Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-215/12/AK Czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki partnerskiej rozliczający się w sposób samodzielny proporcjonalnie do jego udziału w spółce, jest uprawniony do zaliczenia kosztów uczestnictwa w aplikacji adwokackiej pracownika spółki, które spółka zobowiązała się pokryć – do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-204a/12/AD Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w roku podatkowym 2012 spoczywa na podatniku obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży przez Spółkę walut obcych w kantorach lub bankach?
 
ITPB1/415-204b/12/AD Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w latach podatkowych następnych spoczywa na podatniku obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w latach podatkowych następnych ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży przez Spółkę walut obcych w kantorach lub bankach?
 
ITPB1/415-200/12/DP Czy przedmiotowa dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od roku 2007 do chwili obecnej, tj. generuje przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-166/12/MM Czy przepis obowiązujący w 2007 i 2008 roku odnoszący się do tzw. ulgi prorodzinnej ma zastosowanie do rodziny zastępczej, tj. dziadka samotnie wychowującego wnuki?
 
ILPB2/415-305/12-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-332/12-2/IM Czy Wnioskodawca może rozliczać się z podatku dochodowego w formie zryczałtowanej i czy tego typu powinowactwo (mąż-żona) nie ma przeciwwskazań aby pozostać na zryczałtowanym podatku dochodowym?
 
ILPB2/415-260/12-6/ES Czy w zaistniałej sytuacji (córka nadal jest na utrzymaniu Wnioskodawcy, jest studentką, która jeszcze nie ukończyła 25 lat, jest rozwódką) można skorzystać, za 2011 r. z ulgi podatkowej na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-338/12-4/AJ Czy renta którą Wnioskodawca otrzymuje z Niemiec powinna być opodatkowana w Polsce?
 
ILPB1/415-385/12-2/IM Czy podatnik może prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie ustalać dochód/stratę z działalności gospodarczej czy też zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości?
 
ILPB1/415-170/12-2/AP Podatek dochdowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki osobowej.
 
ILPB2/415-322/12-2/ES Czy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. wydatek poniesiony na pokrycie kosztów zabiegu rehabilitacyjnego metodą artroskopii stawu biodrowego przeprowadzonego 14 kwietnia 2011 r. – w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne, jako wydatku związanego z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 
ILPB1/415-170/12-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji podziału majątku likwidacyjnego spółki osobowej.
 
ILPB2/415-308/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu.
 
ILPB2/415-318/12-4/WS Odliczenie od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.
 
ILPB2/415-630/12-2/JK Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-170/12-2/JK Czy Spółka Wnioskująca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów w Spółce Wnioskującej objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w Spółce Nabywanej (czyli obliczonymi zgodnie z art. 24 ust. 5d w zw. z 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PIT)?
 
ILPB2/415-196/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
 
ILPB2/415-372/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-627/12-2/JK Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-628/12-2/JK Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ILPB1/415-341/12-2/AMN Czy poniesione przez wspólnika wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w spółce jawnej?
 
ILPB1/415-317/12-2/AA 1. Czy wydatki związane z używaniem samochodów używanych, będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą się wiązały z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
2. Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu dla ww. samochodów, wydatki na eksploatację tych pojazdów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty, akcesoria samochodowe, dodatkowe doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 47) stanowią w całości koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB2/415-370/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 
ILPB1/415-318/12-2/AA 1. Czy wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych, będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą się wiązały z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
2. Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu dla ww. samochodów, wydatki na eksploatację tych pojazdów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty, akcesoria samochodowe, dodatkowe doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 47) stanowią w całości koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-353/12-4/AMN Czy świadczenia otrzymane z tytułu podróży służbowych, wypłacane kierowcom w formie ryczałtu określonego regulaminem wynagradzania w kwotach nieprzekraczających stawek wyliczonych na podstawie przepisów, są przychodem pracownika zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-387/12-4/TW 1. Czy wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., a dochód z tego źródła opodatkowany będzie według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.?
2. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach osobowej spółki prawa handlowego prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9 a ust. 2 u.p.d.o.f., podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. (podatek liniowy)?
 
ILPB1/415-492/12-4/AG Czy w związku z udzieleniem przez Wnioskodawcę nieoprocentowanej pożyczki powstanie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Osobowej, jakikolwiek przychód, w tym z nieodpłatnych świadczeń, na gruncie PDOF?
 
ILPB2/415-441/12-4/WS Wymiana udziałów.
 
ILPB1/415-436/12-4/AA 1. Czy w związku z podziałem Spółki poprzez wydzielenie do SPV zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie SPV powstanie obowiązek poboru podatku z tytułu powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
2. Czy w związku z podziałem Spółki poprzez wydzielenie do SPV zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 
ILPB2/415-463/12-2/MK Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 
ILPB1/415-163/12-4/AP 1. W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Cypru.
2. W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-467/12-2/WM 1. Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawczyni w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawczyni jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ILPB1/415-163/12-5/AP 1. W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Cypru.
2. W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-467/12-3/WM 1. Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawczyni w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawczyni jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ILPB2/415-464/12-2/WM 1. Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ILPB2/415-464/12-3/WM 1. Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPPB2/415-919/12-2/JG wskazane we wniosku koszty eksploatowania samochodu (w szczególności paliwa, części i akcesoriów samochodowych) będą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku używania przez podatnika w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej samochodu osobowego, będącego własnością osoby trzeciej, wysokość wydatków możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej działalności ograniczona jest do wysokości wynikającej z prowadzonej dla tego samochodu ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku braku tej ewidencji, wydatki poniesione w związku z używaniem ww. samochodu w ogóle nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-808/12-2/JG Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie pracownika z tytułu udziału w turniejach wewnętrznych
 
IPPB2/415-807/12-2/JG Należy stwierdzić, że wydatki poniesione na rzecz pracowników reprezentujących Wnioskodawcę w turniejach zewnętrznych nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
IPPB2/415-919/12-3/JG Zakres przychodów z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-920/12-2/JG Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji SKA bądź innej formie ich odpłatnego zbycia
 
IPPB2/415-921/12-2/JG Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji SKA bądź innej formie ich odpłatnego zbycia.
 
IPPB2/415-805/12-2/JG Nie można mówić o powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy pracownik nie wziął udziału w imprezie integracyjnej. Jednostkowy koszt imprezy przypadający na nieobecnego pracownika nie powinien być doliczany ani do jego przychodów ani do przychodów pracowników, którzy faktycznie uczestniczyli w imprezie.
 
IPPB1/415-1245/12-2/KS Czy zbycie w drodze aportu udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1246/12-2/KS Czy zbycie w drodze aportu udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1247/12-2/KS Czy zbycie w drodze aportu udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1264/12-2/KS W zakresie opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej
 
IPPB2/415-946/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.
 
IPPB2/415-889/12-2/MS1 uzyskane przez Wnioskodawcę w 2012 roku wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-1001/12-2/AS Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora oraz sprawowania obowiązków członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
IPPB2/415-880/12-2/AK Zakres sposobu opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy uzyskiwanej z funduszu inwestycyjnego SIF - SICAV powołanego w Luksemburgu.
 
IPPB4/415-660/12-3/MP Należy stwierdzić, iż w przypadku ponoszenia przez Spółkę kosztów transportu zbiorowego pracowników zatrudnionych przez Spółkę na terenie Zakładu (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny), Spółka nie powinna zaliczać wartość przyznanego w ten sposób świadczenia dla swoich pracowników do ich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Spółka jako płatnik nie powinna uwzględniać wartość świadczeń osiąganych przez pracowników z tego tytułu do podstawy opodatkowania dochodów pracowników.
 
IPPB2/415-897/12-2/AK Wnioskodawcy jako płatniku ekwiwalentów sędziowskich ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego świadczenia, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu, jak również sporządzenia stosownej informacji PIT-11.
 
IPPB2/415-377/12-2/AS Zakres możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPPB2/415-873/12-3/AK Zakres skutków podatkowych powstałych w związku z wniesieniem udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPPB2/415-863/12-4/AK Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-756/12-4/JK Należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Wielkiej Brytanii.
 
IPPB4/415-842/12-2/MP Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
IPPB4/415-841/12-4/JK Zakres skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-845/12-4/JK Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-852/12-4/JK Zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. obejmuje przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź jej części, tj. gruntu i stanowiącego jej część składową budynku mieszkalnego. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy wywieść, iż cały przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-836/12-2/MP Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-907/12-2/MP Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-907/12-3/MP Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione oraz o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny – możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
DD3/033/85/MCA/12/PK-1185 opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych
 
DD3/033/10/OBQ/12/PK-240 skutki podatkowe finansowania przez pracodawcę wyżywienia pracownika będącego w podróży służbowej

Wskaźniki gospodarcze