Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-1091/11/RS zwolnienie z opodatkowania otrzymanego stypendium naukowego
 
ITPB2/415-1027/11/RS Czy świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z których korzystają również członkowie rodzin byłych pracowników, stanowią świadczenia dla emerytów i rencistów podlegające zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł)?
 
ITPB2/415-1025/11/MM Czy w związku z koniecznością sprzedaży mieszkania w Namysłowie Wnioskodawca (na skutek poniesionych zmian mieszkań poniósł straty) będzie musiał zapłacić podatek, w sytuacji gdy uzyskane pieniądze – w ciągu dwóch lat od dokonania tej sprzedaży – przeznaczy na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-1024/11/MM Czy przeznaczenie części kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na spłatę spadkobierców (tj. 60.180 zł), którzy na skutek zawartej ugody zrzekli się udziałów w nieruchomości uzyskanej w spadku po dziadku stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-974/11/MM terminy związane z opodatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 
ITPB2/415-931/11/IB 1) Czy Spółka jest płatnikiem podatku od osób fizycznych (dalej: podatek PIT) z tytułu przychodów ze stosunku pracy w przypadku nieodpłatnego objęcia akcji przez pracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego?2)Czy nieodpłatne objęcie akcji przez pracowników Spółki w ramach planu motywacyjnego uznać należy za przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o PIT i czy w związku z taką kwalifikacją podatkową uzyskanej przez pracowników korzyści majątkowej, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek obowiązek podatkowy w podatku PIT - tj. czy Spółka pełni rolę płatnika tego podatku?3)Czy w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy w podatku PIT powstaje w momencie nieodpłatnego objęcia akcji przez pracownika Spółki, czy też w momencie zbycia akcji przez pracownika Spółki ?
 
ITPB1/415-689/12/MR Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-967/11/MK Czy dokonana przez Panią sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-37/12/DP skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
ITPB1/415-64/12/MR Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa powyżej powinien zostać opodatkowany na podstawie regulacji art. 30c ust. l updof, jako przychód osiągnięty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-184/12/WM Czy zgodnie z art. 23 ust 2 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia wierzytelności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów w roku 2011 w kwocie netto 50.473 zł 23 gr?
 
ITPB1/415-320/12/DP Czy opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media ponoszone przez najemcę i wpłacane na konto wynajmującego związane z przedmiotem najmu nie stanowią składnika przychodu z tytułu najmu?
 
IPPB3/423-507/12-4/DP Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, zgodnie z którym, zyski niewypłacone akcjonariuszom, lecz podzielone w inny sposób (w tym przekazane na kapitał zapasowy), nie będą stanowić przychodu dla akcjonariuszy spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną, w związku z czym powstała w wyniku przekształcenia spółka nie będzie zobowiązana do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?
 
IPPB1/415-1184/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB1/415-1271/12-2/EC O ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1078/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB2/415-732/12-4/MG kwota odszkodowania wypłacona byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody sądowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1082/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB1/415-1076/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB1/415-1079/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB1/415-1080/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB4/415-651/12-2/SP Powstanie po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego, a także w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-651/12-3/SP Powstanie po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego, a także w zakresie możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-665/12-2/SP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w Danii w 2009 r. podlega opodatkowaniu w Polsce, bez możliwości zastosowania „ulgi abolicyjnej”
 
IPPB4/415-639/12-2/SP Należy stwierdzić, iż w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej poza granicami kraju koszt polisy ubezpieczeniowej pokrytej przez Wnioskodawcę obejmującej koszty leczenia, nie stanowi ich przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast koszt polisy ubezpieczeniowej pokrytej przez Wnioskodawcę, związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej poza granicami kraju, obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z uwagi na fakt, iż de facto nie dojdzie do zwrotu wydatków poniesionych na ww. cel w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-656/12/AP skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą na niej budową budynku usługowo-mieszkalnego
 
IBPBII/2/415-584/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IBPBII/1/415-527/12/AA Czy w przypadku pracownika, któremu przyznano samochód służbowy i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Wnioskodawca jest zobowiązany do doliczenia do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania, a miejsca wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca występuje w roli płatnika podatku dochodowego z tego tytułu?
 
IBPBII/2/415-491/12/MW Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci programu komputerowego.
 
IBPBI/1/415-511/12/BK w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku oraz częściowo w drodze zniesienia współwłasności
 
IBPBII/2/415-515/12/MW Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.
 
IBPBI/1/415-515/12/AB możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za korzystanie z nieruchomości gruntowej.
 
IBPBII/2/415-516/12/MM Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-516/12/BK w zakresie skutków podatkowych otrzymania renty z Hiszpanii
 
IBPBI/1/415-517/12/AB skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową oraz wynikającej z tego zdarzenia konieczności opodatkowania zgromadzonego na kapitale zapasowym niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
 
IBPBI/1/415-529/12/KB podmioty powiązane
 
IBPBI/1/415-532/12/ZK Czy w opisanym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, wydatki poniesione na remont i modernizację kamienicy są prawidłowo zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IBPBI/1/415-534/12/AP Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/1/415-347/12/BJ Sposób opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IBPBII/1/415-352/12/BJ Czy korzystanie przez pracowników z nieodpłatnie udostępnionego im mieszkania w trakcie podróży służbowej stanowi u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-105/12/MM Ulga meldunkowa (grunt).
 
IBPBII/1/415-363/12/MK Czy zwolniony jest z podatku dochodowego dodatek do emerytury z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?
 
IBPBII/1/415-396/12/AA Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
 
IPTPB1/415-503/12-2/AG Czy w sytuacji, kiedy w oparciu w szczegółowo określony regulamin, zatwierdzony uprzednio przez Zarząd, Wnioskodawca przyznawałby swoim zawodnikom klubowym oraz trenerom nagrody, kilka razy do roku, po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek, bądź zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów, a ich konkretna wysokość uzależniona byłaby od trzech czynników:
  • od całościowej wartości nagrody dla wszystkich zawodników klubowych oraz trenerów za określony system współzawodnictwa,
  • od miejsca zajętego przez klub po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek lub zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów,
  • od współczynnika udziału w nagrodzie za określony system współzawodnictwa, ustalonego uprzednio w regulaminie, odmiennego dla każdego zawodnika oraz trenera
    - prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te, w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł, będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • Wskaźniki gospodarcze