Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 grudnia 2012 r.
 
ITPB1/415-303a/12/DP Czy zakupione przez Wnioskodawcę w grudniu 2011 roku artykuły kosmetyczne należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 jako pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod datą 2 stycznia 2012 r. (rozpoczęcia działalności gospodarczej). Tym samym czy Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywać spisu z natury tych artykułów, gdyż nie spełniają definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami)?
 
ITPB2/415-238/12/RS Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni winna korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-239/12/RS Czy wynagrodzenie wypłacane przez ARIMR jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części (75%) odpowiadającej finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rybackiego?
 
ITPB2/415-212a/12/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania kwot ryczałtu za nocleg wypłacanych kierowcom z tytułu podróży służbowych.
 
ITPB2/415-213/12/BK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 tejże ustawy
 
ITPB2/415-211/12/RS Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym wartości nieodpłatnego świadczenia równego sumie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy? Czy od obliczonego w ten sposób podatku Wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia składki zdrowotnej przyjętej w decyzji ZUS, w zeznaniu podatkowym PIT-37?
 
ITPB2/415-215/12/BK Czy z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-223/12/IB Czy w stosunku do wyżej opisanych dochodów może być zastosowana metoda zwolnienia (wyłączenia) z progresją (wynikająca z cyt. Umowy ) czy też inna?
 
ITPB2/415-214/12/BK Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat – akt notarialny po upływie tego okresu.
 
ITPB2/415-220a/12/BK Czy w związku z przejęciem opisanych we wniosku udziałów w nieruchomościach w zamian za część wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży?
 
ITPB2/415-217/12/MK Czy zasadnym był pobór podatku w związku z odpłatnym zbyciem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?
 
IPTPB1/415-516/12-4/MD Czy uzyskane przychody z tytułu podnajmu części lokalu będą stanowiły przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, czy też należy je kwalifikować jako odrębne źródło przychodów jakim jest najem?
 
ITPB2/415-810/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (ulga meldunkowa – grunt).
 
ITPB2/415-863/12/IL Czy w sytuacji sprzedaży lub zamiany lokalu mieszkalnego będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-858/12/MU Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
 
ITPB2/415-848/12/IB Czy bank powinien pobrać zaliczki na podatek od zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku na dziecko a nie tylko od podstawy (czyli od emerytury)?
 
IBPBII/2/415-751/12/HS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-752/12/HS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-757/12/MW Czy wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wygranego lokalu mieszkalnego zapłacony podatek od wygranej?
 
IBPBII/2/415-762/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji.
 
IBPBII/2/415-763/12/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji.
 
IBPBII/1/415-524/12/ASz Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od zasiłku transferowanego?
 
IBPBII/1/415-596/12/HK Czy dokumentem potwierdzającym poniesienie w 2011 r. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet winien być dowód wpłaty czy faktura?
 
IBPBI/1/415-690/12/BK w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Irlandii.
 
IBPBII/2/415-1137/11/CJS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconych przez Fundusz mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki dywidend od majątku nabytego w spadku a inwestowanego na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
 
IBPBII/2/415-659/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
ITPB1/415-1078/12/HD Czy w przypadku umorzenia tzw. automatycznego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych uprzednio w drodze darowizny, przychód z tytułu wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę w związku z umorzeniem tych udziałów może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania określone w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą to wartość należy ustalić zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 
IPTPB1/415-524/12-4/DS Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?
 
IPTPB1/415-524/12-5/DS Od jakiej wartości dochodu Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach Spółki niemającej osobowości prawnej:
 • czy od całej kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 2 marca 2012 r. (Wnioskodawca miałby prawo do udziału w całym zysku jaki Spółka osiągnęła w 2012 r.), czy też
 • od kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od momentu przystąpienia Wnioskodawcy do tejże Spółki i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 2 marca 2012 r.?
 •  
  IPTPB1/415-525/12-4/DS Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?
   
  IPTPB1/415-525/12-5/DS Od jakiej wartości dochodu Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach Spółki niemającej osobowości prawnej:
 • czy od całej kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2012 r. (Wnioskodawca miałby prawo do udziału w całym zysku jaki Spółka osiągnęła w 2012 r.), czy też
 • od kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od momentu przystąpienia Wnioskodawcy do tejże Spółki i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2012 r.?
 •  
  IPTPB2/415-665/12-2/JR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
   
  IPTPB2/415-684/12-4/AK Czy rozwiązanie umowy dożywocia i przeniesienie własności nieruchomości (ponownie) na dożywotniczkę powoduje po stronie Wnioskodawcy i Jego żony powstanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rodzi obowiązek zapłaty tego podatku przez Wnioskodawcę i Jego żonę?
   
  IPTPB1/415-536/12-4/KO Czy postępowanie Wnioskodawcy w zakresie naliczania i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe?
   
  ITPB1/415-1034/12/AK Czy przychód ze zbycia nabytej w 1998 r., wyżej opisanej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (zakwalifikowanym jako budynek letniskowy) jest źródłem przychodów dla podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 14 ust. 2c tej ustawy?
   
  ITPB1/415-1038/12/TK Czy w przypadku zbycia udziałów Spółki z o.o. kosztem uzyskania przychodu będzie wartość obliczona, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT, czyli wartość wydatków poniesionych na nabycie wkładu w spółce przekształcanej (Spółce jawnej)?
   
  IPTPB1/415-540/12-4/DS 1) Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zaliczyć do wartości początkowej nowej inwestycji nakłady poniesione m. in. na zakup map, obsługę geodezyjną działki, zakup badań geologicznych, karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym Firmy Wnioskodawczyni?
  2) Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększające wartość początkową środka trwałego, poniesione w latach 2008-2010 nakłady, m. in. na zakup map, obsługę geodezyjną działki, zakup badań geologicznych, karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym Firmy Wnioskodawczyni, będą stanowiły koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne?
   
  IPTPB1/415-540/12-5/DS Czy przez zaniechaną inwestycję, w znaczeniu art. 22 ust. 5e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać odstąpienie właściciela Jednostki od inwestycji w zakresie sporządzonych przez pierwszego architekta koncepcji projektowych, projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich i nakładczych wielobranżowych dokonane w 2012 r., czyli w roku podatkowym, w którym właściciel Jednostki podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji?

  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione nakłady na zaniechaną inwestycję stanowią koszt uzyskania przychodu?
   
  IPTPB1/415-498/12-6/DS Czy środki uzyskane od EIT (za pośrednictwem KIC), korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) i czy będą podlegały wpisaniu do księgi przychodów i rozchodów?
   
  IPTPB1/415-577/12-3/ASZ 1) Czy w opisanym stanie faktycznym Zespół Szkół Ogólnokształcących X zobowiązany będzie wystawić informację PIT-11 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. uwzględniając również przychody uzyskane przez pracowników przed przejęciem Liceum Ogólnokształcącego Nr... przez Zespół Szkół Ogólnokształcących X?
  2) Czy analogiczną zasadę należy zastosować w stosunku do deklaracji PIT-4R za 2012 r.?
   
  IPTPB1/415-581/12-4/KSU 1) Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie na realizację projektu jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2) Czy wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu stanowią koszty uzyskania przychodu i powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
   
  IPTPB1/415-581/12-5/KSU 1) Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie na realizację projektu jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2) Czy wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu stanowią koszty uzyskania przychodu i powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
   
  IPTPB2/415-688/12-2/KR Czy u Wnioskodawcy będącego Wspólnikiem Spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów Wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego Spółki?
   
  IPTPB2/415-670/12-4/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:
  1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?
  1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
   
  IPTPB2/415-670/12-5/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:
  1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?
  1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
   
  IBPBII/1/415-647/12/MCZ skutki podatkowe nabycia w spadku przez małoletniego wkładu mieszkaniowego oraz środków pieniężnych.
   
  IBPBII/1/415-649/12/BJ Czy podatek zwrócony z Danii w 2009 roku a dotyczący dochodów uzyskanych w roku 2008 wyłącznie poza granicami Polski podlega uldze abolicyjnej?
   
  IBPBII/1/415-651/12/BD Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odszkodowania za zajęcie części nieruchomości jest wolny od opodatkowania w myśl treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł?
   
  IBPBII/1/415-661/12/BJ Czy koszty szkolenia radnego Powiatu, koszty materiałów biurowych oraz rozmów telefonicznych i dostępu do internetu z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany czy też zwolniony z opodatkowania?
   
  IBPBII/1/415-662/12/MK Jakie są skutki podatkowe udzielenia przez Gminę bonifikaty przy wykupie mieszkania komunalnego?
   
  IBPBII/1/415-664/12/AŻ zwolnienia z opodatkowania dochodów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
   
  ITPB1/415-1007/12/MR Opodatkowanie odsetek od pożyczki.
   
  IBPBII/1/415-665/12/BD Czy otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to kiedy i w jakiej kwocie powstaje obowiązek podatkowy i czy Wnioskodawca powinien otrzymać od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. informację PIT-8C?
   
  IBPBII/1/415-673/12/MK Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
   
  ITPB2/415-845/12/MK Czy mimo upływu 20 lat od zakupu gruntu Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

  Wskaźniki gospodarcze