Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2013 r.
 
ITPB1/415-322/12/WM Czy darowizny wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-277a/12/MM Skutki podatkowe sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
IBPBII/1/415-497/12/AA Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom nie będącym jej członkami (posiadającymi: spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokalu, odrębną własność lokalu oraz najemcy lokalu) wypłacana przez Spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-971/12/HS sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) oraz wniesienia aportem do spółki kapitałowej udziałów lub akcji spółek kapitałowych nabytych odpłatnie przez spółkę osobową, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-972/12/HS sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, ze zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), oraz wniesienia aportem do spółki kapitałowej udziałów lub akcji objętych przez spółkę osobową za wkład niepieniężny, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-982/12/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, ze zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), oraz wniesienia aportem do spółki kapitałowej udziałów lub akcji objętych przez spółkę osobową za wkład niepieniężny, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/1/415-499/12/MK Czy odpłatne zbycie odcinka sieci wodociągowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/2/415-983/12/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu, z tytułu umorzenia przymusowego i automatycznego udziałów lub akcji nabytych odpłatnie przez spółkę osobową, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-984/12/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia przymusowego i automatycznego udziałów lub akcji objętych przez spółkę osobową za wkład niepieniężny , które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
ILPB1/415-481/12-2/TW Czy u pracowników Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca gwarantującego stały nadzór nad samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy/innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem?
 
ILPB1/415-510/12-4/AG Czy koszty uruchomienia oraz odsetki od tak zaciągniętego (600,5 tys. PLN oraz 380 tys. PLN) kredytu bankowego można uznać za koszt uzyskania przychodu spółki jawnej?
 
ILPB1/415-423/12-4/IM 1. Czy wnoszony przez podatnika do spółki kapitałowej aport opisany powyżej stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 5a pkt. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na zadane pytanie nr 1, podatnik zwraca się z pytaniem:
2.Czy wniesienie przez podatnika opisanego aportu do spółki kapitałowej w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spowoduje powstanie dla podatnika przychodu z kapitałów pieniężnych zwolnionego od opodatkowania?
 
ILPB1/415-422/12-3/IM Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego środka trwałego (budynku produkcyjno-magazynowego znajdującego się na działkach 59 i 60) wraz z rozpoczętą inwestycją będzie wartość nieumorzona środka trwałego powiększona o wartość początkową gruntu oraz wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i przebudowę tego środka trwałego zgodnie decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 4 sierpnia 2008 r.?
 
ILPB1/415-497/12-2/AG 1. Czy odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, koszty uzyskania przychodów dla celów PDOF w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki osobowej?
2. Czy odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, przychód podlegający opodatkowaniu PDOF w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki osobowej?
 
ILPB1/415-497/12-3/AG 1. Czy odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, koszty uzyskania przychodów dla celów PDOF w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki osobowej?
2. Czy odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, przychód podlegający opodatkowaniu PDOF w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki osobowej?
 
ILPB2/415-465/12-2/ES Czy całość środków uzyskanych z odpłatnego zbycia siostrze udziału w nieruchomości a przeznaczonych przez Wnioskodawczynię na częściową spłatę kredytu hipotecznego i odsetek od tego kredytu zostanie uznana za środki wydatkowane na własne cele mieszkaniowe i czy w związku z tym w tej samej wysokości środki te zostaną uwzględnione do obliczenia wysokości wolnego od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-499/12-2/AMN 1. Czy w świetle brzmienia art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o PDOF możliwa jest zmiana umowy SK skutkująca określeniem odrębnego, nieproporcjonalnego do przekazanego majątku, udziału poszczególnych wspólników w zyskach/stratach SK powstałej w wyniku przekształcenia ze Sp. z o.o.?
2. Czy zmiana umowy SK skutkująca określeniem odrębnego, nieproporcjonalnego udziału poszczególnych wspólników w zyskach/stratach SK sama z siebie nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu?
 
ILPB1/415-499/12-3/AMN 1. Czy w świetle brzmienia art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o PDOF możliwa jest zmiana umowy SK skutkująca określeniem odrębnego, nieproporcjonalnego do przekazanego majątku, udziału poszczególnych wspólników w zyskach/stratach SK powstałej w wyniku przekształcenia ze Sp. z o.o.?
2. Czy zmiana umowy SK skutkująca określeniem odrębnego, nieproporcjonalnego udziału poszczególnych wspólników w zyskach/stratach SK sama z siebie nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu?
 
ILPB1/415-487/12-2/AMN Czy w związku z przedstawionym w zdarzeniu przyszłym zamierzonym przekształceniem formy prawnej prowadzonej działalności, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego w którym nastąpi przekształcenie zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka będą zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R za okres od początku roku kalendarzowego do momentu przekształcenia (Wnioskodawca) i za okres po przekształceniu do końca roku kalendarzowego (Spółka)?
 
ILPB2/415-397/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
 
ILPB2/415-405/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.
 
ILPB1/415-471/12-5/AG 1. Czy do przedstawionych okoliczności Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą?
2. Czy uzyskane przychody i koszty finansowe Wnioskodawca jest zobowiązany wykazywać w zeznaniu rocznym w pozycji inne źródła?
3. Czy kwota 9.000 zł to w przypadku Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-500/12-2/AMN Czy przychody jakie uzyska Wnioskodawca z udziału w Spółce, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-423/12-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypednium.
 
ILPB1/415-472/12-4/AMN 1. Czy na Spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z przyznawaniem świadczeń rzeczowych (przykładowo wymienionych w stanie faktycznym) finansowanych w całości ze środków unijnych i budżetowych w ramach realizowanych przez Spółkę programów?
2. Czy - jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie negatywna - na Spółce ciąży obowiązek złożenia informacji podatkowych PIT-8C w związku z przekazaniem świadczeń rzeczowych uczestnikom programu?
 
ILPB2/415-429/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domu letniskowego.
 
ILPB1/415-612/12-2/IM Czy kwoty wypłaconych kierowcom ryczałtów za noclegi będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy kierowcy wykonują transport samochodem ciężarowym?
 
ILPB2/415-278/12-5/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu.
 
ILPB1/415-614/12-2/AG 1. Czy Spółka jako płatnik jest zobowiązana doliczyć hipotetyczną wartość udziału pracowników wraz z osobami towarzyszącymi w imprezie jubileuszowej do przychodów pracowniczych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do art. 12 ust. 1, ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: PDOFIzU?
2. Czy Spółka powinna naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanych przez pracowników uczestniczących w imprezie przychodów?
 
ILPB1/415-440/12-3/IM Kiedy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA?
 
ILPB1/415-337/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-347/12-4/TW Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-348/12-4/TW Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-349/12-4/TW Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ILPB2/415-400/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-359/12-2/TW 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów Podatnik ma prawo do obniżenia zastosowanej stawki amortyzacyjnej?
2. Czy w przypadku możliwości obniżenia stawki amortyzacyjnej Podatnik będzie miał możliwość jej późniejszego podwyższenia do pierwotnego poziomu, zastosowanego w okresie wcześniejszym?
 
ILPB2/415-401/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
 
ILPB2/415-388/12-4/MK 1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec – Deutsche Rentenversicherung, podlega opodatkowaniu w Polsce?
2. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec branży Rolniczej i leśnej podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
ILPB2/415-399/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
 
ILPB2/415-398/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-430/12-2/AG Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad zdrowymi osobami starszymi podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 % przewidzianym dla przychodów z działalności usługowej, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?
 
ILPB1/415-528/12-2/IM Czy w sytuacji dobrowolnego umorzenia części udziałów Wspólnika bez obniżenia kapitału zakładowego, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca pozostającego w Spółce, powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-437/12-4/AA 1. Czy wydzielony w Spółce Oddział w sposób opisany w stanie faktycznym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w związku z podziałem Spółki poprzez wydzielenie do SPV zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie SPV powstanie obowiązek poboru podatku z tytułu powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
3. Czy w związku z podziałem Spółki poprzez wydzielenie do SPV zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 
ILPB2/415-470/12-2/JK Koszy uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych.
 
ILPB2/415-443/12-4/WM Czy otrzymane przez właściciela nieruchomości wynagrodzenie za udostępnienie i korzystanie z nieruchomości w celu umieszczenia na niej urządzeń telekomunikacyjnych przez operatora podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-443/12-5/WM Czy otrzymane przez właściciela nieruchomości wynagrodzenie za udostępnienie i korzystanie z nieruchomości w celu umieszczenia na niej urządzeń telekomunikacyjnych przez operatora podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1019/12/WM Sposób opodatkowania odsetek od pożyczek udzielanych przez Internet.
 
IBPBII/1/415-679/12/BD Czy Urząd Gminy jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy do zakupu i wymiany źródła ciepła na ekologiczne lub zakupu kolektorów słonecznych współpracujących z systemem ciepłej wody użytkowej?
 
IBPBII/1/415-682/12/BJ Czy udział pracownika w jubileuszu 20-lecia spółki rodzi dla pracownika konsekwencje w postaci opodatkowania świadczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-683/12/AŻ obowiązków podatkowych ciążących na Wnioskodawcy jako podmiocie wypłacającym pracownikom Spółki X odszkodowania wynikające z gwarancji zawartych w pakiecie socjalnym
 
IBPBII/1/415-684/12/ASz Czy kwotę wskazaną przez spółdzielnię w PIT-8C należy potraktować jako dochód i w związku z tym zapłacić od niej podatek?
 
IBPBII/1/415-685/12/MK Jakie są skutki podatkowe postawienia przez organ zatrudnienia do dyspozycji bezrobotnego świadczenia z Funduszu pracy, które to świadczenie nie zostało przez bezrobotnego pobrane i równocześnie świadczenie to jest nienależne?
 
IBPBII/1/415-686/12/MCZ opodatkowanie jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 
ITPB1/415-1005/12/WM Czy sprzedaż nieruchomości winna być opodatkowana w ramach działalności gospodarczej, czy też jako majątek prywatny wspólników?
 
IBPBII/1/415-691/12/HK Czy przychód otrzymany przez Wnioskodawcę w latach 2007/2008 z tytułu uczestnictwa w programie „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-608/12/ASz Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę w Politechnice w ramach umowy o pracę w projekcie finansowanym w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-609/12/BJ Czy koszty poniesione przez Gminę związane z wydatkami dla radnych stanowią nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-623/12/BD Czy Wnioskodawca dokonujący wypłaty, na podstawie umowy zawartej z bezrobotnym w ramach programu specjalnego, jednorazowego wsparcia pomostowego na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, będącego specyficznym elementem wspierającym zatrudnienie, obowiązany jest do sporządzania i przekazywania podatnikowi oraz organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wypłaconym świadczeniu?
 
IPTPB2/415-691/12-3/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
DD3/033/45/OBQ/12/PK-839 zwolnienie z opodatkowania wartości wyżywienia finansowanego przez pracodawcę, przyznanego pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej
 
DD3/033/13/CRS/12/PK-243 opodatkowanie poniesionych przez pracowników kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych w kwocie przekraczającej dietę
 
DD3/033/219/OBQ/12/10/PK-1545 zastosowanie zwolnienia przedmiotowego
 
DD3/033/5/MCA/09/DD-35 opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych należności z tytułu nieuregulowanych odpłatności za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
 
DD3/033/41/ILG/12/PK-836 opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych
 
DD3/033/167/CRS/08/PK-1378 zakwalifikowanie do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka oraz sposób rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe

Wskaźniki gospodarcze