Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-940/11/BK Prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-933/11/RS Opodatkowanie emerytury otrzymywanej ze Szwecji.
 
ITPB1/415-716/12/AD Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika w spółce osobowej, pochodzący z umorzenia przez spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-69/12/WM Czy uiszczoną na rzecz banku kwotę Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-657/12/WM Czy Wnioskodawca ma obowiązek sprzedaż nakładów na nieruchomość wykorzystywaną w działalności gospodarczej uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2011 r.?
 
ITPB1/415-98/12/MR Czy od zasądzonej kwoty należy ponownie odprowadzić podatek dochodowy, skoro sąd apelacyjny obniżył kwotę o należny i zapłacony przez Gminną Spółdzielnię podatek?
 
ITPB1/415-125/12/PSZ Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 jednorazowego odpisu amortyzacyjnego kwocie 32.697 zł 50 gr z tytułu przyjętego do użytkowania w miesiącu listopadzie 2011 r. używanego samochodu ciężarowego marki Ford Transit?
 
ITPB1/415-126/12/PSZ Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 jednorazowego odpisu amortyzacyjnego kwocie 32.697 zł 50 gr z tytułu przyjętego do użytkowania w miesiącu listopadzie 2011 r. używanego samochodu ciężarowego marki Ford Transit?
 
ITPB2/415-631/12/ENB Czy świadczenie mieszkaniowe otrzymywane przez Wnioskodawcę w 2010 i 2011 r. z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-632/12/TK Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo-akcyjnej, za który to aport zostaną objęte przez Wnioskodawcę akcje tej spółki, poniesione przed dniem wniesienia aportu, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą będą od dnia wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy - już jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wniesienia aportu?
 
ITPB2/415-81/12/IL Czy z tytułu sprzedaży przysługującego Pani udziału jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku?
 
ITPB2/415-80/12/IL Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, otrzymane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 182, poz. 1305), jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-79/12/IL Czy w sytuacji, gdy sprzedaż jednej z działek, już jako działki budowlanej nastąpi przed upływem 5 lat, a uzyskany dochód zostanie przeznaczony na spłatę kredytu wystąpi obowiązek zapłaty podatku?
 
ITPB1/415-205a/12/AD Czy otrzymany przelew będący formą weryfikacji przewoźnika na kwotę 1 zł (od przewoźnika dla podatnika) będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo iż w ciągu siedmiu dni w całej kwocie tj. 1 zł będzie odesłany przelewem zwrotnym wraz z indywidualnym hasłem przewoźnikowi?
 
ITPB2/415-66b/12/MM Czy do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania należy zakwalifikować spłatę na rzecz brata, dokonaną zgodnie z umową o dział spadku oraz podatek PCC?
 
ITPB1/415-637/12/AK Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia akcji zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji oraz wartością rynkową akcji z dnia nabycia tych akcji w formie darowizny?
 
ITPB1/415-621/12/PSZ Czy podatnik prawidłowo uznał koszty wymiany nawierzchni ze starej betonowej na nową z kostki brukowej bezpośrednio w koszty podatkowe w momencie otrzymania faktury zakupu?
 
ITPB1/414-622/12/PSZ Czy jako wspólnik spółki cywilnej może Pan zaliczyć poniesione przez spółkę wydatki na remont budynku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czy też odpisać jako inwestycje w obcym środku trwałym podlegającą amortyzacji, z zastrzeżeniem proporcji wynikającej z podziału przychodów, kosztów i zysku pomiędzy wspólnikami?
 
ITPB1/415-641/12/IG Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ITPB1/415-639/12/IG Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
ITPB1/415-640/12/IG Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia udziałów zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia tych udziałów w formie darowizny?
 
ITPB1/415-128a/12/WM W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować przedmiotowe usługi podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy można uznać, iż usługi te będą stanowiły przedsięwzięcie związane z działalnością gospodarczą?
 
ITPB1/415-642/12/IG Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia akcji zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji oraz wartością rynkową akcji z dnia nabycia tych akcji w formie darowizny?
 
ITPB2/415-54a/12/MM Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
 
ITPB1/415-692/12/PSZ Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej – komanditna spolocnost, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-663/12/IB Czy dochody z pracy osiągnięte przez Wnioskodawcę na terytorium Korei Południowej w okresie od dnia 9 sierpnia 2012 r. do dnia 15 sierpnia 2015 r. powinny być w Polsce wykazane, zgłoszone, rozliczone lub opodatkowane w zeznaniach podatkowych?
 
ITPB2/415-405/12/BK 1. Czy przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia zawartej przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku, kiedy Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodu w związku z umową dożywocia ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podstawa opodatkowania?
 
ITPB2/415-400/12/IL Czy kwota uzyskana ze sprzedaży działki będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli zostanie zainwestowana w spłatę kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej, na której docelowo powstanie dom, w którym będzie Pani zameldowana?
 
ITPB2/415-396/12/IL Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są dopłaty do „Zielonej szkoły” oraz wycieczek szkolnych organizowanych przez:1. szkołę,2. biuro turystyczne ?
 
ITPB2/415-702/12/RS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia przymusowego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ITPB2/415-548/12/IL Czy poniesione koszty zakupu komputera oraz koszty związane z montażem instalacji ogrzewania gazowego i zakupem kotła gazowego można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne?
 
ITPB2/415-570/12/IL Czy zobowiązany jest Pan do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania na podstawie zawartej umowy?
 
ITPB2/415-585/12/IL Czy w związku ze zwrotem nieruchomości w 2011 r. na podstawie przedłożonej decyzji i następnie jej sprzedażą powinna Pani zapłacić podatek dochodowy, czy też jest Pani zwolniona?
 
IPTPB2/415-629/12-2/KSM Czy Urząd Skarbowy nie obciąży Wnioskodawczyni podatkiem dochodowym od „przychodów” z nieruchomości użyczonych nieodpłatnie, czyli od domniemanych zysków?
 
ILPB1/415-293/12-2/IM Czy ustalając dochód ze sprzedaży środka trwałego, podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży a kosztami uzyskania na które składać się będzie kwota po jakiej nieruchomość w 2008 r. została zakupiona powiększona o wydatki związane z zakupem w 2008 r. i powiększona o wydatki związane ze sprzedażą obecnie przez spółkę?
 
ILPB2/415-343/12-2/WM 1. Czy Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na wydatki na własne cele mieszkalne w związku z planowanym nabyciem udziału w budynku mieszkalnym?
2. Czy matka Zainteresowanego – w przypadku sprzedaży części swojego udziału we współwłasności w budynku mieszkalnym na rzecz swojego syna, tj. Wnioskodawcy – będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu pochodzącego z ww. zbycia z racji sprzedaży udziału w nieruchomości po okresie 5 lat od końca wybudowania?
 
ILPB1/415-229/12-4/AMN Czy koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej można uznać za koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania?
 
ILPB1/415-258/12-4/AG Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-258/12-5/AG Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB2/415-342/12-4/WM 1. Czy Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na wydatki na własne cele mieszkalne w związku z planowanym nabyciem udziału w budynku mieszkalnym?
2. Czy matka Zainteresowanego – w przypadku sprzedaży części swojego udziału we współwłasności w budynku mieszkalnym na rzecz swojego syna, tj. Wnioskodawcy – będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu pochodzącego z ww. zbycia z racji sprzedaży udziału w nieruchomości po okresie 5 lat od końca wybudowania?
 
ILPB2/415-352/12-2/JK Skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 
ILPB1/415-294/12-3/AG Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo, nie zaliczając przychodu z tytułu refundacji za okres x-x listopada 2011 r., który wpłynął na konto spółki w grudniu 2011 roku do swoich przychodów z działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-294/12-4/AG Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo zaliczając przychód z tytułu refundacji do przychodów z działalności gospodarczej, a koszty z tytułu poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników do x lutego wraz z należnymi od tej części składkami na ubezpieczenia społeczne, do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-294/12-6/AG Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jeżeli wartość wynikającą z tytułu rozliczenia różnicy pomiędzy wartością magazynu, a stanem zadłużenia oraz wartości zwrotów uzyskane z faktur korygujących wystawionych za okres x-x luty przez hurtownie farmaceutyczne, dołączy do przychodów wynikających ze sprzedaży praw majątkowych, podwyższając tym samym wartość zbywanych udziałów?
 
ILPB2/415-291/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
ILPB2/415-291/12-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.
 
ILPB1/415-198/12-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 
ILPB2/415-292/12-2/JK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-198/12-5/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-285/12-2/JK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-277/12-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.
 
ILPB2/415-286/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
ILPB2/415-286/12-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.
 
ILPB1/415-277/12-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.
 
ILPB1/415-277/12-6/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej, otrzymaniem dywidendy oraz transferem środków pochodzących z podziełu zysku spółki.
 
ILPB1/415-279/12-4/AA 1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji I w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-279/12-5/AA 1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji I w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-452/12-2/AA Czy właściwe jest określenie przychodu z działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jako kwoty należnej z tytułu sprzedaży leków, pomniejszonej o udzielone bonifikaty oraz należny podatek od towarów i usług?
 
ILPB1/415-279/12-6/AA 1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji I w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-222/12-4/AP Czy wydatek poniesiony w związku z możliwością korzystania z nieruchomości może stanowić koszty uzyskania przychodu i czy sposób jego udokumentowania jest wystarczający?
 
ILPB1/415-201/12-4/AMN Czy od części wynagrodzenia związanego z pracą wykonywaną na terenie Szwajcarii należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-329/12-4/WM Ulga odsetkowa.
 
ILPB1/415-200/12-2/AG Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę odsetki od lokat typu overnight stanowią:
- przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – art. 10 ust. 1 ustawy o PIT,
- przychód z kapitałów pieniężnych – art. 17 ust. 1 ustawy o PIT?
 
IPPB4/415-739/12-4/MP Stwierdzić należy, że do stypendium stażowego otrzymanego przez Wnioskodawczynię - uczestnika projektu „Program unowocześnienia kształcenia w S. dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, będzie mieć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-855/12-2/MG Zakres obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz klientów będących nierezydentami otrzymanych od emitentów zagranicznych odsetek (dyskonta) i dywidend z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych na rynkach zagranicznych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych
 
IPPB4/415-646/12-4/MP Stwierdzić należy, że do stypendiów stażowych otrzymanych przez uczestników projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”, ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-736/12-2/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Francji.
 
IPPB4/415-794/12-2/BW Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z terminem wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe.
 
IPPB4/415-742/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż sprzedaż przedmiotowego mieszkania, która nastąpi w 2013 r., tj. po upływie 10 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym, otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku, nie będzie skutkowało obowiązkiem doliczenia do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, uprzednio odliczonych kwot w ramach ulgi na wynajem. Przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
IPPB4/415-758/12-4/MP Do stypendium stażowego otrzymanego przez Wnioskodawczynię - uczestnika projektu „Program unowocześnienia kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, będzie mieć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu.
 
IPPB4/415-675/12-4/MP Stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca zwróci pracownikowi – który będzie odbywał zagraniczną podróż służbową – koszty noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, które są wyższe niż przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to zwrot tych kosztów będzie w całości dla pracownika przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-672/12-4/SP Należy stwierdzić, iż emerytura z Finlandii uzyskana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji polsko-fińskiej, tj. w Finlandii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 21 ust. 2 lit. a) Konwencji, w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB4/415-750/12-2/BW Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego do majątku odrębnego wydatkowany na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – do majątku wspólnego małżonków – podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., jako wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe.
 
IPPB4/415-873/12-2/BW Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB4/415-872/12-2/BW Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB4/415-871/12-2/BW Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB2/415-817/12-4/MG Uzyskany w 2011 r. dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę w 1999 r. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość uzyskanego dochodu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za 2011 r., zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB2/415-860/11-4/MK Odpłatne nabycie jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, skutkuje brakiem powstania przychodu do opodatkowania po stronie pracownika Spółki, a Spółka jako płatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku od tego przychodu. Realizacja warunkowego prawa do nieodpłatnego otrzymania Darmowych Akcji spółki kapitałowej z siedzibą we Francji w ramach planowanego wprowadzenia programu akcji pracowniczych skutkuje tym, iż w momencie objęcia (nabycia) akcji rzeczywistych nie wystąpi dochód do opodatkowania w postaci wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji z dyspozycją przepisu art. 24 ust.11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (moment opodatkowania zostaje odroczony). W konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani żadnych innych obowiązków informacyjnych.
 
IPPB2/415-860/11-5/MK Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-860/11-7/MK Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB1/415-1189/12-2/AM Czy w sytuacji, gdy w trakcie bieżącego roku obrotowego nastąpiła zmiana zasad uczestnictwa Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej, a z nowego brzmienia umowy wynika, iż zmiana zasad uczestnictwa w zysku dotyczy całego roku obrotowego, dochód wnioskodawcy, stanowiący podstawę opodatkowania od osób fizycznych na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ustalany:w oparciu o udział w zysku Spółki określony w umowie na dzień przypadający na koniec roku obrotowego, czy teżna bieżąco w ciągu obrotowego, zgodnie z udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki za okres od początku roku do momentu zmiany umowy Spółki oraz za okres od zmiany zasad uczestnictwa w zysku do końca roku?
 
IPPB1/415-1277/12-2/AM Darowizna wskazanych we wniosku składników majątku, wchodzących w skład darowanego na rzecz syna przedsiębiorstwa jest czynnością prawną nieodpłatną, i w związku z jej dokonaniem nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie również obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-860/11-8/MK Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-860/11-9/MK W związku z wniesieniem darmowych akcji do funduszu FCPE przez pracownika po stronie pracownika powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), zaś Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu.
 
IPPB2/415-895/11-4/MK W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z nieodpłatnym nabyciem lub objęciem akcji spółki posiadającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych w ramach motywacyjnych programów akcyjnych /opcyjnych organizowanych dla wybranych uczestników grupy X oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-1071/12-2/AM W sytuacji, gdy środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży koszty uzyskania przychodu należy pomniejszyć o tę część niezamortyzowaną wartości początkowej, która zgodnie z powyższą interpretacją nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zatem, stanowisko, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wartość początkową, która dotychczas nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów należy uznać za nieprawidłowe.
 
IPPB1/415-1033/12-2/KS Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, która została wniesiona w formie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej należy ustalić jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży, a kosztem jego uzyskania. W rozpatrywanej sprawie przychód z tego tytułu stanowić będzie wartość wynikającą z wystawionej faktury bądź wartość wynikająca z aktu notarialnego przenoszącego prawo własności do nieruchomości. Przychód ten powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń (najwcześniej zaistniałego) przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten oraz koszty uzyskania przychodu należy określić proporcjonalnie do prawa Wnioskodawczyni w udziale w zysku (udziału) w spółce osobowej, do której został wniesiony wkład niepieniężny.
 
IPPB1/415-1329/12-4/EC Stwierdzić należy, iż zakupione przez Wnioskodawcę garaże, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, poprzez garażowanie samochodów będących środkami trwałymi firmy. O ile zatem garaże te jako kompletne i zdatne do użytku, będą wykorzystywane przez Niego w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok, wówczas spełniać będą przesłanki do uznania ich za środki trwałe. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zaliczyć przedmiotowe garaże do kosztów uzyskania przychodów i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
 
IPTPB2/415-626/12-4/AKr Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów nabytych przez osoby fizyczne w drodze darowizny, Spółka - obliczając i następnie pobierając, jako płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi - może uwzględnić przy obliczeniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-651/12-2/KR 1)W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia wkładu w postaci obligacji do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu?
2)W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia wkładu w postaci obligacji do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu?
 
IPTPB2/415-650/12-2/KR Czy Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce?
 
IPTPB2/415-649/12-2/KR Czy Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze?
 
IPTPB2/415-648/12-2/KR 1)W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia wkładu w postaci obligacji do spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu?
2)W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia wkładu w postaci obligacji do spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawczynię udziałów/akcji będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu?
 
IPTPB2/415-621/12-5/TS Czy koszt pomnika może być kosztem uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-950/12/WM W którym momencie należało przyjąć lokal użytkowy jako środek trwały, a także kiedy należało zwiększyć jego wartość początkową o dokonany „remont”?W którym momencie należało ująć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia?
 
ITPB1/415-951/12/WM Czy przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPTPB2/415-661/12-6/KSM 1.Proszę o poinformowanie, czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym (PIT-36), sprzedaż mieszkania, celem zapłacenia podatku dochodowego?
2.Czy od zadatku otrzymanego w trakcie sporządzenia umowy przedwstępnej Wnioskodawca musi zapłacić podatek?

Wskaźniki gospodarcze