Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-401a/12/IL 1. Czy diety przyznawane prezesowi Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniącemu funkcję społecznie, wchodzącemu w skład Zarządu Okręgu - organu wykonawczego jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie przekraczają kwoty 2280 zł miesięcznie?2. Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezależnie od ich zatrudnienia, nie przekraczające kwoty 2280 zł miesięcznie, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy diety te wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych?3. Czy Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego jednostki terenowe (Oddziały) wypłacające diety zwolnione są z obowiązku poboru od nich zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB3/415-18/12/PST 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych F1Z mającego siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem certyfikatów inwestycyjnych?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamianza wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ mającego siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
ITPB3/415-17/12/PST Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowymod osób fizycznych?
 
ITPB3/415-16/12/PST Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowymod osób fizycznych?
 
ITPB3/415-15/12/PST Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowymod osób fizycznych?
 
ITPB3/415-14/12/PST 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych F1Z mającego siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem certyfikatów inwestycyjnych?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ mającego siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
ITPB3/415-26b/12/MK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB3/415-26a/12/MK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB2/415-412/12/MM Czy zakup ww. gruntu – według przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. – spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w części jaka została wydatkowana na własne cele mieszkaniowe?
 
ILPB2/415-657/12-2/AJ Czy w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji (wynajem mieszkania), Wnioskodawczyni będzie nadal przysługiwać ulga odsetkowa?
 
ILPB2/415-376/12-4/ES Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu zakup drzwi wejściowych do domu, a także płytek antypoślizgowych do korytarza i kuchni?
 
ILPB1/415-399/12-2/AA Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
ILPB2/415-424/12-2/WM Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-431/12-2/WM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ILPB2/415-432/12-2/WM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ILPB1/415-404/12-2/AP Czy w przedstawionym stanie faktycznym, pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych, należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-540/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-406/12-2/WM Czy Wnioskodawca – który nabył grunty rolne w formie darowizny i sprzedał je przed upływem pięciu lat innemu rolnikowi, który włączył nabyte grunty do prowadzonego gospodarstwa rolnego – jest zwolniony z wniesienie opłaty podatku?
 
ILPB1/415-483/12-3/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-368/12-4/ES Czy Wnioskodawca, w zeznaniu podatkowym może poniesione koszty zakupu fotela do masażu odliczyć od dochodu (zakup fotela na raty)?
 
IPPB2/415-559/12-4/AK 1) Czy sposób wypłaty wynagrodzeń, wystawiania informacji PIT-11 i określania kosztów uzyskania przychodu członkom Rad Osiedli w latach 2005-2010 było prawidłowe?
 
IPPB2/415-559/12-10/AK 2) Czy sposób wypłaty wynagrodzeń, wystawiania informacji PIT-8C i określania kosztów uzyskania przychodu członkom Rad Osiedli w roku 2011 było prawidłowe?
 
IPTPB1/415-579/12-4/DS Jaką winno się pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzględniając koszty uzyskania przychodu, od pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 10 pkt 1, którego dodatkowo powołano Uchwałą Wspólników do pełnienia funkcji w Zarządzie, przyznając z tego tytułu dodatek?
 
IPTPB1/415-604/12-7/KSU 1) Czy ulga od nabytej nieruchomości przez najemcę jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, tj.: od lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem?
2) Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych od obniżki ceny (ulgi) odpowiadającej różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu lokalu niemieszkalnego- gospodarczego wraz z przynależnym gruntem? Jeśli nabywcą jest obecny pracownik, to czy pracodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić ww. podatek jeśli takowy wystąpi?
3) Czy prawidłowym drukiem rozliczeniowym będzie druk PIT-8C, który zobowiązuje do rozliczenia nabywcę: byłego pracownika lub wdowę po zmarłym pracowniku z przychodu z innych źródeł?
 
IPTPB1/415-604/12-8/KSU 1) Czy ulga od nabytej nieruchomości przez najemcę jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, tj.: od lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnym gruntem?
2) Czy prawidłowym drukiem rozliczeniowym będzie druk PIT-8C, który zobowiązuje do rozliczenia nabywcę: byłego pracownika lub wdowę po zmarłym pracowniku z przychodu z innych źródeł?
 
IPTPB1/415-657/12-2/KO Czy w takim stanie faktycznym ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika?

Wskaźniki gospodarcze