Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-1087/11/PSZ Czy budynek, jako kompletna i zdatna do użytku atrakcja turystyczna - przedstawiająca odnowiony z zewnątrz zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków - spełniał w 2004 roku warunki określone dla środka trwałego umożliwiające ujęcie go w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez współwłaściciela nieruchomości działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-964/11/MU skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat)
 
ITPB2/415-963/11/MU możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
 
ITPB2/415-951/11/MM 1) Czy materiały wskazane we wniosku Wnioskodawczyni może zaliczyć do remontu mieszkania?2) W jaki sposób w zeznaniu rocznym należy rozliczyć kwotę uzyskaną w związku z wycofaniem oszczędności z kasy mieszkaniowej, tj. czy od kwoty uzyskanej z banku, tj. 18.589 zł 06 gr należy odjąć kwotę wydatków na remont, tj. 7.100 zł , a od różnicy wyliczyć 30% i uzyskaną kwotę doliczyć do podatku,
 
ILPB2/415-610/12-5/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Austrii.
 
ILPB2/415-610/12-6/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Turcji.
 
ILPB1/415-123/12-2/AA Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki od zaciągniętej przez Niego w banku pożyczki gotówkowej na zakup dokonany przez spółkę cywilną, której jest udziałowcem nieruchomości zabudowanej, która będzie w całości wykorzystywana w prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej i będzie stanowiła środek trwały?
 
ILPB2/415-610/12-7/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Rosji.
 
ILPB2/415-272/12-2/WS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-610/12-8/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Węgier.
 
ILPB2/415-610/12-9/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego ze Słowenii.
 
ILPB2/415-610/12-10/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Rumunii.
 
ILPB2/415-610/12-11/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego na Ukrainie.
 
ILPB2/415-610/12-12/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z USA.
 
ILPB1/415-289/12-3/AA Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów firmy wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 
ILPB2/415-610/12-13/WM podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu dywidendowego otrzymanego z Holandii.
 
ILPB2/415-225/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz w zakresie opodatkowania przejazdów samochodami służbowymi pomiędzy miejscem garażowania a siedzibą pracodawcy.
 
ILPB2/415-225/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz w zakresie opodatkowania przejazdów samochodami służbowymi pomiędzy miejscem garażowania a siedzibą pracodawcy.
 
ILPB1/415-227/12-2/IM 1. Czy dochód osiągnięty przez wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusza tej spółki stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1:
2. Czy wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będzie podlegał opodatkowaniu z tego tytułu na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych, w tym komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych? W szczególności, czy wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tj. co do zasady do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni), czy zobowiązany jest uiścić zaliczkę na podatek dochodowy jedynie za ten miesiąc, w którym powstał przychód należny z tytułu dywidendy (quasi dywidendy) przyznanej przez spółkę komandytowo akcyjną?
 
ILPB1/415-137/12-4/TW Czy w sytuacji gdy wnioski o zwolnienie z kosztów studiowania Wnioskodawca motywował udokumentowaną trudną, trwałą sytuacją materialną ma obowiązek płacenia podatku od zwolnienia z kosztów studiowania?
 
ILPB1/415-299/12-4/AG Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej przekazywania informacji PIT-8C.
 
ILPB2/415-277/12-3/WS Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 
ILPB2/415-276/12-3/WS Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 
ILPB1/415-221/12-2/AA Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki od zaciągniętej przez Niego w banku pożyczki gotówkowej na zakup dokonany przez spółkę cywilną, której jest udziałowcem nieruchomości zabudowanej, która będzie w całości wykorzystywana w prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej i będzie stanowiła środek trwały?
 
ILPB2/415-175/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB2/415-779/12-4/MG Zakres skutków podatkowych udzielania rabatu kwotowego uczestnikom Programu oraz wynikających z tego tytułu obowiązków Spółki, jako płatnika.
 
ILPB1/415-328/12-2/TW 1. Czy czynność wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego) do spółki osobowej (jawnej lub komandytowej), której Wnioskodawca jest wspólnikiem, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu?
2. Czy w świetle tak opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie wkładu do spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) będzie powodowało powstanie przychodu z likwidacji działalności gospodarczej?
3. Czy w przypadku późniejszego wykreślenia jednoosobowej działalności z ewidencji działalności (zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo) Wnioskodawca ma obowiązek ustalenia dochodu podatkowego?
 
ILPB2/415-350/12-2/WM 1. Czy koszty nieodpłatnego szkolenia stanowią przychód jego uczestnika i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. W jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę podatku?
 
ILPB2/415-351/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-28/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
 
IPPB2/415-862/12-2/MK Zakres zwolnienia od podatku świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników.
 
IPPB2/415-832/12-2/MK Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości po dokonaniu planowanego rozszerzenia ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w części przypadającej na udział nabyty przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w 2010 r.
 
IPPB2/415-883/12-2/AS otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę SA jak i SCA z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPPB4/415-603/12-4/MP Do stypendiów stażowych otrzymanych przez uczestników projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-898/11-2/EC Sporządzanie w spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych oraz nieużytych materiałów, itd. na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej. Podkreślić należy, że cytowany powyżej art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanawia zasadę ustalania dochodu podatników, do których mają zastosowanie zasady rachunkowości w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. Zatem, dla prawidłowego i zgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenia dochodu do opodatkowania konieczne jest również prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości dokonywanie zapisów w księgach.
 
IBPBII/2/415-593/12/JG Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2011 r.?
 
IBPBII/2/415-594/12/JG Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
 
IBPBII/2/415-732/12/JG Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym po stronie wnioskodawcy z tytułu podziału spółki nie wystąpi przychód na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na istniejącą spółkę lub na nowo zawiązaną zespół składników majątkowych stanowiących zorganizowana część przedsiębiorstwa przy założeniu, że majątek pozostający w spółce dzielonej będzie również stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IBPBII/2/415-735/12/JG Ulga meldunkowa.
 
IBPBII/2/415-299/12/HS Ustalenie wartości początkowej mieszkania.
 
IBPBII/2/415-739/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Cele mieszkaniowe.
 
IBPBII/2/415-305/12/JG sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r.
 
IBPBII/2/415-606/12/MW Ustalenie wysokości przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-912/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-913/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-914/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-917/12/KB skutki podatkowe wypłaty przez spółkę komandytowo – akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, na rzecz Wnioskodawcy (akcjonariusza tej spółki) dochodu wypracowanego przez Wnioskodawcę w ramach ww. spółki jawnej
 
IBPBII/2/415-596/12/CJS Skutki podatkowe zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po ojcu w 2009 r. ?
 
IBPBII/2/415-689/12/HS Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu?
 
IBPBII/2/415-690/12/HS Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu?
 
IBPBII/2/415-694/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na remont budynku mieszkalnego przed i po przekazaniu jego własności w drodze darowizny córce oraz remont bezpłatnie użytkowanego budynku mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-719/12/ŁCz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu: dojazdów do wynajmowanych nieruchomości, napraw samochodu, ubezpieczenia
 
IBPBII/2/415-722/12/AK Ustalenie kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany akcji spółki konsolidowanej, dokonanej na podstawie ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
 
IBPBII/2/415-724/12/AK Sposób rozliczenia sprzedaży nieruchomości – działki nabytej w 2007 r. wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym oraz możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe.

Wskaźniki gospodarcze