Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 stycznia 2013 r.
 
ILPB1/4160-49/12-2/AP 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ILPB2/4160-51/12-3/JWP Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 
ILPB1/415-1103/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1102/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1101/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1100/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1098/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1097/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1094/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1268/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB1/415-1271/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB1/415-1099/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
IPPB2/415-900/12-2/JG w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Zatem w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 
IPPB2/415-898/12-2/JG kwota otrzymanej rekompensaty nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka nie musi sporządzać i wysyłać PIT-8C Wnioskodawczyni.
 
IPPB2/415-914/12-2/JG Otrzymane dochody z tytułu dywidendy, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPPB2/415-901/12-2/JG W przedstawionym stanie faktycznym przyjęta przez Wnioskodawcę konstrukcja działań nie ma charakteru konkursu. Wartość omawianej nagrody stanowi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzania i wysyłania do laureatów informacji podatkowych PIT-8C.
 
IPPB2/415-810/12-4/JG Należy stwierdzić, iż wartość nagrody w postaci pieniężnej, otrzymanej przez konsumenta uzależniona od zakupów dokonanych przez jego grupę zakupową, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla konsumenta, przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy.
 
IPPB2/415-892/12-2/JG Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca ta jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony. Reasumując, jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011.
 
IPTPB2/415-702/12-2/JR Czy sprzedaż opisanych działek o numerach A/15 i A/17 będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-703/12-2/JR Czy sprzedaż opisanych działek o numerach A/15 i A/17 będzie skutkować po stronie Wnioskodawczyni powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-714/12-4/AK Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem wyłącznie lokal mieszkalny lub udział w takim lokalu, czy również grunt lub udział w gruncie, na którym lokal ten został posadowiony?

Wskaźniki gospodarcze