Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-965/11/BK Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od otrzymanego odszkodowania?
 
ITPB2/415-1022a/11/MM 1. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży w 2008 r. mieszkania nabytego w 2003 r., tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło jego nabycie podlegać będzie w całości zwolnieniu z opodatkowania 19% stawką podatku dochodowego z uwagi na fakt przeznaczenia kwoty uzyskanej z tej sprzedaży na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego w dniu 22 stycznia 2010 r.?
2. Czy małżonkowie nie zapłacą podatku w związku z faktem pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i wspólnego wydatkowania kwoty wyższej o 180 zł od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości?
 
ITPB2/415-1007/11/MU Skutki podatkowe zamiany lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-882/12/MU Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.
 
ITPB2/415-939/11/TJ Zbycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.
 
ITPB2/415-949/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-24/12/MR Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej, poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika-akcjonariusza tej spółki?
 
ILPB1/415-155/12-4/TW Czy w przypadku takiego rodzaju działalności prawidłowym jest zastosowanie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%?
 
IPPB2/415-14/12-3/MK w zakresie skutków podatkowych nabycia przez byłego pracownika od Wnioskodawcy akcji nowej emisji nowopowstałej spółki akcyjnej oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
 
IPPB1/415-1081/12-2/EC Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
ILPB1/415-274/12-4/AG Czy w związku z otrzymanymi na drodze reklamacji płytkami (trepy i podstopnice) w 2011 roku na kwotę 3.530,70 PLN, od Zakładu ciąży na Wnioskodawcy obowiązek uwzględnienia ww. kwoty na PIT-37 za 2011 rok oraz uiszczenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-774/11-4/JK3 W sytuacji, gdy Wnioskodawca dopłaca do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego za pośrednictwem biura podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dopłaty te będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy. Natomiast wczasy pobytowe - rodzinne wykupione przez żołnierza bezpośrednio nie będą korzystały z ww. zwolnienia.
 
IPPB2/415-14/12-4/MK W momencie nabycia przez byłego Pracownika akcji istniejącej Spółki mającej siedzibę na Cyprze, alternatywnie w Luksemburgu, albo – w spółce posiadającej siedzibę na terytorium innego niż ww. państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działającej zgodnie z tamtejszym prawem, albo akcji nabytych przez Wnioskodawcę od podmiotów zależnych od Wnioskodawcy (działającego poprzez Polski Oddział) po cenie niższej od ich wartości rynkowej, po stronie Pracownika nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zastosowanie w tym przypadku znajdzie art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a UPDOF. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek płatnika, tj. obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPPB4/415-176/12-11/SP Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie posiadającym certyfikat rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-176/12-12/SP Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie nieposiadającym certyfikatu rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1075/12-2/EC wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB4/415-176/12-9/SP Opodatkowanie należności z tytułu umowy o dzieło z prawami autorskimi przyznanych krótkoterminowym ekspertom mającym miejsce zamieszkania w Niemczech i innych krajach Wspólnoty Europejskiej posiadającym certyfikat rezydencji nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-176/12-10/SP Opodatkowanie należności z tytułu umowy o dzieło z prawami autorskimi przyznanych krótkoterminowym ekspertom mającym miejsce zamieszkania w Niemczech i innych krajach Wspólnoty Europejskiej nieposiadającym certyfikatu rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 
IPTPB2/415-675/11-10/12-S/MP Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPTPB2/415-675/11-11/12-S/MP Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu wynagrodzenia za umorzenia dobrowolne udziałów lub akcji Spółek kapitałowych.
 
IPTPB2/415-636/12-4/JR Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od odszkodowania przyznanego na podstawie ugody sądowej?
 
IPTPB1/415-520/12-2/KSU Czy z tytułu korzystania przez pracowników z przewozów pracowniczych w opisanym powyżej zakresie Wnioskodawca powinien rozpoznawać po stronie pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1101/12-4/MS Wnioskodawczyni może samodzielnie opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5% proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku tj. 50% pod warunkiem złożenia przez nią oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ww. lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
IPPB1/415-981/12-4/MS darowizna wskazanych we wniosku składników materialnych i niematerialnych na rzecz dzieci jest czynnością prawną nieodpłatną, stwierdzić należy, iż nie będzie wywoływała skutków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni (darczyńcy) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 
IPPB1/4160-119/11/12-5/MS 1. Czy przychody wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?2. Czy na wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB1/415-955/12-2/MS 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy, a tym samym nie będzie on zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?2.Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, do którego znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 
IPPB1/415-1192/12-2/MS przychody z tytułu sporządzania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego wykonywanych na zlecenie Wnioskodawcy są przychodami z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
ITPB2/415-1001/10/12-S/BK Zastosowanie ulgi meldunkowej.
 
ITPB2/415-754/12/IB Czy nieodpłatne korzystanie przez pracownika z biura pracodawcy wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi tego biura na potrzeby własne (prywatnie prowadzonej działalności gospodarczej) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń?

Wskaźniki gospodarcze