Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-747/12/WM 1. Czy opisana w niniejszym wniosku, dodatnia różnica w wycenie podatku VAT należnego, która może powstać u Wnioskodawcy w przyszłości, która zgodnie z przywołanym wyrokiem NSA sygn. akt II FSK 1508/10, nie będzie stanowiła podatkowej różnicy kursowej, będzie dla Wnioskodawcy całkowicie neutralna podatkowo, w szczególności, czy nie będzie stanowiła przychodu z innych źródeł przychodów, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albo czy nie będzie stanowiła innego rodzaju przychodu niż przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. W przypadku gdyby Minister Finansów uznał, że stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1 jest nieprawidłowe, czyli uznał, że dodatnie różnice w wycenie podatku VAT należnego, będą jednak stanowiły dla Niego przychód podatkowy, z tym, że inny niż przychód podatkowy z tytułu różnic kursowych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy powstałe u Wnioskodawcy w tym samym roku podatkowym ujemne różnice w wycenie podatku VAT należnego, będą stanowiły u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu opisanych dodatnich różnic w wycenie podatku VAT należnego?
 
ITPB1/415-56/12/AK Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu ww. nieruchomości od używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-41/12/ENB Czy opisane we wniosku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy?
 
ITPB2/415-69/12/IB Czy w 2011 r. Wnioskodawczyni nie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz czy w latach następnych:
a) w wyżej opisanym stanie faktycznym,b) w wyżej opisanym stanie faktycznym zmodyfikowanym o założenie w Polsce lokaty bądź inwestycję w nieruchomości,c) w wyżej opisanym stanie faktycznym zmodyfikowanym o założenie w Polsce lokaty bądź inwestycję w nieruchomości oraz przystąpienie na czas krótkich pobytów w Polsce do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS w Polsce
- nie będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 
ITPB3/415-45/12/PS w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej odszkodowania
 
ITPB1/415-870/HD 1. Czy wymienione materiały – rozpoczęte, otwarte w czasie trwania usług – stanowią podstawę do zmiany stanu produktów i muszą być ujęte w spisie z natury, jeżeli zostały otwarte i na dzień 31 grudnia są częściowo zużyte do wykonywania usług?
2. Czy pomimo ich rozpoczęcia, częściowego zużycia, powinny być objęte spisem z natury na koniec roku podatkowego, np. według procentowego oszacowania ich zawartości, która pozostała?
 
ITPB1/415-818/12/WM Czy dochód z tytułu wynajmu sprzętu rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-534/12-2/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej SP2 – środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-534/12-3/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej SP2 – składniki majątku (w tym wierzytelności) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-534/12-4/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej SP2 – wierzytelności wobec osób trzecich stanowić będą w momencie ich spłaty przez dłużnika, przychód podatkowy dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-535/12-2/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki komandytowej SP2 – środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-535/12-3/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki komandytowej SP2 – składniki majątku (w tym wierzytelności) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-535/12-4/ASZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki komandytowej SP2 – wierzytelności wobec osób trzecich stanowić będą w momencie ich spłaty przez dłużnika, przychód podatkowy dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1096/12-2/ES 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?,2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?, 3. Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV, pomijając naliczone odsetki, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?,4. Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPPB1/415-1251/12-2/ES Stwierdzić należy, iż przychodem z z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer F jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych. Wnioskodawca kwoty wypłacane użytkownikom lub użytkownikom premium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.
 
IPPB1/415-957/12-4/MS przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu. Natomiast uiszczane przez najemcę należności, o których mowa we wniosku – skoro z umowy najmu wynika, że do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – są wyłączone z podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-1097/12-4/MS opłata wstępna, określona w zawartej przez Wnioskodawcę umowie leasingowej jest kosztem pośrednim i powinna zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, w myśl art. 22 ust. 5d w zw. z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-850/12-2/MS Wydatki, na zakup usług, mają na celu uzyskiwanie przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Wobec tego – o ile zostaną właściwie udokumentowane – spełnią kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy, przez co można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, że usługodawcą jest mąż Wnioskodawczyni. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze. Jednakże małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze, zawierający umowy między sobą powinni mieć na uwadze treść przepisów art. 25 i 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.
 
IPPB1/415-1100/12-4/MS opłata wstępna, określona w zawartej przez Wnioskodawcę umowie leasingowej jest kosztem pośrednim i powinna zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, w myśl art. 22 ust. 5d w zw. z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-861/12-4/MS Skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy na stanowisku prezesa zarządu, nie będą tożsame z czynnościami, które będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tej spółki, a zatem nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.
 
IPPB1/415-1270/12-3/EC strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-862/12-4/MS Czy do dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z opisanych w stanie faktycznym usług na rzecz pracodawcy (Spółki) może mieć zastosowanie podatek dochodowy w stawce 19% tj. podatek liniowy o którym mowa w art. 30c ust. 1 u.p.d.f. ?
 
IPPB1/415-1272/12-3/EC Czy przychód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze stosownymi zezwoleniami, a dystrybuowanych bezpośrednio z wynajętych (wydzierżawionych) pomieszczeń magazynowych usytuowanych poza SSE korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o podatku PIT)?
 
IPPB1/415-889/12-2/KS Czy przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r. nr 30, poz. 131) oraz przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2012 r., poz. 361) należy interpretować w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą za granicą będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do Spółki?1. Czy przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., nr 30, poz. 131) należy interpretować w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (przedsiębiorca) prowadzi działalność w Republice Słowackiej przez położony tam zakład (Spółkę), z uwzględnieniem przedmiotu działalności Spółki (działalność holdingu finansowego) i konsekwentnie zyski Wnioskodawcy w postaci dywidend, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz nadwyżki likwidacyjnej otrzymane przez Spółkę od spółki od niej zależnej (jako przedsiębiorstwa Rzeczpospolitej Polskiej) mogą być opodatkowane w Republice Słowacji?2. Czy przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., (Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., nr 30, poz. 131) należy interpretować w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zyski Wnioskodawcy (jako przedsiębiorstwa Rzeczpospolitej Polskiej) w postaci dywidend, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz nadwyżki likwidacyjnej uzyskiwanych przez Spółkę od spółki od niej zależnej mogą być opodatkowane w Republice Słowacji w całości, gdyż, w całości mogą być przypisane Spółce jako zakładowi?3. Czy w konsekwencji przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., nr 30, poz. 131) należy interpretować w ten sposób, że zyski Wnioskodawcy (jako przedsiębiorstwa Rzeczpospolitej Polskie)) w postaci dywidend, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz nadwyżek likwidacyjnych uzyskiwanych przez Spółkę od spółki od niej zależnej, które mogą być opodatkowane w Republice Słowacji w całości (jako przypisane Spółce jako zakładowi) powinny w całości podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a tej umowy, a zatem będą w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?4. Czy przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., nr 30, poz. 131) oraz przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2012 r., poz. 361) należy interpretować w ten sposób, że transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-985/12-2/MS przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz trzech osób w częściach ułamkowych po 1/3 części dla każdego z nich, niewyodrębnionych w istniejącym przedsiębiorstwie skutkuje tym, iż nabytych przez Wnioskodawczynię składników majątku nie można uznać dla celów podatkowych jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 
IPPB2/415-993/11-4/MK w zakresie zasad opodatkowania środków pieniężnych oraz nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez Beneficjentów od Fundacji oraz wynikających z tego tytułu obowiązków informacyjnych
 
IPPB4/415-719/12-5/MP Stwierdzić należy, że do stypendium stażowego otrzymanego przez Wnioskodawcę - uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, będzie mieć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-607/12-4/MP Stwierdzić należy, że do stypendiów stażowych otrzymanych przez uczestników projektu „W.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-856/12-2/JK2 Należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w 2011 roku posiadała status osoby samotnie wychowującej dziecko i miała prawo do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w terminie do 30 kwietnia 2012 r. złożyła zeznanie, w którym wybrała tę formę opodatkowania.
 
IPPB4/415-671/12-4/JK2 Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie mogła skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za rok 2011, gdyż w roku tym mąż Wnioskodawczyni był osobą, do której miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tej ustawie miał bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.
 
IPPB1/415-982/12-4/MS w związku z przekazaniem dzieciom składników majątkowych i niemajątkowych, które nie spełniają definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w formie darowizny nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-765/12-2/MP Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-638/12-5/MP Wynagrodzenie Wnioskodawczyni zatrudnionej na podstawie umowy o pracę do realizacji projektu nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kwestii poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wskazać, że zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
 
IPPB1/415-983/12-2/MS Przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz trzech osób w częściach ułamkowych po 1/3 części dla każdego z nich, niewyodrębnionych w istniejącym przedsiębiorstwie skutkuje tym, iż nabytych przez Wnioskodawcę składników majątku nie można uznać dla celów podatkowych jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Ponadto wniesienie przez Wnioskodawcę składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
 
IPPB2/415-802/12-4/MG Członkowie Spółdzielni z tytułu powiększenia wkładów członkowskich nadobowiązkowych z dochodu ogólnego Spółdzielni uzyskują przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z działalności rolniczej osiąga Spółdzielnia, która jest odrębnym od swoich członków podatnikiem podlegającym regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Członkowie Spółdzielni są odrębnymi od Spółdzielni podatnikami oraz w sytuacji przedstawionej we wniosku osiągają przychody z kapitałów pieniężnych, a nie przychody z działalności rolniczej.
 
IPPB2/415-787/12-2/MG Zakres zwolnienia z opodatkowania drobnych upominków związanych z organizowanymi przez Spółkę akcjami promocyjno - reklamowymi, o wartości nie przekraczającej 200 zł.
 
IPPB4/415-645/12-4/JK2 Zakres możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej w ramach tzw. ulgi odsetkowej.
 
IPPB4/415-657/12-4/JK2 Stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w sytuacji, gdy poniesione koszty uzyskania z tytułu zbycia ww. udziału, stanowiącego źródło przychodu, przewyższają przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, gdyż oznacza to, że dochód w ogóle nie wystąpił. Warunkiem jest jednak, aby cena odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nie odbiegała od jego wartości rynkowej.
 
IPPB4/415-714/12-2/SP Należy stwierdzić, iż w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., od 01.01.2012 r. do 31.12,2012 r., od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawczyni podlega/będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlega/będzie podlegała opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IPTPB2/415-622/12-2/AKr Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-891/12/KB Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę komandytową przypadającego na Wnioskodawcę zysku.
 
IBPBII/2/415-610/12/MM Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-892/12/KB Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę komandytową przypadającego na Wnioskodawczynię zysku.
 
IBPBII/2/415-615/12/MM Czy przychód uzyskany ze sprzedaż działki na cele uzasadniające jej wywłaszczenie nabytej w części w 1980 r. w ramach wspólności majątkowej i w części w 2007 r. w drodze spadku podlega opodatkowaniu?
 
IBPBI/1/415-893/12/KB Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę komandytową przypadającego na Wnioskodawczynię zysku.
 
IBPBII/2/415-631/12/HS Sprzedaż papierów wartościowych.
 
IBPBI/1/415-895/12/ESZ Czy cena uzyskana w związku ze zbyciem samochodu osobowego przyjętego do majątku przedsiębiorstwa, lecz nie stanowiącego środka trwałego, ze względu na spodziewany okres wykorzystywania w działalności krótszy niż rok, jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Jeśli cena uzyskana w związku ze zbyciem samochodu osobowego przyjętego do majątku przedsiębiorstwa jest przychodem z działalności gospodarczej, czy prawidłowe jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej ceny nabycia tego pojazdu (na podstawie umowy sprzedaży), z daty, gdy umowa ta była zawarta?
 
IBPBII/2/415-635/12/MW Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w spadku w części w 2000r. oraz 2010r.
 
IBPBII/2/415-637/12/MW Czy w wyniku wniesienia przez wnioskodawcę oraz w tym samym czasie przez pozostałych wspólników wszystkich przysługujących im udziałów w Spółce aportem do Spółki Cypryjskiej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej i objęcia w zamian przez wnioskodawcę i pozostałych wspólników tych udziałów w Spółce Cypryjskiej powstanie u wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-639/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131.
 
IBPBII/2/415-604/12/AK Czy do kosztów uzyskania przychodu wnioskodawczyni może zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego przy zakupie nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z uzyskaniem kredytu?
 
IBPBII/2/415-605/12/AK Czy do kosztów uzyskania przychodu wnioskodawca może zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego przy zakupie nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z uzyskaniem kredytu?
 
IBPBII/2/415-628/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-629/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?

Wskaźniki gospodarcze