Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-455/12/IL Czy tzw. ulga meldunkowa, wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie obejmowała jedynie wartość budynku, czy również grunt, na którym został wzniesiony?
 
ITPB2/415-434/12/ENB Czy w przypadku sprzedaży lokalu przez Wnioskodawczynię i Jej małżonka przed dniem 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie otrzymane z tego tytułu będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-442/12/IB 1. Czy zastosowanie faktycznego kursu banku do wyceny poniesionych przez pracownika wydatków i zwrot kosztów ponad kwotę wyliczoną przez zastosowanie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie podróży służbowej, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
2. Czy zwrot kosztów związanych z wynajmem i użytkowaniem samochodu podczas podróży służbowej używanego do celów służbowych w kwocie przekraczającej limit wyliczony w ewidencji przebiegu pojazdu określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1191 ze zm.), stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
3. Czy pracownik używający samochodu służbowego do celów prywatnych podczas podróży służbowej uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu jeżeli używanie tego samochodu nie ma wpływu na cenę jego wynajmu? Jak obliczyć taki przychód?
 
ITPB2/415-443/12/IB 1) Czy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku sądownie przyznane odszkodowanie otrzymane na podstawie przepisów art. 224 § 2 i art. 225 Kodeksu cywilnego?2) Czy art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy zwalnia od podatku dochodowego odszkodowanie przyznane sądownie na podstawie art. 224 i art. 225 Kodeksu cywilnego w części, w której stanowi o odpowiedzialności samoistnego posiadacza w złej wierze za pogorszenie rzeczy – przy czym rzecz (nieruchomość) nie jest elementem prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-453/12/IL Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach, przeznaczonej na cel publiczny zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-471/12/IB 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie miała konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu?
2) Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania pracy najemnej na statku nie zarejestrowanym w N.I.S. i eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Norwegii, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB2/415-380/12/MK Czy opisana we wniosku sprzedaż udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego powoduje obowiązek uiszczenia jakiegokolwiek podatku; innymi słowy, czy fakt uregulowania własności poprzez podział majątku w dniu 21 września 2009 r. niesie za sobą obowiązek zapłacenia podatku z tytułu zbycia 19% części w ww. prawie do lokalu?
 
ITPB1/415-1042/12/HD Czy delegacje właściciela firmy jednoosobowej są kosztem uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-549/12-4/MAP Czy zapłaconą rekompensatę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodu?
 
IPTPB2/415-689/12-2/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-690/12-2/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
ILPB1/415-336/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-370/12-2/TW Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-338/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-371/12-2/TW Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-372/12-2/TW Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ILPB1/415-392/12-2/TW Czy w związku z opisaną wyżej zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zwolniona od złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2011, a co za tym idzie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-415/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-527/12-2/AG 1. Czy wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio realizujących projekt x korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy zwolnienie z podatku dochodowego zgodnie z ww. przepisem będzie obowiązywało również w przypadku refundacji środków związanych z chwilowym brakiem środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu i wypłaty wynagrodzenia z konta podstawowego Wnioskodawcy?
 
ILPB1/415-425/12-2/AG Czy otrzymana przez Partnera dotacja w części wynikającej z umowy partnerstwa korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim pochodzi z budżetu krajowego oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim pochodzi ze środków europejskich?
 
ILPB1/415-389/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-404/12-2/WS Obowiązki płatnika - opodatkowanie wynagrodzeń pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracy w Niemczech.
 
ILPB1/415-421/12-2/AA Czy dochód uzyskany z tytułu wypłaconego Wnioskodawczyni odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu na gruncie rolnym w kwocie 103.500,00 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-444/12-2/WM Czy otrzymane przez właściciela nieruchomości wynagrodzenie za udostępnienie i korzystanie z nieruchomości w celu umieszczenia na niej urządzeń telekomunikacyjnych przez operatora podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-416/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności
 
ILPB1/415-531/12-2/IM Czy czynsz najmu płacony przez Spółkę Cywilną żonie podatnika i żonie wspólnika z tytułu najmu nieruchomości będzie stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego udziału w Spółce?
 
ILPB1/415-462/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ILPB1/415-462/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-422/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w związku z działem spadku.

Wskaźniki gospodarcze