Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-100/12/TK Czy w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, w związku z wypłaceniem Akcjonariuszowi B wynagrodzenia za akcje zbywane przez niego na rzecz Spółki celem ich umorzenia w wysokości niższej niż wartość rynkowa tych akcji, Wnioskodawca osiągnie jakikolwiek przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-101/12/TK Jak Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania przy odpłatnym zbyciu akcji w Spółce w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ITPB1/415-102/12/TK Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej, ich wartość nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu (w szczególności na mocy art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pomimo iż Wnioskodawca otrzyma część majątku likwidacyjnego Spółki osobowej większą, niż wynikałaby z proporcji pomiędzy wkładem wniesionym przez Wnioskodawcę, a wkładami wniesionymi przez pozostałych wspólników Spółki Osobowej?
 
ITPB1/415-87/12/AK Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w dniu 16 października 2011 r. nabytego w drodze spadku jest Pani zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku zarówno z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego jak i samego gruntu nabytego aktem notarialnym z dnia 29 października 2009 r.?
 
ITPB1/415-91/11/AK Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 30% płaconych odsetek od zaciągniętego na własny rachunek (nie w ramach działalności gospodarczej) kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego, ponieważ taki udział w ww. mieszkaniu przeznaczył wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-474/12/RS Odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 
ITPB2/415-513/12/IB Czy nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego radnemu Gminy, miesięczne opłaty w formie abonamentu za korzystanie z telefonu komórkowego oraz koszt udziału w szkoleniach, seminariach, itp. w związku z pełnieniem przez niego obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód z działalności wykonywanej osobiście? Jeżeli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy powinna być pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i jaki należy wystawić PIT?W jaki sposób ustalić przychód radnego w przypadku skierowania na szkolenie, konferencję, itp., w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich?
 
ITPB2/415-538/12/MU Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania (darowizna).
 
ITPB2/415-544/12/ENB Czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa dokonany w formie aktu notarialnego mieści się w granicach dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) i podlega podatkowi na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-502/12-2/MAP Czy w związku z zawartą pomiędzy współwłaścicielkami umową określającą zasady korzystania z działki X, dopuszczalne jest rozliczanie przychodu i kosztów z tytułu wynajmu działki X w całości przez Wnioskodawczynię, jeżeli współwłaścicielkami tej działki są także Jej pełnoletnie córki?
 
IPTPB2/415-596/12-2/TS Czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwały Wnioskodawczyni 50% koszty przychodu?
 
ITPB1/415-928/12/HD Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych – w sytuacji zawierania umów o otwieranie „depozytów automatycznych”, w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy – stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 
ITPB3/415-42a/12/MT Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę, podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-42b/12/MT Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-42c/12/MT Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-538/11-4/12-S/ASZ Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 
ITPB2/415-896/10/12-S/IL Czy żeby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi być zameldowany wraz z małżonką na pobyt stały przez okres 12 miesięcy, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 
IPPB2/415-830/12-2/AS Zakres skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitałach zapasowym i rezerwowym w spółkę komandytowo – akcyjną bądź inną spółkę osobową
 
ITPB2/415-299/10/12-S/IL Czy Wnioskodawca może skorzystać z „ulgi meldunkowej” i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?
 
IPPB2/415-473/11-4/MK Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym otrzymaniem akcji przez pracowników w ramach udziału w programie motywacyjnym oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 
IPPB2/415-440/11-5/MG Skutki podatkowe wprowadzenia czteromiesięcznych darmowych okresów próbnych korzystania z usług Spółki.
 
ITPB2/415-671/12/MK Czy do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży w sierpniu 2010 r. lokalu mieszkalnego może Pan zaliczyć kwotę zasądzoną na rzecz byłej żony tytułem spłaty?
 
ITPB2/415-670/12/MK 1.Czy w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku, jeśli środki finansowe, które uzyskał z tego tytułu zamierza w całości przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych (zakup mieszkania w 2012 r.)?2.Jakie dokumenty i w jakim czasie Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym?
 
IPTPB2/415-647/12-2/KR 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawczyni przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawczynię aportu?
4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawczyni przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o PIT, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawczynię przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IPTPB2/415-652/12-2/KR 1.Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2.Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3.Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawczyni przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawczynię aportu?
4.Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5.Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawczyni przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o PIT, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawczynię przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wniesionych przez nich wkładów?
 
ITPB2/415-684/12/ENB Czy w związku z faktem, że 85% dochodów Wnioskodawcy pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy powinny być one (w 85%) zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-658a/12/MK Opodatkowanie przychodu uzyskanego z planowanej sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPB1/415-466/12-6/ASZ 1. Czy opisane zdarzenie rodzi skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wykorzystuje dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej którą prowadzi?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wyksięgowania równowartości netto dotacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu otrzymania?
 
ITPB2/415-652/12/ENB Czy w związku ze zbyciem przedmiotowych działek przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, Wnioskodawczyni zobowiązana była do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tej transakcji?
 
ILPB1/415-48/12-4/AP Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-190/12/NG Plan motywacyjny – moment opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży akcji amerykańskiej spółki kapitałowej Otrzymanych w ramach planu motywacyjnego
 
IBPBII/2/415-192/12/HS Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku zamiany akcji dokonanego wskutek konsolidacji spółek.
 
IBPBII/2/415-196/12/JG preferencyjne nabycie akcji spółki amerykańskiej
 
IBPBII/1/415-268/12/ASz Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wydatki związane z opłaceniem polisy OC przez ubezpieczającego - Spółkę dla niezidentyfikowanych (nie wskazanych z imienia i nazwiska) członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurenta stanowią dla nich przychody ze stosunku pracy lub przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1 lub art. 13 pkt 7 o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy takowy przychód ustalić?
 
IBPBII/2/415-397/12/MMa Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez wnioskodawczynię udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.) za pośrednictwem powiernika, wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez powiernika na wnioskodawczynię?
 
IBPBII/2/415-199/12/MM Czy planowana przez wnioskodawczynię sprzedaż udziałów w prawie własności trzech niezabudowanych działek budowlanych na rzecz spółki z o.o., której jest jednym ze wspólników, po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez wnioskodawczynię udziałów w prawie własności tych działek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-369/12/MM Czy w razie dokonania w roku 2012 lub 2013 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działki nr 140/11, 140/13, 19/3, 156/2 o łącznej powierzchni 2103 m2 wraz ze wszystkimi budynkami posadowionymi na tych działkach, a więc wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym spełniającym warunki określone w art. 5 Dekretu, stanowiącym obecnie własność spadkobierców po ojcu wnioskodawcy, budynkami warsztatowymi, które zostaną nabyte przez spadkobierców ojca wnioskodawcy w 2012 r. powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/4160-61/12/RS Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzysta z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nabytej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?
 
ITPB2/415-376a/10/12-S/MU Warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-393/10/12-S/MU Zwolnienia przedmiotowego (ulga meldunkowa – małżonkowie).
 
ITPB2/415-800/10/12-S/MU Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-308/12/HS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na remont domu.
 
IBPBII/2/415-448/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego do majątku odrębnego w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-449/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego do majątku odrębnego w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB2/415-815/09/12-S/MM 1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu?
2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 
IBPBII/2/415-725/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży domu, koszty uzyskania przychodu.
 
IBPBII/2/415-736/12/AK Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-786/12/ŁCz sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności i przeznaczenie uzyskanego przychodu na zakup 2 nieruchomości, a następnie przekazanie jednej z nich na rzecz córki w drodze darowizny
 
IPTPB2/415-579/12-6/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IPTPB2/415-579/12-7/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IBPBII/2/415-328/12/MM Sprzedaż w 2011r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2005r.
 
IPTPB2/415-579/12-8/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IBPBII/2/415-329/12/MM Czy wnioskodawca po dokonaniu zwrotu nakładów inwestorowi, który dzierżawił nieruchomość wnioskodawcy będzie mógł poniesiony wydatek z tytułu zwrotu nakładów zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w całości na moment poniesienia wydatku, czy poprzez odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w postaci budynków i budowli wybudowanych na nieruchomości?
 
IPTPB2/415-646/12-4/AK Czy otrzymane odszkodowanie – aktualnie i w przyszłości (odszkodowanie jest płatne w ratach, w okresie 3 lat) – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-579/12-9/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, których wartość nominalna została podwyższona z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki) albo akcji nowej emisji, które zostały pokryte środkami z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki).
 
IBPBII/2/415-494/12/CJS Czy należności z tytułu opłat dodatkowych, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca stanowić będą przychód wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-602/12-4/KSU Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-504/12/HS Opodatkowanie niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową (komandytową lub komandytowo-akcyjną).
 
IPTPB2/415-580/12-6/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IBPBII/2/415-505/12/CJS Czy po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę osobową, wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub innym funduszu) środków osiągniętych przed dniem 01 stycznia 2009 r.
 
IPTPB2/415-580/12-7/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IBPBII/2/415-506/12/MW Opodatkowanie niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową (komandytową lub komandytowo-akcyjną).
 
IPTPB2/415-624/12-4/KSM Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha przed upływem 5 lat od chwili nabycia, która nie utraciła charakteru rolnego, przysługuje zwolnienie od naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-580/12-8/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA:
a. objętych w zamian za wkład gotówkowy,
b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 
IBPBII/2/415-507/12/NG Czy przeznaczenie środków na kaucję oraz remont mieszkania wynajętego od spółdzielni mieszkaniowej może być zakwalifikowane do wydatków na cele mieszkaniowe, zwalniających z konieczności zapłaty podatku dochodowego od zbycia nieruchomości?
 
IPTPB2/415-614/12-2/TS Czy nieterminowe złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, (PIT-39), ma wpływ na skorzystanie z ulgi, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-580/12-9/JR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, których wartość nominalna została podwyższona z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki) albo akcji nowej emisji, które zostały pokryte środkami z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki).
 
IPTPB1/415-505/12-2/DS Czy płatnik właściwie oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy właściwym jest zastosowanie w tym przypadku kosztów uzyskania przychodów i tym samym naliczanie zaliczki na podatek na zasadach ogólnych?
 
IPTPB2/415-613/12-4/KSM Czy od sprzedanych działek w roku 2011 i w roku 2012 oraz sprzedawanych w przyszłości działek Wnioskodawczyni odprowadza podatek dochodowy?
 
IPTPB1/415-512/12-2/KSU Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej koszty usług administracyjnej obsługi biura Kancelarii, wynikające z rachunków wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę, czyli przez firmę żony?
 
IBPBII/2/415-565/12/JG Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
 
IBPBII/2/415-569/12/JG Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
 
IBPBII/2/415-570/12/JG Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?

Wskaźniki gospodarcze