Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-649/12/MR Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej składniki majatku (udziały sp. z o .o.) stanowić bedą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-dalej także ustawa PIT
 
ITPB2/415-1052/11/BK zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzacej w skład gospodarstwa rolnego nabytego
 
ITPB2/415-1071a/11/ENB Czy w przedstawionym stanie faktycznym jako przychód pracownika uzyskany w 2011 r. należy wykazać kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów uzyskanych przez pracownika w latach 2003 - 2010 w ramach umów zlecenia zawartych z podmiotem trzecim, opłacone w 2011 r. ze środków Wnioskodawcy w tej części, którą zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powinien finansować pracownik?Czy od uzyskanych przychodów przysługują koszty uzyskania przychodu a jeśli tak, to w jakiej wysokości (opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne dokonano w dwóch terminach - lipcu i październiku 2011 r.)?
 
ITPB1/415-670/12/HD Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia jest traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych?Czy dochód ten może zostać pokryty stratą z lat ubiegłych, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego?
 
ITPB2/416-106/12/IL Czy w związku z częściowym zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, ma Pani obowiązek wykazać ten przychód w zeznaniu rocznym za 2011 rok i zapłacić od tego przychodu podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-306/12/MMa Czy wypłacone przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenie pieniężne stanowiące część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez wnioskodawcę stanowi „dochód z akcji”, o którym mowa w art. 10 ust. 3 Umowy (a w konsekwencji „dywidendę” w rozumieniu tego artykułu) i jako takie nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych (podatkiem dochodowym od osób fizycznych)?
 
IBPBII/2/415-307/12/MMa Czy wypłacone przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenie pieniężne stanowiące część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez wnioskodawcę stanowi „dochód z akcji”, o którym mowa w art. 10 ust. 3 Umowy (a w konsekwencji „dywidendę” w rozumieniu tego artykułu) i jako takie nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych (podatkiem dochodowym od osób fizycznych)?
 
ILPB2/415-114/12-4/WM Czy biorąc pod uwagę fakt, że byłby to jednorazowy przychód dla tych osób, jako płatnik, mogłaby zastosować w tym przypadku art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?
 
ILPB1/415-295/12-3/AP Przychody z działalności wykonywanej osobiście – PKPiR.
 
ILPB2/415-275/12-3/WS Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 
ILPB1/415-267/12-2/AA Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od sum depozytowych mieszkańców przechowywanych na pomocniczym depozytowym rachunku bankowym na konto właściwego Urzędu Skarbowego?
 
IBPBII/1/415-451/MCZ opodatkowania dochodów uzyskanych w 2011 r. przez obywatela Wielkiej Brytanii będącego pracownika jordańskiej firmy z pracy wykonywanej w Polsce
 
IBPBII/1/415-643/12/HK Czy - w przypadku udzielenia pracownikowi oprocentowanej pożyczki, gdzie wysokość oprocentowania jest niższa niż wysokość oprocentowania uzyskiwanego przez podmioty dla których udzielanie pożyczek stanowi działalność podstawową - różnica między wartością zapłaconych odsetek a wartością odsetek wyliczonych w oparciu o stopę oprocentowania stosowaną przez podmioty, dla których udzielanie pożyczek stanowi działalność podstawową będzie stanowiła jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-644/12/BJ Czy kwota odszkodowania wypłacona w 2012 r. za odebraną Wnioskodawczyni działkę będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-192/12-2/AA Czy koszty wynajmu, paliwa i eksploatacji wynajmowanych samochodów osobowych będą w całości stanowiły koszty uzyskania przychodu, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 
IBPBII/2/415-444/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego do majątku odrębnego w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-616/12/MMa Czy koszty prowizji pośrednika, wypłata zachowku dzieciom zmarłego brata, spłata zadłużenia zmarłego z tytułu pożyczki oraz zaległych opłat (czynsz, światło itp.) i opłata za pomnik pomniejszają podstawę opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-638/12/AK Do którego ze źródeł przychodu zaliczyć należy dochód z transakcji na rynku „walutomat”? Jak ustalić moment powstania przychodu i poniesienia kosztów w przeliczeniu na PLN? Jak dokonać rozliczenia podatku od przychodu z transakcji za pośrednictwem „walutomat”? Jakie dokumenty są wymagane do udokumentowania dochodów?
 
IBPBII/2/415-642/12/HS Skutki podatkowe przekształcenia spółek jawnych w spółki osobowe (komandytowo-akcyjne).
 
IBPBI/1/415-845/12/ESZ Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z podatku od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-888/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-442/12/MK Jak należy opodatkować nagrody pieniężne z tytułu uczestnictwa w zorganizowanych konkursach graficznych?
 
ILPB2/436-282/12-2/MK Czy jeśli w 2012 r. Wnioskodawczyni sprzeda ww. mieszkanie mimo, że nie upłynęło 5 lat będzie musiała zapłacić podatek ze sprzedaży, jeśli wszystkie pieniądze otrzymane przeznaczy w ciągu dwóch lat (od daty sprzedaży) na spłatę domu byłemu mężowi?
 
IBPBII/1/415-641/12/MK Czy spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wypłaty wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej będzie pełniła funkcję płatnika obowiązanego do obliczania, poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-272/12-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu biurowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 
ILPB2/415-298/12-2/JK Zwrot dopłat a koszty uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1210/08/11-7/S/EC Otrzymana dotacja jest przychodem podatkowym na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem otrzymana dotacja na realizację zadania leżącego w zakresie wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, podlegać ma zwolnieniu od podatku, to nie może nie być traktowana jak przychód podatkowy. Innymi słowy, jeżeli coś nie jest przychodem podatkowym, to nie może być rozważane jednocześnie w kategoriach przychodu podlegającego zwolnieniu od podatku. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-299/12-2/JK Zaliczenie dopłaty wniesionej przez wspólnika do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-339/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-822/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
ILPB2/415-254/12-4/AJ 1. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku mieszkalnego, czy także gruntu, na którym został pobudowany budynek?
2. Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od części spadku po mamie – dotyczącej sprzedanego gruntu pod budynkiem?
 
IPPB2/415-875/12-2/MK W sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu wydatków poniesionych na wykup ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych), biorąc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy, w którym ustawodawca odwołując się do diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika, zwalnia je od podatku do wysokości określonej w odrębnych przepisach, należy uznać, iż w zakresie zwolnienia mieszczą się kwoty zwróconych podatnikowi kosztów związanych z podróżą służbową w tym poniesionych przez niego wydatków na zakup ubezpieczenia.
 
ILPB2/415-339/12-3/TR 286099, 246811
 
ILPB2/415-181/12-2/AJ Czy wartość świadczenia związanego z możliwością korzystania przez zleceniobiorcę z samochodu do którego prawa posiada Wnioskodawca będzie przychodem zleceniobiorcy, który Zainteresowany zobowiązany jest doliczyć do przychodu zleceniobiorcy uzyskiwanego ze stosunku zlecenia i odprowadzić od niego zaliczki na podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-287/12-2/JK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-287/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu uzyskanego z umorzenia dobrowolnego udziałów / akcji.
 
ILPB1/415-365/12-2/AP Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola pokrytego z dotacji podmiotowej z Gminy.
 
ILPB1/415-287/12-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu w przypadku umorzenia w Spółce udziałów / akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów / akcji.
 
ILPB1/415-287/12-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu w przypadku dobrowolnego umorzenia w Spółce udziałów / akcji o charakterze nieodpłatnym.
 
IPPB1/415-824/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-823/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
ILPB2/415-290/12-2/JK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-838/11-2/EC Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odsetek od lokat zakładanych przez Wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz przez spółki komandytowe, w których jest wspólnikiem oraz obowiązku zapłaty podatku przez Wnioskodawcę, w przypadku niedobrania podatku przez bank.
 
IPPB1/415-821/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-795/12-2/MK Zakres skutków podatkowych związanych z organizowaniem przez Wnioskodawcę szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych i superwizji dla współpracujących z S. na warunkach umowy zlecenia - opiekunów S.
 
IPPB1/415-819/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
ILPB1/415-185/12-2/TW Czy od sprzedaży gruntu przekształconego i podzielonego należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-820/11-2/EC Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IBPBI/1/415-637/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/1/415-507/MCZ opodatkowanie odszkodowania uzyskanego w 2009 r. przez polskiego rezydenta od ubezpieczyciela norweskiego pracodawcy za utracone zarobki w związku z wypadkiem przy pracy
 
IBPBII/1/436-508/12/AŻ podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wskaźniki gospodarcze