Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-97/12/MU Skutki podatkowe zamiany lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-218/12/HD Czy poniesione koszty odszkodowania za zniszczony podczas wypadku drogowego tankkontener – określone w „nocie debet” – stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, które należało rozliczyć w roku podatkowym 2011?
 
ITPB2/415-164/12/MU Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z wykończeniem mieszkania oraz skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-156/12/IL Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku, stanowiącej Pana majątek odrębny i przeznaczony na remont budynku mieszkalnego, którego właścicielem jest żona stanowi wydatek na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-140/12/ENB Czy opisane we wniosku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy?
 
ITPB1/415-949/12/PSZ Czy kwotę części odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją należy skorygować w miesiącu otrzymania dotacji?
 
ITPB1/415-888b/12/WM Czy opodatkowanie podatkiem dochodowym prowadzonej działalności w zakresie budowy i sprzedaży domów dokonywane tylko przez Wnioskodawcę jest prawidłowe?
 
ITPB1/415-888a/12/WM Czy Wnioskodawca może wprowadzić do księgi przychodów i rozchodów grunt otrzymany w darowiźnie (wydzieloną działkę) w cenie rynkowej z dnia nabycia w momencie rozpoczęcia inwestycji na gruncie i tym samym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako wartość podwyższająca budowanego budynku?
 
ITPB2/415-853/12/BK Czy odpłatne zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-824a/12/RS Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, o których mowa powyżej spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?
 
IPPB2/415-811/12-2/JG Reasumując, udział pracowników w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, którego wartość jest przychodem ze stosunku pracy. W przypadku, gdy impreza ma charakter nieobowiązkowy, przychód powstaje wyłącznie u osób, które w imprezie uczestniczyły.
 
IPPB2/415-870/12-4/MG Czy w zaistniałym stanie faktycznym zawarcie umowy dożywocia w roku 2012 będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1213/12-2/MS mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu udziału w spółce stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
 
IPPB1/415-1239/12-2/MS w przypadku uznania na gruncie prawa słowackiego dochodów wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w Spółce za dochód należący do kategorii dochodów, co do których Umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, co w konsekwencji będzie prowadziło do zastosowania art. 27 ust. 9 ustawy o pdof, wspólnik takiej Spółki występujący jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności, będący polskim rezydentem podatkowym będzie mógł skorzystać z odliczenia jakie daje art. 27g ustawy o pdof.
 
IPPB1/415-1238/12-2/MS W przypadku uznania na gruncie prawa słowackiego dochodów wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w Spółce za dochód należący do kategorii dochodów, co do których Umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, co w konsekwencji będzie prowadziło do zastosowania art. 27 ust. 9 ustawy o pdof, wspólnik takiej Spółki występujący jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności, będący polskim rezydentem podatkowym będzie mógł skorzystać z odliczenia jakie daje art. 27g ustawy o pdof.
 
IPPB4/415-752/12-2/SP Przejazdy samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom Wnioskodawcy, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód ze stosunku pracy wykonywanej na terytorium Polski. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany z tego tytułu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-749/12-2/MP Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód „z innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej.
 
IPPB4/415-731/12-4/JK3 Zakres opodatkowania odszkodowania
 
IPPB4/415-751/12-2/SP Przejazdy samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom Wnioskodawcy, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód ze stosunku pracy wykonywanej na terytorium Polski. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany z tego tytułu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-803/12-2/MP Udostępnienie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych jest pewnego rodzaju świadczeniem usługi przez pracodawcę na rzecz pracowników, gdyż jak wynika z wniosku usługa ta ma charakter odpłatny i pracownicy Spółki są obciążani kosztami związanymi z użytkowaniem samochodów służbowych do własnych celów prywatnych.
 
IPPB4/415-753/12-2/SP Przejazdy samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom Wnioskodawcy, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód ze stosunku pracy wykonywanej na terytorium Polski. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany z tego tytułu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-759/12-2/SP Wynagrodzenie osoby fizycznej, mającej miejsce zamieszkania w Japonii z tytułu pełnienia funkcji prezesa (członka zarządu) polskiej spółki, jest opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do momentu przekroczenia 183 dni w roku podatkowym. Ze względu na fakt, iż osoba ta nie przedłożyła płatnikowi certyfikatu rezydencji, po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, przedmiotowe wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski i pełnienia funkcji prezesa (członka zarządu) w danym roku podatkowym.
 
IPPB4/415-455/09/12-8/S/JK Należy stwierdzić, iż dochody Wnioskodawcy otrzymane z tytułu zawartej umowy o dzieło nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto podkreślić należy, że powołany we wniosku przepis art. 21 ust. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z powołanym przepisem zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.
 
IPPB4/415-720/12-4/MP Uznać należy, iż środki finansowe wypłacone przez Wnioskodawcę pracownikowi naukowemu uczestniczącemu w programie „......” mieszczą się w zakresie dyspozycji przepisu art. 35 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika, wynikający z postanowień art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, poboru zaliczek na podatek od dokonywanych wypłat środków pieniężnych.
 
IPPB4/415-930/12-3/JK3 Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było i będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym.
 
IPPB4/415-792/12-2/JK3 Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu
 
IPPB4/415-793/12-2/JK3 Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-930/12-2/JK3 Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było i będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym.
 
IPPB4/415-774/12-2/BW Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca może obniżyć podstawę opodatkowania przychodów w miesiącu dokonania potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego wypłaconego w miesiącu kolejnym, bez potrzeby korygowania rozliczenia z miesiąca poprzedniego. Kwoty nadwyżki wypłacone pracownikowi wskutek nie dostarczenia płatnikowi zwolnienia lekarskiego płatnik ma obowiązek potrącić tylko przy najbliższym terminie płatności wynagrodzenia, tj. przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego.
 
IPPB4/415-882/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca posiada od dnia 01 października 2011 r. do 31 października 2011 r., oraz w roku 2012, a także w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tym państwie przebywa oraz wykonuje pracę zarobkową. Zatem Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
IPPB4/415-869/12-5/JK3 Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą, a nie w dniu faktycznego otrzymania dywidendy przez akcjonariusza. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB4/415-851/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż w 2012 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Oznacza to, iż Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IPPB4/415-747/12-4/JK3 Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-899/12-5/JK3 Należy stwierdzić, iż wypłacone pracownikom socjalnym kwoty ryczałtów, tytułem zwrotu kosztów używania pojazdów stanowiących ich własność do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w jazdach lokalnych, przyznane na podstawie art. 121 ust. 3c wyżej cyt. ustawy o pomocy społecznej, korzystają - do wysokości miesięcznego ryczałtu określonego zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-845/12-2/JG Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej.
 
IPPB2/415-902/12-4/JG Jeśli przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym dla celów amortyzacji możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Za wartość początkową nieruchomości należy przyjąć wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. W/w odpisy amortyzacyjne będą kosztem uzyskania Wnioskodawcy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1263/12-2/KS w zakresie opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej
 
IPPB1/415-1262/12-2/KS w zakresie opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej
 
IBPBII/2/415-932/12/HS Program motywacyjny. Nabycie opcji, sprzedaż opcji.
 
IBPBII/2/415-921/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu M2 miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1.
 
IBPBII/2/415-933/12/HS Program motywacyjny. Nabycie opcji, sprzedaż opcji.
 
IBPBII/2/415-922/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBII/2/415-943/12/MM Czy nabycie przez wnioskodawczynię prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej działaniem dekretu stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji czy przychód ze sprzedaży tego prawa należy do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/2/415-960/12/MM Ustalenia momentu nabycia nieruchomości i skutków podatkowych jej sprzedaży w odniesieniu do udziału nabytego w drodze spadku.
 
IBPBII/2/415-962/12/JG Czy wnioskodawczyni będzie płacić podatek od sprzedaży połowy działki czy też nie?
 
IBPBII/2/415-963/12/MM Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży akcji w przypadku gdy płatność za akcje następuje w ratach.
 
IBPBII/2/415-941/12/NG Czy z chwilą przekształcenia wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną kwota zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki (3 410 602,68 zł) będzie stanowiła dla jej wspólników, będących osobami fizycznymi, dochód (przychód), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym czy na Spółce będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia podatku, na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-828/12/WRz Czy sprzedaż własnej kolekcji dzieł sztuki generuje przychód kwalifikowany do źródła przychodów jaki jest odpłatne zbycie, które nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej?
 
IBPBII/1/415-677/12/MCZ Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce, Niemczech i Czechach od pracodawcy mającego siedzibę w Niemczech
 
IBPBII/1/415-732/12/HK W jaki sposób należy ustalić wysokość przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-811/12/AŻ Ustalenie źródła przychodu, do jakiego należy zaliczyć przychód uzyskany z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Gminę na podstawie wyroku sądowego dotyczącego zwrotu za czynsz lokatora, któremu Gmina nie przydzieliła lokalu socjalnego.
 
DD2/033/7/KBF/10/DD-53 opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 
DD3/033/49/OBQ/12/PK-889 skutki podatkowe wypłaty zwaloryzowanej kwoty partycypacji
 
DD3/033/120/CRS/10/PK-534 opodatkowanie nagród otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku z uczestniczeniem w programie lojalnościowym mającym charakter sprzedaży premiowej
 
DD3/033/43/ILG/12/PK-837 opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych

Wskaźniki gospodarcze