Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2013 r.
 
ITPB1/415-1014/12/AD Czy podatnik miał prawo zaliczyć wydatki na wymianę pokrycia dachowego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy powinien zwiększyć o dokonane wydatki wartość budynku jako środka trwałego i dokonywać amortyzacji od podwyższonej wartości?
 
ITPB1/415-948a/12/AD Czy i kto powinien rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?
 
IBPBII/2/415-850/12/AK Czy powstaje przychód po stronie wnioskodawczyni z tytułu nabycia prawa do otrzymania wartości udziału kapitałowego, a jeżeli tak, to jak ten przychód należy ustalić? Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć ww. przychód po stronie podatnika i jaką zastosować stawkę podatku? Jaki jest w opisanym stanie faktycznym moment uzyskania przychodu i kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?
 
IBPBII/2/415-851/12/AK Czy powstaje przychód po stronie wnioskodawczyni z tytułu nabycia prawa do otrzymania wartości udziału kapitałowego, a jeżeli tak, to jak ten przychód należy ustalić? Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć ww. przychód po stronie podatnika i jaką zastosować stawkę podatku? Jaki jest w opisanym stanie faktycznym moment uzyskania przychodu i kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?
 
IBPBII/2/415-1013/12/JG Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1014/12/JG Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1056/12/MW Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną w części dotyczącej zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zapasowy spółki, zysku roku bieżącego, który zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki oraz zysku roku bieżącego, który nie zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.
 
IBPBII/1/415-516/12/ASz Czy Wnioskodawca, który łącznie opodatkował dochody z małżonką, może skorzystać z odliczeń darowizny od dochodów?
 
IBPBI/1/4160-95/12/WRz Jakie są możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym ?
 
IBPBII/2/415-1057/12/MW Czy objęcie przez wnioskodawczynię akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie rodziło po stronie wnioskodawczyni skutki w zakresie podatku dochodowego (tj. doprowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu)?
 
IBPBII/2/415-1089/12/MZa Czy nabycie przez wnioskodawcę warrantów będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1090/12/MZa Skutki podatkowe zbycia warrantów subskrypcyjnych celem ich umorzenia.
 
IBPBII/2/415-1091/12/MZa Skutki podatkowe objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w związku z realizacją praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych a następnie ich odpłatnego zbycia.
 
IBPBII/2/415-714/12/AK Czy w przypadku otrzymania w 2012 r. dywidendy od holenderskiej spółki z o.o. przez spółkę komandytową, której komandytariuszem jest wnioskodawca powinien on rozpoznać przychód z dywidendy, proporcjonalnie do swojego udziału w zysku, jako przychód ze źródła przychodów, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza czy jako przychód ze źródła przychodów, jakim jest udział w zysku osób prawnych?
 
IBPBII/2/415-1095/12/MW Skutki podatkowe zbycia warrantów subskrypcyjnych celem ich umorzenia.
 
IBPBII/1/415-519/12/HK Czy udział pracowników w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawcę prowadzi do powstania u pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1096/12/MW Skutki podatkowe objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w związku z realizacją praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych a następnie ich odpłatnego zbycia.
 
IBPBII/2/415-1123/12/MMa W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów i akcji otrzymanych po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBII/2/415-1124/12/MMa W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wierzytelności otrzymanych po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBII/1/415-555/12/ASz Czy u nabywcy w ramach stosowanych upustów cenowych (w tym sprzedaż za symboliczną złotówkę) powstaje przychód podatkowy, w związku z którym na Wnioskodawcy będą spoczywać obowiązki płatnika?
 
IBPBII/2/415-1161/12/AK Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową wartość niepodzielonego zysku wypracowanego przez Spółkę z o.o. w roku przekształcenia stanowić będzie dla wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof proporcjonalnie do jego udziału w zysku w Spółce z o.o.? W konsekwencji, czy na podstawie art. 41 ust. 8 ww. ustawy wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania płatnikowi (tj. Spółce komandytowej) kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?
 
IBPBII/2/415-765/12/JG Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny?
 
IBPBII/1/415-515/12/MK Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IBPBII/2/415-775/12/MM Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-787/12/MMa Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości w 2012 r. lub 2013 r., która została nabyta w małżeńskiej wspólności majątkowej, a na podstawie zawartej ugody - w wyniku podziału majątku - przysługuje jej prawo własności do ww. nieruchomości. Jeśli tak, w jakiej wysokości i czy może starać się o zwolnienie z podatku od tych wpłat?Jeżeli wnioskodawczyni sprzeda nieruchomość w roku 2012 r. lub 2013 r. i otrzymane środki pieniężne w całości przeznaczy na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości nabytej w 2006 r. oraz zakup nowego mieszkania - w ciągu 2 lat od sprzedaży nieruchomości, czy wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli tak, w jakiej wysokości i czy może starać się o zwolnienie z podatku od tych wpłat?
 
IBPBII/2/415-1162/12/AK Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. (zgodnie z przepisami KSH) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy i rezerwowy stanowić będą dla wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof? W konsekwencji, czy na podstawie art. 41 ust. 8 ww. ustawy wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania płatnikowi (tj. Spółce komandytowej) kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?
 
IBPBII/2/415-1163/12/AK Czy kwota wypłacona (lub postawiona do dyspozycji) wnioskodawcy przez Spółkę komandytową po przekształceniu ze środków pochodzących z zysku wypracowanego w latach ubiegłych przez Spółkę z o.o., które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. i przeniesione na kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki z o.o. (a następnie stały się częścią kapitałów własnych Spółki komandytowej), która nie została opodatkowana na moment przekształcenia jako „niepodzielone zyski spółki kapitałowej” będzie podlegać opodatkowaniu pdof w dacie fizycznej wypłaty?
 
IBPBII/2/415-792/12/NG Czy dochód ze zbycia działki będzie postawą do odliczenia - jako kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli cała kwota ze zbycia nieruchomości będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe – budowę i remont budynku mieszkalnego, który jest współwłasnością wnioskodawcy i jego żony?
 
IBPBII/2/415-1092/12/MM Skutki podatkowe dotyczące zbycia akcji na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem.
 
IBPBII/2/415-1093/12/MM Ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia objętych za wkład pieniężny i niepieniężny.
 
IBPBII/2/415-1186/12/MZa Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę czeską osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce.
 
IBPBII/1/415-521/12/MK Czy opłacona ryczałtowo przez Spółkę składka ubezpieczeniowa dot. oferty publicznej papierów wartościowych z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową otwartego, bezimiennego i nieidentyfikowalnego na dzień zawarcia polisy kręgu osób, stanowi dla tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (jako przychód ze stosunku pracy), w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit a), pkt 9 ustawy o PIT (jako przychód działalności wykonywanej osobiście) oraz w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (jako przychód z innych źródeł)?
 
ILPB1/415-379/12-2/IM 1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?
 
ILPB1/415-379/12-3/IM 1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?
 
ILPB1/415-378/12-2/IM 1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?
 
ILPB1/415-378/12-3/IM 1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?
 
IPTPB2/415-666/12-2/AKr W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
ITPB1/415-1049/12/DP Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 2011 roku. Przychody w latach 2011-2012 opodatkował zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca przypuszcza, że we wrześniu lub październiku 2012 r. przekroczy limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego na 2012 r. wynoszący 661.680 zł (150.000 Euro) uprawniający do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
ITPB1/415-910/12/WM Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?
 
IPTPB1/415-551/12-4/ASZ 1) Czy wynagrodzenie jest zwolnione z opodatkowania?
2) Jeśli wynagrodzenie nie jest zwolnione, to kiedy powstaje przychód i jakie jest źródło przychodu?
 
IPTPB1/415-551/12-5/ASZ 1) Czy wynagrodzenie jest zwolnione z opodatkowania?
2) Jeśli wynagrodzenie nie jest zwolnione, to kiedy powstaje przychód i jakie jest źródło przychodu?
 
IPTPB2/415-669/12-4/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:
1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?
1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
 
IPTPB2/415-669/12-5/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:
1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?
1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
 
ITPB1/415-1001/12/WM Czy skapitalizowane w dniu 30 czerwca 2012 r. odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychody podatkowe pożyczkodawcy w dniu ich kapitalizacji, czy też będą stanowiły przychód podatkowy w dniu ich zapłaty przez pożyczkobiorcę?
 
ILPB1/415-383/12-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji lokalu.
 
ILPB1/415-406/12-2/AA Czy w związku z tym, że przejście pracowników nastąpiło na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, firma przejmująca ma obowiązek wystawienia PIT-11 za okres pracy tych pracowników u poprzedniego pracodawcy. Pytanie dotyczy również deklaracji PIT-4R za rok 2011 za tych pracowników
 
ILPB2/415-391/12-2/ES Czy przychody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego, wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec faktu, iż przeznaczone do sprzedaży grunty stanowią, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, gospodarstwo rolne?
 
ILPB1/415-384/12-2/AA Czy opłaty za studia podyplomowe i inne ponoszone wydatki związane z nauką, np. koszt dojazdów na zajęcia, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-395/12-2/AA Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.
 
ILPB1/415-381/12-2/AP Czy dochody wspólnika - akcjonariusza SKA, będącego osobą fizyczną, osiągane z tytułu prowadzenia przez tę Spółkę działalności, objętej zezwoleniem, na terenie SSE, określone proporcjonalnie do udziału w spółce, będą mogły korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-385/12-2/WS Umorzenie odsetek karnych od kredytu bankowego.
 
IPTPB2/415-707/12-4/KSM Pytanie dotyczy zapytania o wykładnię przepisu prawa podatkowego w zakresie obowiązku płacenia podatku dochodowego od kwoty 157.310 zł otrzymanej za sprzedaż gospodarstwa rolnego?
 
ILPB1/415-441/12-3/IM Kiedy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA?
 
IPPB4/4160-60/12-2/JK Należy stwierdzić, iż sprzedaż udziałów w nieruchomościach nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, a zatem nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
 
IPPB2/415-923/12-2/MG Zakresie obowiązków płatnika związanych z zawarciem i rozliczeniem przez pracowników lub członków zarządu spółek z Grupy ze Spółkę Kontraktów Terminowych.
 
IPPB4/415-730/12-4/MP Zakres opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego od międzynarodowej organizacji U. oraz sposobu i konieczności zgłoszenia otrzymania przedmiotowego wynagrodzenia.
 
IPPB4/415-786/12-2/SP Należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawcy z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym. Ustalając dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku których wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane są w walutach obcych Wnioskodawca powinien przeliczyć wartość wypłacanych świadczeń wyrażoną w walucie obcej na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (stawiania kwot do wypłaty), a następnie tak uzyskaną kwotę pomniejszyć o wartość wpłaconych składek według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (wpłacenia składki).
 
ITPB2/415-868/12/ENB Czy renta sieroca otrzymywana ze Szwajcarii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB2/415-831/12/ENB Opodatkowanie zwrotu wydatków poniesionych na montaż modułów radiowych.
 
ITPB2/415-812/12/ENB Czy odszkodowanie przyznane na podstawie art. 57 § 1 Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1101/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy
 
IPTPB1/415-548/12-4/AG Czy opłaty za studia zaoczne, które Wnioskodawca poniesie w 2012 r., może uznać za koszty uzyskania przychodów firmy?
 
IPTPB1/415-548/12-5/AG Czy opłaty za studia zaoczne, które Wnioskodawca poniesie w 2013 r., może uznać za koszty uzyskania przychodów firmy?
 
IPTPB1/415-548/12-6/AG Czy opłaty za studia zaoczne, które Wnioskodawca poniesie w 2014 r., może uznać za koszty uzyskania przychodów firmy?
 
IPTPB1/415-548/12-7/AG Czy opłaty za studia zaoczne, które Wnioskodawca poniesie w 2015 r., może uznać za koszty uzyskania przychodów firmy?
 
IPTPB1/415-582/12-2/AG Czy lokal mieszkalny, który Wnioskodawczyni planuje kupić, stanowi środek trwały przed planowanym wykonaniem ulepszenia?Czy jeżeli Wnioskodawczyni poniesie wydatki na ulepszenie lokalu powyżej 30% wartości nabycia, będzie mogła zastosować art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-568/12-4/DS Czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do ustalenia wartości pieniężnej świadczenia a następnie do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów powstałych u nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru i strażnika leśnego w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca zamieszkania pracownika, będącego również miejscem garażowania pojazdu położonego poza terenem Nadleśnictwa do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-557/12-4/MAP Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca słusznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej z dnia 18 lipca 2012 r.?
 
IPTPB2/415-564/12-4/12-S/TS Czy w przypadku otrzymania dywidendy (zaliczki na dywidendę) od spółki z Cypru, przy obliczaniu wysokości podatku podlegającego zapłacie na terytorium Polski, podatek może zostać pomniejszony o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy (zaliczki na dywidendę), niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?

Wskaźniki gospodarcze