Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-32/12/IL Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku przysługuje Panu zwolnienie, określone w art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. obejmujące przychody z odpłatnego zbycia lokalu?
 
ITPB1/415-34/PSZ Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2011 można uznać za koszty uzyskania przychodu z najmu wydatki poniesione na wymienione elementy wyposażenia lokalu będącego przedmiotem najmu?
 
ITPB1/415-35/12/WM Czy wobec faktu, że nie przedłożono certyfikatu rezydencji podatkowej, Fundacja postąpiła prawidłowo, potrącając jako płatnik zryczałtowaną zaliczkę na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat nierezydentom z tytułu zawartych umów?
 
ITPB1/415-9/12/AK 1) Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów (akcji), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów (akcji)?
2) Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych akcji (udziałów) oraz innych papierów wartościowych, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
ITPB1/415-10/12/HD 1)Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów (akcji), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów (akcji)?
2) Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych akcji (udziałów) oraz innych papierów wartościowych, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
ITPB1/415-11/12/HD 1) Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów (akcji), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów (akcji)?
2) Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych akcji (udziałów) oraz innych papierów wartościowych, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
ITPB1/415-817a/12/PSZ Czy wartość początkowa budynku może być określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego?
 
IBPBII/2/415-1121/12/MM/ Ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów i akcji otrzymanych uprzednio jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-1122/12/MM Ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wierzytelności otrzymanych uprzednio jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-833b/12/IG Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty dojazdu na miejsce wykonywania działalności środkami komunikacji międzynarodowej?
 
ITPB1/415-833a/12/IG Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety zagraniczne za każdy dzień pobytu poza granicami kraju w celu wykonywania działalności Wnioskodawczyni?
 
ITPB1/415-797/12/WM Jak rozliczyć ewentualną darowiznę?
Czy po stronie kosztów uzyskania przychodów należy wystornować zaewidencjonowane wcześniej koszty wybudowania sieci wodociągowej?
 
IPTPB2/415-616/12-2/AKR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-617/12-2/AKR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-618/12-2/AKR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
ILPB2/415-241/12-2/ES 1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robot remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?
 
ILPB1/415-119/12-2/AMN W jaki sposób ustalony powinien zostać dochód z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego akcji nabytych w drodze darowizny?
 
ILPB2/415-84/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-567/12-4/AP Czy wniesienie aportu do SKA (w postaci papierów wartościowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-567/12-5/AP Czy dochód z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w SKA dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstanie po stronie Wnioskodawcy w dniu ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników SKA jako dzień wypłaty dywidendy?
 
ILPB1/415-567/12-6/AP 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę świadectw użytkowych w związku z umorzeniem akcji w SKA, będzie stanowiło przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy przychód ten podlega określeniu na podstawie art. 19 ww. ustawy?
 
ILPB1/415-88/12-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów nabytych w spadku.
 
ILPB1/415-567/12-7/AP W jakim momencie należy uznać za opodatkowany (dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych) przychód otrzymany przez Wnioskodawcę od SKA na podstawie świadectw użytkowych?
 
ILPB1/415-179/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-533/12-4/WM Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku z tytułu zbycia nieruchomości i prawa własności gruntu?
 
ILPB2/415-106/12-2/WM Czy pomimo sprzedaży w 2010 r. działki nr 629/2 – zakupionej w 2008 r. w celu przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2007 r. działki nr 583, nabytej w 2005 r. – został spełniony warunek wydatkowania przychodu na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), tj. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego?
 
ILPB2/415-184/12-4/ES 1. Które z niżej wymienionych zabiegów nie uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na używanie samochodu osobowego do przewozu osoby niepełnosprawnej:
- do szpitala,
- na wizytę do lekarza specjalisty, (okulista, kardiolog, diabetolog, psycholog, psychiatra, chirurg),
- na badania lekarskie (USG serca, test wysiłkowy, mammografia),
- na badania laboratoryjne,
- na zabiegi laserem na oko,
- na opatrunki (trudno gojąca się rana po operacyjnym zrobieniu przetoki do dializowania)?
2. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty 2 280 zł w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z używaniem samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 
ILPB2/415-110/12-2/AJ Czy wartość nieruchomości przekazanej w umowie dożywocia określona w akcie notarialnym stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości podlegającej opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-103/12-2/JK Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB1/415-160/12-2/IM 1. Czy w przypadku jeżeli wniesienie aportu nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT kosztem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z objęciem udziałów w spółce mającej osobowość prawną będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie składników aportu w tym również VAT nie podlegający odliczeniu w szczególności VAT z faktury wewnętrznej dokumentującej przekazanie dwóch maszyn na cele osobiste?
2. Czy przychód (nominalna wartość udziałów) z tytułu ewentualnego objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyżej opisanych dwóch maszyn, które stanowiły wcześniej majątek firmy należy zaklasyfikować jako przychód z kapitałów pieniężnych czy przychód z działalności gospodarczej?
 
ILPB2/415-111/12-2/AJ Czy wartość nieruchomości przekazanej w umowie dożywocia określona w akcie notarialnym stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości podlegającej opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-160/12-3/IM 1. Czy w przypadku jeżeli wniesienie aportu nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT kosztem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z objęciem udziałów w spółce mającej osobowość prawną będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie składników aportu w tym również VAT nie podlegający odliczeniu w szczególności VAT z faktury wewnętrznej dokumentującej przekazanie dwóch maszyn na cele osobiste?
2. Czy przychód (nominalna wartość udziałów) z tytułu ewentualnego objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyżej opisanych dwóch maszyn, które stanowiły wcześniej majątek firmy należy zaklasyfikować jako przychód z kapitałów pieniężnych czy przychód z działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-608/12-6/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia przymusowego lub automatycznego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-608/12-7/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-608/12-8/KR Czy w związku z tym Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB1/415-500/12-4/KO Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2, 28.22.1 oraz 27.90.40.0 należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-508/12-2/AG Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę aparatów telefonicznych, które wcześniej zostały przez Niego nabyte, na prywatny użytek pracownika i członków jego rodziny, różnica wynikająca z ceny aparatu telefonicznego widniejąca na fakturze zakupu od operatora i wyliczonego rabatu stanowi przychód pracownika z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wobec powyższego, na podstawie art. 31 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od zakładu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, wypłacane przez zakład pracy?
 
IPPB2/415-847/12-2/MG Zakres ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jednej lub więcej serii tego samego funduszu, dokonanego w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu, nabytych bezpośrednio od funduszu oraz od innego podmiotu w drodze umowy cywilnoprawnej.
 
IPPB2/415-878/12-3/AS Zakres skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia przez spółkę kapitałową udziałów należących do Wnioskodawcy w celu ich umorzenia.
 
IPPB2/415-783/12-4/AK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-876/12-3/AS Zakres skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia przez spółkę kapitałową udziałów należących do Wnioskodawcy w celu ich umorzenia.
 
IPPB2/415-781/12-4/AK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 
IPTPB1/415-571/12-2/MAP Czy przedmiotowe opłaty, związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, ponoszone przez Najemcę i wpłacane bezpośrednio na konto Wnioskodawcy, będą stanowiły składniki przychodu z tego najmu, jeśli z umowy będzie wynikało, że Najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 
IPPB2/415-801/12-2/AK Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników w związku z uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym.
 
ILPB2/415-176/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
 
ILPB2/415-142/12-2/ES Czy w sytuacji zbycia wskazanych wyżej nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni, a jeśli tak, to w jaki sposób w tym przypadku obliczyć ów podatek (czy podatek winien by zapłacony jedynie od zbycia udziału nabytego w spadku po mężu)?
 
IPTPB2/415-658/11-7/12-S/AKr Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 
ILPB2/415-176/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
 
ILPB2/415-252/12-2/WS Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 – remont mieszkania.
 
IBPBI/1/415-878/12/KB koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
ITPB1/415-898a/12/MR Czy w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie (jeżeli wydzielenie następować będzie z kapitału zapasowego tej spółki, tj. kapitał zakładowy Nowej Spółki zostanie podwyższony ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki) powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-889b/12/MR Czy w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie (jeżeli wydzielenie następować będzie z kapitału zapasowego tej spółki, tj. kapitał zakładowy Nowej Spółki zostanie podwyższony ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki) powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli majątek przejmowany w wyniku podziału Spółki oraz majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa?
 
ILPB1/415-78/12-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-97/12-3/IM 1) Czy w związku z planowaną przez Wnioskodawczynię sprzedażą odziedziczonego towaru ciąży na Niej obowiązek podatkowy, jeżeli tak to jaki?
2) Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od remanentu likwidacyjnego? (Jeżeli musi płacić podatek dochodowy i od remanentu likwidacyjnego to będzie płacić kolejny raz podatek za ten sam towar?).
 
ILPB2/415-123/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia ekspektatywy.
 
ILPB1/415-136/12-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu użyczenia.
 
ILPB1/415-74/12-5/TW Czy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek od dochodu ze sprzedaży?
 
ILPB1/415-136/12-3/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu użyczenia.
 
ILPB1/415-186/12-4/AMN 1. Czy koszty opisanego wyżej nieodpłatnego szkolenia stanowią przychód jego uczestnika i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej.
2. W jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę podatku?
 
ILPB2/415-172/12-2/JK Czy Spółka Wnioskująca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów w Spółce Wnioskującej objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w Spółce Nabywanej (czyli obliczonymi zgodnie z art. 24 ust. 5d w zw. z 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PIT)?
 
ILPB2/415-173/12-2/JK Czy Spółka Wnioskująca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów w Spółce Wnioskującej objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w Spółce Nabywanej (czyli obliczonymi zgodnie z art. 24 ust. 5d w zw. z 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PIT)?
 
ILPB1/415-248/12-4/IM Czy wydatki na remont wniesionego do działalności gospodarczej lokalu do używania przez wspólników na podstawie uchwały (lokal nie stanowi środka trwałego s. c.) stanowią koszty działalności gospodarczej?
 
ILPB2/415-258/12-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z Irlandii.
 
ILPB1/415-124/12-2/IM Czy na podstawie postanowienia z dnia 8 sierpnia 2011 r. Sądu Rejonowego można uznać, iż została uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności, a zatem na jego podstawie Wnioskodawca (podatnik) miał prawo zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów w roku 2011?
 
ILPB1/415-130/12-2/AA W jaki sposób opodatkowane będą przychody ewentualnie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży lokali - nabytych przez Wnioskodawcę wraz z żoną jako lokale użytkowe, wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej żony Wnioskodawcy - następnie przekształconych na lokale mieszkaniowe i w dalszym ciągu wykorzystywanych na cele tej działalności gospodarczej żony?
 
ILPB2/415-226/12-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży mieszkania.
 
ILPB1/415-236/12-4/AG Czy przekazana panu X kwota 200.000 zł stanie się w spółce pana Y i Z kosztem, czy też powinna zwiększyć kwotę przyjętą do amortyzacji, jako że aby zachować prawo do całego majątku (budynku) panowie Y i Z ponownie ponieśli wydatek 200.000 zł (pierwotnie przy zakupie budynku jeszcze w ramach spółki z panem X)?
 
ITPB1/415-891b/12/HD Opodatkowanie przychodów z najmu budynku zakupionego przez Wnioskodawcę samodzielnie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 
ITPB1/415-891a/12/HD Opodatkowanie przychodów z najmu budynku nabytego przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako jej wspólnika, 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 
IBPBII/2/415-265/12/MW Skutki podatkowe sprzedaży przez Spółkę stanowiącą zakład na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich UE.
 
IBPBI/1/415-813/12/WRz Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług call center ?
 
IBPBII/2/415-327/12/JG Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IBPBII/2/415-379/12/CJS Czy w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów spółki z o.o. wypłacone udziałowcowi przez spółkę kwoty będą stanowiły przychód z art. 17 ust. 1 pkt 6 updof, w którym momencie powstanie ww. przychód, w jaki sposób ustalić wielkość przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBII/2/415-395/12/HS Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego po wywłaszczeniu na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu za pośrednictwem powiernika, wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-814/12/AB Kwalifikacja przychodów z najmu osiąganych przez spółkę cywilną do właściwego źródła przychodów.
 
IBPBII/2/415-396/12/MM Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego po wywłaszczeniu na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu za pośrednictwem powiernika, wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-403/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
 
IBPBII/2/415-489/12/CJS Czy splata kredytu jest dla wnioskodawcy wydatkiem na cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-508/12/JG Czy prawidłowo rozpoznano okres własności lokalu i związanego z nim udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu?
 
IBPBI/1/415-831/12/ESZ Czy faktury z ośrodka agroturystycznego (pensjonatu, hotelu czy obiektu o podobnym charakterze), z wyszczególnionymi pozycjami za nocleg, wyżywienie (usługi gastronomiczne bez zakupu alkoholi), najem sali, innymi bezpośrednio związanymi z organizacją wyjazdu językowego, w całości może stanowić koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej i mogą być wpisane pod datą otrzymania w kolumnie 13 książki przychodów i rozchodów?
 
IBPBII/2/415-517/12/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-583/12/HS Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 
IBPBII/2/415-625/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. i wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego na gruncie należącym do rodziców wnioskodawcy.
 
IBPBI/1/415-832/12/ESZ Czy kosztami uzyskania przychodu mogą być faktury za usługi gastronomiczne nabywane dla bezpośredniej korzyści uczestników wyjazdu językowego?
 
IBPBII/2/415-656/12/MW Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pożyczkę w kwocie 14.620 zł zaciągniętą na uregulowanie zadłużenia obciążającego lokal mieszkalny?
 
IBPBII/2/415-657/12/MW Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pożyczkę w kwocie 14.620 zł zaciągniętą na uregulowanie zadłużenia obciążającego lokal mieszkalny?
 
IBPBI/1/415-833/12//ESZ Czy kosztem uzyskania przychodu mogą być bilety wstępu do obiektów, w których zajęcia będą się odbywały, np. zoo, taras widokowy na lotnisku?
 
IBPBI/1/415-846/12/ZK Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-678/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii oraz możliwości uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe opłaty sądowej poniesionej w związku z nabyciem budynku mieszkalnego na terytorium Irlandii. Sposób przeliczenia na złote poniesionych w euro wydatków na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii.
 
IBPBI/1/415-847/12/ZK Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-679/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii oraz możliwości uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe opłaty sądowej poniesionej w związku z nabyciem budynku mieszkalnego na terytorium Irlandii. Sposób przeliczenia na złote poniesionych w euro wydatków na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii.
 
IBPBI/1/415-848/12/ZK Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-685/12/MM Jaka będzie wysokość podatku przy sprzedaży garażu na gruncie, którego właścicielem prawnym wnioskodawczyni stała się w dniu 15 kwietnia 2011 r. po wyroku Sądu, a faktycznie właścicielem garażu wnioskodawczyni jest do 13 czerwca 1991 r.?
 
IBPBI/1/415-874/12/KB ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IBPBI/1/415-875/12/KB koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IBPBI/1/415-905/12/ŚS Dot. możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez wspólnika spółki jawnej, z tytułu posiadania przez tę spółkę akcji w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz momentu opodatkowania przychodów (dochodów) Wnioskodawcy z ww. tytułu oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy
 
IBPBI/1/415-849/12/AB Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-850/12/AB opodatkowanie akcjonariusza SKA będącego jednocześnie komplementariuszem.
 
IBPBI/1/415-922/12/ŚS Dot. określenia momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez niebędacego komplementariuszem akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-923/12/ŚS Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej, będącego jednocześnie komplementariuszem tej spółki do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, momentu opodatkowania dochodów wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego równocześnie akcjonariuszem i komplementariuszem tej spółki, sposobu określenia podstawy opodatkowania oraz obowiązku wpłacania przez ww. wspólnika w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-499/12-5/MD Czy cała otrzymana kwota czynszu, wynikająca z umowy zawartej ze spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-499/12-6/MD Czy wydatek poniesiony przez spółkę na zapłatę kwoty czynszu, wynikającej z rachunku Wnioskodawczyni, stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki, czyli dla obu wspólników w proporcji odpowiadającej udziałowi w zyskach i stratach spółki?
 
IPTPB1/415-514/12-4/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPB1/415-515/12-6/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?

Wskaźniki gospodarcze