Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-98/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-56/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-91/12/BK Ulga meldunkowa - grunt.
 
ITPB1/415-143/12/AD Czy osiągnięty dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-142/12/AD Czy osiągnięty dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-136/12/TK W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek obniżenia kapitału Spółki A w sposób opisany w stanie faktycznym (tj. bez odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy na rzecz Spółki A)?
 
ITPB2/415-104/12/RS Opodatkowania zwrotu kosztów podróży wypłacanych członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
ITPB1/415-836a/12/HD Czy Wnioskodawczyni może prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu co jej mąż (usługi szklarskie), z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB1/415-99/12/DP Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki jest zwolniony z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie?
 
ITPB1/415-95a/12/AK Czy po stronie zbywcy (dożywotnika) nieruchomości powstanie przychód podlegający obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-93/12/AD Czy kwota sfinansowania uczestnikom wyjazdów technicznych z funduszy Stowarzyszenia stanowi przychód z innych źródeł (art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia uczestnikom informację o przychodach z innych źródeł PIT 8C?
 
ITPB1/415-75b/12/DP Czy w związku z tym, że Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta komputer, telefon oraz kartę kredytową do pokrywania kosztów podróży powstanie u Niego przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 
ITPB1/415-153/12/TK Czy przychód powstały u wnoszącego wkład w postaci przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym) do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, na podatniku wnoszącym wkład ciążą inne, niż wymienione w poprzednim pytaniu, zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-675/12-2/KSM Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-822/12/RS Ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego.
 
IPPB2/415-785/12-4/AK Z tytułu upominków otrzymanych przez pracowników powstanie u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca - jako płatnik - będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-844/12-2/AK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011.
 
IPPB2/415-864/12-2/AK Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-366/12-2/MK podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.
 
IPPB2/415-822/12-2/AK Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.
 
IPPB2/415-843/12-2/AK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011.
 
IPPB2/415-803/12-2/AK Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB2/415-806/12-2/AK Uczestnictwo w imprezie integracyjnej sfinansowanej przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych skutkuje dla pracowników powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ww. świadczenia należy obliczyć dzieląc całkowity koszt organizacji imprezy przez liczbę wszystkich pracowników dla których była ona zorganizowana, a następnie tak obliczoną kwotę doliczyć do przychodów tych pracowników, którzy wzięli w niej udział.
 
IPPB4/415-815/12-4/JK3 Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającą na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę długu jaki ciążył na spadkodawczyni.
 
IPPB4/415-883/12-4/JK2 Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość
 
IPPB4/415-632/12-7/JK2 Stwierdzić należy, iż sam fakt zaciągnięcia przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2006 r. umowy kredytu mieszkaniowego, nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi odsetkowej. Jak już wyżej wskazano, przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy stanowi, że jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.
 
IPPB4/415-799/12-2/MP Czy w związku z powyższym, w sytuacji, gdy PARP - jako agencja rządowa otrzymała środki w formie dotacji podmiotowej na rok 2006 i 2007, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania, realizowanych przez Agencję zadań i z tych środków bezpośrednio przekazała na konto bankowe Wnioskodawcy wynagrodzenie za świadczenie pracy, to zasadne jest zwolnienie tych kwot z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-715/12-4/JK3 Należy uznać, iż w roku 2010, 2011 i do maja 2012 r., w okresie w którym Wnioskodawczyni posiadała miejsca zamieszkania na terytorium Włoch, dochody z tytułu emerytury polskiej i włoskiej podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 18 umowy polsko-włoskiej tylko w państwie zamieszkania, tj. we Włoszech. Podatek od emerytury włoskiej powinien być pobierany we Włoszech. Natomiast od chwili zmiany miejsca zamieszkania i przeniesienia centrum interesów życiowych do Polski (od czerwca 2012 r.), otrzymywane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu emerytury z Włoch i z Polski podlegają opodatkowaniu zgodnie z wyżej powołanym art. 18 umowy tylko w Polsce, czyli nie podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Podatek od emerytury włoskiej powinien być pobierany w Polsce.
 
IPPB4/415-801/12-2/MP Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.
 
IPPB4/415-740/12-4/JK3 Skutki podatkowe skorzystania przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonania projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu.
 
IPPB4/415-883/12-5/JK2 Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość
 
IPPB4/415-766/12-2/MP Zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców od agencji rządowej, które agencja otrzymała – na ten cel – od budżetu państwa.
 
ILPB1/415-304/12-2/AP Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IPPB4/415-659/12-4/JK3 W przypadku, gdy odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w 2013 r. nie będzie ono stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy, a co za tym idzie nie będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. Natomiast jeżeli Wnioskodawczyni dokona w 2012 r. odpłatnego zbycia nieruchomości, którą w części nabyła w 2007 r., to zbycie to będzie stanowiło źródło przychodów. Podatek z tej sprzedaży będzie wynosił 19% podstawy obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008 r.
 
IPPB4/415-869/12-3/JK3 Stwierdzić należy, iż dywidenda z tytułu posiadania akcji w SKA z siedzibą w Polsce, będzie opodatkowana w Polsce według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, do którego znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną.
 
ILPB1/415-304/12-3/AP Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
ILPB1/415-305/12-2/AP Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IPPB4/415-754/12-4/JK2 Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu odszkodowania, wypłaconego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-804/12-2/AK Organizacja przez pracodawcę spotkań służbowo-integracyjnych i pokrycie kosztów związanych z częścią służbową nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypełniania z tego tytułu obowiązków płatnika. Przychód po stronie pracowników Spółki powstanie natomiast z tytułu udziału w części integracyjnej spotkania tj. dodatkowych zajęciach przewidzianych w programie wyjazdu. Koszt organizacji części integracyjnej spotkania stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu płatnik zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy a jeśli koszt części integracyjnej spotkania finansowany jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwota świadczenia przekroczy 380,00 zł Spółka zobowiązana będzie również przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 
ILPB1/415-305/12-3/AP Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
ILPB1/415-286/12-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w spółce w celu ich umorzenia.
 
ILPB1/415-286/12-3/AMN Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF?
 
ILPB1/415-284/12-2/AMN W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów i akcji (mającego charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-107/09/12-5/S/KS W zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
 
IPPB1/415-442/11/12-6/S/EC W przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość bilansowa spółki cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-106/09/12-5/S/KS w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
 
IPPB2/415-851/12-2/MS1 Zakres skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego.
 
IPPB2/415-865/12-2/MS1 Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku. W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IBPBII/2/415-749/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w 2007 r., na której w 2012 r. wybudowano dom.
 
IBPBII/2/415-802/12/NG Czy przychody z tytułu najmu lokalu stanowią przychód wnioskodawczyni, który opodatkowuje sama w całości czy w związku z łączącą wnioskodawczynię z mężem wspólnością majątkową przychody z tytułu najmu lokalu, który stanowi majątek osobisty wnioskodawczyni, musi ona opodatkować po połowie gdyż nie zostało złożone w odpowiednim terminie pisemne oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jedno z małżonków?
 
IBPBII/2/415-874/12/NG Czy wnioskodawczyni może odliczyć od kwoty do opodatkowania ze sprzedaży mieszkania kwotę przeznaczoną na zachowek?
 
IBPBII/2/415-880/12/NG Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z lat ubiegłych przeznaczane przez Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy i rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Ewentualnie od jakiej daty będzie miało zastosowanie opodatkowanie „zysku niepodzielonego” w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2009 r.?
 
IBPBII/2/415-881/12/NG Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z lat ubiegłych przeznaczane przez Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy i rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Ewentualnie od jakiej daty będzie miało zastosowanie opodatkowanie „zysku niepodzielonego” w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2009 r.?
 
IPTPB1/415-647/12-2/ASZ świadczenie przekazane pracownikom oraz prokuratorom w postaci dopłaty do wypoczynku dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź z innych źródeł nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż – jak stwierdza sam Wnioskodawca – wypoczynek ten jest organizowany przez firmę, która nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
 
IPTPB2/436-119/12-6/KK Czy planowana przez Wnioskodawcę (spadkobiercę) w 2013 r. sprzedaż udziału w nieruchomości, który został zwrócona spadkobiercom w 2010 r. (spadkodawca umarł w 2007r.), będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz.307 ze zm.).?

Wskaźniki gospodarcze