Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-96/12/BK Prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2011 rok.
 
ITPB1/415-774/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziału/udziałów (mającego charakter umorzenia przymusowego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-245a/12/MM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-827/12/AD Czy po utworzeniu spółki osobowej i wniesieniu do niej całego przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami, w tym również zobowiązaniami kredytowymi, w spółce będą mogło zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kwoty spłaconych zobowiązań, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie jednoosobowym, oraz kwoty odsetek od części kredytów które będzie spłacała spółka?
 
ITPB2/415-611/12/TJ przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
ITPB1/415-559a/12/PSZ Czy w związku z prowadzeniem działalności przysługuje prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych i od jakiej wysokości (w akcie notarialnym określono wartość 300.000zł)?
 
ITPB1/415-559b/12/PSZ Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości (po okresie pięcioletnim od końca roku, w którym nabyta została nieruchomość) powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy przedmiotem opodatkowania będzie cała wartość sprzedaży, czy też będzie można ją pomniejszyć o wartość początkową określoną w akcie darowizny i w jaki sposób rozliczyć ewentualne odpisy amortyzacyjne (jeżeli nieruchomość nie została do końca zamortyzowana)?
 
ITPB2/415-435/12/ENB Czy w przypadku sprzedaży lokalu przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę przed dniem 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie otrzymane z tego tytułu będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-438/12/IL W jaki sposób należy liczyć 5-letni okres o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie?
 
ITPB2/415-472/12/IB Czy od zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do lat 20 należy odprowadzać podatek?
 
ITPB2/415-691/12/RS Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości w części nabytej w drodze spadku po zmarłym małżonku.
 
ITPB2/415-701/12/RS Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do segmentu jednorodzinnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do garażu wraz z pomieszczeniem gospodarczym nabytych w części w ramach wspólności małżeńskiej oraz podziału majątku dorobkowego.
 
ITPB2/415-379/12/MK 1. Czy przekazywanie darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą związaną z budową oraz wyposażeniem domu dla księży emerytów i rencistów stanowi podstawę odliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych darczyńcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku przekazania darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła będzie ona podlegała limitowaniu do kwoty stanowiącej 6% dochodu określonej w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-962/09/12-S/BK Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej w sytuacji, gdy nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu, lecz zameldowana w nim była Jego żona?
 
ITPB2/415-592/12/ENB Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku?
 
ITPB2/415-799/12/IL 1) Czy do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystarczający jest rachunek, faktura, dowód wpłaty, w którego treści określony będzie rodzaj wypoczynku oraz nazwisko i imię dziecka korzystającego z wypoczynku , wystawiony przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku?2) Czy ww. zwolnienie przedmiotowe ma zastosowanie w przypadku uczestnictwa dzieci w wypoczynku w ramach wczasów rodzinnych?
 
ITPB2/415-733/12/MK Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży wspomnianego lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku?
 
ILPB1/415-393/12-2/IM Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-394/12-2/IM Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-362/12-2/AP Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
 
IPPB1/415-682/12-2/KS Przychód ze sprzedaży praw majątkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną zgodnie z wcześniej powołanym art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie, powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji Wnioskodawcy pieniędzy lub wartości pieniężnych. Dochodem akcjonariusza ze sprzedaży praw majątkowych, przez spółkę komandytowo-akcyjna będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym ustalona proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Od dochodu tego akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie ma obowiązku wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-680/12/MM Czy Wnioskodawca mógł skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, a jeżeli nie, to czy będzie musiał skorygować złożone zeznanie i zwrócić uzyskaną nadpłatę podatku dochodowego powstałą na skutek dokonania ww. odliczenia?
 
IPPB1/415-1099/12-4/MS Opłata wstępna, określona w zawartej przez Wnioskodawcę umowie leasingowej jest kosztem pośrednim i powinna zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, w myśl art. 22 ust. 5d w zw. z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1098/12-4/MS Opłata wstępna, określona w zawartej przez Wnioskodawcę umowie leasingowej jest kosztem pośrednim i powinna zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, w myśl art. 22 ust. 5d w zw. z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1137/12-2/MS Należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczące się w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy w zakresie: Usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej (pozycja 20); Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych (pozycja 21); Usługi w zakresie tele- i radiomechaniki (pozycja 22), Wnioskodawca będzie mógł świadczyć na rzecz zakładów lub firm posiadających osobowość prawną. Natomiast pomiar stanu izolacji, skuteczności zerowania i uziemienia instalacji elektrycznych (gniazda jedno i trójfazowe, szafy sterownicze, silniki i inne elementy instalacji) nie mieści się w katalogu wymienionym w poz. 20 części I Tabeli – usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej. Powyższe usługi zaliczyć należy do usług w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności, które ujęte zostały w części I ww. tabeli pod poz. 75.
 
IPPB1/415-1117/12-2/MS Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w przypadku sprzedaży przez spółkę jawną środków trwałych, kosztem uzyskania przychodu będzie odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zysku spółki jawnej część wartości początkowej środków trwałych pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne. Jednakże odpisy amortyzacyjne, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być również zaliczone do takich kosztów przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego.
 
IPPB1/415-1126/12-5/MS Czy dochody przypisane Wnioskodawcy z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce, a następnie wypłacone Wnioskodawcy, podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce jako dochody zakładu?
 
IPPB1/415-1119/12-2/MS Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w przypadku sprzedaży przez spółkę jawną środków trwałych, kosztem uzyskania przychodu będzie odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zysku spółki jawnej część wartości początkowej środków trwałych pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne. Jednakże odpisy amortyzacyjne, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być również zaliczone do takich kosztów przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego.
 
IPPB1/415-1118/12-2/MS Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w przypadku sprzedaży przez spółkę jawną środków trwałych, kosztem uzyskania przychodu będzie odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zysku spółki jawnej część wartości początkowej środków trwałych pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne. Jednakże odpisy amortyzacyjne, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być również zaliczone do takich kosztów przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego.
 
IPPB1/415-1126/12-4/MS Czy aport Udziałów do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-1127/12-2/MS Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA Wnioskodawcy (akcjonariuszowi) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym powstał. U Wnioskodawcy jako akcjonariusz SKA przychód z tytułu dywidendy powstaje w momencie w którym przychód ten staje się należny, tj. w momencie podjęcia uchwały przez walne zgromadzenia SKA o wypłacie dywidendy albo — jeżeli określony został dzień dywidendy — w tym dniu.
 
IPPB2/415-859/12-2/MS1 Wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, wynagrodzenie za pełnieni funkcji członka zarządu będzie opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednakże na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/4160-54/12-4/MS należy wywieść, iż cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/4160-48/12-5/MS Z cytowanych przepisów wynika, że budynki, co do zasady, są częścią składową gruntu, i nie mogą być samodzielnym przedmiotem zbycia. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy wywieść, iż cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-846/12-2/MS1 Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na poczet obecnie zajmowanego mieszkania nie może zostać objęty zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie sposób bowiem uznać, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy ponieważ Wnioskodawca nie dokona spłaty kredytu zaciągniętego przez siebie na własne cele mieszkaniowe, lecz dokona spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na budowę budynku mieszkalnego, w którym położony jest obecnie zajmowany przez Wnioskodawcę lokal mieszkalny.
 
IPPB2/415-809/12-2/MS1 Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia w trybie automatycznym lub przymusowym za wynagrodzeniem udziałów w spółce cypryjskiej, otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB4/415-130/11/12-7/S/LS Zakres skutków podatkowych nabycia oraz sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB2/415-798/12-6/MS1 Zakres możliwości zastosowania do dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB2/415-798/12-5/MS1 Zakres sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB2/415-871/12-4/MK Wykazanie przez komornika w informacji PIT-8C odsetek ustawowych wraz z kwotą z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia jako wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy nie można uznać w całości jako przychód ze stosunku pracy, przyjmując go za podstawę do opodatkowania. Jako przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu Wnioskodawca wykaże kwotę otrzymanego wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy Wnioskodawca był gotowy do jej wykonywania, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, nie będzie natomiast podlegać opodatkowaniu kwota otrzymanych odsetek ustawowych. Wobec powyższego ponieważ nie nastąpiła żadna zmiana w przepisach w tym zakresie, komornik sądowy w stosunku do wypłaty świadczeń określonych w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien postąpić w sposób analogiczny jak w latach ubiegłych.
 
ITPB2/415-649/12/MM Czy w związku ze sprzedażą gruntów Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego
 
DD3/033/90/CRS/11/PK-695 sposób opodatkowania umorzonych w 2007 r. odsetek od kredytu bankowego
 
DD3/033/83/KDJ/12/PK-1003 ustalenie skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną

Wskaźniki gospodarcze