zwrócili składek, uzyskali w miesiącu styczniu 2012 r. przychód ze stosunku pracy który należy opodatkować i oskładkować?
 
ITPB2/415-523/12/BK Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powinna zapłacić podatek, jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
ITPB2/415-509/12/ENB powstanie przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej
 
ITPB2/415-503/12/BK Czy środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku przeznaczone na remont mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską może Pan uwzględnić w całości w ramach zwolnienia od podatku?
 
ITPB2/415-500/12/BK Czy w sytuacji opisanej we wniosku jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania?
 
ITPB2/415-498/12/IL Czy w sytuacji gdy całą kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przeznaczył Pan na drugą ratę zakupionego przez Pana mieszkania korzysta Pan ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy też jest Pan zobowiązany zapłacić podatek?
 
ITPB2/415-521/12/BK koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
 
ITPB2/415-473/12/IB Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może nie pobierać zaliczki na podatek od pierwszego dnia pobytu pracownika poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pracownik oświadczy, że jego planowany pobyt poza granicami kraju przekroczy 183 dni oraz pracodawca przewiduje okresy zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) dłuższe niż 183 dni?
 
ILPB1/415-1095/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB2/415-94/12-5/WS Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
 
ILPB2/415-95/12-5/WS Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
 
ILPB2/436-197/12-4/MK 1. Jaką kwotę można odliczyć w zeznaniu PIT-39 (zbycie nieruchomość) ze spłaconego kredytu hipotecznego (całość spłaty 11 088,00)?
2. Czy można odliczyć w rozliczeniu jw. cały koszt remontu w wysokości 8 100,00 zł?
 
ILPB2/415-156/12-2/AJ Czy płatnik (bank) słusznie pobiera w opisanym stanie faktycznym podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-162/12-2/IM Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu. wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-161/12-2/IM Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – specjalista do spraw promocji, wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-90/12-2/WM Czy w przedmiotowych okolicznościach należy uznać, iż z dniem zbycia lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością powstał przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu zbycia nieruchomości lub samych udziałów w prawie własności gruntu lub części wspólnych budynku?
 
ILPB2/415-72/12-2/WM Czy wobec zbycia nieruchomości, w wykonaniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia udzielonej pożyczki, której Wnioskodawczyni nie była de facto właścicielem (a więc zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a jedynie dysponowała nią wobec zawartej uprzednio umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia powinna ponosić skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych związane ze zbyciem nieruchomości, obliczone zgodnie z zapisami art. 30e ww. ustawy oraz czy zasadne wobec powyższego było złożenie przez Zainteresowaną oświadczenia o przeznaczeniu uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości środków na własne cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych dwóch lat?
 
ILPB1/415-58/12-2/AMN Jakiego rodzaju przychód stanowi przyznana pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne?
 
IPTPB2/415-591/12-2/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
ITPB2/415-168/12/MU Skutki podatkowe odpracowania przez najemców lokali zobowiązań czynszowych.
 
IPTPB1/415-483/12-4/KO Z jaką datą należy dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów korekty zakupów towarów handlowych, tj. z datą zwrotu towaru i wystawienia faktury korygującej przez dostawcę (czerwiec 2012 r.), czy z datą wystawienia faktury pierwotnej (maj 2010 r.)?
 
IPTPB2/415-585/12-4/AKr Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
ILPB1/415-132/12-4/AA Czy Wnioskodawca miał prawo do jednorazowej amortyzacji w roku 2010 co do wyżej wymienionego samochodu marki Fiat Punto i co za tym idzie uznania tego pojazdu jako ciężarowy?
 
ILPB1/415-292/12-2/IM Czy Wnioskodawca, uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w roku podatkowym 2012 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom, które w poprzednim roku podatkowym wykonywał u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy rozwiązany z dniem 30 kwietnia 2011 r., traci prawo w roku 2012 do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek?
 
ILPB1/415-355/12-3/AMN Czy przepis art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF należy interpretować w ten sposób, że korzystanie przez pracowników Spółki z samochodów służbowych (zgodnie z zasadami określonymi przez Spółkę w Regulaminie) na potrzeby wykonywanych zadań pracowniczych, w tym na dojazd z miejsca zamieszkania, do pracy i z powrotem, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla pracownika?
 
IPPB2/415-770/12-4/AS Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym.
 
IPPB2/415-823/12-2/MK otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Byłego Udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-721/12-2/MK Zakres obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce w związku ze sponsorowaniem konferencji / zjazdów organizowanych na terytorium Polski oraz poza granicami kraju przeznaczonych dla lekarzy polegającym m.in. na pokrywaniu kosztów podróży lekarzom.
 
IPPB2/415-770/12-3/AS Zakres skutków podatkowych związanych z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę w roku przekształcenia.
 
IPPB2/415-812/12-2/AS Zakres skutków podatkowych z tytułu wniesienia aportu w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa do spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej.
 
ILPB2/415-105/12-2/AJ Czy Wnioskodawca będzie miał na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 z późn. zm.) uprawnienie do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?
 
ILPB2/415-153/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowania należności przysługujących żołnierzom zawodowym.
 
ILPB2/415-97/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
 
ILPB2/415-195/12-2/ES Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-210/12-2/WM Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 
ILPB2/415-361/12-2/WS Sprzedaż nieruchomości.
 
ILPB2/415-168/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika?
 
ILPB1/415-215/12-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-189/12-2/ES Czy w 2011 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia kwoty darowizny przekazanej na cele kultu religijnego jeżeli posiada zaświadczenie, z którego wynika wartość darowizny?
 
IPPB1/415-1197/12-2/AM Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
ILPB2/415-359/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1315/12-2/MT do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB1/415-1031/12-2/MT 1. Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość przekazanych towarów, które przy zakupie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy mąż Wnioskodawczyni przejmując towary handlowe z jej firmy powinien je ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności i czy będzie mógł uwzględnić je w swoich kosztach uzyskania przychodu (poprzez różnice remanentowe)?
 
IPPB1/415-1199/12-2/AM Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1314/12-2/MT do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB1/415-974/12-2/AM 1. Czy w przypadku braku rozdzielenia ceny nabycia pomiędzy grunt, a budynek, prawidłowym będzie wykorzystanie wyceny gruntu dokonaną na zlecenie urzędu gminy i odjęcie jej od ceny nabycia z aktu notarialnego, aby w ten sposób wycenić wartość początkową budynku?2. Czy część gruntu, na której postawiony jest budynek podlega amortyzacji wraz budynkiem?3. Czy niezamortyzowana cześć inwestycji w zakupionym budynku, która do czasu nieruchomości podlegała amortyzacji powiększą jego wartość początkową.
 
ILPB1/415-246/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.
 
IPPB2/415-769/12-3/AS W przedmiotowej sprawie wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy, a Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
 
IPPB2/415-769/12-2/AS W przedmiotowej sprawie wypracowany w bieżącym roku zysk spółki z o.o. w dniu jej przekształcenia w spółkę komandytową odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy.
 
IPTPB1/415-476/12-4/KO Czy w związku z koniecznością pobytu Wnioskodawcy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na świadczenie usług związanych z tą działalnością Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych?
 
IPTPB1/415-495/12-2/KO Czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu umowy o dzieło zawartej przez Wnioskodawcę z reżyserem wykonującym reżyserię sztuki w siedzibie Wnioskodawcy jednorazowo, a mającym stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej i przedstawiającym certyfikat rezydencji w tym kraju?
 
IPTPB2/415-601/12-2/KSU 1) Czy przychodem podatkowym Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów w „Spółce” w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w „Spółce polskiej” będzie, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalna wartość objętych udziałów w „Spółce” nawet w przypadku, gdy wartość rynkowa obejmowanych udziałów przewyższa ich wartość nominalną (a wartość emisyjna wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej udziałów w „Spółce polskiej” będących przedmiotem aportu)?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. przy założeniu, że wartość emisyjna wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej wnoszonych aportem udziałów w „Spółce polskiej”, odpowiednie stosowanie art. 19 do przedmiotowej transakcji, ograniczać się będzie jedynie do art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze, a w pozostałej części art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosowany nie będzie, a tym samym przychodem podatkowym Wnioskodawczyni będzie zawsze wartość nominalna wydanych udziałów?
 
IPTPB2/415-630/12-2/KR Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki z o.o., spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 
IPTPB2/415-605/12-2/KSM Czy do kosztów nabycia – określonych w art. 22 ust. 6c Wnioskodawca ma prawo zaliczyć opłatę notarialną (2% podatku od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notarialne oraz opłaty sądowe), którą Wnioskodawca poniósł wspólnie z żoną przy zakupie powyższego mieszkania – wskazaną w akcie notarialnym oraz odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego?
 
IPTPB2/415-606/12-4/KR Czy Wnioskodawczyni nie będzie opodatkowana na moment wystąpienia w razie umorzenia przymusowego lub automatycznego 100% Jej akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-606/12-5/KR Czy Wnioskodawczyni nie będzie opodatkowana na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jej akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-606/12-6/KR Czy Wnioskodawczyni nie będzie opodatkowana na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jej akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IBPBI/1/415-433/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.
 
IBPBI/1/415-434/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.
 
IBPBII/1/415-389/12/AA Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IBPBII/2/415-191/12/JG Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-435/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.
 
IBPBII/1/415-390/12/AA Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IBPBI/1/415-436/12/KB opodatkowanie dochodów z tytułu zbycia papierów wartościowych przez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze.
 
IBPBII/1/415-393/12/HK Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na mocy zawartej ugody sądowej?
 
IBPBII/1/415-394/12/MK Jakie są skutki podatkowe udzielenia bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla osoby która prawo do tego użytkowania uzyskała przed dniem 05 grudnia 1990 r.?
 
IBPBII/2/415-674/12/MW Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. może zostać zwolniony z opodatkowania w sytuacji przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBI/1/415-438/12/KB możliwość uznania spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem za zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 
IBPBII/2/415-210/12/MW Sprzedaż gospodarstwa rolnego.
 
IBPBI/1/415-440/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBII/2/415-212/12/HS Czy sprzedaż domu i związanej z nim działki oraz udziałów w działce stanowiącej „dojście” do domu w dniu 05 kwietnia 2011r. jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z zapisem art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest uważane jako źródło przychodów?
 
IBPBII/2/415-215/12/JG Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?
 
IBPBI/1/415-442/12/BK w zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez adwokata pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBII/2/415-691/12/MW Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-216/12/ŁCz Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji.
 
IBPBII/2/415-219/12/MW Czy opłaty za media, które wynoszą 289,06 zł z ogólnej kwoty czynszu dla spółdzielni oraz opłata za zimną wodę w kwocie 135,30 zł wnioskodawczyni może odliczać od przychodu z tytułu najmu, który podlega ryczałtowi (do 2011r. ryczałt płacony był od całej kwoty otrzymywanej od najemcy)?
 
IBPBI/1/415-443/12/BK w zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez adwokata pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBII/2/415-692/12/MW Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-220/12/MM Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBI/1/415-445/12/RM Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/2/415-221/12/CJS Sprzedaż nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-239/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
 
IBPBII/2/415-240/12/AK Czy wniesienie do spółki tytułem wkładu wierzytelności wobec poprzedniej spółki partnerskiej, z której wnioskodawczyni wystąpiła, o rozliczenie wartości udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem z tej spółki, rodzi obowiązek w podatku dochodowym?
 
IBPBI/1/415-446/12/BK w zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-448/12/ZK Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 
IBPBII/2/415-245/12/CJS Ulga meldunkowa (grunt).
 
IBPBI/1/415-449/12/BK w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów z prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych ze świadczenia usług na podstawie kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim.
 
IBPBII/2/415-246/12/AK Czy dochody uzyskane przez LP (spółkę komandytową z siedzibą w Republice Cypru) w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IBPBI/1/415-456/12/ESZ Czy wydatek poniesiony na zakup napojów alkoholowych podawanych przez organizatora w czasie kolacji będącej elementem programowym konferencji branżowej może stanowić u wspólnika Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IBPBII/1/415-464/MCZ Świadczenie rzeczowe a zaległe opłaty zaliczki na poczet opłat.
 
IBPBI/1/415-457/12/ZK Czy koszty dojazdu do kraju (do X), gdzie mieści się kamienica, w której wynajmuje lokale pod działalność gospodarczą i gdzie przynależy do US i UM, w postaci faktur za paliwo rozliczanych wg ewidencji przebiegu pojazdu - zgodnie ze stawkami za km, stanowią koszt uzyskania przychodu, o który może pomniejszyć swój przychód z czynszu?
 
IBPBII/1/415-506/12/AŻ Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Islandii a wypłacanego przez polski Urząd Pracy.
 
IBPBI/1/415-460/12/AB Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w spółce Komandytowej.
 
IBPBII/1/415-536/12/AA 1. Czy umorzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 
IBPBI/1/415-461/12/AB Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w spółce Komandytowej.
 
IBPBII/1/415-537/12/AA 1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 
IBPBI/1/415-467/12/ZK Czy niezamortyzowana wartość samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-538/12/AA 1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 
IBPBI/1/415-470/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, momentu i sposobu opodatkowania tych przychodów (dochodów) oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy
 
IBPBI/1/415-471/12/AB występowanie powiązań między podmiotami i sposób sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej
 
IBPBI/1/415-472/12/AB występowanie powiązań między podmiotami i sposób sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej
 
ITPB2/415-520/12/MK Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych .
 
ITPB2/415-519/12/MK Czy od opisanej powyżej transakcji zamiany należy rozliczyć podatek dochodowy, a jeśli tak to na jakich zasadach?

Wskaźniki gospodarcze