Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-362/07/MZ Czy w okresie absencji tzn. urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego do 33 dni oraz nieobecności nieusprawiedliwionej należy stosować zwolnienia przedmiotowe odpowiadające 30% diety dla pracownika oddelegowanego, gdy absencję odbywa w kraju zamieszkania?
 
ITPB1/415-769/12/DP Czy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-155/12/IL Czy z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości wystąpi obowiązek zapłaty podatku i w jakiej wysokości?
 
ITPB2/415-143/12/ENB Obowiązki płatnika.
 
ITPB1/415-728/12/WM 1. Czy wystarczy jednokrotnie zdecydować o wyborze formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu?
2. Czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i jego żony, niezależnie od tego, że w tym samym oświadczeniu wskazano, że przychody te będą opodatkowane przez jego żonę?
3. Czy w roku 2012 Wnioskodawca może opłacać podatek od przychodów z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB1/415-762/12/PSZ Czy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-172/12/TK Czy w przedstawionym stanie faktycznym aport udziałów dokonany przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-158/12/IB W zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
 
ITPB2/415-150/12/MM Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia przedmiotowego lokalu Wnioskodawca może zaliczyć ww. opłaty bankowe związane z kredytem oraz odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 
ITPB2/415-135b/12/MM 1.Czy Wnioskodawcy przysługiwała i nadal przysługuje ulga prorodzinna, a jeżeli tak, to czy prawidłowo dokonał rozliczenia podatku za 2010 r., w którym dokonał odliczenia w ramach ww. ulgi?2.Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada prawo do odliczeń ww. ulgi może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2009 r., w którym tej ulgi nie rozliczył?
 
ITPB2/415-144/12/MU Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-145/12/MU Przychody członków zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników wykonujących funkcje zarządcze z tytułu składek na ubezpieczenia OC.
 
ITPB2/415-154/12/RS Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w roku podatkowym 2012 ? Czy jeżeli w Norwegii zostanie zastosowane w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku w Norwegii, to czy będzie On nadal zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku w Polsce?
 
ITPB2/415-153/12/RS Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio, na podstawie umowy o pracę, projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-689/12/IB Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 
ITPB2/415-688/12/IB Czy dochody z pracy osiągnięte przez Wnioskodawcę na terytorium Korei Południowej w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. powinny być w Polsce wykazane, zgłoszone, rozliczone lub opodatkowane w zeznaniach podatkowych?
 
ITPB2/415-685/12/ENB Opodatkowanie transferowego zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii.
 
ITPB2/415-690/12/RS Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.
 
ITPB2/415-804/12/MU Zakres obowiązków płatnika.
 
IPPB2/415-685/12-6/LS Zakres sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB2/415-685/12-7/LS Zakres możliwości zastosowania do dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-779/12-2/MP Należy stwierdzić, iż zwolnienie to obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.
 
IPPB4/415-729/12-4/JK Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ściśle określonego katalogu zwolnień skierowanych do żołnierzy nie pozostawia wątpliwości, że w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miał zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, niezależnie od statusu podmiotu wypłacającego Wnioskodawcy świadczenie mieszkaniowe, brak jest podstaw, aby uznać, że świadczenie to korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-19/12-4/ES Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zakupionych przed 2008 r., wykorzystywanych przez Wnioskodawczynię na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą stanowi przychód z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku zbycia nieruchomości zakupionej w 2008 r. nie wykorzystywanej w działalności gospodarczej przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 i pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-816/12-4/JK Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty umową darowizny w dniu 08.09.2006 r. nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5–letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi nabytemu w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-755/12-2/JK Sprzedaż udziałów w nieruchomości po 01.01.2013 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu, ze względu na upływ pięcioletniego terminu.
 
IPPB4/415-816/12-5/JK Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty umową darowizny w dniu 08.09.2006 r. nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5–letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi nabytemu w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-780/12-2/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2006 i 2007 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-764/12-4/JK Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w spadku po zmarłym ojcu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-787/12-4/JK Cały przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w wymaganym terminie zostanie złożone oświadczenie, że zostały spełnione warunki do zwolnienia.
 
IPPB4/415-745/12-4/JK Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, dotyczy całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości tj. zarówno lokalu mieszkalnego jak i udziału w nieruchomości wspólnej, w tym gruncie przynależnym do tego lokalu.
 
IPPB4/415-677/12-4/JK Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a skoro tak, to będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 
IPPB4/4160-34/12-2/MP przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Niemczech.
 
IPPB4/415-745/12-5/JK Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, dotyczy całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości tj. zarówno lokalu mieszkalnego jak i udziału w nieruchomości wspólnej, w tym gruncie przynależnym do tego lokalu.
 
IPPB4/415-744/12-5/JK Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, dotyczy całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości tj. zarówno lokalu mieszkalnego jak i udziału w nieruchomości wspólnej, w tym gruncie przynależnym do tego lokalu.
 
IPPB1/415-965/11-2/ES Spółka komandytowo-akcyjna nie jest osobą prawną, akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mogą uzyskiwać z niej dochodu w postaci dywidend, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Wniosek ten wypływa z gramatycznej wykładni cytowanych wyżej przepisów, odwołujących się do dochodów z dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Brak osobowości prawnej spółki komandytowo-akcyjnej - w myśl koncepcji ustawodawcy - przesądza o braku możliwości kwalifikowania uzyskiwanych dywidend jako dywidend od osób prawnych, do czego odwołuje się wprost art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z dywidendy, o którym mowa w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym w rzeczywistości jest niczym innym jak dochodem spółki, który uprzednio wszyscy wspólnicy/akcjonariusze mieli obowiązek opodatkowywać w ciągu roku, jako dochód z działalności gospodarczej. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez akcjonariusza przychodów z tytułu uzyskiwanych z podstawowej działalności operacyjnej tj. ze sprzedaży towarów i usług oraz odsetek od pożyczek podatkiem linowym jest prawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.
 
IPPB1/415-983/11-2/ES Stwierdzić należy, iż uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej dochód z podatkowej działalności operacyjnej tj. ze sprzedaży towarów i usług, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy 19 % tzw. „podatkiem liniowym”. Natomiast wskazane we wniosku pozostałe dochody nie mogą podlegać opodatkowaniu „podatkiem liniowym”, albowiem jak dowiedziono powyżej przychody z tego tytułu ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje do źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez akcjonariusza przychodów z tytułu uzyskiwanych z podstawowej działalności operacyjnej tj. ze sprzedaży towarów i usług, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.
 
IPPB4/415-137/11/12-8/S/MP Należy wskazać, iż trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, należy liczyć od końca 2006 r. do końca 2009 r., gdyż ostatecznym pozwoleniem na budowę, do którego należało odnieść bieg terminów w niniejszej sprawie była decyzja Starosty z dnia 1 czerwca 2006 r.
 
IPPB1/415-1204/12-2/MG Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1203/12-2/MG Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1205/12-2/MG Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-828/11-2/AM Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie ma obowiązku wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu dokonania na rzecz SKA przez Spółki kapitałowe (jako udziałowca lub akcjonariusza Spółek kapitałowych) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Ww. dochody (przychody) stanowią bowiem dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych regulując sposób opodatkowania podatników osiągających przychody z kapitałów pieniężnych nie wyłączyła bowiem stosowania tych przepisów do akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, a przystępując do spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze akcjonariusza podatnicy winni być świadomi obowiązków ciążących na nich z mocy ustawy. Ewentualna uciążliwość w wykonywaniu tych obowiązków nie może być eliminowana poprzez żądanie wyłączenia stosowania wobec nich zasad dotyczących wspólników w spółkach osobowych. Momentem, w którym wskazane wyżej dochody (przychody) powstaną po stronie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej jest moment ich wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji spółki komandytowo-akcyjnej. Z kolei stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy obowiązek poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od ww. dochodów z kapitałów pieniężnych ciąży na płatniku – spółce kapitałowej.
 
IPPB1/415-1353/12-2/MT kwota wydatkowana w dniu 17.03.2011 r. czyli przed datą odpłatnego zbycia zabudowanej działki, a przeznaczona na zakup innej zabudowanej działki nie będzie mogła być uwzględniona do obliczenia zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1133/12-2/MG wskazane prace mają charakter remontowy tj. polegają na odtworzeniu jego poprzedniej substancji materialnej oraz zachowaniu zdolności użytkowej starej części budynku - należy stwierdzić, iż poniesione wydatki mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPTPB2/415-657/12-2/TS Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni będzie otrzymywała na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu przysługujące Wnioskodawczyni na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
 
IPTPB2/415-657/12-3/TS Czy ww. dochody Wnioskodawczyni będą brane pod uwagę w Polsce wyłącznie na potrzeby ustalenia efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT), którą będą opodatkowane dochody Wnioskodawczyni podlegające w Polsce opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych?
 
IPTPB2/415-657/12-4/TS Czy w przypadku braku osiągnięcia w danym roku podatkowym innych dochodów, niż te, o których mowa w pytaniu nr 1, w szczególności dochodów (przychodów) ze źródeł położonych w Polsce, przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów, o których mowa w pytaniu nr 1 wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do składania rocznego zeznania podatkowego?
 
IPTPB2/415-653/12-2/KO Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego przyznane przez Sąd odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-560/12-2/MD Czy w przypadku ponoszenia wydatków na obszarze Unii Europejskiej, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej, ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej uwzględnionego na fakturach, paragonach, po uzupełnieniu paragonów o dane odbiorcy, opis przedmiotu transakcji oraz podpis osoby, która ją zrealizowała?
 
DD3/033/100/CRS/12/DD-679 zastosowanie zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
ITPB1/415-1027/12/HD Czy w 2013 r. Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych?

Wskaźniki gospodarcze