Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-96/12/AD Czy w sytuacji opisanej we wniosku podatniczka jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie?
 
ITPB2/415-221/12/MK Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 
IPTPB2/415-543/11-7/12-S/KR 1) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-761/12-2/AS Zakres opodatkowania nagród z tytułu uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej.
 
IPPB2/415-951/12-2/AS Zakres sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-899/12-4/AS W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od jego nabycia będzie korzystał – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowym lokalu Wnioskodawczyni zameldowana była przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
 
IPPB2/415-952/12-2/AS Należy stwierdzić, że w przypadku umorzenia udziałów lub akcji nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów lub akcji z dnia nabycia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-977/12-2/MS przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz trzech osób w częściach ułamkowych po 1/3 części dla każdego z nich, niewyodrębnionych w istniejącym przedsiębiorstwie skutkuje tym, iż nabytych przez Wnioskodawcę składników majątku nie można uznać dla celów podatkowych jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 
IPPB1/415-1034/12-2/KS Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dochody uzyskiwane z tytułu wykonywanych usług poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej u kontrahentów w zakresie montażu mebli użytkowych nie stanowią dochodów objętych zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1356/12-4/MT z uwagi na to, iż z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przedmiotowa działka posiada status prawny gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia niezabudowanej nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na zakup powyższej nieruchomości gruntowej, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
 
IPPB1/415-1355/12-4/MT nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w 2004 r., co oznacza, iż pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2009 r. A zatem przedmiotowa sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu, a co za tym idzie zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych
 
IPPB1/415-1324/12-7/MT Wartość wynagrodzenia wypłacanego Pani małżonkowi wraz ze wszystkimi jego składnikami, tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez zleceniobiorcę, nie są dla Pani kosztem uzyskania przychodów. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia Pani małżonka, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest zleceniodawca, stanowią dla Pani koszty uzyskania przychodów.
 
IPTPB1/415-531/12-2/KSU 1)Czy w zaistniałym stanie faktycznym, w związku z umorzeniem przez Prokuraturę Rejonową prowadzonego śledztwa z uwagi na niewykrycie sprawców wartości utraconych środków pieniężnych oraz bonów żywnościowych (łącznie 32.000 zł) mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
2)W jakiej dacie i w oparciu o jaki dokument przedmiotowa strata winna zostać ujęta w prowadzonej ewidencji podatkowej?
 
IPPB1/415-681/12-2/KS PIT w zakresie sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB2/415-884/12-2/AS Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku. W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę SA jak i SCA z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPPB2/415-854/12-2/MK Zakres obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz klientów będących polskimi rezydentami otrzymanych od emitentów zagranicznych odsetek (dyskonta) i dywidend z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych na rynkach zagranicznych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych.
 
IPPB2/415-939/12-2/AS Przy sprzedaży 25 udziałów posiadanych przez Wnioskodawczynię przychód z tego tytułu nie może być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu bowiem Wnioskodawczyni żadnych kosztów nie poniosła zarówno przy nabyciu w drodze spadku jak i darowizny.
 
IPPB4/415-685/12-4/JK3 Świadczenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy nie ma charakteru odszkodowawczego to nie może ono korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie żadnego z wyżej wskazanych przepisów. Co prawda ustawa podatkowa nie zawiera definicji szkody czy odszkodowania, jednakże dokonując jego wykładni nie należy odbiegać od jego rozumienia jakie temu pojęciu zostało nadane w systemie prawa cywilnego. O tym co stanowi szkodę oraz jakie są zasady i sposoby jej naprawienia decydują co do zasady przepisy art. 361 i art. 363 Kodeksu cywilnego. Natomiast przedmiotowe świadczenie jako nie służące naprawieniu szkody, nie ma charakteru odszkodowawczego, podobnie jak korzystanie z nieruchomości przez posiadacza nie oznacza wyrządzenie jej właścicielowi szkody tylko dlatego, że nie łączy ich ważny stosunek prawny, a właściciel nie mógł z nieruchomości tej korzystać. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 224 § 2 i art. 225 jest należne bez względu na uszczerbek majątkowy jaki poniósł lub mógłby ponieść właściciel rzeczy.
 
ILPB2/415-288/12-2/JK Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawczyni w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawczynię opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawczyni na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
 
ILPB2/415-288/12-3/JK W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawczyni alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawczyni na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawczyni na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na odstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawczyni zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisane w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
ILPB2/415-289/12-2/JK Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawczyni w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawczynię opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawczyni na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
 
ILPB2/415-289/12-3/JK czy dochody Zainteresowanego alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Zainteresowanego na Cyprze, będą opodatkowane na Cyprze, na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania, opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
ILPB2/415-119/12-6/WM 1. Czy z tytułu udziału w wycieczce wspólnik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
A jeśli tak
2. Czy podatek należy pobrać wg stawek określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, czy też według stawki, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy?
 
IPTPB2/415-623/12-2/TS Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT ?
 
IPTPB1/415-513/12-4/DS Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia (stypendium/dodatku stażowego), wypłacanego na podstawie umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „Nauka dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
 
ILPB2/415-295/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce.
 
ILPB2/415-247/12-4/WM 1. Czy w związku z tym, że sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku dotyczyła nieruchomości rolnej będącej gruntem rolnym, Zainteresowany był zobowiązany do zapłacenia podatku od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży?
2. Jeśli podatek powinien być opłacony, to w jakiej wysokości?
3. Czy od przychodu ze zbycia tej nieruchomości Wnioskodawca może odliczyć poniesione przez siebie koszty związane z uzyskaniem odpisu księgi wieczystej z sądu rejonowego oraz wypisu i wyrysu działki ze starostwa powiatowego?
 
ILPB1/415-234/12-4/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem firmowego rachunku rozliczeniowego.
 
ILPB1/415-209/12-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego używania nieruchomości w przypadku ustanowienia odrębności majątkowej.
 
ILPB1/415-288/12-4/AG 1. Czy przychód podatkowy w wysokości 1/5 otrzymanej zaliczki na wynagrodzenie powstanie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, tj. w listopadzie 2012 roku?
2. Czy na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych, tj. 30 listopada 2013, 2014, 2015 i 2016 roku powstawać będzie przychód podatkowy również w wysokości 1/5 należnego wynagrodzenia?
3. Czy przychód podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury, tj. w grudniu 2011 roku?
 
ILPB1/415-288/12-5/AG 1. Czy przychód podatkowy w wysokości 1/5 otrzymanej zaliczki na wynagrodzenie powstanie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, tj. w listopadzie 2012 roku?
2. Czy na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych, tj. 30 listopada 2013, 2014, 2015 i 2016 roku powstawać będzie przychód podatkowy również w wysokości 1/5 należnego wynagrodzenia?
3. Czy przychód podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury, tj. w grudniu 2011 roku?
 
ILPB2/415-384/12-5/WS Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dopłaty z tytułu zawarcia i wykonania umowy częściowego działu spadku.
 
IBPBI/1/415-636/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/2/415-365/12/HS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przeznaczonego na zakup udziału w działce, zakup mieszkania oraz na budowę domu.
 
IBPBII/2/415-944/12/MMa Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, odpowiednika polskiej spółki akcyjnej, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-945/12/MMa Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia akcji Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/415-946/12/MMa Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBII/1/415-602/12/AŻ rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
 
IPTPB2/415-635/12-2/AKr Czy sumę 18.000 zł, przekazaną byłemu zięciowi, na mocy ugody sądowej z dnia 8 grudnia 2010 r., Wnioskodawczyni może potraktować jako koszt poczynionych nakładów (np. remonty, modernizacje) zwiększając wartość nieruchomości i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-530/12-4/AG Czy wydatki poniesione w związku z remontami oraz instalacją centralnego ogrzewania w wynajmowanych przez Wnioskodawcę mieszkaniach można odliczać jednorazowo jako koszt wynajmu tego mieszkania?
 
IBPBII/2/415-445/12/CJS Czy spłata kredytu gotówkowego stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-607/12/AK Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni może zaliczyć wynagrodzenie notariusza, opłaty sądowe, odsetki od kredytu zaciągniętego przy zakupie nieruchomości, prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, opłatę za ustanowienie hipoteki, ubezpieczenie? Czy wydatki poniesione na wymianę uszkodzonych rur wodnych, wymianę okien oraz drzwi wewnętrznych, zakup paneli podłogowych, obniżenie sufitów, pomalowanie ścian a także zakup rolet zewnętrznych można zaliczyć do wydatków na remont i modernizacje lokalu mieszkalnego jako poniesionych na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-729/12/CJS Sprzedaż nieruchomości rolnej.
 
IBPBI/1/415-642/12/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na nabycie produktów rolnych poniesionych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe, udokumentowanych zastępczymi dowodami księgowymi, o których mowa w ustawie o rachunkowości
 
IBPBI/1/415-668/12/ESZ Czy można zaliczyć wydatek na zakup okien bezpośrednio w koszty?
 
IBPBI/1/415-669/12/WRz Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do przychodów uzyskanych z działalności usługowej w zakresie obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych?
 
IBPBI/1/415-671/12/ZK Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu podatek od towarów i usług, którego zasadność odliczenia od podatku należnego zakwestionowała kontrola skarbowa w wydanej decyzji?Czy zakwestionowany podatek można w całości uznać za koszty działalności firmy w 2012r., tj. w momencie zwrotu (spłaty) zakwestionowanego podatku do kasy Urzędu Skarbowego, czy też należy dokonać korekty zeznania za 2009 rok?
 
IBPBI/1/415-712/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ?
 
IBPBII/1/415-509/12/ASz Czy Wnioskodawca może odliczyć wydatki na następujące przedmioty: aparaty słuchowe, baterie do aparatów słuchowych, sprzęt osuszający do aparatu, naprawy i przeglądy aparatu, środki czystości do aparatów, sprzęt nagłaśniający do odbioru sygnału dźwiękowego (słuchawki, nagłośnienie hi-fi)?
 
IPTPB2/415-645/12-5/JR Czy określone przez Sąd spłaty na rzecz udziałowców, powstałe w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności, zalicza się do kosztów nabycia tej części nieruchomości oraz czy obliczając podatek dochodowy od sprzedaży nabytej w wyniku zniesienia współwłasności pozostałej części działki (tj. 9/20), będzie mogła od przychodów ze sprzedaży z tej części działki odliczyć koszty spłat określonych przez Sąd w decyzji o zniesieniu współwłasności, uznając je za koszty nabycia z chwilą uprawomocnienia się decyzji Sądu o odpłatnym zniesieniu współwłasności wspomnianej nieruchomości?
 
IPTPB2/415-645/12-4/JR Czy przychód ze sprzedaży tej części działki (11/20), która jest w posiadaniu Wnioskodawczyni od ponad 20 lat, będzie zwolniony z podatku dochodowego. (Wnioskodawczyni potwierdza że: 3/20 części działki posiada od czerwca 1984 r., a 8/20 części działki posiada od listopada 1987 r.)?

Wskaźniki gospodarcze