Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 grudnia 2012 r.
 
ITPB2/415-224/12/IB 1) Czy renta wdowia otrzymywana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec i dodatek ubezpieczeniowy podlegają opodatkowaniu w Polsce?
2) Jeśli nie, to czy słuszne jest postępowanie Banku, który od 1 stycznia 2012 r. pobiera od tych wpływów zaliczki na podatek dochodowy?
3) Czy otrzymywane dochody z tytułu renty i dodatku do renty Wnioskodawczyni powinna wykazać w zeznaniu rocznym za 2012 r.?
4) Jeśli błędne jest postępowanie Banku co do poboru zaliczek na podatek dochodowy, to w jaki sposób Wnioskodawczyni może ubiegać się o ich zwrot?
 
ITPB2/415-183/12/IL Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-252a/12/MR 1. Czy prawidłowe jest wystawianie przez spółkę jawną dla francuskiej spółki faktur VAT na pełną należną kwotę za należności licencyjne, od której każdy ze wspólników odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, pomimo, że faktycznie otrzymywane od spółki francuskiej kwoty są pomniejszone o 10 % podatek pobrany przez stronę francuską w myśl art. 12 ust. 2 umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Francją?
2. Czy wspólników spółki jawnej obejmuje bilateralna umowa pomiędzy Polską a Francją z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
3. Czy pobrany przez stronę francuską w myśl art. 12 ust. 2 umowy bilateralnej 10 % podatek od należności licencyjnych przypadających spółce jawnej zostanie w myśl art. 23 ust. l lit. b) zaliczony przez Polskę na poczet podatku należnego od dochodu w kwocie, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji przez każdego ze wspólników?
 
ITPB1/415-251a/12/MR 1. Czy prawidłowe jest wystawianie przez spółkę jawną dla francuskiej spółki faktur VAT na pełną należną kwotę za należności licencyjne, od której każdy ze wspólników odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, pomimo, że faktycznie otrzymywane od spółki francuskiej kwoty są pomniejszone o 10 % podatek pobrany przez stronę francuską w myśl art. 12 ust. 2 umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Francją?
2. Czy wspólników spółki jawnej obejmuje bilateralna umowa pomiędzy Polską a Francją z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
3. Czy pobrany przez stronę francuską w myśl art. 12 ust. 2 umowy bilateralnej 10 % podatek od należności licencyjnych przypadających spółce jawnej zostanie w myśl art. 23 ust. l lit. b) zaliczony przez Polskę na poczet podatku należnego od dochodu w kwocie, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji przez każdego ze wspólników?
 
ITPB1/415-250/12/AK Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy o PIT?
 
ITPB1/415-248/12/TK Czy z osiągniętego przychodu (stypendium aplikanta) jako koszty jego uzyskania może Pani odliczyć: koszty biletów pomiędzy B. a A., koszty zakwaterowania w domu aplikanta podczas zjazdów, jak również koszty pomocy dydaktycznych (kodeksów i komentarzy)?
 
ITPB2/415-201/12/MM Czy w świetle obowiązujących przepisów w pozycji „inne usługi związane z I grupą inwalidzką” Wnioskodawca miał prawo odpisać poniesione koszty bez ich dokumentowania rachunkami?
 
ITPB2/415-194/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-193/12/RS Dochód uzyskany przez dziecko z tytułu pracy w Niemczech a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
 
ITPB2/415-293/12/ENB Czy emerytura otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce, i czy bank miał obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-189/12/BK Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-203b/12/IB Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-203a/12/IB Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?
 
ITPB2-415-163/12/BK Ulga meldunkowa - grunt?
 
ITPB2/415-202/12/IB 1) Czy w momencie nieodpłatnego nabycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 11 UPDOF, odraczający w czasie opodatkowanie dochodu do momentu zbycia akcji w przyszłości ?
2) Czy zbycie przez Wnioskodawcę akcji wcześniej otrzymanych w ramach Programu na rzecz Spółki w celu ich ponownego przekazania do Programu powoduje powstanie przychodu i z jakiego źródła przychodów?
 
ITPB2/415-167/12/MU Wykazanie w zeznaniu ocznym uzyskanych przychodów oraz pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 
IPTPB1/415-572/12-2/KSU W jakim okresie Wnioskodawca powinien zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymanym zwrotem produktów lub towarów? Czy będzie to miesiąc powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy produktów lub towarów? Czy w miesiącu wystawienia faktury korygującej w szczególności, gdy zwrot produktów lub towarów do Wnioskodawcy i wystawienie faktury korygującej ma miejsce w danym roku podatkowym, a dostawa towarów lub produktów oraz obowiązek podatkowych z tytułu ich sprzedaży powstał w latach wcześniejszych?
 
IBPBI/1/415-639/12/ESZ Czy w przypadku gdy koszt przesyłki jest niższy niż 10 zł różnica stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u sprzedającego?
 
IBPBII/2/415-1187/12/MZa Opodatkowanie odsetek uzyskanych od udzielonej w Czechach pożyczki przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.
 
IPTPB2/415-659/12-2/AKr Czy od przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, można odliczyć 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu, określoną w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy?”
 
IBPBII/2/415-1194/11/CJS Czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy mogą być objęte przychody uzyskane na poczet ceny sprzedaży (zadatek) i wydatkowanie na cele wskazane w ustawie przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego?
 
IBPBII/1/415-513/12/HK Jakie są skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych od osoby wskazanej przez Wnioskodawcę jako uprawnioną do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej?
 
IBPBII/1/415-578/12/AA Czy Wnioskodawczyni ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach przysługujących osobie samotnie wychowującej dziecko w sytuacji, gdy to ona ponosi ciężar codziennego wychowania dziecka (wyrok sądowy)?
 
IBPBII/2/415-1209/11/CJS Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze spadku i działu spadku.
 
IBPBII/1/415-580/12/ASz Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji merytorycznej projektu należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-583/12/AA Czy świadczenia otrzymane przez pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udziałem w szkoleniach organizowanych przez WUP, finansowane ze środków Funduszu Pracy, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-584/12/BJ Czy zastąpienie płatności pieniężnej świadczeniem w miejsce wypełnienia stanowi przychód dla dłużnika, który powoduje, że Wnioskodawca ma obowiązek poboru z tego źródła zaliczki na podatek dochody od osób fizycznych lub obowiązek wystawienia PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-585/12/AŻ skutki podatkowe przekazania pracownikom ubioru służbowego
 
IPTPB1/415-573/12-2/KO 1. Czy w przypadku posiadania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego koszt wymiany wodomierza pokryty z funduszu remontowego przeznaczonego na wymianę wodomierzy (wpłaconego w ratach w postaci odpisu) przez właściciela lokalu nie będzie stanowił dochodu z innych źródeł dla właściciela lokalu i co za tym idzie nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?
2. Czy koszt wymiany wodomierza pokryty z funduszu remontowego nieruchomości stanowiący różnicę między kosztem wymiany a odpisem zgromadzonym na funduszu remontowym przeznaczonym na wymianę lub montaż wodomierzy (np. koszt wymiany 100 zł/szt. a środki zgromadzone na funduszu remontowym na wymianę lub montaż wodomierzy 60,00 zł/szt., to różnica 40,00 zł/szt.), stanowić będzie dla właściciela dochód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Spółdzielnia zobowiązana będzie wystawić informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-573/12-3/KO 1. Czy w przypadku posiadania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego koszt wymiany wodomierza pokryty z funduszu remontowego przeznaczonego na wymianę wodomierzy (wpłaconego w ratach w postaci odpisu) przez właściciela lokalu nie będzie stanowił dochodu z innych źródeł dla właściciela lokalu i co za tym idzie nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?
2. Czy koszt wymiany wodomierza pokryty z funduszu remontowego nieruchomości stanowiący różnicę między kosztem wymiany a odpisem zgromadzonym na funduszu remontowym przeznaczonym na wymianę lub montaż wodomierzy (np. koszt wymiany 100 zł/szt. a środki zgromadzone na funduszu remontowym na wymianę lub montaż wodomierzy 60,00 zł/szt., to różnica 40,00 zł/szt.), stanowić będzie dla właściciela dochód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Spółdzielnia zobowiązana będzie wystawić informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-584/12-2/MD 1) Czy przychody z działalności rolniczej odchowu młodzieży kurzej łączy się z przychodem osiągniętym z działów specjalnych produkcji rolnej?
2) Czy w przypadku, gdy suma przychodów ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000 euro), utraci prawo wyboru formy opodatkowania, przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-736/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy usługowej?
 
IBPBI/1/415-740/12/ZK Kiedy Wnioskodawca powinien dokonać korekty amortyzacji?
 
IBPBI/1/415-749/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-750/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-756/12/ZK Czy w opisanej sytuacji, dla używanego budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych - spółka cywilna może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33% tak, by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. l punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-757/12/ZK Czy w opisanej sytuacji, dla używanego budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych - spółka cywilna może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33% tak, by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. l punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-632/12/MCZ skutki podatkowe otrzymywania odszkodowania z Czech
 
IBPBII/1/415-635/12/BD Czy od norweskiej renty rodzinnej otrzymanej przez Wnioskodawczynię jak i jej nieletnią córkę należy odprowadzić podatek dochodowy w Polsce - za 2011 r. i na bieżąco - pomimo, że od renty Wnioskodawczyni pobierany jest już norweski podatek w wysokości 15%, a od renty nieletniej córki zaniechano poboru podatku zgodnie z obowiązującymi tam przepisami?
 
IBPBII/2/415-821/12/JG ulga meldunkowa
 
IPPB4/415-866/12-2/MP Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
IPPB4/415-763/12-4/JK2 Stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-864/12-2/MP Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
IPPB4/415-770/12-4/SP Zakres obowiązku podatkowego w Polsce w 2012 roku i latach następnych
 
IPPB4/415-849/12-2/JK2 Zakres skutków podatkowych nieodpłatnego działu spadku.
 
IPPB4/415-727/12-5/JK2 Stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-773/12-2/SP Opodatkowania odprawy pośmiertnej.
 
IBPBII/2/415-915/12/MM Skutki dla akcjonariusza podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IPPB4/415-850/12-4/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę do realizacji projektu nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-848/12/MW Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-871/12/MM Sprzedaż działki nabytej w drodze spadku po rodzicach w 1981 r. i w 1991 r. gdy w 2011 r. miał miejsce dział spadku?
 
IBPBII/2/415-873/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-902/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IPPB4/415-429/12-2/SP W związku z uzyskaniem w 2010 r. przychodów (dochodów) z tytułu pracy wykonywanej w USA Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-903/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IPPB4/415-810/12-2/JK2 Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 29 maja 2002 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2007 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 30 sierpnia 2012 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie i częściach wspólnych, które stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
IBPBII/2/415-904/12/NG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB4/415-796/12-4/JK2 Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego przez Wnioskodawczynię nabytego w drodze spadku w 1992 r., nie będzie w ogóle stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-919/12/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-920/12/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB4/415-811/12-2/JK2 Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 29 maja 2002 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2007 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 30 sierpnia 2012 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie i częściach wspólnych, które stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
IPPB4/415-791/12-3/SP Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowanie kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-784/12-4/JK3 Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-784/12-5/JK3 Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-771/12-4/JK3 Opłata za szkolenie stanowi dla członka Rady Nadzorczej przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 pkt 7 ustawy, od którego Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast koszt wyżywienia (jeśli nie są wypłacane diety) oraz koszt zakwaterowania i przejazdu stanowi przychód członka Rady Nadzorczej z ww. źródła, od którego Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB4/4160-62/12-2/JK Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-790/12-3/SP Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowanie kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-767/12-4/JK Zakres skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-802/12-2/JK2 Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-885/12-6/JK Przychód uzyskany przez Pana z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego gruntem korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1301/12-2/AM Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej zakupionego samolotu, będącego środkiem trwałym, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-690/12-4/JK2 Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 
IPPB1/415-1276/12-2/AM Stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy składnik majątku wspólnego małżonków jest wykorzystywany w całości w działalności gospodarczej jednego z małżonków (stanowi środek trwały) w tym przypadku u Wnioskodawcy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pełnej wartości nieruchomości, (przy czym odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości spłacone przed datą wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podwyższają wartość tego środka). Natomiast odsetki spłacone po dacie wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych stanowić będą bezpośrednio koszty uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-761/12-4/JK2 Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz wyłączenia zawarte w cytowanym wyżej art. 21 ust. 30 ww. ustawy należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2009 r. w drodze spadku po zmarłej matce, wydatkowany na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania ww. przychodu, w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia, będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu - uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabyła w 2009 r. - jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy).
 
IPPB4/415-918/12-2/MP Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-679/12-4/JK2 Zakres skutków podatkowych zamiany lokalu mieszkalnego.
 
IPPB1/415-1093/12-4/AM Wnioskodawca w związku ze sprzedażą nieruchomości osiągnie przychód z działalności gospodarczej, który w całości podlegać będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, bez znaczenia pozostaje fakt, iż tylko część sprzedawanej nieruchomości (określonej przez Wnioskodawcę, jako część A) wykorzystywana była do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-757/12-2/JK2 Zakres skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB2/415-941/12-2/MG Zakres skutków podatkowych dokonania zwrotu przez bank na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych przelanych przez Wnioskodawcę, na mocy zawartego z bankiem Porozumienia.
 
IPPB2/415-940/12-2/MG Zakres skutków podatkowych dokonania zwrotu przez bank na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych przelanych przez Wnioskodawcę, na mocy zawartego z bankiem Porozumienia.
 
IPPB2/415-912/12-2/MK Przedmiotowe odsetki będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych już w momencie ich kapitalizacji, bowiem w tym dniu nastąpi postawienie odsetek do dyspozycji pożyczkodawcy, zgodnie z treścią ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-857/12-2/JG wartość nagród otrzymanych przez pracowników Wnioskodawcy w ramach wygranych w w/w konkursie spowoduje uzyskanie przez tych pracowników przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 i nast. ww. ustawy.
 
IPPB2/415-913/12-2/MK Zakres skutków podatkowych po stronie pożyczkodawcy związanych z naliczeniem skapitalizowanych odsetek od pożyczki udzielonej spółce z majątku prywatnego.
 
IPPB2/415-856/12-2/JG W związku z przekazaniem w toku procesu likwidacyjnego nieruchomości na rzecz wspólnika, podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie różnica pomiędzy wartością nieruchomości określoną na podstawie cen rynkowych, otrzymanych przez wspólnika w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce. Od tak ustalonej wartości majątku Spółka zobowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust.1 pkt 4 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-915/12-2/JG do kosztów uzyskania przychodów z najmu nie można zaliczyć wydatków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Są to typowe wydatki o charakterze osobistym, są one bowiem ponoszone przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a nie wyłącznie w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie są bowiem poniesione w związku z uzyskiwaniem przychodu ze źródła jakim jest najem, bądź zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu, ale stanowią wydatki osobiste Wnioskodawcy. Zatem wydatki te nie spełniają jednej z przesłanek wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy tj. związku przyczynowo-skutkowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem.
 
IPPB1/415-1173/12-4/KS dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić okoliczność, iż wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo.
 
IPPB1/415-1172/12-4/KS dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-892/12-2/JK3 umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
 
IBPBI/1/415-862/12/KB sposób dyskontowania kosztów inwestycji poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 
IPPB2/415-917/12-2/JG Zakres braku obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonki.
 
IPTPB2/415-693/12-2/AKr Czy u Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów Wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego Spółki?
 
IPTPB2/415-697/12-2/AKr Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidulanym charakterze?”
 
IPTPB2/415-697/12-3/AKr Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidulanym charakterze?”
 
DD3/033/73/CRS/11/PK-684 sposób opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom konkursów
 
DD3/033/48/OBQ/12/PK-888 skutki podatkowe wypłaty kwot waloryzacji kaucji oraz partycypacji
 
DD3/033/42/ILG/12/PK-799 opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych
 
DD3/033/11/OBQ/12/PK-241 opodatkowanie nadwyżki pomiędzy kwotą wyżywienia wynikającą z faktury lub rachunku a należną dietą, uzyskanej przez pracownika w związku z odbywaniem krajowej podróży służbowej
 
DD3/033/12/OBQ/12/PK-242 opodatkowanie nadwyżki pomiędzy kwotą wyżywienia wynikającą z faktury lub rachunku a należną dietą, uzyskanej przez pracownika w związku z odbywaniem zagranicznej podróży służbowej
 
DD3/033/21/MCA/10/PK-1726/2009 zastosowanie ulgi na dzieci, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
DD2/8213/107/KBF/10/PK-832 opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Wskaźniki gospodarcze