Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-140/12/DP Czy w związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, tj. rozważanym wniesieniem do spółki kapitałowej z siedzibą w jurysdykcji zagranicznej, np. na Cyprze, wkładu niepieniężnego, w postaci akcji lub udziałów w polskiej spółce kapitałowej o wartości rynkowej, wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian akcji (udziałów), Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport akcji (udziałów)?Czy w przypadku ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych akcji (udziałów) organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż nominalna wartość otrzymanych udziałów w Spółce?
 
ITPB2/415-117/12/MU opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników i zastosowanie zwolnienia przedmiotowego
 
ITPB1/415-202/12/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-110/12/BK Czy spłata kredytu hipoteczno-konsolidacyjnego stanowi wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-85/12/MU Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-148a/12/DP Czy zakupy dokonywanych towarów na cele promocyjne firmy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Czy wydanie prezentów klientom, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów (towary są o bardzo niskiej wartości tj. zapalniczki, słodycze, pudełka ozdobne, jednakże w ciągu roku wartość rozdanych prezentów mogłaby wynieść znaczną kwotę)?
 
ITPB1/415-158/12/HD Czy podstawę opodatkowania w stawce 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu stanowi łączna kwota otrzymanego czynszu za najem oraz zwracanych Wnioskodawcy przez najemców kwot opłat za wodę i kanalizację, wywóz śmieci, gaz i energię elektryczną, czy podstawę opodatkowania 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu stanowi tylko kwota otrzymanego czynszu za najem bez opłat zwracanych Wnioskodawcy przez najemców?
 
ITPB1/415-159/12/AD Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zabudowana – sala do imprez wraz z zapleczem gospodarczym - zakupionej w 2005 r. jest przychodem?
 
ITPB1/415-160/12/AD Czy przychody uzyskiwane podatnik winien zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-149/12/WM Czy wskazane powyżej wydatki, bez dokonania których rozpoczęcie działalności gospodarczej nie byłoby możliwe, ponoszone przez Wnioskodawcę przed rejestracją podmiotu leczniczego oraz przed rozpoczęciem (zarejestrowaniem) działalności gospodarczej, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w tej działalności?2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie sformułowane w punkcie 1:a) jaki moment będzie właściwym do zaliczenia przedmiotowych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w sytuacji, gdy wydatki te ponoszone będą w roku „n”, a rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpi w roku „n+1” lub późniejszym oraz, czy możliwość oraz moment zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej podatnika uzależnione będą od przyjętej przez podatnika metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj. metody memoriałowej albo kasowej)?b) jaki będzie właściwy sposób rozliczania przez podatnika nakładów na „lokal”, ponoszonych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację „lokalu”, w sytuacji, gdy budynek w którym znajduje się „lokal” stanowi współwłasność w częściach ułamkowych podatnika oraz osób trzecich, przy czym w budynku tym nie wyodrębniono własności poszczególnych lokali?
 
ITPB2/415-138/12/IB Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę w 2011 roku w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku X będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce?
 
ITPB2/415-141/12/ENB Czy w związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-414/12/PSZ Czy przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego w oparciu o przepisy o gospodarce nieruchomościami podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-139/12/IB Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę w 2011 roku w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku Y będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce?
 
ITPB2/415-430/12/IL Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie przekraczające miesięczne kwoty 2.280,00 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez te osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-433/12/MM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obliczenia podatku od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci za rok 2011 i lata następne, do chwili zmiany stanu faktycznego lub zmiany w prawie podatkowym w zakresie korzystania z preferencji?
 
ITPB2/415-456/12/IL Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach oraz w drodze darowizny od brata, przeznaczonej na cel publiczny zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-461/12/MK Czy po otrzymaniu części udziałów przedsiębiorstwa (ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej) od ojca w drodze umowy darowizny powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-770/12/ENB odliczenie w ramach ulgi odsetkowej obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty limitu stanowiącego iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy określonej na rok zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem ust. 10.
 
ITPB2/415-765/12/MK 1. Czy umorzenie odsetek od długu stanowi przychód dla Pani A i czy w związku z tym Wnioskodawczyni winna wystawić Jej PIT- 8C ?2. Czy w przypadku dokonania działu spadku, każdy z trzech spadkobierców odpowiada w 1/3 za zadłużenie ojca, którego zostali spadkobiercami, a tym samym czy PIT-8C winien być wystawiony dla wszystkich trzech spadkobierców, w częściach po 1/3 umorzonych odsetek?
 
ITPB2/415-767/12/IB Czy środki pieniężne (odpisy) wpłacane przez osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu na fundusz remontowy - po zakończeniu remontu - które będą przeznaczone na spłatę kredytu finansującego przedsięwzięcie opisane we wniosku, nie wykorzystane wprost na wydatki remontowe będą stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-806/12/IB Jaki podmiot jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z tytułu odsetek od lokat pieniężnych w banku, jeżeli dotyczy to środków należących do mieszkanek Domu Pomocy Społecznej? Czy jest to ww. bank, czy też Dom Pomocy Społecznej?
 
ITPB1/415-966/12/AK Czy dochód jaki powstanie w związku ze sprzedażą Wnioskodawca musi opodatkować i na dzień 20 lutego 2013 r. odprowadzić zaliczkę do US na podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-1322/12-8/MT W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia automatycznego lub przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wartość nabytych udziałów na dzień dokonania darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej, to wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
ITPB2/415-738/12/RS Czy w analizowanym stanie faktycznym, przy założeniu dysponowania stosownym zaświadczeniem, krwiodawca z grupą krwi ARh+ bezpłatnie oddający krew ma prawo do zastosowania w swoim zeznaniu podatkowym PIT-37 za dany rok podatkowy, za który uzyskał zaświadczenie z RCKiK, odliczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-873/12/MR Czy słusznie Wnioskodawca przyjął do ewidencji maszyny i urządzenia według wartości rynkowej w wartości początkowej 275.270 zł?Czy zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne liczone od wartości rynkowej maszyn i urządzeń?
 
IPPB2/415-930/12-2/MK Ustalając dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w przypadku których wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane są w walutach obcych Wnioskodawca powinien przeliczyć wartość wypłacanych świadczeń wyrażoną w walucie obcej na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (stawiania kwot do wypłaty), a następnie tak uzyskaną kwotę pomniejszyć o wartość wpłaconych składek według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (wpłacenia składki).
 
IPPB2/415-881/12-2/MK Stwierdzić należy, iż środki z P. zgromadzone przez byłego współmałżonka i wypłacone w związku z rozwiązaniem małżeństwa i zniesieniem współwłasności przez Wnioskodawcę na rzecz byłego współmałżonka, stanowią przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe skutkuje tym, że na Wnioskodawcy jako na wypłacającym, ciąży wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C).
 
ITPB2/415-755/12/TJ Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych w związku ze zrzeczeniem się praw do użytkowania pomieszczeń oraz służebności.
 
IBPBI/1/415-837/12/KB występowanie i sposób wyceny różnic kursowych
 
IBPBII/2/415-860/12/MM Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych oraz udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IBPBII/2/415-862/12/MW Sposób ustalenia wysokości przychodu z tytułu likwidacji spółki z o.o.
 
IBPBII/2/415-868/12/ŁCz obniżenie kapitału zakładowego
 
IBPBI/1/415-719/12/WRz Jaki jest sposób opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Francji?
 
IBPBI/1/415-738/12/WRz Czy podatnik ma prawa zaliczyć do kup wartość umorzonych wierzytelności.
 
IBPBI/1/415-755/12/ZK Czy spółka może zastosować indywidualną stawkę do amortyzacji środka trwałego?
 
IBPBI/1/415-759/12/AP Dot. zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-761/12/WRz Jaka jest możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodu uzyskanego z tytułu obciążenia kontrahenta kosztami opłat drogowych
 
IBPBI/1/415-762/12/ESZ Czy wydatki związane z budową pasu spowalniania oraz zjazdu z drogi krajowej, powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie oddania całej inwestycji do użytkowania czy też należy te wydatki doliczyć do wartości początkowej budynku i amortyzować stawką 2,5%?
 
IBPBI/1/415-765/12/ESZ Czy wydatki związane z budową pasu spowalniania oraz zjazdu z drogi krajowej, powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie oddania całej inwestycji do użytkowania czy też należy te wydatki doliczyć do wartości początkowej budynku i amortyzować stawką 2,5%?
 
IBPBI/1/415-767/12/WRz Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na dokształcanie w szkole policealnej?
 
IBPBI/1/415-770/12/AP dot. możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu usunięcia usterek, o których mowa we wniosku
 
IBPBI/1/415-778/12/AP skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu jego leasingu
 
IBPBI/1/415-784/12/AP dot. możliwości zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu ujmowania ww. przychodów i sfinansowanych z nich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a także obowiązku dokonania korekty ww. przychodów i kosztów
 
IBPBI/1/415-786/ŚS Na jakich zasadach będzie opodatkowany przychód (dochód) uzyskany przez podatnika z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBII/2/415-897/12/JG skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IBPBII/2/415-900/12/JG Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-901/12/JG Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-934/12/JG Czy rachunki są dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa w art. 22 ust. 6e ustawy o podatku od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-956/12/JG Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcja nabytych w drodze darowizny lub spadku uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-969/12/JG Czy wartość środków zgromadzonych na dawnym kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową zostanie wypłacona na rzecz wspólników spółki osobowej, stanowić będzie dla wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
ITPB2/415-1046/09/12-S/ENB Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD3/033/64/MCA/12/PK-991 zwolnienie z opodatkowania wartości świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu podróży służbowej
 
DD3/033/69/OBQ/12/PK-1375 skutki podatkowe umorzenia przez pracodawcę połowy kosztów szkolenia
 
DD3/033/66/MCA/12/PK-1141 zwrot pracownikom kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej
 
DD3/033/65/MCA/12/PK-1140 zwolnienie z opodatkowania wartości wyżywienia finansowanego przez pracodawcę
 
DD3/033/84/KDJ/12/PK-1509 zaliczenie do przychodów kosztów nieodpłatnych szkoleń oraz określenie w związku z powyższym obowiązków płatnika
 
DD3/033/60/ILG/12/PK-961 opodatkowanie polisy OC dla członków zarządu i pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Wskaźniki gospodarcze