Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-702a/12/DP Czy otrzymane przychody z tytułu ww. umowy dzierżawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Czy przysługuje Panu prawo do zwrotu zapłaconego podatku dochodowego w związku z ewentualnym zwolnieniem z opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy?
 
ITPB1/415-131/12/AK Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. 117, poz. 523) i w związku z tym będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powyższej Umowy i stosownie do art. 24 ust. 4 powyższej Umowy będzie wpływać na wysokość stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych mającej zastosowanie do pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu progresywnych stawek podatkowych?
 
ITPB1/415-85/12/AD Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń radcom prawnym i adwokatom.
 
ITPB2/415-552/12/BK Czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 jest posiadanie aktu notarialnego do końca 2013 r.?
 
ITPB2/415-541/12/BK Czy ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też objęty jest zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-653/12/ENB Czy z wynagrodzenia otrzymywanego w związku z realizacją ww. projektu powinien być odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych, w części finansowanej przez Unię Europejską (85%)?
 
ITPB2/415-608/12/MK Koszty uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-495/12-2/AG Czy, w przypadku wycofania w przyszłości przez Wnioskodawcę ze Spółki osobowej części wkładu, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy dla celów PDOF z omawianej transakcji będzie odpowiednia część łącznych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie/nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca m.in. kwotę faktycznie wpłaconą do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki zależnej?
 
ILPB1/415-226/12-2/IM 1. Czy dochód osiągnięty przez wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusza tej spółki stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1:
2. Czy wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będzie podlegał opodatkowaniu z tego tytułu na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych, w tym komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych? W szczególności, czy wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tj. co do zasady do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni), czy zobowiązany jest uiścić zaliczkę na podatek dochodowy jedynie za ten miesiąc, w którym powstał przychód należny z tytułu dywidendy (quasi dywidendy) przyznanej przez spółkę komandytowo akcyjną?
 
ILPB1/415-551/12-2/AG Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł, opisanych w stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-435/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-298/12-2/TW Czy uposażenie prokuratora w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury należy traktować jako przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem uposażenie pomniejszać o koszty jego uzyskania określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro prokurator w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów w celu osiągnięcia przychodów lub ich zachowania, chociaż pozostaje w stosunku służbowym?
 
ILPB2/415-349/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród przyznawanych zawodnikom oraz w zakresie opodatkowania nagród przyznawanych trenerom.
 
ILPB2/415-349/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród przyznawanych zawodnikom oraz w zakresie opodatkowania nagród przyznawanych trenerom.
 
ILPB1/415-266/12-4/TW Czy słusznie Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ujął podatek odprowadzony z rady rodziców w deklaracji PIT-4R Zespołu Szkół oraz informacji PIT-11 pracownika?
 
ILPB1/415-352/12-4/AA Czy niezamortyzowaną wartość budynku, który został zlikwidowany oraz koszty jego wyburzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-165/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-538/12-3/AG Czy w powyższych okolicznościach zawarcia umowy w imieniu kupującego, przekazane na konto bankowe Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupujących wobec Poczty Polskiej, stanowią dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-188/12-2/IM Czy jako „mały podatnik Wnioskodawca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej motocykla?
 
ILPB1/415-320/12-2/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce?
 
ILPB1/415-360/12-4/IM Czy obliczając zaliczkę na podatek Wnioskodawczyni może odliczyć od niej nw. koszty: podatek od nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste, odsetki od pożyczki hipotecznej na remont domu, ubezpieczenie domu, wydatki na różne prace remontowe w wynajmowanych lokalach, amortyzację?
 
ILPB2/415-167/12-4/WM Czy podatek dochodowy od osób fizycznych powinien zostać odprowadzony w miesiącu, w którym zostało wynagrodzenie postawione do dyspozycji, czy w miesiącu następnym?
 
ILPB2/415-200/12-4/AJ Czy z uwagi na to, że Wnioskodawczyni prowadzi z mężem wspólne gospodarstwo domowe, może w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, tj. używanie samochodu stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekradczającej w roku podatkowym kwoty 2280,00 zł?
 
IPPB2/415-829/12-2/MS1 Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki, objętych za wniesiony aport. Przychodem nie będzie nadwyżka wartości wnoszonych Praw majątkowych nad wartością nominalną obejmowanych udziałów spółki (agio).
 
IPPB2/415-796/12-6/MS1 Zakres możliwości zastosowania do dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-712/12-2/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-796/12-5/MS1 Zakres sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB2/415-840/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-311/12-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB2/415-858/12-2/MS1 Wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, wynagrodzenie za pełnieni funkcji członka zarządu będzie opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednakże na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-342/12-2/AA 1. Czy przychody z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opisanej w dziale G niniejszego wniosku mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
2. Czy w opisanym przypadku prawidłowe jest zastosowanie 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPPB2/415-831/12-5/MK Należy stwierdzić, iż przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników samochodami służbowymi do i z miejsca wykonywania pracy na podstawie zawartej umowy.
 
ILPB2/415-140/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-308/12-3/IM 1. Czy czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego) do spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu?
2. Czy w świetle tak opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie wkładu do spółki będzie powodowało powstanie przychodu z likwidacji działalności gospodarczej? Czy w przypadku późniejszego wykreślenia jednoosobowej działalności z ewidencji działalności (zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo) Wnioskodawca ma obowiązek ustalenia dochodu podatkowego?
 
ILPB1/415-308/12-4/IM 1. Czy czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego) do spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu?
2. Czy w świetle tak opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie wkładu do spółki będzie powodowało powstanie przychodu z likwidacji działalności gospodarczej? Czy w przypadku późniejszego wykreślenia jednoosobowej działalności z ewidencji działalności (zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo) Wnioskodawca ma obowiązek ustalenia dochodu podatkowego?
 
IPPB2/415-839/12-2/MS1 Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB2/415-797/12-6/MS1 Zakres możliwości zastosowania do dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-797/12-5/MS1 Zakres sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
ILPB1/415-327/12-2/AA Czy świadczenie rzeczowe w postaci odpracowania, zastępujące płatność pieniężną (czynsz i inne opłaty z tytułu najmu) w trybie art. 453 k.c. w związku z art. 659 k.c., stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Gmina jako płatnik ma obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na ten podatek?
 
IPPB1/415-1258/12-2/IF Wniesienie wkładu pieniężnego (tj. gotówki) do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny.
 
IPPB2/415-869/12-2/MG wartość wykonanych usług, obejmujących odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach funduszu celowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi dla osób fizycznych nieodpłatne świadczenie korzystające ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-131/11/12-7/S/LS przychód uzyskany ze sprzedaży działki wchodzącej w skład wspólności ustawowej małżeńskiej, zwolniony jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1259/12-2/IF Wniesienie wkładu pieniężnego (tj. gotówki) do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny
 
ILPB1/415-315/12-4/IM Czy Wnioskodawczyni może sumę wartości netto z ww. faktur ująć w koszty uzyskania przychodów, jako wierzytelność nieściągalna?
 
IPPB1/415-1259/12-3/IF środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-1255/12-2/IF opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru
 
IPPB1/415-1255/12-4/IF opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu likwidacji spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru
 
IPPB1/415-1255/12-3/IF skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru
 
IPPB1/415-1290/12-2/AM 1. Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy, jako członkowi zarządu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa art. 10 pkt 2 u.p,d.o.f., a dochód z tego źródła opodatkowany będzie na podstawie art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.?
2. Czy wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. ?
 
IPPB2/415-825/12-2/AK Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki cypryjskiej, objętych za wniesiony aport.
 
IPPB2/415-833/12-2/AK Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki cypryjskiej, objętych za wniesiony aport.
 
IPPB2/415-834/12-2/AK Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki cypryjskiej, objętych za wniesiony aport.
 
ITPB2/415-743/12/RS Czy przyznany ryczałt w ilości 300 kilometrów za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych stanowi dla Prezesa Zarządu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
DD3/033/18/MCA/11/PK-152 opodatkowanie nagród do wartości 760 zł
 
DD3/033/26/KDJ/12/PK-695 zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udziałem w szkoleniu
 
DD3/033/17/KDJ/12/PK-268 obowiązki płatnika związane z wypłaceniem funkcjonariuszom pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego
 
DD3/033/27/KDJ/12/PK-696 zaliczenie do przychodów kosztów nieodpłatnych szkoleń oraz określenie w związku z powyższym obowiązków płatnika
 
DD3/033/62/KDJ/12/PK-1060 ustalenie skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną
 
DD3/033/63/MCA/12/PK-718 obowiązki płatnika związane z udzieleniem pracownikowi świadczeń z tytułu podróży służbowej

Wskaźniki gospodarcze