Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2013 r.
 
IBPBII/1/415-528/12/MZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca wraz z żoną, wychowujący razem niepełnosprawne, małoletnie dziecko, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez siebie na używanie samochodu osobowego (będącego współwłasnością obojga małżonków) dla potrzeb związanych z przewozem tego dziecka na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne?
 
IBPBII/1/415-558/12/BD Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty zeznań o wysokości osiągniętych dochodów za lata 2007-2010 z uwagi na możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 
IBPBII/1/415-554/12/AA Opodatkowanie dochodu osiągnięto z tytułu uczestnictwa w programach internetowych typu revenue sharing (USA, Kanada).
 
IBPBII/1/415-597/12/BJ Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia za terminową płatność zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/1/415-560/12/BJ Czy wypłacony ekwiwalent pieniężny za materiały piśmienne dla nauczycieli i pracowników administracji będzie stanowił przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-598/12/BD Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych?
 
IBPBII/1/415-564/12/BD Czy ww. świadczenie pokrywane w 45% z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 55% finansowane przez mieszkańców mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-764/12/MK Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego, wyliczonego metodą określoną w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Holandii?
 
IBPBII/1/415-765/12/MK Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-794/12/ŁCz spłata kredytu zaciągniętego przez matkę i córkę w przypadku dokonania tej spłaty ze środków uzyskanych ze zbycia udziału nabytego w drodze spadku
 
IBPBII/1/415-565/12/ASz Czy Wnioskodawczyni postąpiła właściwie płacąc podatek dochodowy, a jeżeli nie czy może zwrócić się do urzędu skarbowego o jego zwrot?
 
IBPBII/2/415-842/12/JG ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów
 
IBPBII/2/415-843/12/JG ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów
 
IBPBII/1/415-566/12/HK Czy kwota zwolnień całkowitych lub częściowych z odpłatności za studia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego jako pomoc materialna?
 
IBPBII/2/415-844/12/JG ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów
 
IBPBII/1/415-574/12/BD Czy wartość świadczenia w postaci dojazdu z miejsca siedziby pracodawcy do miejsca zamieszkania i z powrotem będzie stanowić dla pracownika przychód ze stosunku pracy?
 
IBPBII/1/415-576/MCZ ulga rehabilitacyjna – zakup laptopa
 
IBPBII/2/415-845/12/JG ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów
 
IBPBII/1/415-577/12/AŻ opodatkowanie renty z Holandii
 
ILPB1/415-844/12-4/IM Czy przyjmuje się do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy wskaźnik stanu zatrudnienia z miesiąca poboru zaliczki czy z miesiąca wypłacenia wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia podatku?
 
ILPB2/415-266/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych.
 
ILPB2/415-296/12-4/AJ Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu koszty jakie poniósł w związku z rehabilitacją mowy syna?
 
ILPB1/415-196/12-2/AG 1. Co stanowi koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w przypadku otrzymania od Spółki komandytowej zwrotu w pieniądzu równowartości części wniesionych Wkładów w związku ze zmniejszeniem Jego udziału kapitałowego?
2. Co stanowi koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia ze Spółki komandytowej?
 
ILPB1/415-749/12-2/TW Koszty uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-196/12-3/AG 1. Co stanowi koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w przypadku otrzymania od Spółki komandytowej zwrotu w pieniądzu równowartości części wniesionych Wkładów w związku ze zmniejszeniem Jego udziału kapitałowego?
2. Co stanowi koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia ze Spółki komandytowej?
 
ILPB2/415-235/12-4/WS Obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-235/12-5/WS Obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-273/12-4/AJ Czy Wnioskodawca ma płacić podatek od renty, która została Mu przyznana w Hiszpanii?
 
ILPB1/415-750/12-2/AMN Czy odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przyznane przez sąd w wysokości równej wynagrodzeniu, które pracownik powinien otrzymać, gdyby stosunek pracy uległ rozwiązaniu przy zastosowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odsetki od tej kwoty?
 
ILPB1/415-751/12-2/AA Czy wspólnik występujący ze spółkami ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od wypłaconego mu wkładu kapitałowego wniesionego przy zakładaniu spółki oraz od udziału w majątku spółki, który ma zostać mu wypłacony?
 
ILPB1/415-283/12-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w spółce w celu ich umorzenia.
 
ILPB1/415-283/12-3/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w spółce w celu ich umorzenia.
 
IPTPB1/415-589/12-2/KO Czy opłata wstępna będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury w księgach rachunkowych, czy należy rozliczyć jej wartość proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 
IPTPB1/415-599/12-2/KO Czy wydatki na drobny poczęstunek (drobne artykuły spożywcze, kawa, herbata, mleczko do kawy, woda, napoje bezalkoholowe) dla kontrahentów, Wnioskodawca może traktować jako koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-829/12/WRz Czy sprzedaż własnej kolekcji dzieł sztuki generuje przychód, które można opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 3%j?
 
IPPB1/415-1285/12-3/KS Stwierdzić należy, iż kwota dotacji w części dotyczącej naliczonego podatku od towarów i usług, odliczonego w tym podatku, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, iż w istocie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie dotyczy kwoty podatku od towarów i usług od wszystkich poniesionych wydatków, tj. zakupu środków trwałych, wyposażenia oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.
 
IPPB1/415-1372/12-2/KS wskazana we wniosku czynność prawna polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do cypryjskiej spółki osobowej, nie rodzi obowiązku podatkowego; na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB1/415-1372/12-3/KS planowane przez Wnioskodawczynię - polskiego rezydenta podatkowego prowadzenie działalności w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będzie stanowić cypryjski zakład tej osoby w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 5 ust. 1 umowy polsko-cypryjskiej.
 
IPPB4/415-158/12-5/SP Należy stwierdzić, iż w 2011 roku – w okresie, gdy centrum interesów życiowych znajduje się poza granicami Polski, tj. od 01 stycznia 2011 r. do końca czerwca 2011 r. oraz od połowy sierpnia do 31 grudnia, Wnioskodawczyni nie posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast od dnia przyjazdu do Polski, tj. od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia wyjazdu do USA, tj. do połowy sierpnia 2011 r., Wnioskodawczyni posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i za ten okres podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IPPB1/415-1369/12-2/KS Wskazana we wniosku czynność prawna polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do cypryjskiej spółki osobowej, nie rodzi obowiązku podatkowego; na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB1/415-1369/12-3/KS Planowane przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego prowadzenie działalności w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będzie stanowić cypryjski zakład tej osoby w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 5 ust. 1 umowy polsko-cypryjskiej.
 
IPPB4/4160-59/12-2/JK Stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku tytułem spłaty kwoty nie przekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-556/12-4/ASZ 1) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna wystawić tej osobie informację na druku PIT-8C o wysokości przychodu, który stanowić będzie wartość waloryzacji kaucji (różnicę pomiędzy kaucją zwracaną, a wniesioną), a następnie złożyć tę informację w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym właściwemu urzędowi skarbowemu?
2) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty stanowiącej waloryzację kaucji, tzn. od różnicy pomiędzy kaucją zwracaną, a kaucją wniesioną i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić stosowną informację na druku PIT-11?
 
IPTPB1/415-556/12-5/ASZ 1) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna wystawić tej osobie informację na druku PIT-8C o wysokości przychodu, który stanowić będzie wartość waloryzacji kaucji (różnicę pomiędzy kaucją zwracaną, a wniesioną), a następnie złożyć tę informację w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym właściwemu urzędowi skarbowemu?
2) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty stanowiącej waloryzację kaucji, tzn. od różnicy pomiędzy kaucją zwracaną, a kaucją wniesioną i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić stosowną informację na druku PIT-11?
 
IPTPB1/415-556/12-6/ASZ 1) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna wystawić tej osobie informację na druku PIT-8C o wysokości przychodu, który stanowić będzie wartość waloryzacji kaucji (różnicę pomiędzy kaucją zwracaną, a wniesioną), a następnie złożyć tę informację w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym właściwemu urzędowi skarbowemu?
2) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty stanowiącej waloryzację kaucji, tzn. od różnicy pomiędzy kaucją zwracaną, a kaucją wniesioną i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić stosowną informację na druku PIT-11?
 
IPTPB1/415-556/12-7/ASZ 1) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna wystawić tej osobie informację na druku PIT-8C o wysokości przychodu, który stanowić będzie wartość waloryzacji kaucji (różnicę pomiędzy kaucją zwracaną, a wniesioną), a następnie złożyć tę informację w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym właściwemu urzędowi skarbowemu?
2) Czy Spółka dokonując zwrotu uprawnionej osobie fizycznej zwaloryzowanej kaucji winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty stanowiącej waloryzację kaucji, tzn. od różnicy pomiędzy kaucją zwracaną, a kaucją wniesioną i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić stosowną informację na druku PIT-11?
 
IBPBI/1/415-834/12/AB Moment powstania przychodu uzyskanego z tytułu prowadzenia kursów języków obcych.
 
IBPBI/1/415-861/12/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów i materiałów udokumentowanych duplikatami faktur VAT.
 
IBPBI/1/415-863/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPTPB1/415-574/12-2/MAP Czy od wynagrodzenia wypłacanego z czystego zysku, tytułem nabycia udziałów, w celu umorzenia wspólnikowi – osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Niemiec, Spółka zobowiązana jest pobrać podatek u ,,źródła”?
 
IBPBII/1/415-676/12/BJ Czy przypadku wystawienia faktury na 100% kosztów świadczenia usługi a żądania od mieszkańca zapłaty tylko tej części ceny, która nie jest objęta dotacją, Spółka musi wystawić mieszkańcowi PIT-8C na dotowaną część ceny usługi?
 
IBPBII/1/415-720/12/AŻ opodatkowanie najmu
 
IBPBII/1/415-728/12/ASz Czy na spadkobiercy ciąży jeszcze jakikolwiek podatek w związku z zawarciem umowy nieodpłatnego działu spadku?
Czy w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę nabytej w całości działki w drodze działu spadku, w razie jej sprzedania przed upływem 5 lat od daty umowy działu spadku będzie ciążył na nim podatek dochodowy od całości nieruchomości czy też od udziału nabytego ponad swój udział spadkowy jako, że od nabycia spadku w 2006 r. upłynęło już 5 lat?
 
IBPBII/1/415-731/12/AŻ Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
 
IPTPB1/415-569/12-4/DS Czy Nadleśniczemu korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa?
 
IPTPB1/415-570/12-4/ASZ Czy odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-570/12-5/ASZ 1) Czy odszkodowanie za wywłaszczoną część działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2) Czy dochód ze zbycia nieruchomości obliczony według wariantu: dochód = przychód (odszkodowanie) – koszty nabycia, należy opodatkować 19% stawką, a transakcję wykazać w PIT-39 i w terminie do 30 kwietnia 2013 r. opłacić podatek dochodowy?
 
IPTPB1/415-588/12-2/ASZ Czy w związku z obowiązkiem oddania całości zrefundowanej wcześniej kwoty dotyczącej zakupu samochodu ciężarowego marki Fiat Panda, Wnioskodawczyni może zaliczyć całą kwotę, tj. 18.600,00 zł w koszty Spółki?
 
IPTPB1/415-590/12-2/DS Czy w zakresie zwrotu kosztów przejazdu członków Zarządu, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz sporządzania informacji PIT?
 
IPTPB1/415-595/12-2/ASZ 1) Czy prawidłowe jest dokonanie korekty kosztów opracowania biznesplanu, poniesionych w 2010 r., w części pokrytej dofinansowaniem, po otrzymaniu refundacji wydatków kwalifikowanych, tj. w lutym 2012 r., bez konieczności korygowania zeznania za 2010 r.?
 
IPTPB1/415-595/12-3/ASZ 1) Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych w 2011 r., stanowią koszty uzyskania przychodów w całości przed otrzymaniem dotacji, tj. w 2011 r., a w momencie otrzymania dofinansowania wymagają korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji?
2) Czy korekty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, bez konieczności korygowania zeznań za okresy poprzednie?
 
IPTPB1/415-595/12-4/ASZ 1) Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych w 2011 r., stanowią koszty uzyskania przychodów w całości przed otrzymaniem dotacji, tj. w 2011 r., a w momencie otrzymania dofinansowania wymagają korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji?
2) Czy korekty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, bez konieczności korygowania zeznań za okresy poprzednie?
 
DD9/033/371/BRT/2012/PK-1420 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania tej dywidendy 19% stawką podatku, oraz określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną
 
DD3/033/373/BRT/2012/PK-1422 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania tej dywidendy 19% stawką podatku, oraz określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną
 
DD9/033/374/BRT/2012/PK-1423 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania tej dywidendy 19% stawką podatku, oraz określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną
 
DD9/033/377/BRT/2012/PK-1432 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania tej dywidendy 19% stawką podatku, oraz określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną
 
DD9/033/321/SEW/2012/PK-1335 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną
 
DD9/033/268/BRT/2012/PK-1203 określenie źródła i daty przychodu oraz powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną, opodatkowanie tej dywidendy według 19% stawki podatku oraz określenie podmiotu obowiązanego do odprowadzenia podatku dochodowego
 
DD9/033/303/KZU/2012/PK-1247 określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/444/BRT/2012/PK-1580 zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz określenie daty przychodu i powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną
 
DD3/033/98/KDJ/11/PK-881 zwolnienie przedmiotowe

Wskaźniki gospodarcze