Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 stycznia 2013 r.
 
ILPB2/4160-35/12-3/JWP W związku z wyrokiem NSA wskazującego nierozerwalność gruntu od budynku a także wskazania, że przepis ustawy dotyczy gruntu i budynku razem - tzn. ulga meldunkowa dotyczy całej nieruchomości, w skład której wchodzi grunt oraz budynek, czy oprócz oświadczenia dokumentu potwierdzającego zameldowanie Wnioskodawca ma obowiązek wykazania dochodu od różnicy w zakupie i sprzedaży gruntu?
 
ITPB2/415-336/12/MK Czy Gmina w związku z przedstawionym stanem faktycznym może zawrzeć umowę cywilnoprawną (np. umowę o dzieło, zlecenie) z osobą fizyczną na np. nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego, gdzie w treści umowy będzie NIP Gminy, a dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez Urząd Gminy, używając nadany mu NIP?
 
ITPB2/415-329/12/TJ opodatkowanie odszkodowania otrzymanego w związku z ustanowieniem służebności przesyłu
 
ITPB2/415-332/12/IL Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
ITPB2/415-359/12/MK 1) W przypadku gdyby Wnioskodawczyni nie nabyła w ciągu dwóch lat innej nieruchomości, to od której kwoty (tj. od 290 000 zł czy od pomniejszonej o spłatę kredytu – 119 273 zł 94 gr) i w jakiej wysokości winna zapłacić podatek?
2) Jeżeli nieruchomość zostanie nabyta za niższą kwotę niż wartość pozostała po spłaconym kredycie, to również od jakiej kwoty i w jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna zapłacić należny podatek (np. pozostała Pani kwota 119 273 zł 94 gr a nabędzie nieruchomość za 80 000 zł)?
3) Czy ewentualne nabycie nieruchomości w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 9 sierpnia 2012 r. poza granicami kraju (Niemcy) zwolni Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty podatku?
4) Czy ewentualne nabycie udziałów w nieruchomości również daje Wnioskodawczyni podstawę do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku?
 
ITPB2/415-337a/12/MK Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 
ILPB2/415-1045/11/12-S/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-890/12/IG Czy przedsiębiorca korzystający z Pakietu Usług Assistance i opłacający abonament tytułem świadczenia tych usług, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a także czy będzie miała wpływ, na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na opłacenie Pakietu Usług Assistance do kosztów uzyskania przychodów, możliwość skorzystania z dodatkowego, dobrowolnego i bezkosztowego ubezpieczenia na życie z Funduszem Kapitałowym, otrzymanego jako dodatek do pakietu?
 
ILPB2/415-718/11/12-S/AJ 1. Czy zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym w stosunku do Wnioskodawcy na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, obejmuje zarówno lokal, jak również grunt związany z tym lokalem?
2. Jak - w sytuacji negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 - należy wyliczyć podstawę opodatkowania w części przypadającej na grunt, jeśli w akcie notarialnym cena sprzedaży obejmuje łącznie lokal oraz udział 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali?
 
ILPB2/415-1044/11/12-S/ES Czy ulgę meldunkową wynikająca z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się do przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu jako nierozerwalnej całości?
 
IBPBII/1/415-496/12/ASz Czy Wnioskodawczyni ma rozliczać się i płacić zaliczki na podatek dochodowy w dwóch krajach w obu urzędach skarbowych?
Czy bank ma podstawę, aby potrącać zaliczki na podatek dochodowy z otrzymywanego świadczenia rentowego?
 
ILPB2/415-337/12-5/WS Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
 
ITPB2/415-745/12/IL Czy otrzymane odszkodowanie za straty powstałe w uprawach (zniszczona plantacja pomidorów i ogórków) jest wolne od podatku czy też należy odprowadzić podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-856/12/PSZ Czy przysługuje prawo amortyzacji całości opisanego lokalu użytkowego stanowiącego składnik majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską?Czy okres amortyzacji lokalu wynosi 10 lat?Według jakiej stawki amortyzacyjnej będzie można amortyzować ww. lokal użytkowy?
 
ITPB1/415-864/12/PSZ Czy zakupiony ciągnik rolniczy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, która zostanie utworzona w ramach realizowanej przez Pana działalności gospodarczej oraz rozliczać koszty amortyzacji i pozostałe koszty związane ze świadczeniem usług wynajmu ciągnika rolniczego wraz z obsługą, przy założeniu, że małżonka nie zaprzestanie prowadzenia swojej działalności gospodarczej polegającej między innymi na świadczeniu usług rolniczych?
 
ITPB1/415-876/12/WM Czy można przeznaczyć zakupiony lokal mieszkalny na cele działalności gospodarczej?Czy amortyzacja lokalu będzie kosztem uzyskania przychodów i jaką stawkę należy zastosować do amortyzacji lokalu zakupionego jako mieszkalny, a wykorzystywanego w całości na cele prowadzonej działalności gospodarczej?Czy można zaliczyć w koszty działalności wydatki związane z eksploatacją tego lokalu, tj. czynsz, energia, woda, opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?
 
ILPB2/415-412/12-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.
 
ILPB2/415-412/12-5/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.
 
ILPB1/415-469/12-2/AA 1. Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2. Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-469/12-3/AA 1. Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
2. Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1100/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy
 
IPPB4/415-934/12-2/MP Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-932/12-2/MP Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia od wynagrodzenia za wykonywane prace projektowe w ramach umów o dzieło oraz od wynagrodzenia za pracę twórczą, 50% stawki kosztów uzyskania przychodu określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
 
IBPBI/1/415-1096/12/KB różnice kursowe - kurs faktycznie zastosowany
 
ITPB1/415-974/12/WM Opodatkowanie dochodu z tytułu wykonywania usług rolniczych na rzecz swojego gospodarstwa rolnego oraz wykonywania usług rolniczych na rzecz innych rolników.
 
IBPBI/1/415-1097/12/KB różnice kursowe - kurs faktycznie zastosowany
 
IBPBI/1/415-1150/12/ZK Czy sprzedaż papug wyhodowanych we własnej hodowli lub sprzedaż całej hodowli w razie potrzeby jej likwidacji jest opodatkowania (ewentualnie od jakiej kwoty)? Jakie dokumenty należy wystawiać w razie sprzedaży (np. do sklepu zoologicznego)?
 
IBPBI/1/415-1154/12/ZK Czy sprzedaż papug wyhodowanych we własnej hodowli lub sprzedaż całej hodowli w razie potrzeby jej likwidacji jest opodatkowania (ewentualnie od jakiej kwoty)? Jakie dokumenty należy wystawiać w razie sprzedaży (np. do sklepu zoologicznego)?
 
IBPBII/1/415-613/12/BJ 1. Czy przeprowadzenie promocji doprowadzi do powstania przychodu dla osób otrzymujących bony, w szczególności czy przekazanie bonu w zamian za polecenie i zareklamowanie usług Spółki prowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?
2. Jeżeli zarówno przekazanie bonu, jak i zrealizowanie bonu nie jest czynnością prowadzącą do powstania przychodu, czy na Spółce będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnicze, tj. czy Spółka ma obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C w związku z art. 42a i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-612/12-2/KSU 1) Czy opisana w stanie faktycznym działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów może być opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług świadczenia kierowcy powierzonymi pojazdami na rzecz innych podmiotów gospodarczych?
 
IBPBII/1/415-628/12/AA Czy limit 2.280 zł przysługuje każdemu z rodziców (z osobna), na którego utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne w sytuacji ponoszenia wydatków na używanie samochodu osobowego przez każdego z małżonków celem dowożenia na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne tego dziecka?
 
IBPBII/1/415-633/12/BJ Czy składając do urzędu skarbowego druk ZAP-3 z ukazanym adresem zamieszkania w Rosji i uzyskując status rezydencji podatkowej Federacji Rosyjskiej Wnioskodawca będzie płacić tylko i wyłącznie podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Rosji obowiązujący w Federacji Rosyjskiej, czy też w opisanej powyżej sytuacji koniecznym będzie zapłacenie podatku dochodowego w Polsce (pomimo zapłacenia podatku w Rosji) od dochodów uzyskanych na terytorium Federacji Rosyjskiej?
 
IBPBII/1/415-693/12/MK Jakie są skutki podatkowe opłacenia przez byłego zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne należnych ze środków zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy?
 
IBPBII/1/415-696/12/BJ Czy pobieranie przez Wnioskodawczynię należności rekompensujących niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce wykonywania służby na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wyklucza możliwość stosowania wobec niej podwyższonych kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-698/12/BJ Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
IBPBII/1/415-706/12/BJ Czy można uznać, iż obliczona część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie twórcy z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego pracownikowi przysługuje 50% kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB2/415-664/12-4/JR Czy Wnioskodawczyni w składanym za 2012 r. zeznaniu podatkowym, będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej związanej z nieruchomościami nabytymi lub wybudowanymi od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 131?
 
IPTPB2/415-664/12-5/JR Czy Wnioskodawczyni w składanym za 2012 r. zeznaniu podatkowym, będzie mogła odliczyć od przychodu koszty nabycia oraz koszty wymiany okien udokumentowane fakturą?
 
IPTPB2/415-696/12-2/JR Czy w 2011 r., Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia od tej części wypłaconego w 2011 r., uposażenia (przychodu) – która związana jest z wykonaniem przez Niego w ramach stosunku służbowego prac twórczych (wytwarzaniem specjalistycznego oprogramowania), których efektem będzie powstanie utworu - zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania tego przychodu, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.)?

Wskaźniki gospodarcze