Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 listopada 2012 r.
 
ILPB2/415-1050/11-2/WS Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej.
 
ITPB2/415-1000/11/MM sprzedaż nieruchomości
 
ITPB2/415-1054/11/RS zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej
 
ITPB2/415-1042/11/IL Czy z tytułu sprzedaży garazu wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-580/12/MM czy środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - dla celów zastosowania zwolnienia z art.21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powinny zostać przekazane na inny obcy rachunek bankowy.
 
ITPB2/415-556/12/MM Zwolnienie z opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na spłaty kredytu refinansowego.
 
ITPB1/415-7d/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobo¬wych oraz udziałów w spółkach z o.o. na rzecz SKA Holding 1, oraz (ii) dokonania darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych oraz udziałów w spółkach z o.o. na rzecz SKA Holding 1 przez innych wspólników tych spółek?
 
ITPB2/415-928/ENB Czy od świadczenia z norweskiego pracowniczego programu emerytalnego nalezy zapłacić w Polsce podatek?
 
ITPB2/415-929/11/IB Czy dochody uzyskane w roku 2010 z pracy wykonywanej przez polskiego rezydenta na platformach wiertniczych na terytorium Chin oraz Filipin powinny podlegać opodatkowaniu w Chinach i na Filipinach zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartymi przez Polskę z tymi krajami?2) Czy dochody uzyskane w roku 2010 z pracy najemnej, wykonywanej na podstawie umowy z S. na platformie wiertniczej zlokalizowanej na terytorium Chin oraz Filipin powinny być traktowane jako dochody ze standardowej pracy najemnej?
 
ITPB2/415-958/11/ENB Czy składki ZUS zapłacone ze zleceniobiorcą stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-942/11/BK Czy wydatki poniesione na spłatę pożyczki hipotecznej zaciągniętej na budowę domu oraz wszystkie koszty (kapitał, odsetki, inne koszty – przewalutowań itp.) spłaconego kredytu zaciągniętego na budowę domu sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży przedmiotowego prawa do mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?
 
ITPB2/415-959/11/IL Czy w sytuacji, gdy w sprzedanym mieszkaniu zameldowany był mąż wnioskodawczyni, a ona nie była zameldowana, może skorzystać z "ulgi meldunkowej"?
 
ITPB2/415-960/11/IL 1. Czy nagrody i dodatki spisowe wypłacone pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oddelegowanym do pracy w Biurze Spisowym stanowią przychody ze stosunku pracy, czy przychody z działalności wykonywanej osobiście?
2. Czy przy naliczaniu dodatków i nagród powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB2/415-971/IB Czy wartość środków zgromadzonych na IKE w rozumieniu art.30a ust. 8b updof to całkowita wartość środków zgromadzonych na IKE niezaleznie od tego czy środki te pochodzą z wpłat na IKE (które to środki mogą byc objęte częściowym zwrotem) czy innych źródeł (które to środki nie mogą byćobjęte częściowym zwrotem)?
 
ITPB2/415-986/11/MM 1) Czy w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła z tym dniem prawo do udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości?
2) W sytuacji, gdy ww. udział w nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w 2007 r., czy może skorzystać z ulgi meldunkowej, a tym samym czy jest całkowicie zwolniona z zapłaty podatku, czy może jest zobowiązana do zapłaty 19% podatku od przychodu ze sprzedaży gruntu?
 
ITPB2/415-978/11/IB Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-979/11/IB Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-985/11/ENB Czy sprzedaż działek nabytych w 1979r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-634/12/TK Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo-akcyjnej, za który to aport zostaną objęte przez Wnioskodawcę akcje tej spółki, ponoszone od dnia wniesienia wkładu, przez spółkę komandytowo-akcyjną w tym różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy - akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB2/415-398/12/IL 1. Czy datą nabycia nieruchomości w drodze spadku jest data postanowienia sądowego, czy osiągnęła Pani przychód i jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy datą nabycia nieruchomości w drodze spadku jest moment śmierci spadkodawcy i w związku z tym nie osiągnęła Pani przychodu, gdyż od chwili nabycia do zbycia minęło pełnych pięć lat kalendarzowych?
3. Czy fakt, iż nie zamieszkiwała Pani w odziedziczonym lokalu ma wpływ na osiągnięcie przychodu?
 
ITPB2/415-330/12/IL Do jakiego źródła należy zakwalifikować kwotę 26.000 zł, oraz czy i w jakiej wysokości należy z tego tytułu zapłacić podatek?
 
ILPB2/415-82/12-2/AJ Czy można uznać okres od dnia 29 listopada 2005 r. do 11 marca 2011 r. jako przekraczający 5 lat od nabycia nieruchomości do odpłatnego jej zbycia powodujący brak źródła przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości?
 
ITPB1/415-821/12/DP Czy w związku z uchyleniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawarcia umowy bezpłatnego użytkowania budynku, u użyczającego (Wnioskodawcy) nie powstanie przychód do opodatkowania?
 
ITPB2/415-464/12/IL Czy zakup garażu stanowi wydatek na cel mieszkaniowy i podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 
ITPB2/415-465/12/IL Czy kwota 31.462,46 zł może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego?
 
ITPB2/415-470/12/ENB Czy Wnioskodawca może płacić podatek od tego świadczenia w Niemczech?
 
ITPB1/415-176/12/DP Czy w związku z jednorazowym przyjęciem ziemi (piasku) przez Wnioskodawcę zdarzenie to należy traktować incydentalnie, czy też pomimo takiego jednorazowego zdarzenia Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku dochodowego na zasadach ogólnych?
 
ITPB1/415-834/12/DP Czy Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej, niekorzystający z amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może w bieżącym roku dokonać jednorazowej amortyzacji w działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko?
 
ILPB1/415-1475/10/12-S/AA 1. W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
2. Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy?
 
ILPB1/415-1028/11/12-S/AA Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB1/415-1267/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB1/415-1272/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB1/415-104/12-4/TW Czy finansowanie dowozu pracowników skutkuje po stronie pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-253/12-2/TW Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa – Komenda Wojewódzka Policji jako płatnik ma obowiązek skorygować wysokość przychodu wykazanego w informacjach PIT-11 za lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 w celu uzyskania przez funkcjonariuszy zwrotu nadpłaty zaliczki podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-104/12-5/TW Czy korzystanie z usług medycznych skutkuje po stronie pracownia przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-80/12-2/TW Czy postawienie do dyspozycji pracownika możliwości wzięcia udziału w imprezie firmowej stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-77/12-6/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-184/12-2/IM Czy składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia na życie członka zarządu stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywanej funkcji, a w związku z czym Spółka zobowiązana jest pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek?
 
ILPB2/415-101/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowania należności przysługujących żołnierzom zawodowym.
 
ILPB2/415-76/12-4/AJ Czy w ramach art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym (brzmienie 2008 r.) Wnioskodawca może uwzględnić sumę przekazaną na konto siostry jako koszty uzyskania przychodu (koszty nabycia) w PIT-36 lub 38, ponieważ zbycie nieruchomości, którą nabył od siostry nastąpiło przed upływem 5 lat?
 
ILPB1/415-82/12-3/AA Czy wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki komandytowej będzie dla Wnioskodawczyni wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-82/12-4/AA W związku z odliczeniem podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Wnioskodawczynię, po stronie Zainteresowanej jako wspólniczki powstanie przychód do opodatkowania?
 
ILPB2/415-214/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-102/12-2/WS Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym objęciem lub nabyciem akcji.
 
ILPB2/415-98/12-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-150/12-4/WM Czy środki, które są przekazywane na spłatę ratalną mogą być przez Wnioskodawczynię odpisane od Jej kosztów w zeznaniu rocznym?
 
ILPB1/415-259/12-2/IM W jaki sposób należy ustalić przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych od transakcji sprzedaży nieruchomości przez małżonków, pozostających w ustroju ustawowej wspólności majątkowej, gdy jeden z nich prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą?
 
ILPB1/415-138/12-2/AP W zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 
IPTPB2/415-675/11-8/12-S/MP Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
ILPB1/415-171/12-2/AMN Czy po dokonaniu zmian w samochodzie Wnioskodawczyni powinna zmienić metodę amortyzacji z jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego w miesiącu przyjęcia do używania na metodę liniową właściwą dla samochodów osobowych?
 
ILPB2/415-183/12-2/JK Darowizna udziałów w spółce z o.o. od męża.
 
ILPB2/415-183/12-3/JK Darowizna udziałów w spółce z o.o. od męża.
 
IPTPB2/415-607/12-4/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia przymusowego lub automatycznego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-607/12-5/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-607/12-6/KR Czy w związku z tym Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
ILPB1/415-1162/10/12-S/AP W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną będzie opodatkowywał dochody uzyskane z dywidendy?
 
ILPB2/415-182/12-2/JK Czy dokonanie przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym darowizny udziałów będzie dla Niego neutralne podatkowo?
 
ILPB1/415-195/12-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej.
 
ILPB1/415-195/12-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach Spółek Osobowych.
 
ILPB2/415-180/12-4/WM 1. Czy w związku z podziałem nieruchomości i sprzedażą wydzielonych części obejmujących grunt zabudowany segmentem Wnioskodawczyni stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?
2. Czy z tytułu sprzedaży wydzielonych działek budowlanych Zainteresowana będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też taka sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi upływ pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej nieruchomości?
3. Czy termin pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, należy liczyć w przypadku ewentualnej sprzedaży od daty zakupu nieruchomości gruntowej, czy od daty wybudowania budynku i zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu?
 
ILPB2/415-122/12-3/AJ Czy Spółka postąpi prawidłowo, nie pobierając przy uregulowaniu ww. rachunków / faktur podatku źródłowego uwzględniając regulacje z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą PIT - w poł. z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy o PIT?
 
ILPB1/415-265/12-5/AG Czy zastosowano prawidłowe przepisy prawa podatkowego do ustalenia wartości początkowej wniesionego przez spółkę jawną wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącą Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy?
 
ILPB1/415-177/12-4/AA Czy Wnioskodawca może opłacać podatek dochodowy jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od prowadzonej działalności gospodarczej zarówno od usług budowlanych w wysokości 5,5% jak i usług zakwaterowania krótkotrwałego w wysokości 17% w roku 2012?
 
IPPB1/415-1132/11-4/ES Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym - dla potrzeb prawidłowego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - koszty remontów (w tzw. starej części budynku) będą stanowiły koszty podatkowe danego roku podatkowego, czy też - pomimo, iż nie powodują wzrostu wartości użytkowej - powinny wraz z nakładami dotyczącymi budowy tzw. części nowej budynku zwiększyć wartość początkową środka trwałego?
 
ILPB1/415-52/12-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-46/12-2/ES 1.Czy dopuszczalne jest takie ustalenie proporcji udziału w zyskachwspólników w Spółce Komandytowej, w której Spółka B. Sp. z o.o.(Komplementariusz) wnosząc wkład w postaci całego swojegoprzedsiębiorstwa o wartości znacznie przewyższającej wartość wkładu pozostałych wspólników osób fizycznych (Komandytariuszy), otrzyma prawo do udziału w zyskach na poziomie 2%, przy wysokości ustalonego udziału w zyskach dla pozostałych wspólników na poziomie 98% (łącznie)?,2.Czy ukształtowanie proporcji udziału w zyskach, wspólników Spółkikomandytowej, w sposób opisany w pytaniu nr 1, będzie rodziłona gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych konsekwencje rozliczenia transakcji (w tym szczególnego) objęcia przez Wnioskodawcę za wkład pieniężny udziału w zysku w Spółce komandytowej?
 
ILPB1/415-93/12-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego w przyszłej spółce w formie karty podatkowej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozliczanej z podatku dochodowego według stawki liniowej.
 
IPPB1/415-45/12-4/ES Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych, ujmując zarówno w kosztach jak i przychodach kwoty netto wynikające z faktur vat na podstawie samej umowy zapisanej w formie aktu notarialnego?
 
IPPB1/415-47/12-2/ES 1.Czy dopuszczalne jest takie ustalenie proporcji udziału w zyskachwspólników w Spółce Komandytowej, w której Spółka B. Sp. z o.o.(Komplementariusz) wnosząc wkład w postaci całego swojegoprzedsiębiorstwa o wartości znacznie przewyższającej wartość wkładu pozostałych wspólników osób fizycznych (Komandytariuszy), otrzyma prawo do udziału w zyskach na poziomie 2%, przy wysokości ustalonego udziału w zyskach dla pozostałych wspólników na poziomie 98% (łącznie)?,2.Czy ukształtowanie proporcji udziału w zyskach, wspólników Spółkikomandytowej, w sposób opisany w pytaniu nr 1, będzie rodziłona gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych konsekwencje rozliczenia transakcji (w tym szczególnego) objęcia przez Wnioskodawcę za wkład pieniężny udziału w zysku w Spółce komandytowej?
 
ILPB1/415-93/12-3/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego w przyszłej spółce w formie karty podatkowej w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu udziału w dochodach spółki jawnej, opodatkowanych według stawki liniowej.
 
IPTPB2/415-675/11-9/12-S/MP Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 
ILPB1/415-108/12-4/AP Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu?
 
ILPB1/415-108/12-5/AP Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu?
 
ILPB1/415-102/12-2/IM Czy poprawną forma jest księgowanie w PKPiR dokumentów Wydanie magazynowe, wystawianych przy zużywaniu paszy dla działów specjalnych produkcji rolnej, w kolumnie 10 PKPiR tj. „Zakup towarów handlowych i materiałów wg. cen zakupu za znakiem minus, czy Wnioskodawca musi sobie wystawić jakiś inny dokument wewnętrzny i kopie wpisywać w kolumnie 7 PKPiR tj. „wartość sprzedanych towarów i usług”?
 
ILPB1/415-54/12-4/IM Jakie deklaracje roczne na podatek dochodowy Wnioskodawca musi złożyć w Polsce za rok 2011 r. z tut. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce i Holandii, w świetle przedstawionego wcześniej stanu faktycznego?
 
ILPB1/415-109/12-4/AP Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku, gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
ILPB1/415-109/12-5/AP Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku, gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
ILPB2/415-269/12-2/JK Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB1/415-212/12-3/AG Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
ILPB2/415-268/12-2/JK Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB1/415-239/12-4/AG Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki osobowej, po wniesieniu Wkładu, stanowiącego przedsiębiorstwo, będzie uprawniony do rozpoznania zapłaconych odsetek od Kredytu jako kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB2/415-85/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
IBPBII/1/415-355/12/BD Czy Spółka prawidłowo zamierza potrącić pracownikom wykonującym w ramach powierzonych obowiązków utwory będące przedmiotem prawa autorskiego 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia stanowiącego honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych, pod warunkiem udokumentowania proporcji w jakiej pozostaje wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy poświęconemu na stworzenie utworu w ogólnym czasie pracy danego pracownika w miesiącu którego dotyczy wynagrodzenie?
 
IBPBII/2/415-464/12/CJS Ustalenie dochodu z tytułu częściowego umorzenia (automatycznego) akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-490/12/MMa Czy sprzedaż w 2011 r. akcji nabytych przed dniem 01 stycznia 2004 r. w obrocie publicznym pozagiełdowym jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-492/12/JG Czy wnioskodawca od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-356/12/BD Czy Spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
 
IBPBII/2/415-513/12/CJS Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia odziedziczonego w 2010 r. lokalu mieszkalnego na remont domu stanowiącego majątek odrębny męża podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 
IBPBII/2/415-518/12/HS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-527/12/MW Czy wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego ponieważ przeznaczyła uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości na całkowitą spłatę pożyczki, którą to pożyczkę przeznaczyła na wybudowanie domu w stanie surowym otwartym?
 
IBPBII/2/415-531/12/JG ulga meldunkowa (użytkowanie wieczyste gruntu)
 
IBPBII/1/415-360/12/MZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w związku z upośledzeniem narządu wzroku, będącego następstwem wieloletniej cukrzycy, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup pompy insulinowej oraz sprzętu potrzebnego do jej użytkowania, takiego jak wkłucia podskórne, pojemniki na insulinę, podskórne sensory glikemii?
 
IBPBII/2/415-533/12/HS Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.
 
IBPBII/2/415-534/12/JG Czy sprzedaż odzyskanej części nieruchomości stanowi źródło przychodu i wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-537/12/HS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/1/415-361/12/BJ Czy w przypadku osiągania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście w charakterze mediatora (z tytułu mediacji podejmowanych na zlecenie sądu oraz na podstawie zgłoszenia stron) przychody otrzymywane bez pośrednictwa płatnika podlegają opodatkowaniu i obowiązkowi regulowania zaliczek na poczet należnego podatku?
 
IBPBII/2/415-540/12/MM Czy w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową (jawną lub komandytową) zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych po stronie akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej pojawi się przychód do opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-544/12/MW Czy ulga meldunkowa z art.. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu jak i jego części składowej, tj. budynku?
 
IBPBII/1/415-373/12/AA Czy Spółka powinna traktować wartość zakwaterowania (usług hotelowych) i innych świadczeń (tj. paliwo, koszty eksploatacji) jako przychód pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych)? Czy u ww. pracowników powstanie jakieś przysporzenie, które powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy? Czy Spółka – jako płatnik – winna odprowadzić składkę na podatek dochodowy od tych świadczeń?
 
IBPBII/2/415-545/12/JG Czy nabycie lokalu nastąpiło w dniu otrzymania przydziału do tego lokalu na warunkach własnościowego mieszkania ?.
 
IBPBII/2/415-546/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/1/415-385/12/AA Czy renta rodzinna z Włoch wypłacana z dwóch sektorów, tj. : INPS i INPDAP (pracownik państwowy) podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/2/415-547/12/MM Sprzedaż działki nabytej w drodze spadku w 1989 r. i w wyniku zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/2/415-551/12/MW Czy na gruncie przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Cypryjskiej przekazanych wnioskodawcy w zamian za aport wszystkich jego udziałów w Sp. z o.o. do Spółki Cypryjskiej w całości nie będzie zaliczona do przychodów wnioskodawcy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-388/12/BD Czy w PIT-37 za rok 2012 w rubryce dochody i straty podatnika w pozycji koszty uzyskania przychodów z innych źródeł nie wymienionych w (pozycji) wierszach od 1 do 4 Wnioskodawca może odliczyć tytułem kosztów:- kwotę partycypacji w wysokości 55.663,90 zł,- kwotę kaucji w wysokości 5.141,52 zł,- kwotę opłaty wniesionej do TBS za cesję w wysokości 500 zł,- kwotę dopłaty do kaucji wniesionej do TBS w wysokości 2.445,70 zł?
 
IBPBII/2/415-553/12/MW Czy na gruncie przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Cypryjskiej przekazanych wnioskodawcy w zamian za aport wszystkich jego udziałów w Sp. z o.o. do Spółki Cypryjskiej w całości nie będzie zaliczona do przychodów wnioskodawcy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-395/12/BD Czy otrzymane odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-405/12/HK Czy odszkodowanie w postaci renty (wypadkowej) ze Słowacji, przyznane za uszkodzenie ciała (utratę zdrowia) w związku z wypadkiem przy pracy w kopalni, jest zwolnione z opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-555/12/JG Czy środki uzyskane ze sprzedaży udziałów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży udziałów podlegają opodatkowaniu, to czy wnioskodawca może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki poniesione na zakup nowych udziałów?
 
IBPBII/1/415-423/12/AŻ podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia części nieruchomości tytułem zaspokojenia roszczeń o wypłatę zachowku
 
IBPBII/2/415-556/12/CJS Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dopłaty z tytułu zawarcia i wykonania umowy częściowego działu spadku.
 
IBPBII/2/415-557/12/HS Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 
IBPBII/2/415-312/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/1/415-425/12/MCZ ulga rehabilitacyjna – remont i modernizacja łazienki
 
IBPBII/2/415-577/12/MMa Czy sprzedając całą posesję, dom wraz z działką w 2012 r., wnioskodawca będzie płacił podatek od sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-465/12/CJS Ustalenie dochodu z tytułu częściowego umorzenia (automatycznego) akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB2/415-877/12-3/AS Zakres skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia przez spółkę kapitałową udziałów należących do Wnioskodawcy w celu ich umorzenia.
 
IPPB2/415-782/12-4/AK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-789/12-3/AK Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w spółce nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny
 
IPPB2/415-868/12-2/AS Należy stwierdzić, iż przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

Wskaźniki gospodarcze