Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-247/12/BK Ulga meldunkowa - grunt?
 
ILPB2/415-382/12-2/JK Obowiązki płatnika od wynagrodzeń wypłacanych prokurentom, z którymi zawarto umowy zlecenia.
 
ILPB1/415-358/12-2/AP 1. Czy przychód podatkowy w wysokości 1/5 otrzymanej zaliczki na wynagrodzenie powstanie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, tj. w listopadzie 2012 r.?
2. Czy na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych, tj. 30 listopada 2013, 2014, 2015 i 2016 r. powstawać będzie przychód podatkowy również w wysokości 1/5 należnego wynagrodzenia?
 
ILPB1/415-358/12-3/AP Czy przychód podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury, tj. w grudniu 2011 r.?
 
ILPB2/415-331/12-2/AJ Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez uczestnika promocji bony do kwoty 760,00 zł korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-304/12-4/WM 1. Czy z uwagi na fakt, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości przed upływem terminu, wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest On automatycznie zobowiązany do uiszczenia należnego podatku, czy też może złożyć oświadczenie, iż w terminie dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości przeznaczy uzyskane z tego tytułu środki na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych?
2. Czy w sytuacji, gdy Zainteresowany zamierza przeznaczyć środki uzyskane tytułem ceny na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych – zgodnym z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby złożył On stosowne oświadczenie o woli przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych w terminie dwóch lat od daty sprzedaży do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i czy tym samym nie powstanie po Jego stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-294/12-5/WM 1. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha?
2. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha (...), z uwzględnieniem zameldowania na pobyt stały (...) od dnia 1 grudnia 1936 r. do dnia 7 października 1968 r.?
3. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunty rolne niezabudowane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego?
 
ILPB1/415-368/12-2/TW Czy w opisanym stanie faktycznym oraz w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni podlegała będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie RP w podatku dochodowym od osób fizycznych, od całości swoich dochodów (przychodów) w tym w szczególności z prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, także wtedy gdy okres Jej pobytu w Niemczech przekroczy 183 dni w ciągu roku podatkowego, oraz czy w rozumieniu Ustawy oraz Umowy nie będzie Ona posiadała zakładu oraz stałej placówki na terenie Niemiec?
 
ILPB2/415-294/12-6/WM 1. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha?
2. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha (...), z uwzględnieniem zameldowania na pobyt stały (...) od dnia 1 grudnia 1936 r. do dnia 7 października 1968 r.?
3. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunty rolne niezabudowane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego?
 
ILPB2/415-360/12-4/AJ Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ILPB2/415-334/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-375/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych.
 
ILPB2/415-373/12-3/WS Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku (k.u.p.).
 
ILPB1/415-467/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ILPB1/415-467/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-371/12-2/WM Opodatkowanie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 
ILPB2/415-280/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 
ILPB2/415-409/12-2/WS Sposób ustalenia przychodu.
 
ILPB2/415-274/12-4/ES Czy Wnioskodawca w opisanej we wniosku sytuacji powinien być zwolniony od uiszczenia opłat z tytułu udziału w gruncie w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego odnoszącego się do udziału w gruncie?
 
ILPB2/415-314/12-4/WS Sprzedaż nieruchomości, wcześniej wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom.
 
ILPB1/415-322/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty deklaracji podatkowych.
 
ILPB1/415-409/12-4/AG Czy jeżeli Beneficjent nie miałby prawa do uznania podatku od towarów i usług w całości za kwalifikowany w ramach środków dotacji, a miałby obowiązek rozliczenia go proporcją, czy pozostała wartość podatku może stanowić koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-373/12-4/AA Czy otrzymane środki stanowią przychód podatkowy, który należy ująć w PKPiR a następnie w zeznaniu rocznym za 2011 rok
 
ILPB1/415-373/12-5/AA Czy wydatki dokonane z jednorazowych środków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB2/415-700/12-4/ES Czy brak aktu notarialnego pomimo wszystko może pozbawić Wnioskodawczynię uprawnienia do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży poprzedniego, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie?
 
ILPB2/415-734/12-2/ES Czy w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze spadku na zakup nieruchomości Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-493/12-2/AG 1. Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA uzyskiwany w formie dywidendy wypłacanej przez SKA jest dochodem z działalności gospodarczej - tj. jest kwalifikowany do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, a w konsekwencji Wnioskodawca jest uprawniony do opodatkowania omawianego dochodu z zastosowaniem stawki PDOF w wysokości 19%, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o PDOF?
2. Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu PDOF jedynie w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku w formie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy?
 
ILPB1/415-494/12-2/AG 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SpK (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy spółki SpK) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez SpK pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?
2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (wspólnika SpK) wobec SpK z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz odsetek od tej pożyczki, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji SpK, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SpK wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec SpK), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy?
3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja SpK nie będzie dla Wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 
ILPB2/415-377/12-2/JK Przychody z innych źródeł.
 
ILPB1/415-512/12-2/AMN Czy przychodami podlegającymi opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ww. sytuacji są wyłącznie otrzymane płatności czynszu najmu?
 
ILPB1/415-449/12-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, wycofanie Nieruchomości 1, 2, 3, 4 ze Spółki Komandytowej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą do majątku osobistego (tj. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą) Wnioskodawcy (wspólnika Spółki Komandytowej), nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT?
 
ILPB1/415-450/12-2/AG Czy wniesienie przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników spółki komandytowej udziału ułamkowego w nieruchomości 1, 2, 3, 4 jako wkładu do kolejnej spółki osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostaną wycofane z działalności gospodarczej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-445/12-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, wycofanie Nieruchomości 1, 2, 3, 4 ze Spółki Komandytowej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą do majątku osobistego (tj. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą) Wnioskodawcy (wspólnika Spółki Komandytowej),
 
ILPB1/415-508/12-2/AMN Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne) stanowi przychód Wnioskodawcy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-365/12-2/WS Podatek dochodowy od osoób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości uprzednio wywłaszczonej.
 
ILPB1/415-446/12-2/AG Czy wniesienie przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników spółki komandytowej udziału ułamkowego w nieruchomości 1, 2, 3, 4 jako wkładu do kolejnej spółki osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostaną wycofane z działalności gospodarczej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-448/12-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, wycofanie Nieruchomości 1, 2, 3, 4 ze Spółki Komandytowej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą do majątku osobistego (tj. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą) Wnioskodawcy (wspólnika Spółki Komandytowej), nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT?
 
ILPB2/415-430/12-4/ES 1. W jakiej wysokości i od jakiej części nieruchomości (czy od części nieruchomości uzyskanej po dziadku i babci, czy tylko po babci) Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić podatek dochodowy od jej sprzedaży, za kwotę 275 000 zł?
2. Czy Zainteresowany ma możliwość rozliczenia (w ciągu 2 lat) przychodu uzyskanego, w 2012 r. ze zbycia przedmiotowej nieruchomości, w sytuacji złożenia w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia, że uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczone zostaną na remont i modernizację innej nieruchomości, której jest połowy współwłaścicielem, przy czym wyłącznie sam dokona jej remontu i modernizacji?
 
ILPB2/415-223/12-6/TR Obowiązki płatnika z tytułu udziału pracowników oraz osób z którymi Pogotowie Ratunkowe zawarło umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na świadczenie usług, w częściowo odpłatnych lub nieodpłatnych szkoleniach.
 
ILPB2/415-223/12-7/TR Obowiązki płatnika z tytułu udziału pracowników oraz osób z którymi Pogotowie Ratunkowe zawarło umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na świadczenie usług, w częściowo odpłatnych lub nieodpłatnych szkoleniach.
 
ILPB1/415-507/12-2/AP Czy ratownik medyczny może wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową ze stawką taką jak pielęgniarki?
 
ILPB1/415-364/12-4/AA Czy wydatki ponoszone na opisane w stanie faktycznym prace w przedmiotowym zespole budynków oraz przyległym parku, zmierzającego przywrócenia pierwotnego stanu i wyglądu, stanowią wydatki o charakterze remontowym, kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia – zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-675/12-3/WS Dział spadku i odpłatne zniesienie współwłasności.
 
ILPB2/415-462/12-2/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia dochodów zmarłego małżonka.
 
ILPB2/415-647/12-2/WS Obowiązek podatkowy – praca wykonywana na terenie Rosji.
 
IPPB2/415-931/12-2/MG Zakres obowiązków płatnika związanych z pobraniem zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ustawy, w przypadku dokonania zwrotu lub częściowego zwrotu środków oszczędzającemu w ramach IKE, który udokumentuje rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii.
 
IPPB2/415-906/12-7/MK Zakres skutków podatkowych związanych z objęciem akcji nowej emisji spółki komandytowo-akcyjnej po cenie niższej od ich wartości rynkowej.
 
IPPB2/415-906/12-5/MK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży przez SKA zakupionych przez SKA aktywów w postaci akcji spółek kapitałowych oraz certyfikatów funduszy inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-909/12-5/MK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy wydatków poniesionych przez spółkę komandytowo-akcyjną na nabycie aktywów w przypadku ich sprzedaży.
 
IPPB2/415-909/12-7/MK Zakres skutków podatkowych związanych z objęciem akcji nowej emisji spółki komandytowo-akcyjnej po cenie niższej od ich wartości rynkowej.
 
IPPB2/415-903/12-5/MG Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży przez SKA zakupionych przez SKA aktywów w postaci akcji spółek kapitałowych oraz certyfikatów funduszy inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-904/12-6/MG Zakres skutków podatkowych związanych z objęciem akcji nowej emisji spółki komandytowo-akcyjnej po cenie niższej od ich wartości rynkowej.
 
IPPB4/415-814/12-4/JK3 Zakres zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB2/415-905/12-6/MK Zakres skutków podatkowych związanych z objęciem akcji nowej emisji spółki komandytowo-akcyjnej po cenie niższej od ich wartości rynkowej.
 
IPPB2/415-910/12-6/MG Zakres skutków podatkowych związanych z objęciem akcji nowej emisji spółki komandytowo-akcyjnej po cenie niższej od ich wartości rynkowej.
 
IPPB4/415-846/12-2/JK2 Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego ze sprzedażą nieruchomości (13.01.2012 r.), której stał się współwłaścicielem na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (09.06.2011 r.)? Czy jednak jest zwolniony z wyżej wymienionego obowiązku zapłacenia podatku, analogicznie, jak małżonka Wnioskodawcy, która korzysta z ulgi podatkowej wynikającej z posiadania mieszkania przez okres dłuższy niż 8 lat?
 
IPPB4/415-863/12-2/JK2 Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 
IPPB4/415-854/12-2/JK2 Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni – wydatkowany w ciągu dwóch lat na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup i budowę budynku mieszkalnego, należącego do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej małżonka – będzie zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Ponadto wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 131 cytowanej ustawy, będą wydatki poniesione zakup płytek do łazienki, ceramiki łazienkowej, wykonanie podmurówki domu, wykonanie tarasu, zgodnie z projektem domu, zakup klimatyzacji, która zostanie na stałe wmontowana w wybudowany dom, zakup odkurzacza centralnego, który zostanie na stałe wmontowany w wybudowany dom oraz zabudowa szafami wnękowymi. Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się zakup ogrodzenia działki (słupki, siatka, brama wjazdowa, furtka) oraz zagospodarowanie terenu wokół domu (wyrównanie terenu, nawóz ziemi, zakup nasion trawy).
 
IPPB4/415-809/12-4/JK3 Uznać należy, iż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych negatywne przesłanki zwolnienia przedmiotowego w nim wymienione nie zostały spełnione łącznie. W związku z powyższym, na podstawie przestawionego stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Panią z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziałów w nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie tj. na cele publiczne wymienione w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-884/12-2/JK3 Należy wskazać, iż renta wdowia jaką otrzymuje Wnioskodawczyni z Norwegii będzie opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody należy uwzględnić tylko do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni winna obliczyć podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.
 
IBPBI/1/415-676/12/WRz Czy sprzedaż działek budowlanych użytkowanych w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatekiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-702/12/ŚS w zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-805/ZK Na jakich zasadach będzie opodatkowany przychód (dochód) uzyskany przez podatnika z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBI/1/415-806/ZK Na jakich zasadach będzie opodatkowany przychód (dochód) uzyskany przez podatnika z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBI/1/415-807/12/ŚS Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej naliczonego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.
 
IBPBI/1/415-937/12/BK w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBI/1/415-938/12/BK w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBI/1/415-939/12/BK w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBII/2/415-1250/11/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu tytułu m.in. przymusowego umorzenia udziałów w Holdingu objętych w zamian za wniesione aportem udziały w zbywanej spółce z o.o.
 
IBPBI/1/415-940/12/BK w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBI/1/415-943/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu transakcji nabycia i zbywania pochodnych instrumentów finansowych, mających służyć zabezpieczeniu źródła przychodów
 
IBPBI/1/415-945/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu transakcji nabycia i zbywania pochodnych instrumentów finansowych, mających służyć zabezpieczeniu źródła przychodów
 
IBPBII/2/415-1251/11/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu tytułu m.in. automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu objętych w zamian za wniesione aportem udziały w zbywanej spółce z o.o.
 
IBPBI/1/415-818/12/AP dot. możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenie z tytułu cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
 
IBPBI/1/415-820/12/AB możliwość zakwalifikowania dochodów uzyskanych z tytułu wykorzystania oraz sprzedaży praw do wizerunku do dochodów z działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-974/SK w zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz momentu i formy opodatkowania dochodu z ww. tytułu
 
IBPBI/1/415-976/SK w zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz momentu i formy opodatkowania dochodu z ww. tytułu
 
IBPBI/1/415-981/12/ZK Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) środki pieniężne oraz składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-982/12/ZK Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) środki pieniężne oraz składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-985/12/ZK Czy w wyniku likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, powstanie przychód do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-561/12-4/DS Czy dofinansowanie udzielone przez Gminę w ramach wyżej opisanego zadania, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień od podatku wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym na Gminie nie spoczywa obowiązek wystawienia tym osobom (beneficjentom końcowym) informacji PIT-8C?
 
IPTPB2/415-662/12-3/AK Czy Wnioskodawca jako ojciec dzieci, którego Sąd nie pozbawił władzy rodzicielskiej ani też tej władzy nie zawiesił, ma prawo do pomniejszenia podatku o kwotę ulgi na wychowywanie dzieci, a jeżeli tak, to w jakiej proporcji może skorzystać z odliczenia tejże ulgi?

Wskaźniki gospodarcze