Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-210/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko, że uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w sprawie podziału zysków w ten sposób, że dotychczasowe zyski zasilą kapitały rezerwowe i zapasowe nowo powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-178/12/PSZ Czy przychody z tłumaczeń stanowią przychody z działalności gospodarczej, czy też są to przychody z innych źródeł np. z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB1/415-133/12/HD Czy jeżeli w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki jawnej, uzyska przychody ze świadczenia usług (handlowych i dzierżawy pomieszczeń) na rzecz Spółki z o.o., z którą wiąże go stosunek pracy (Dyrektor Handlowy) – ma możliwość opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach Spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według liniowej 19% stawki podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-151/12/MM Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych w konkursie.
 
IPPB1/415-1163/12-4/KS Jeżeli odpłatne zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego wykorzystywanego z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie miało miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie oraz nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, przychód zyskany przez Wnioskodawcę będzie stanowił przychód, z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypadający na Wnioskodawcę dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1163/12-3/KS w zakresie skutków podatkowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego powyżej roku
 
IPPB1/415-1163/12-5/KS w zakresie obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku przekazaniu lokalu na potrzeby własne oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres krótszy niż rok
 
IPPB1/415-1151/12-4/KS W momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1191/12-2/KS używanie samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu, spełniającej warunki określone przepisem art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, daje możliwość zaliczenia wydatków związanych z użytkowaniem tego samochodu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 
IPPB1/415-1107/12-4/KS w momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1148/12-4/KS w momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1150/12-4/KS w momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1149/12-4/KS W momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1152/12-4/KS W momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1109/12-4/KS w momencie nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, tj. w momencie realizacji umowy opcji kupna akcji w spółce komandytowo-akcyjnej u Wnioskodawcy nabywającego na preferencyjnych warunkach akcje powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawcę akcji będzie wyższa niż określona w umowie opcji.
 
IPPB1/415-1147/12-6/MG Czy w związku z tym, że ostateczna wartość kampanii reklamowych za poprzedni miesiąc jest znana Wnioskodawcy dopiero po 26 dniu kolejnego miesiąca to czy dzień ustalenia przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpi w dniu otrzymania płatności czy w ostatnim dniu miesiąca, za który następuje rozliczenie?
 
IPPB1/415-1230/12-4/MG należności wypłacone kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w postaci diet z tytułu podróży służbowych – przy spełnieniu przesłanek art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1220/12-2/MG Wypłacane przez Wnioskodawcę (polską spółkę komandytową ) na rzecz brytyjskiej spółki partnerskiej należności z tytułu usług prawnych i doradczych stanowią zyski podmiotu angielskiego podlegające opodatkowaniu na terytorium Wielkiej Brytanii. W konsekwencji zyski osiągane przez spółkę angielską nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych należności za świadczone przez spółkę angielską usługi prawne. Wnioskodawca nie jest również obowiązany do sporządzenia i przesłania partnerom spółki brytyjskiej oraz urzędowi skarbowemu w Polsce, właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji IFT-1/IFT-1R.
 
IPPB1/415-1190/12-2/MG Czy w związku z ogłoszeniem upadłości kontrahenta z Francji oraz uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności zgodnie z przepisami art. 23 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący wartość należności, która była wcześniej zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu tj. 50% nieściągalnej wierzytelności?
 
IPPB1/415-1361/12-2/MG Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowa nieruchomość należąca do Wnioskodawcy i jego małżonki na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży nieruchomości należącej do Wnioskodawcy i jego małżonki stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1362/12-2/MG Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowa nieruchomość należąca do Wnioskodawczyni i jej męża na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej była wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni i jej męża małżonki stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u jej małżonka.
 
IPPB1/415-1363/12-2/MG prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży a przypadającego na lokal mieszkalny wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę określonych w tym przepisie warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest budynek będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 
IPPB2/415-911/12-2/JG stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-918/12-2/JG W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, uznać należy, iż jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast ponoszone przez najemcę dodatkowe opłaty - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 
IPPB1/415-1212/12-3/MS wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1214/12-4/MS wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-776/12-4/BW przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w spadku w 2008 r. nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy.
 
IPPB4/415-819/12-4/BW Wnioskodawczyni, przysługiwało uprawnienie do dokonania odliczenia od podatku dochodowego za 2011 r. tzw. ulgi prorodzinnej.
 
IPPB4/415-733/12-4/BW Podstawę opodatkowania stanowi przychód uzyskany ze sprzedaży, t.j. wartość tej nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, a nie faktycznie uzyskana kwota z odpłatnego zbycia. Przychód ten winien być wydatkowany na cele mieszkaniowe. W sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży, ustalonego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zakup na własność więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i dodatkowo poczynienia innych wydatków wymienionych w ustawie, przychód korzystał będzie z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-823/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-834/12/MM Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/2/415-841/12/MMa Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-855/12/ŁCz przeznaczenie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na zakup dwóch lokalów mieszkalnych
 
IBPBII/2/415-859/12/MM Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz działalności operacyjnej w postaci sprzedaży praw majątkowych.
 
IPPB4/415-789/12-2/JK3 Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-853/12-2/BW Przychody z najmu krótkotrwałego mieszkania Wnioskodawca może opodatkować na zasadach ogólnych – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ewentualnie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-783/12-2/BW Należy stwierdzić, że jeżeli obciążenie (uznanie) rachunku bankowego zleceniodawcy nastąpiło w 2011 roku, to wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługujące Wnioskodawcy stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście za 2011 rok, który Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2011 rok.
 
IBPBI/1/415-764/12/ZK Czy można zastosować indywidualną stawkę do amortyzacji środka trwałego?
 
IBPBI/1/415-771/12/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-772/12/ZK Czy opisane okoliczności, powodujące brak dokumentów dotyczących wytworzenia posiadanej przez Wnioskodawczynię nieruchomości, uprawnia do ustalenia wartości początkowej według wyceny biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych?
 
IBPBII/1/415-582/12/MCZ obowiązki płatnika wynikające z czasowego pobytu pracowników w Belgii
 
IBPBII/2/415-804/12/JG Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-805/12/JG Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-813/12/MM Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r. w ramach majątku wspólnego oraz w 2011 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego gdy wnioskodawca został zobowiązany do spłaty byłej żony.
 
IBPBII/2/415-824/12/MM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-835/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-846/12/MW Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/1/415-599/12/MCZ koszty uzyskania przychodu dla twórcy (osoby wykonującej działalność o charakterze twórczym).
 
IBPBII/1/415-605/12/MK Jak prawidłowo należy obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji przez płatnika ze statusu zakładu pracy chronionej?
 
IBPBII/1/415-607/12/AŻ skutki podatkowe wypłaty odszkodowania
 
IPTPB1/415-567/12-6/ASZ Czy świadczący osobiście usługi kierowcy wspólnik spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług transportowych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługujących pracownikowi określonych w odrębnych przepisach?

Wskaźniki gospodarcze