Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-86/12/PSZ Czy dokonując sprzedaży powyższych nieruchomości będzie miał Pan obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą sprzedażą?
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 nakłada obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, to co będzie stanowiło podstawę do obliczenia podatku w świetle tego, że od nabycia użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków minęło 5 lat, zaś od przekształcenia gruntu we własność za opłatą nie minęło 5 lat?
 
ITPB2/415-31/12/IL Czy w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego, jeśli tak to w jakim terminie i w jakiej wysokości?
 
ITPB1/415-123/12/HD Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe za zadania wykonywane osobiście, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy w zakresie, w jakim przekazywane są one w formie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy w zakresie, w jakim przekazywane są one jako płatność ze środków europejskich?
 
ITPB1/415-211/12/WM Czy różnice kursowe od spłacanego kapitału z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do użytkowania stanowią koszt podatkowy i odpowiednio przychód podatkowy?
 
ITPB1/415-223/12/MR 1. Czy wynajem trzech lokali mieszkalnych w oparciu o umowę najmu okazjonalnego będzie traktowany jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy okres na jaki Wnioskodawczyni zawrze umowy najmu okazjonalnego będzie miał wpływ na zakwalifikowanie wynajmu trzech lokali mieszkalnych jako pozarolniczej działalności gospodarczej?3. Czy istnieje granica co do ilości lokali mieszkalnych podlegających wynajmowi w oparciu o umowę najmu okazjonalnego by nie można było zakwalifikować ich jako pozarolniczej działalności gospodarczej?4. Czy aby mówić o pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych konieczne jest zarejestrowanie jej w Ewidencji Działalności Gospodarczej?
 
ITPB1/415-230/12/HD Czy jako właścicielka firmy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wartość diet z tytułu odbywanych podróży służbowych na terenie Polski i poza jej granicami?
 
ITPB1/415-224a/12/MR Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki Osobowej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-224b/12/MR Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB1/415-297a/12/AD Czy odszkodowanie uzyskane przez podatnika na podstawie zawartej ugody, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zarówno w kwocie już otrzymanej, jak i w odniesieniu do kwot które zostaną jeszcze wypłacone w przyszłości?
 
ITPB1/415-234/12/AD Czy otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a zakupy usług (niezbędnych przy produkcji programów) dokonywanych za otrzymaną dotację stanowią w całości koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-220a/12/DP Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę i Jej małżonka ze zbycia lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej w myśl art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od całego przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości?
 
ITPB1/415-225a/12/MR Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki Osobowej na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład" Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę Osobową, związane z tym „zakładem" i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 
ITPB1/415-225b/12/MR Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład" Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
 
ITPB1/415-225c/12/MR Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji takich funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład" na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB1/415-297b/12/AD Czy odszkodowanie uzyskane przez podatnika na podstawie zawartej ugody, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zarówno w kwocie już otrzymanej, jak i w odniesieniu do kwot które zostaną jeszcze wypłacone w przyszłości?
 
IPPB4/415-662/12-4/JK2 Umowa zamiany w trybie art. 98b ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi odpłatną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości. Jeśli będzie miała miejsce przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. Zatem planowana zamiana przedmiotowej działki będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2008 r. Dochodem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości będzie określona przez strony umowy wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany, o ile wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej, pomniejszona o ewentualne koszty odpłatnego zbycia. Kosztem uzyskania przychodu może być natomiast kwota podatku od spadków i darowizn przypadająca na zbywaną działkę, o ile podatek taki został zapłacony, powiększona o ewentualne udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość tej nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania.
 
ILPB1/415-235/12-4/AG Czy Y (Wnioskodawca) powinien dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu przychodu powstałego w wyniku zbycia budynku w działalności gospodarczej jego spółki jawnej, pomniejszyć kwotę przychodu wynikającą z jego zbycia przypadającą na siebie, zgodnie z udziałem procentowym w zyskach spółki, o kwotę wypłaconą ustępującemu ze spółki X oraz o przypadającą na Y i Z kwotę stanowiącą wartość niezamortyzowanego budynku, także zgodnie ze swoim udziałem procentowym w zyskach spółki?
 
IPPB4/415-397/11/12-5/S/MP Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać w związku ze sprzedażą nieruchomości z tzw. ulgi meldunkowej oraz czy ulga ta dotyczy tak części budynku jak i gruntu, na którym posadowiony jest budynek?
 
IPPB4/415-714/12-3/SP Zakres obowiązku podatkowego w Polsce i zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu udziału w projekcie naukowym.
 
ILPB1/415-202/12-2/IM Czy w świetle powyższego stanu a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dotacji w części przypadająca na wynagrodzenie właściciela będzie dla podatnika stanowić przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-218/12-2/AA Czy dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (UM) na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w roku 2012 będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-716/12-2/JK3 Zakres skutków podatkowych zniesienia współwłasności.
 
IPPB2/415-747/12-4/MG Zakres ustalenia, co należy uznać za przychody i koszty związane ze spłatą uzyskaną przy zniesieniu w dniu 10.02.2011 r. współwłasności budynku, ze sprzedażą w dniu 15.06.2011 r. lokalu nr x oraz z planowaną na 2012 r. sprzedażą udziału w lokalu nr y.
 
IPPB4/4160-35/12-2/JK Czy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – Wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga meldunkowa i w związku z tym, podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży powyższego lokalu mieszkalnego w tym przypadku nie należy się?Czy ulgą meldunkową objęta jest całkowita cena sprzedaży lokalu?
 
ILPB2/415-202/12-3/WM Przychód ze sprzedaży prawa majątkowego.
 
IBPBII/1/415-799/12/BJ Czy w świetle zmian od dnia 1 stycznia 2010 r. treści art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dokonywać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od stypendiów stażowych wypłacanych w ramach programu finansowanego przy współudziale środków europejskich?
 
IBPBII/1/415-877/12/BJ Czy w świetle zmian od dnia 1 stycznia 2010 r. treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dokonywać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od stypendiów stażowych wypłacanych w ramach programu finansowanego przy współudziale środków europejskich?
 
ILPB1/415-270/12-3/AP Obowiązki płatnika w odniesieniu do wspólnika, którego udziały są umarzane dobrowolnie za wynagrodzeniem.
 
ILPB1/415-270/12-4/AP Obowiązki płatnika w odniesieniu do wspólnika, którego udziały są umarzane dobrowolnie za wynagrodzeniem.
 
IPPB1/415-680/12-2/KS w zakresie sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-599/12/MMa Czy w opisanej sytuacji, jako datę nabycia nieruchomości do celów podatkowych należy przyjąć 2009 r. i rozliczać dochód ze sprzedaży według zasad obowiązujących od 2009 r., czy przyjąć rok nabycia 2008?
 
IBPBII/2/415-601/12/MMa Czy w opisanej sytuacji, jako datę nabycia nieruchomości należy przyjąć 2009 r. i rozliczać dochód ze sprzedaży według zasad obowiązujących od 2009 r., czy jako rok nabycia przyjąć rok nabycia 2008?Czy w opisanej sytuacji prawidłowo został ustalony koszt sprzedaży 1.629 m2, jako kwota 11.240,10 zł?
 
IBPBII/2/415-608/12/CJS Czy dokonanie wpłaty na rzecz dewelopera stanowi wydatek na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy?
 
IBPBII/2/415-609/12/CJS Czy dokonanie wpłaty na rzecz dewelopera stanowi wydatek na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy?
 
IBPBII/2/415-618/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym
 
IBPBII/2/415-619/12/NG Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy zapłata wynagrodzenia za zbycie udziałów celem ich umorzenia (które miało miejsce w 2010 r.) nastąpiła w ratach przypadających na różne lata podatkowe (rok podatkowy 2010 i 2011), do podatkowoprawnej oceny takiego stanu faktycznego stosować należy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., a tym samym przychodem wnioskodawcy jest przychód faktycznie uzyskany z tego tytułu, który powstał w datach płatności poszczególnych rat wynagrodzenia?
 
IBPBII/2/415-620/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-630/12/MM Czy spółka komandytowo-akcyjną powstała z przekształcenia sp. z o.o. będzie jako płatnik zobowiązana do poboru i odprowadzenia podatku od zysku, który na podstawie uchwały został przekazany na kapitał zapasowy spółki z o.o.?
 
IBPBII/2/415-640/12/MW Czy w wyniku wniesienia przez wnioskodawcę oraz w tym samym czasie przez pozostałych wspólników wszystkich przysługujących im udziałów w Spółce aportem do Spółki Cypryjskiej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej i objęcia w zamian przez wnioskodawcę i pozostałych wspólników tych udziałów w Spółce Cypryjskiej powstanie u wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-643/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej 1/2 przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni w przypadku, gdy w lokalu tym zameldowany był wyłącznie mąż wnioskodawczyni. Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytego w 2011 r. w przypadku wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe.
 
IBPBII/2/415-647/12/MM Opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBII/2/415-255/12/AK Czy dochody uzyskane przez LP (spółkę komandytową z siedzibą w Republice Cypru) w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IBPBII/2/415-649/12/CJS Czy w okolicznościach wskazanego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia, w związku z zyskami ujętymi na kapitale zapasowym wartość tych zysków będzie stanowić na dzień przekształcenia „niepodzielone zyski”, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-650/12/AK Czy w sytuacji sprzedaży przez wnioskodawczynię nieruchomości - nabytej uprzednio w wykonaniu umowy powierniczego nabycia tej nieruchomości - bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej, a więc bez wykonania przeniesienia tejże nieruchomości na dającego zlecenie, jednakże za jego wyraźną zgodą, powstanie u wnioskodawczyni - powiernika obowiązek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-651/12/MW 1. Czy wnioskodawczyni i jej mąż będą musieli zapłacić podatek w związku ze zbyciem w planowej formie i cenie nieruchomości lokalowej?2. Jeżeli tak, to co będzie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości? Czy będzie to wartość 100.000 zł? Czy będzie to wartość 60.000 zł (a więc po odliczeniu należności wobec spółdzielni)? Czy będzie to wartość 0 zł (a więc faktyczna korzyść wnioskodawczyni i jej męża w trakcie zawierania transakcji sprzedaży)? Czy też przychód będzie wyliczany od wartości rynkowej lokalu?
 
IBPBII/2/415-652/12/CJS Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w Spółce nabywającej w zamian za wniesienie 100% udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-734/12/NG Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po babce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-409/12/ASz Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 19% wartości zasądzonej przez Sąd kwoty tj, 100.000 zł (lub też w ratach zgodnie z datami rat) traktowanej jako źródło przychodu, tj. odpłatne zbycie części oraz udziału nieruchomości a może w tym przypadku zachodzą przesłanki wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-412/12/BD Czy z tytułu przekazania nieodpłatnych świadczeń (posiłków) dla uczestników posiedzeń u członków rady społecznej oraz rady budowy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-808/12/IB Czy w związku z sądowym zniesieniem małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną Wnioskodawcy za lata 2009-2010 przysługuje prawo tzw. wspólnego rozliczenia małżonków i w konsekwencji czy powinien złożyć korekty zeznań podatkowych za ww. lata?
 
IBPBII/1/415-430/12/ASz Czy szkoła policealna, do której uczęszcza obecnie córka Wnioskodawczyni, spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy oprócz odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę Wnioskodawczyni w wymiarze 9 miesięcy (czas studiów), Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 3 miesiące (październik, listopad, grudzień) 2011 r., w czasie których była uczniem policealnej szkoły?
 
IBPBII/2/415-653/12/NG Czy wnioskodawczyni, która rozlicza się wspólnie z mężem przysługuje uprawnienie do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego, z własnością którego związany był udział w nieruchomości wspólnej oraz lokalu użytkowego-garażu?
 
IBPBII/1/415-431/12/BD Czy niemieckie świadczenie rentowe podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-432/12/ASz Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od zasądzonych alimentów?
 
IBPBII/1/415-437/12/BD Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce w czasie jego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej?
 
IBPBII/2/415-654/12/NG Czy wnioskodawcy, który rozlicza się wspólnie z żoną przysługuje uprawnienie do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego, z własnością którego związany był udział w nieruchomości wspólnej oraz lokalu użytkowego-garażu?
 
IBPBII/1/415-440/12/BD Czy pracodawca postąpił prawidłowo wystawiając PIT-8C i wykazując w nim kwotę podatku od odprawy jako przychód Wnioskodawczyni jak również ujmując ten podatek od odprawy w PIT-11 w pozycjach przychód oraz pobrana zaliczka?
 
IBPBII/2/415-660/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/1/415-453/12/AA Czy dotacja przyznana wszystkim indywidualnym odbiorcom – uczestnikom projektu będzie dla nich przychodem podatkowym z innych źródeł i Spółka będzie zobowiązana do wystawienia deklaracji PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-663/12/MM Czy spłata kredytu hipotecznego obciążającego nieruchomość nabytą w drodze spadku stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-665/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-487/12/AA Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa prawidłowo zalicza przychody od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady Osiedli i prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczając koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBII/2/415-666/12/AK Czy dochód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy zamiany może być zwolniony z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez poniesienie wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego, czy też zwolnienie to może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez nabycie w drodze umowy zamiany praw, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 3 updof?
 
IBPBII/2/415-667/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/1/415-49112/AŻ w zakresie skutków podatkowych wypłaty rekompensaty
 
IBPBII/2/415-670/12/AK Czy istnieje możliwość, aby wnioskodawczyni po śmierci męża, ale przed zakończeniem postępowania spadkowego mogła wynajmować lokale i odprowadzać należny podatek z tego tytułu tak jak zmarły mąż w formie ryczałtu?
 
IBPBII/2/415-669/12/CJS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, co do której małżonkowie zawarli umowę majątkowa małżeńską.
 
IBPBII/1/415-666/12/BJ Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji projektu (dotyczy pracowników Politechniki i osób zaangażowanych wyłącznie do realizacji projektu) należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-681/12/CJS Koszty uzyskania przychodów przy najmie lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-671/12/MMa Czy warunkiem wystarczającym do skorzystania przez oboje małżonków z ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia tylko przez małżonka spełniającego te warunki?Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego część budynku mieszkalnego, czy również gruntu, na którym budynek ten został posadowiony?
 
IBPBII/2/415-731/12/CJS Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym po stronie wnioskodawcy z tytułu podziału spółki nie wystąpi przychód na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na istniejącą spółkę lub na nowo zawiązaną zespół składników majątkowych stanowiących zorganizowana część przedsiębiorstwa przy założeniu, że majątek pozostający w spółce dzielonej będzie również stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IBPBII/1/415-667/12/BJ Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji projektu (dotyczy pracowników Politechniki i osób zaangażowanych wyłącznie do realizacji projektu) należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-680/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.

Wskaźniki gospodarcze