Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-1043/11/IL Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku, stanowiącego Pani majątek odrębny i przeznaczona na remont budynku mieszkalnego, którego nie jest Pani współwłaścicielem stanowi wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-984a/11/ENB 1)Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, w sytuacji gdy nie posiadając rzetelnej informacji odnośnie przysługujących Jej praw i obowiązków złożyła wymagane oświadczenie z przekroczeniem terminu?2)Czy możliwe jest anulowanie całości lub części odsetek karnych, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni nie była świadoma konieczności zapłaty wymaganego podatku, ale spełniała wymogi w zakresie skorzystania z ulgi meldunkowej?3)Czy możliwe jest odliczenie od wymaganej kwoty podatku:-kosztów notarialnych sprzedaży mieszkania,-kosztów zakupu działki budowlanej z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży mieszkania,-kosztów notarialnych zakupu działki budowlanej,-kosztów uzbrojenia oraz doposażenia w wymaganą dokumentację techniczną działki budowlanej
 
ITPB2/415-994/11/MM Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.
 
ITPB3/415-44/12/PS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Podatnik, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 
ITPB1/415-179/12/HD Czy będąc właścicielem firmy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wartość diet z tytułu odbywanych podróży służbowych na terenie Polski i poza jej granicami?
 
ITPB1/415-161/12/WM Czy od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca stosuje prawidłowe kursy walut do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i prawidłowo oblicza różnice kursowe?
 
ITPB2/415-126/12/IL Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-118/12/TK W jaki sposób ustalony powinien zostać dochód z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego akcji, od którego Wnioskodawca ma obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli akcje te zostały nabyte w drodze darowizny?
 
ILPB2/415-738/12-2/WM 1. Czy kwota przekazana na spłatę części kredytu mieszkaniowego odziedziczonego po małżonce – w wysokości 1/4 całego kredytu, czyli 23 478,72 zł – obliczona proporcjonalnie do wartości odziedziczonego lokalu mieszkalnego, którego spłata była niezbędna, aby możliwa była sprzedaż mieszkania, może zostać zaliczona do wydatków na cele mieszkalne i jako taki wydatek odliczona w deklaracji PIT-39?
2. Czy połowa mieszkania, która jest własnością Wnioskodawcy, od momentu zakupu lokalu mieszkalnego, czyli od 18 czerwca 2004 r., może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-738/12-3/WM 1. Czy kwota przekazana na spłatę części kredytu mieszkaniowego odziedziczonego po małżonce – w wysokości 1/4 całego kredytu, czyli 23 478,72 zł – obliczona proporcjonalnie do wartości odziedziczonego lokalu mieszkalnego, którego spłata była niezbędna, aby możliwa była sprzedaż mieszkania, może zostać zaliczona do wydatków na cele mieszkalne i jako taki wydatek odliczona w deklaracji PIT-39?
2. Czy połowa mieszkania, która jest własnością Wnioskodawcy, od momentu zakupu lokalu mieszkalnego, czyli od 18 czerwca 2004 r., może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-204/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-739/12-4/WM 1. Czy kwota przekazana na spłatę kredytu mieszkaniowego, którego spłata była niezbędna, aby możliwa była sprzedaż mieszkania, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i jako taki koszt odliczona w deklaracji PIT-39?
2. Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, tzn. wydatków związanych z remontem własnego budynku mieszkalnego oraz spłaty części zaciągniętego kredytu, jeżeli wydatki te zostaną wydatkowane w przeciągu 2 lat?
 
ILPB2/415-739/12-5/WM 1. Czy kwota przekazana na spłatę kredytu mieszkaniowego, którego spłata była niezbędna, aby możliwa była sprzedaż mieszkania, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i jako taki koszt odliczona w deklaracji PIT-39?
2. Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, tzn. wydatków związanych z remontem własnego budynku mieszkalnego oraz spłaty części zaciągniętego kredytu, jeżeli wydatki te zostaną wydatkowane w przeciągu 2 lat?
 
ILPB1/415-225/12-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-185/12-2/JK Opodatkowanie przychodów z kapiatłów pieniężnych.
 
ILPB2/415-185/12-3/JK Opodatkowanie przychodów z kapiatłów pieniężnych.
 
ILPB2/415-263/12-2/WM Czy w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej powstaje przychód do opodatkowania?
 
IPPB2/415-838/12-2/MG Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-640/12-2/SP Czy w przypadku kiedy U. przyznaje osobie wyjeżdżającej pełną dietę mimo udokumentowania usługi hotelowej rachunkiem, z którego wynika że usługa hotelowa obejmuje noclegi śniadanie – to 15% tej diety należy uznać za przychód wyjeżdżającego podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1269/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB2/415-139/12-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
ILPB1/415-1270/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
IPPB4/415-643/12-5/JK przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości, w części stanowiącej grunt rolny i zabudowane użytki rolne, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej las i grunty leśne, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie był zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży lasu i gruntu leśnego będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-681/12-2/MP Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 
IPPB4/415-817/12-6/JK Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeśli będzie to w jakiej wysokości od budynku, a w jakiej od gruntu?
 
ILPB2/415-186/12-2/AJ Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu refinansowanego jest wolny od podatku dochodowego?
 
IPPB4/415-734/12-4/JK Czy z uzyskanego dochodu od sprzedaży mieszkania Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku?
 
IPPB4/415-735/12-4/JK Czy z uzyskanego dochodu od sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od podatku?
 
ILPB1/415-138/12-3/AP W zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 
IPPB4/415-583/12-4/JK Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 
ILPB1/415-187/12-4/TW 1) Czy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki, pracowników obciążać będzie podatek dochodowy, jeżeli nie jest możliwe określenie wartości świadczenia przypadającego konkretnemu pracownikowi?
2) Czy należy rozliczyć (i w jaki sposób) podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników z tytułu zamówienia karnetów na basen, jeżeli nie jest możliwe określenie wartości świadczenia przypadającego konkretnemu pracownikowi?
3) Czy przychody z pkt 1 i 2 należy zsumować, przy obliczeniu limitu 380 zł, jako kwoty wolnej od podatku (w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pkt 1 i 2)?
 
IPPB4/415-591/12-4/SP Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych przez pracownika portugalskiej spółki.
 
ILPB1/415-187/12-5/TW 1) Czy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki, pracowników obciążać będzie podatek dochodowy, jeżeli nie jest możliwe określenie wartości świadczenia przypadającego konkretnemu pracownikowi?
2) Czy należy rozliczyć (i w jaki sposób) podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników z tytułu zamówienia karnetów na basen, jeżeli nie jest możliwe określenie wartości świadczenia przypadającego konkretnemu pracownikowi?
3) Czy przychody z pkt 1 i 2 należy zsumować, przy obliczeniu limitu 380 zł, jako kwoty wolnej od podatku (w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pkt 1 i 2)?
 
ILPB2/415-162/12-4/WS Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji.
 
IPPB4/415-631/12-4/JK Sprzedaż działek nabytych w darowiźnie w 2001 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast sprzedaż działek nabytych w drodze umowy zamiany w 2011 r. dokonana przed upływem pięciu lat od daty ich nabycia będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tej sprzedaży może jednakże korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku wydatkowania uzyskanego przychodu, w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), c) i d) ustawy, tj. na nabycie lokalu mieszkalnego, na budowę własnego budynku mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy.
 
IPPB2/415-835/12-2/MK Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-848/12-2/MK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 
ILPB2/415-179/12-4/WM 1. Czy w związku z podziałem nieruchomości i sprzedażą wydzielonych części obejmujących grunt zabudowany segmentem Wnioskodawca stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?
2. Czy z tytułu sprzedaży wydzielonych działek budowlanych Zainteresowany będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też taka sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi upływ pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej nieruchomości?
3. Czy termin pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, należy liczyć w przypadku ewentualnej sprzedaży od daty zakupu nieruchomości gruntowej, czy od daty wybudowania budynku i zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu?
 
ILPB1/415-238/12-2/IM 1. Czy w świetle brzmienia art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o PDOF prawidłowe jest ustalenie proporcji udziału w zyskach wspólników nowoutworzonej SK w ten sposób że na Wnioskodawcę wnoszącego wkład o wartości niższej niż wartość wkładu pozostałych wspólników przypadać będzie prawo do udziału w zyskach/stratach SK w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu (tj. nawet na poziomie 99%)?
2. Czy określenie proporcji w opisany wyżej sposób samo z siebie nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu?
 
IPTPB1/415-481/12-4/MD Czy otrzymana kwota grantu stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-595/12-4/JR Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 
IPTPB2/415-595/12-5/JR Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 
IPTPB1/415-501/12-2/KO Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo traktując wypłaconą dodatkową gratyfikację jako przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-370/12/MM Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-375/12/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-376/12/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-385/12/MM Czy w razie dokonania w roku 2012 lub 2013 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działki nr 140/11,140/13,19/3,156/2 o łącznej powierzchni 2103 m2 wraz ze wszystkimi budynkami posadowionymi na tych działkach, a więc wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym spełniającym warunki określone w art. 5 Dekretu, stanowiącym obecnie własność spadkobierców po ojcu wnioskodawczyni, budynkami warsztatowymi, które zostaną nabyte przez spadkobierców ojca wnioskodawczyni w 2012 r. powstanie po stronie wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-392/JG Czy kwota uzyskana z tytułu zwrotu nakładów na lokal mieszkalny stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-400/12/MW Czy kwoty uzyskane z refakturowania opłat za wodę stanowią przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z najmu?
 
IBPBII/2/415-401/12/AK Ustalenie wysokości przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy w umowie sprzedaży tego lokalu zawartej w formie aktu notarialnego jego cenę określono łącznie z wyposażeniem.
 
IBPBII/2/415-408/12/MW Zniesienie współwłasności nieruchomości

Wskaźniki gospodarcze