Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-65/12/AD Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy, odsetki zapłacone do PARP lub MF z tytułu zwrotu części dotacji unijnej są kosztem uzyskania przychodów w całości czy tylko w części sfinansowanej przez Rząd, czy w części sfinansowanej przez UE?
 
ITPB1/415-106/12/DP Czy prowadzony przez Wnioskodawcę najem może być opodatkowany na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako odrębne źródło przychodów?
 
ILPB1/415-147/12-4/IM Czy Wnioskodawczyni może rozliczać podatek dochodowy w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8,5%?
 
ILPB2/415-551/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-609/12-2/WM Czy w przypadku zbycia instrumentów finansowych nabytych w drodze spadku, Wnioskodawca na zasadzie sukcesji praw określonej w art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nabywa prawo do pomniejszenia swojego przychodu z tego źródła o koszty ich nabycia, tj. cenę po której zostały kupione oraz prowizję od transakcji kupna i sprzedaży, poniesione przez spadkodawcę?
 
ILPB1/415-120/12-5/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykorzystaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych.
 
ILPB2/415-530/12-4/ES Ulga rehabilitacyjna.
 
ILPB1/415-557/12-4/AA Czy podatnikowi będzie służyło prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej amortyzacji od zakupionego samochodu specjalnego – tankowozu bez ograniczeń, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-541/12-2/ES Sprzedaż nieruchomości - Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zwolnienia przedmiotowe.
 
ILPB1/415-269/12-3/AP Obowiązki płatnika w odniesieniu do wspólnika, którego udziały są umarzane dobrowolnie za wynagrodzeniem.
 
IPPB1/415-1024/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB1/415-273/12-2/AMN Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest on zobowiązany do obliczania, pobierania i odprowadzania do organów podatkowych w Polsce zaliczek na podatek od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Holandii i Szwecji?
 
IPPB1/415-1185/12-2/IF Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn. podatnik jako wspólnik spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych do zapłaty opłat leasingowych, a po zakończeniu umowy leasingu spółka będzie mogła nabyć przedmioty leasingu po cenie równiej wartości końcowej wynikającej z danej umowy leasingu niższej od wartości rynkowej, co nie będzie traktowane jako świadczenie częściowo odpłatne w rozumieniu art. 14 ust.2 pkt 8 u.p.d.o.f.?
 
IPPB1/415-989/12-2/IF w sytuacji gdy małżonkowie prowadzą odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze, a na prawach majątkowej wspólności ustawowej są właścicielami przedmiotowych nieruchomości i ruchomości, to każdy z nich ma prawo wykorzystywać je dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1022/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB1/415-125/12-5/AMN Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają takiej proporcji udziału w zyskach wspólników spółki komandytowej, że udział w zyskach wspólnika - komandytariusza, który wniósł do spółki wkład w najwyższej wysokości, o wartości znacznie przewyższającej wartość wkładów pozostałych wspólników, otrzyma prawo do udziału w zyskach na poziomie 1 %, zgodnie z wyłączeniem ustanowionym w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jedynie tak ustalony zysk będzie podstawą do określenia wysokości przychodu w rozumieniu powołanego artykułu.
 
IPPB1/415-1023/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
IPPB1/415-1026/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB1/415-126/12-5/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową.
 
IPPB1/415-1186/12-2/IF 1. Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn.:a) Czy wnioskodawca utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodów tzn. czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty poniesionych od początku trwania umowy kosztów z tytułu opłat leasingowych?b) Czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku od towarów i usług i oddać dotychczas odliczony podatek od towarów i usług?
 
ILPB1/415-231/12-4/TW 1. Czy pracownik powinien zapłacić podatek od zapłaconych za niego przez pracodawcę składek, jeżeli był to błąd zakładu pracy?
2. Czy Spółka musi korygować pity za rok 2007 i 2008?
 
IPPB1/415-1021/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB1/415-231/12-5/TW 1. Czy pracownik powinien zapłacić podatek od zapłaconych za niego przez pracodawcę składek, jeżeli był to błąd zakładu pracy?
2. Czy Spółka musi korygować pity za rok 2007 i 2008?
 
IPPB1/415-1027/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
IPPB1/415-1025/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB1/415-254/12-3/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-1020/12-2/IF wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB2/415-113/12-4/AJ Czy zwrot kosztów przejazdu i części opłaty za studia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-254/12-4/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-1011/12-2/IF w razie otrzymania: środków pieniężnych, innych niż środki pieniężne składników majątku oraz spłaty Wierzytelności pożyczkowych i Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika ww. składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.
 
ILPB2/415-213/12-4/WM Czy w sytuacji wypłaty diet radnym jednorazowo za dwa miesiące, należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku oraz czy w PIT-R należy wówczas wykazać kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu, czy też należne do wypłaty za dany miesiąc?
 
ILPB1/415-213/12-2/AA Czy świadcząc usługi (których przedmiotem nie będą obowiązki wynikające z tytułu umowy o pracę z tym pracodawcą) dla obecnego pracodawcy Wnioskodawca może być opodatkowany za zasadach ogólnych (skala podatkowa) 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 (w przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 85.528 zł)?
 
ILPB1/415-264/12-2/AA Czy w przypadku, gdy pracownik upoważniony jest przez Wnioskodawcę do garażowania pojazdu w miejscu zamieszkania, co uzasadnione jest organizacją i wykonywaniem obowiązków służbowych, Spółka zobowiązana jest do uwzględnienia w przychodach podatkowych (nieodpłatnych świadczeń) poszczególnych pracowników, którym powierzono samochody służbowe wartości przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z miejsca wykonywania pracy do miejsca zamieszkania?
 
IPPB2/415-788/12-3/AK Należy stwierdzić, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-708/12-5/AK Brak jest podstaw do zakwalifikowania wartości tuszy dzika udostępnionej do wykupu przez Koło Łowieckie myśliwemu jako przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady wykupu tuszy dzika po cenie preferencyjnej są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich myśliwych.
 
IBPBII/2/415-474/12/HS Sprzedaż akcji.
 
IBPBII/1/415-269/12/BD W jaki sposób ustalić radnemu wysokość jednostkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy fakt uczestniczenia czy też nie uczestniczenia radnego w szkoleniu ma znaczenie w określeniu wysokości przychodu?
 
IBPBII/1/415-470/12/AA Czy zwolnienie się dłużnika z obowiązku zapłaty czynszu (odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego) i opłat za media stanowi dla niego przychód oraz czy w związku z tym powstanie obowiązek pobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-476/12/BJ Czy w rozliczeniu rocznym za lata 2009, 2010 oraz 2011 w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-481/12/BD Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w opisanej wyżej sytuacji, jeżeli nie to, czy fakt wystawionego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta K. PITu-8C na podstawie nieprawdziwych danych podanych przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta K. zobowiązuje Wnioskodawcę do złożenia oświadczenia w PIT-36 niezgodnego ze stanem faktycznych w sytuacji, gdy nie uzyskał on przychodu z tytułu wymienionego w PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-483/12/HK Jakie są skutki podatkowe użyczenia sprzętu komputerowego radnym Rady Miasta?
 
IBPBII/1/415-484/12/BD Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w opisanej wyżej sytuacji, jeżeli nie to, czy fakt wystawionego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta K. PITu-8C na podstawie nieprawdziwych danych podanych przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta K. zobowiązuje Wnioskodawcę do złożenia oświadczenia w PIT-36 niezgodnego ze stanem faktycznych w sytuacji, gdy nie uzyskał on przychodu z tytułu wymienionego w PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-404/12/BD Czy opłacona przez Spółkę składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki w ramach polisy zawartej przez Spółkę stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-406/12/MK W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzień wypłacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
 
IBPBII/1/415-407/12/BJ 1. Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę w charakterze m. in. informatyków, programistów, software deweloperów, architektów oprogramowania, projektantów, designerów przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?2. Czy całe wynagrodzenie może podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu czy tylko część z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich?
 
IBPBII/1/415-408/12/AŻ podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia za budynek znajdujący się na gruncie, co do którego wygasło prawo użytkowania wieczystego.
 
IBPBII/1/415-427/12/MK Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/1/415-428/12/MK Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/2/415-289/12/AK Czy wniesienie do spółki tytułem wkładu wierzytelności wobec poprzedniej spółki partnerskiej, z której wnioskodawczyni wystąpiła, o rozliczenie wartości udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem z tej spółki, rodzi obowiązek w podatku dochodowym?
 
IBPB/II/1/415-434/12/AA Czy otrzymany zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem z członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-438/12/ASz Czy powyższe postępowanie, sposób kalkulacji wartości przysporzenia uzyskanego przez pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretacja są zgodne z przepisami prawnymi?
 
IBPBII/1/415-452/12/MZ Czy w rozliczeniu rocznym w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-441/12/AŻ rozliczenie dochodów w zeznaniach podatkowych za lata 2007-2010
 
IBPBII/1/415-449/12/HK Czy wynagrodzenia Wnioskodawcy jako wynagrodzenia pracownika Politechniki, bezpośrednio realizującego cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego z programu PEOPLE IAPP, wypłacane za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacane ze środków pochodzących z bezzwrotnej dotacji Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-460/12/MK Czy wypłata kwot za udostępnianie powierzchni reklamowych na stronach internetowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowi przychód tych osób z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-456/12/AŻ możliwości skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 
IBPBII/1/415-465/12/BJ Czy firma - płatnik postąpiła właściwie nie odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wypłacając Wnioskodawczyni roszczenie, traktując je jako odszkodowanie a nie wyrównanie?
 
IBPBII/1/415-457/12/BJ Czy w związku z umorzeniem przez bank odsetek umownych oraz kosztów windykacyjnych i kosztów postępowania sądowego powstaje po stronie podatnika przychód, który winien być opodatkowany?
 
IBPBII/1/415-467/12/BD Czy Spółka jako organizator konkursu będzie zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-468/12/HK Czy wynagrodzenia Wnioskodawczyni jako wynagrodzenia pracownika Politechniki, bezpośrednio realizującego cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego z programu PEOPLE IAPP, wypłacane za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacane ze środków pochodzących z bezzwrotnej dotacji Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-477/12/HK Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna za cały rok 2011 w wysokości 1.112,04 zł?
 
IBPBII/1/415-466/12/MK Czy przychody pełnomocnika wspólnika w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia swej funkcji na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji są przychodami osiąganymi w rozumieniu art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodami osób, którym organ władzy (administracji państwowej) – w tym przypadku Minister Skarbu Państwa pełniący funkcję jedynego wspólnika w spółce ze 100% udziałem Skarbu Państwa, na podstawie właściwych przepisów (ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji) zlecił wykonanie określonych czynności?
 
IBPBII/1/415-490/12/ASz Czy Wnioskodawczyni może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na leki, skoro nie są one związane z niepełnosprawnością?
 
IBPBII/1/415-489/12/BJ Czy dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-493/12/MK Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/1/415-492/12/HK Czy w przypadku, gdy podatnik przebywa w ciągu roku zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii i w chwili obecnej nie jest wiadome, w którym z tych krajów będzie przebywał ponad 183 dni w roku, a ponadto w obu krajach występują po stronie podatnika więzi rodzinne i kulturalne, a nadto w Polsce podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę i świadczy usługi w oparciu o umowy o dzieło, miejscem zamieszkania podatnika - w rozumieniu art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będzie terytorium Rzeczpospolitej Polski i czy w związku z tym będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 
IBPBII/1/415-494/12/BJ Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z odpracowywaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów i czy z tego tytułu Wnioskodawca będzie płatnikiem powstałego w ten sposób podatku bez względu na miejsce wykonywania świadczenia przez dłużnika?
 
IBPBII/2/415-277/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży przez Spółkę stanowiącą zakład na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich UE.
 
IBPBII/2/415-313/12/MW Opodatkowanie nieruchomości nabytej w 2006r.
 
IBPBII/2/415-726/12/HS Możliwość uznania poniesionych wydatków za cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IBPBI/1/415-679/12/ZK Czy w opisanym wyżej przypadku wydruk potwierdzenia lotu jest dokumentem, na podstawie którego Wnioskodawca może zaliczyć wydatki dotyczące przelotów do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-687/12/AB Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej składniki majątku (udziały spółki z o.o.) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-720/12/IB 1) Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki z siedzibą w Szwajcarii za pracę na rzecz Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii było w latach 2008-2012 zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?
2) W jaki sposób będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy zakładając, że w przyszłym okresie będzie otrzymywał dochody z opisanego wyżej źródła, tj. umowy o pracę ze Spółką z siedzibą w Szwajcarii oraz uzyska dodatkowe dochody ze źródeł położonych w Polsce a opodatkowanych na zasadach ogólnych? Czy wobec tego dochód zagraniczny będzie zwolniony z podatku w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka właściwa dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą (metoda wyłączenia z progresją)?

Wskaźniki gospodarcze