Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-105/12/ENB Czy wskazane we wniosku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-101/12/IL Czy w sytuacji opisanej w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym występuje obowiązek zapłaty podatku?
 
ITPB2/415-134/12/MM Czy sprzedaż wydzielonego lokalu wraz ze związanym z nim prawem własności gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-123/12/RS Czy do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku zalicza się poczynione w czasie posiadania nieruchomości nakłady na spłatę kredytów hipotecznych obciążających te nieruchomości?
 
ITPB2/415-128/12/TJ Opodatkowanie „postojowego” otrzymywanego z Norwegii.
 
ITPB2/415-129/12/TJ Opodatkowanie „postojowego” otrzymywanego z Norwegii.
 
ITPB2/415-136a/12/IB 1) Czy którekolwiek ze świadczeń otrzymanych przez klienta w związku ze zdeponowaniem przez niego środków pieniężnych na Poliso-lokacie, funkcjonującej na zasadach określonych w przedstawionym powyżej opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie po stronie klienta przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy Bank będzie zobowiązany do pełnienia funkcji płatnika, czyli do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego, od przychodu osiągniętego przez klienta w związku ze zdeponowaniem przez niego środków pieniężnych na Poliso-lokacie?
 
ITPB2/415-133/12/MM Czy w rocznym rozliczeniu podatku za 2011 r. i w latach następnych – jeżeli zostanie podpisana umowa najmu – będzie możliwe skorzystanie z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej?
 
ITPB2/415-114/12/ENB Opodatkowanie zakupionych na rzecz pracowników świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę.
 
ITPB1/415-117a/12/TK W jaki sposób Wnioskodawca jako akcjonariusz Spółki powinien kalkulować przychody z udziału w Spółce w związku z posiadaniem przez Podmioty Trzecie świadectw użytkowych?
 
ITPB2/415-113/12/ENB Opodatkowanie zakupionych na rzecz pracowników świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę.
 
ITPB2/415-93/12/RS Ustalenie dochodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-135/12/WM 1. Czy Wnioskodawca może sprzedawać swoje wyroby rzeźbiarskie bez rozpoczynania działalności gospodarczej?
2. Czy przy obliczaniu dochodu do opodatkowania może korzystać z ustalania kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
3. Czy może korzystać przy płatności podatku z tytułu sprzedaży tych wyrobów z zapisów art. 44 ust. 3a ustawy?
4. Czy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej, nie mając rozpoczętej działalności gospodarczej?
 
ITPB3/415-24b/12/AM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawcy i męża do majątku odrębnego Wnioskodawcy w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB3/415-24a/12/AM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawcy w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ILPB2/415-378/12-2/JK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia automatycznego?
 
ILPB2/415-379/12-2/ES Czy dokonanie w 2011 r. sprzedaży działki gruntowej (nabytej w 1987 r.) wraz z wybudowanym na niej domem jednorodzinnym (zakończenie budowy w 2011 r.) będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-217/12-2/IM Czy podatnik wynajmując dwie nieruchomości i nie wykonując działalności gospodarczej może przychody z najmu umiejscowić w źródle najem i opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-175/12-4/AP Zyski niepodzielone.
 
ILPB1/415-306/12-6/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, wynikające z decyzji Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 
ILPB1/415-306/12-7/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania związanego z wcześniejszym rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości.
 
ILPB1/415-306/12-8/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.
 
ILPB1/415-306/12-9/AA Podatek dpchodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za nabycie części nieruchomości pozostałej po nabyciu na cele związane z inwestycją drogową, tzw. resztówki.
 
ILPB1/415-173/12-4/AP Zyski niepodzielone.
 
ILPB1/415-156/12-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-208/12-2/JK Koszty uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-177/12-4/WS Odpisy amortyzacyjne przy wynajmie nieruchomości.
 
ILPB1/415-476/12-2/AMN Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
IPTPB2/415-654/12-5/KSM Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, zwróconej Wnioskodawczyni, przed upływem 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r.?
 
ILPB1/415-410/12-2/IM Czy dokonując opłaty semestralnej w m-cu lutym 2012 r. za cały semestr „z góry” na podstawie f-ry VAT wystawionej na działalność gospodarczą koszt czesnego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i rozliczyć w chwili otrzymania odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ Zainteresowany nie rozliczył jej w miesiącu poniesionego wydatku, tj. w miesiącu lutym 2012 r.?
 
ILPB1/415-438/12-4/IM Czy uzyskane środki z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON stanowią dla spółki przychody podlegające opodatkowaniu czy też jest wolne od podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 27 u.p.d.o.f.? Jeżeli dofinansowanie stanowi przychody opodatkowane, to w jakim momencie powinno się je ująć w księgach spółki?
 
IPTPB1/415-542/12-4/KSU Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin, wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem posiadającym swój oddział w Chinach, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce w przypadku, gdy dochody te uzyskane są z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) w związku z przekroczeniem pobytu ponad 180 dni, lecz mniej niż rok?
 
ILPB2/415-171/12-2/JK Czy Spółka Wnioskująca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów w Spółce Wnioskującej objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w Spółce Nabywanej (czyli obliczonymi zgodnie z art. 24 ust. 5d w zw. z 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PIT)?
 
ILPB1/415-307/12-2/TW Czy za podstawę opodatkowania należy przyjmować wysokość czynszu należnego od najemców zgodnie z umową (tzn. aktualnie 1000 zł), czy za podstawę opodatkowania należy przyjąć wysokość czynszu plus 300 zł tytułem zaliczki na opłaty (tzn. aktualnie 1000 zł + 300 zł = 1300 zł)?
 
ILPB1/415-334/12-2/AMN Czy wypłata przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy wskazanych w stanie faktycznym środków pieniężnych w kwocie nie wyższej niż wartość wniesionego przez Niego wkładu do Spółki komandytowej, z tytułu obniżenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy, nie spowoduje u Niego powstania dochodu podatkowego?
 
ILPB1/415-203/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-356/12-4/AJ 1. Jakie konsekwencje poniesie Wnioskodawczyni w wyniku zbycia przedmiotowego mieszkania w 2012 roku na podstawie umowy dożywocia?
2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym powstanie przychód ze zbycia lokalu czy też może powstanie przychód ze zbycia udziału w nieruchomości wspólnej, który to udział jest związany z przedmiotowym lokalem?
 
ILPB1/415-257/12-2/IM 1. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w X będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO?
2. Czy aport posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym spółki (...) sp. z o.o. i akcji w kapitale zakładowym spółki (...) i Wspólnicy na pokrycie podwyższenia wkładu Zainteresowanego w X będzie oznaczał osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-484/12-2/AMN Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
ILPB2/415-323/12-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w prawie do budynku mieszkalnego oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
ILPB1/415-418/12-4/AG Czy spółka miała prawo zastosować do całej budowli amortyzację w wysokości 10% w stosunku rocznym w oparciu o art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznając że jest to jeden obiekt?
 
ILPB1/415-257/12-3/IM 1. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w X będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO?
2. Czy aport posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. i akcji w kapitale zakładowym spółki (...) i Wspólnicy na pokrycie podwyższenia wkładu Zainteresowanego w X będzie oznaczał osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-341/12-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB1/415-357/12-2/IM W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną opodatkowuje dochody uzyskane z dywidendy?
 
ILPB1/415-453/12-2/AMN Czy w koszty działalności gospodarczej Wnioskodawca może odliczyć diety przysługujące pracownikom, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 230 poz. 1091 ze zm.)?
 
ILPB1/415-178/12-2/AMN Czy sprzedaż lokalu wskazanego w stanie faktycznym po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, należy zakwalifikować jako przychód wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.?
 
ILPB1/415-457/12-2/AMN Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
ILPB1/415-242/12-2/IM Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-468/12-2/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-468/12-3/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-466/12-2/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-197/12-2/AA 1. Czy Uczestnicy programu lojalnościowego, będący osobami fizycznymi, nieprowadzący działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu, którzy z tytułu uczestnictwa w programie przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym, otrzymali nagrody rzeczowe za udział w programie lojalnościowym, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu lojalnościowego, którzy z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym opisanym w stanie faktycznym otrzymali nagrody rzeczowe informację PIT - 8C?
 
ILPB1/415-466/12-3/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-261/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży znaczków pocztowych i monet na aukcjach internetowych w opisanym stanie faktycznym oraz w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.
 
ILPB1/415-275/12-2/IM Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski w firmie brata Wnioskodawcy zajmującej się wykonywaniem usług będących również przedmiotem działalności Zainteresowanego, nie utraci on prawa do opodatkowania swoich przychodów na zasadzie karty podatkowej?
 
ILPB2/415-261/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży znaczków pocztowych i monet na aukcjach internetowych w opisanym stanie faktycznym oraz w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.
 
ILPB1/415-354/12-2/IM Czy przy zawarciu umowy kredytowej na imię i nazwisko przedsiębiorcy, nie na kancelarię notarialną, koszty kredytu tzn. opłaty, prowizję i odsetki bankowe będą mogły zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodu kancelarii notarialnej?
 
ILPB1/415-301/12-2/IM Czy w świetle opisanych przyszłych zdarzeń wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-293/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPTPB2/415-644/12-4/JR Czy należności otrzymywane z Europejskiej Agencji Ch. (zwrot kosztów utrzymania – diety oraz zryczałtowany miesięczny dodatek za podróże), zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-559/12-2/MD Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonuje miesięcznych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej oddanego do używania ww. środka trwałego, w sytuacji gdy zainteresowanie jego wynajmem wśród klientów zasadniczo przypada na okres wakacyjny?
 
IPTPB1/415-554/12-4/DS Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania, wpłacenia podatku i sporządzenia informacji podatkowej PIT w związku z poniesieniem kosztów sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez pracownika zajmującego się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci?
 
ILPB2/415-228/12-4/AJ Czy w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji (wynajem mieszkania), Wnioskodawcy będzie nadal przysługiwać ulga odsetkowa?
 
IPTPB1/415-554/12-5/DS Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania, wpłacenia podatku i sporządzenia informacji podatkowej PIT w związku z opłaceniem kosztów wyrobienia licencji trenera lekkiej atletyki dla pracownika będącego specjalistą w sekcji WF i Sportu, wykonującego obowiązki trenera reprezentacji?
 
ILPB1/415-340/12-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania premii pieniężnych.
 
IPPB2/415-866/12-2/MS1 Otrzymane dochody z tytułu dywidendy, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPTPB1/415-528/12-4/MAP Czy wydanie Wspólnikowi składników majątku z tytułu wystąpienia ze Spółki Jawnej będzie objęte zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 50 oraz ulgą przewidzianą w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-891/12-2/MS1 Zakres możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w części odpowiadającej wartości udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPTPB1/415-528/12-5/MAP Czy wniesienie aportem do nowoutworzonej Spółki Osobowej (Spółki Jawnej) składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia Wspólnika ze Spółki Jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-316/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 
ILPB1/415-316/12-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPTPB1/415-526/12-4/MF Czy prawo do korzystania przez opisanych we wniosku pracowników Wnioskodawcy (przedstawicieli handlowych) z samochodów służbowych w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do dojazdów z ich miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, stanowi dla tych pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-346/12-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania premii pieniężnych.
 
ILPB1/415-211/12-3/AG Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-526/12-5/MF Czy prawo do korzystania przez opisanych we wniosku pracowników Wnioskodawcy (przedstawicieli handlowych) z samochodów służbowych w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do dojazdów z ich miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, stanowi dla tych pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-315/12-2/WS Ulga abolicyjna (art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 
ILPB1/415-435/12-2/IM Czy umorzone rodzicowi/opiekunowi dziecka korzystającego z usług przedszkola niepublicznego zadłużenie z tytułu opłat za usługi przedszkola bądź też zwolnienie lub obniżenie tej opłaty stanowi dla rodzica/opiekuna przychód z innych źródeł i w związku z tym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tych osób?
 
IPPB1/415-1243/12-2/MT Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z zakupem produktów spożywczych Producenta, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.
 
IPPB1/415-1318/12-8/MT w przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia automatycznego lub przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wartość nabytych udziałów na dzień dokonania darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej, to wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB1/415-1326/12-4/MT przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości wprowadzenia do ewidencji środków trwałych miejsca postojowego oraz lokalu mieszkalnego o ile spełnią one definicję środka trwałego. Powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują jednak możliwości uznania za środek trwały tylko części lokalu mieszkalnego. Dopełnieniem powyższego jest treść przepisu art. 22f ust. 4 ww. ustawy , który dotyczy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji częściowego wykorzystywania lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej, a nie uznania tylko jego części za środek trwały.
 
IPPB1/415-1400/12-2/MT 1.Czy diety z tytułu podróży zagranicznych Wnioskodawcy do wysokości diet ustalanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002, r. Nr 236, poz. 1991; ze zm., dalej: „Rozporządzenie” będą kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?
2. Czy prawidłowym dla celów dokumentacyjnych będzie ujęcie kosztów opisanych w pytaniu nr 1 w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego na podstawie zestawienia diet wykazywanego po zakończeniu każdej podróży służbowej za granicą opatrzonego datą i podpisem, w którym będzie wskazana ilość dni spędzonych w danym Państwie przemnożona przez kwotę diety naliczaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia?
 
IPPB1/415-1398/12-2/MT Wydatki poniesione przez Spółkę na noclegi sprzedawców terenowych zatrudnionych w Spółce na umowę, a pozostające w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami służbowymi, po spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 w zw. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do Jego prawa w udziale w zysku Spółki.
 
IPTPB1/415-580/12-2/KSU Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskane na podstawie noty księgowej i stanowiące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-586/12-2/KSU Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako współwłaściciela i dyrektora niepublicznej szkoły, pokryte z dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy należy to wynagrodzenie wykazać w zeznaniu rocznym?
 
IPTPB2/415-631/12-4/KR Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
 
IPTPB2/415-631/12-5/KR Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
 
IPTPB2/415-631/12-6/KR Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV, pomijając naliczone odsetki, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPTPB2/415-631/12-7/KR Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-632/12-4/ASZ Czy samochód ciężarowy o całkowitej masie 3,5 tony, nieposiadający zaświadczenia, o którym mowa w art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być jednorazowo zamortyzowany i zaliczony w ciężar kosztów, zgodnie z art. 22k ust. 7 ww. ustawy?
 
IPTPB2/415-634/12-4/AKr Czy istnieje możliwość zaliczenia bonifikaty jako kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania i uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku?
 
IPTPB2/415-656/12-2/AKr W którym kraju Wnioskodawca ma rozliczać emeryturę otrzymywaną na podstawie ustawodawstwa Republiki Malty?
 
IPTPB1/415-555/12-2/AG Czy usługi pośrednictwa finansowego mieszczą się w ramach art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności pkt 1 i 5), a co za tym idzie, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu i czy do jego pobrania, z zastosowaniem stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub jego niepobrania, wymagany jest certyfikat rezydencji?
 
IBPBII/1/415-587/12/AA Czy w związku z wypłaconą kwotą odsetek od przyznanej renty wyrównawczej – stanowiącą odsetki przyznane za okres od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia ich zapłaty zgodnie z wyrokiem sądu czyli odsetki naliczone z okres poprzedzający wyrok sądu – Wnioskodawca ma obowiązek uiścić podatek dochodowy, czy też kwota ta jest zwolniona z podatku?
 
IBPBII/1/415-592/12/HK Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni jest uprawniona do korzystania z prawa do wspólnego rozliczania się z dwójką dzieci z poprzedniego związku, przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci?
 
IBPBII/2/415-819/12/MW Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową część zysku, który został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki będzie stanowił przychód dla udziałowców?
 
IBPBII/2/415-820/12/MW Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową część zysku, który został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki będzie stanowił przychód dla udziałowców?
 
IBPBII/2/415-800/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IPTPB2/415-633/12-4/MD 1) Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu otrzymania na skutek wywłaszczenia nieruchomości zamiennej i dopłaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzysta ze zwolnienia od tegoż podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-603/12/ASz Czy od otrzymanego odszkodowania Wnioskodawczyni powinna płacić podatek?
 
IBPBII/1/415-604/12/ASz Czy od otrzymanej kwoty odszkodowawczej Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek?
 
IBPBII/1/415-611/12/MK Czy składka regularna płacona przez pracodawcę, tj. ubezpieczającego w ramach SSR (subkonta składek regularnych) do wysokości osiągnięcia SPO (statusu polisy opłaconej) stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/436-617/12/AŻ w zakresie skutków podatkowych zawarcia ze spadkobiercą umowy o zwrot nakładów (kosztów) poczynionych z tytułu opieki sprawowanej nad spadkodawcą podczas jego choroby
 
IBPBII/1/415-610/12/AŻ skutki podatkowe wypłaty emerytowanej nauczycielce zatrudnionej wcześniej w innej szkole zapomogi pieniężnej
 
IBPBII/1/415-618/12/MCZ opodatkowanie renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec
 
IBPBII/1/415-620/12/MCZ ulga rehabilitacyjna – operacja zaćmy, wszczepienie implantów
 
IBPBII/1/415-621/12/MK Jakie są skutki podatkowe umorzenia osobom fizycznym zaległości podatkowych, zaległości podatkowych wraz z zaległymi odsetkami oraz samych zaległych odsetek z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) oraz opłaty adiacenckiej?
 
IBPBII/1/415-625/12/BJ Czy stypendium stażowe wypłacane jako pomoc uczestnikom projektu POKL jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137?
 
IBPBII/1/415-627/12/MZ Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z łącznego opodatkowania małżonków w sytuacji, gdy zawarł z żoną umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jednakże umowy tej nie wprowadził do obrotu prawnego, tj. nie powoływał się na nią przed żadnymi podmiotami lub organami?

Wskaźniki gospodarcze