Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-415/12/MM Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawczyni ma prawo dokonać odliczenia od dochodu w zeznaniu za rok 2011 r. wydatków na zabieg wszczepienia implantów oraz kosztu w ramach ulgi limitowanej w kwocie 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabieg operacyjny oraz usługi medyczne?
 
ITPB3/415-6/12/AW Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej i pośrednio w spółce osobowej) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do spółki kapitałowej przez spółkę komandytową także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej zwiększyła kapitał zapasowy i w związku z tym podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB1/415-809/12/MR Czy przyjęta przez Wnioskodawcę wartość środka trwałego została ustalona prawidłowo?
 
ITPB1/415-810/12/MR Czy przyjęta przez Wnioskodawcę wartość środka trwałego została ustalona prawidłowo?
 
ITPB1/415-193/12/AK Czy wniesienie akcji Spółki w formie wkładu niepieniężnego do spółki cypryjskiej będzie dla Wnioskodawczyni neutralne podatkowo, tzn. nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-630/12/ENB 1. Czy bank powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty otrzymywanej przez Wnioskodawczynię z Hiszpanii?
2. Czy do renty otrzymywanej z Hiszpanii Wnioskodawczyni powinna stosować metodę unikania podwójnego opodatkowania w postaci wyłączenia z progresją?
 
ITPB2/415-641/12/MU Skutki podatkowe zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
ITPB1/415-617/12/WM Czy nabywając pozostały udział w nieruchomości Wnioskodawczyni dokonała ulepszenia środka trwałego zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-187/12/IG Czy poniesione straty w środkach obrotowych powstałe w wyniku kradzieży mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.)?
 
ITPB1/415-186/12/PSZ W zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionych środków trwałych.
 
ITPB1/415-194/12/AK Czy opłata adiacencka, która zostanie ustalona decyzją wójta gminy, o której mowa w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 
ITPB1/415-165/12/PSZ Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody „podatkiem liniowym”, świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska?
 
ITPB2/415-664/12/MU Sposobu opodatkowania wypłacanego świadczenia pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-388/12/TK Opodatkowanie przychodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej.
 
ITPB2/415-111/12/BK Czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem również grunt związany z lokalem mieszkalnym?
 
ITPB2/415-429/12/IL Czy dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia określonego, w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przeznaczenia uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe tj. spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację lokalu mieszkalnego, oraz na zakup mebli stanowiących zabudowę stałą w nowozakupionym lokalu mieszkalnym?
 
ITPB1/415-174/12/AK określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej
 
ITPB1/415-249/12/AK Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy o PIT?
 
ITPB2/415-421/12/TJ Ustalenie wysokości przychodu uzyskanego w walucie obcej.
 
ITPB1/415-247/12/HD Czy otrzymane wsparcie finansowe na realizację projektu będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-768/12/DP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od zaciągniętego kredytu?
 
ITPB1/415-822b/12/TK Czy z tytułu (w sytuacji) sprzedaży nieruchomości w spółce komandytowej kosztem uzyskania przychodów będzie cała wartość nieumorzona (obejmująca również wartość przekazaną na kapitał zapasowy)?
 
ITPB1/415-822a/12/TK Czy biorąc pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i brak analogicznego zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w art. 22 i 22a do 22o odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych, które nie weszły do kapitału zakładowego, będą w spółce komandytowej kosztem uzyskania przychodu w całości?
 
IPTPB1/415-532/12-2/MD 1) Jak powinna być rozliczona i wykazana strata Wnioskodawcy za 2011 r. z tytułu udziału jako komandytariusza Spółki komandytowej?
2) Czy Wnioskodawca jako komandytariusz, ma wykazać stratę proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zyskach, pomimo innych zapisów w umowie Spółki, dotyczących udziału w stratach?
 
IPTPB2/415-627/12-2/KSM Czy Urząd Skarbowy nie obciąży Wnioskodawczyni podatkiem dochodowym od „przychodów” z nieruchomości użyczonych nieodpłatnie, czyli od domniemanych zysków?
 
IPTPB1/415-506/12-4/ASZ Mając na uwadze, ze działalność Wnioskodawcy miała charakter incydentalny i jednorazowy oraz, że nie zamierza już więcej inwestować w ten sposób wolnych środków finansowych, czy Jego odsetki od pożyczek można zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych i rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych składając PIT-36, wpisując 19% odsetek od pożyczek, w ten sposób płacąc 19% zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-1073/12-2/AM Czy skoro Sp. k. przyjęta w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe jakie byty w ewidencji spółki z. o o., kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako komandytariusza Sp. k. będą w całości proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Sp. k. dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? Czy w opisanej sytuacji w przypadku odpłatnego zbycia przez Sp. k. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na niego proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. wartość początkowa wynikającą z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do spółki z o. o., pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na niego, jako wspólnika Sp. k. (proporcjonalne do jego prawa do udziału w zysku Sp. k.)
 
IPPB1/415-1072/12-2/AM Czy skoro Sp. k. przyjęta w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe jakie byty w ewidencji spółki z. o o., kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako komandytariusza Sp. k. będą w całości proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Sp. k. dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
Czy w opisanej sytuacji w przypadku odpłatnego zbycia przez Sp. k. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na niego proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. wartość początkowa wynikającą z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do spółki z o. o., pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na niego, jako wspólnika Sp. k. (proporcjonalne do jego prawa do udziału w zysku Sp. k.)
 
IPPB1/415-683/12-2/KS 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniach przyszłych przychód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT - niezależnie od tego z jakich rodzajów transakcji i rodzajów działalności SKA osiągnęła roczny zysk, w tym z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji - a tym samym, w zależności od wyboru Akcjonariusza, czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych przychody z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA?tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy SKA otrzyma wynagrodzenie (przychód) z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów lub akcji?3. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych, w tym otrzymania przez SKA dochodów z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. li Ustawy PIT powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?4. Czy w związku z tym, w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić „jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA, a tym samym moment osiągnięcia przychodów przez samą SKA, w tym z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji nie będzie miał wpływu na moment powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez Wnioskodawcę?5. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA, a tym samym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany wykazywać przychodów oraz kosztów jakie powstają na poziomie SKA, a które wynikają z transakcji dokonywanych przez SKA, w tym z tytułu Inwestycji?
 
IPPB1/415-1074/12-2/AM Czy skoro Sp. k. przyjęta w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe jakie byty w ewidencji spółki z. o o., kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako komandytariusza Sp. k. będą w całości proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Sp. k. dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? Czy w opisanej sytuacji w przypadku odpłatnego zbycia przez Sp. k. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na niego proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp. k. wartość początkowa wynikającą z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do spółki z o. o., pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na niego, jako wspólnika Sp. k. (proporcjonalne do jego prawa do udziału w zysku Sp. k.)
 
ILPB1/415-290/12-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej:
-formy opodatkowania oraz momentu powstania przychodu należnego,
-pomniejszenie przychodu z dywidend o koszty uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1228/12-2/MG Jeżeli Wnioskodawca uzyskał informacje o ogłoszeniu upadłości dłużnika oraz dokonał odpisu aktualizującego ww. należności to spełnił oba wymagane przepisami ustawy wymogi pozwalające na ujęcie odpisu, jako kosztu uzyskania przychodu. Koszt ten powstał w momencie dokonania odpisu, czyli w roku 2009, gdyż nie może on być rozpoznany w dowolnym momencie, ale wówczas, gdy są spełnione obie przesłanki. Zatem Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania rocznego za rok, w którym dokonał odpisu aktualizującego.
 
IPTPB2/415-625/12-4/JR Czy Wnioskodawca w związku z przedstawionym stanem, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wniesieniu aportem do spółki jawnej nieruchomości, gdyby chciał to zrobić teraz?
 
IPPB1/415-775/12-2/EC Respektując zasadę odrębności przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Kosztem uzyskania przychodu będą poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie udziałów w spółce, której udziały są przekazywane spółce nabywającej. W przedmiotowej sprawie przychód (dochód) z odpłatnego zbycia ww. składników majątku powstanie niezależnie od 6-letniego upływu terminu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-870/12-2/BW Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 
ILPB2/415-297/12-2/ES Czy w świetle obowiązującego prawa, art. 26 ust. 1 pkt 6 w powiązaniu z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu zakup protezy kończyny dolnej w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych?
 
ILPB1/415-356/12-2/AA 1. Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodów w momencie wniesienia Samochodu B do składników majątku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok)?
2. Czy wartość początkowa samochodu B (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności Samochodu B, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?
 
ILPB2/415-327/12-4/AJ Czy w świetle wystawionego PIT-8C na kwotę 15.000 zł Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opodatkowania otrzymanej rekompensaty za poniesione koszty inwestycji i remonty mieszkania oraz za trwałe opuszczenie lokalu mieszkalnego?
 
ILPB1/415-285/12-2/AMN W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów i akcji (mającego charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-760/12-6/MG W sytuacji, gdy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę w spadku w 2012 r. przeznaczony zostanie w całości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003 r. przez Wnioskodawcę wraz z żoną na budowę domu, objętego współwłasnością małżeńską, Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, należy podkreślić, iż w zaistniałej sytuacji dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, nie zachodzi konieczność dokonania rozszerzenia notarialnego środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków.
 
ITPB1/415-904/12/GR Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, powiązane z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-191/12-2/AG 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy podstawę opodatkowania stanowi otrzymana dywidenda przypadająca na akcjonariusza, czy też podstawę opodatkowania stanowi dochód SKA ustalony proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przypadający na Wnioskodawcę?
3. Czy przychód akcjonariusza SKA powstaje w momencie otrzymania dywidendy?
4. Czy w ciągu roku podatkowego powstanie obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli akcjonariusz otrzyma dywidendę dopiero po uchwale podjętej przez walne zgromadzenie wspólników?
 
ILPB1/415-166/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-164/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB2/415-673/12-2/KSM Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-539/12-2/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB1/415-539/12-3/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB1/415-539/12-4/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB1/415-539/12-5/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB1/415-539/12-6/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB1/415-539/12-7/MD Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w planie odroczonego premiowania akcjami programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB2/415-632/12-2/KR Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez Niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?
 
IPTPB2/415-674/12-2/KSM Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007 – 2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007- 2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-562/12-3/KO Czy koszty związane z tokiem studiów, tj. opłata rekrutacyjna, wpisowe, czesne, koszty dojazdów i noclegów będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-545/12-2/ASZ Czy skoro Spółka komandytowa przyjęła w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe, jakie były w ewidencji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki komandytowej będą w całości – proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Spółki komandytowej dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPTPB1/415-545/12-3/ASZ Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na Niego proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na Niego jako wspólnika Spółki komandytowej (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej)?
 
IPTPB1/415-544/12-2/ASZ Czy skoro Spółka komandytowa przyjęła w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe, jakie były w ewidencji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki komandytowej będą w całości – proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Spółki komandytowej dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPTPB1/415-544/12-3/ASZ Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na Niego proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na Niego jako wspólnika Spółki komandytowej (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej)?
 
IPTPB1/415-543/12-2/ASZ Czy skoro Spółka komandytowa przyjęła w ewidencji środków trwałych te same wartości początkowe, jakie były w ewidencji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki komandytowej będą w całości – proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do Spółki komandytowej dokonywane od wartości tych składników majątkowych wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPTPB1/415-543/12-3/ASZ Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów przypadająca na Niego proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wartość rynkowa tych składników z dnia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomniejszona o dotychczasowe pełne odpisy amortyzacyjne (sumę tych odpisów) przypadające na Niego jako wspólnika Spółki komandytowej (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej)?

Wskaźniki gospodarcze