Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2013 r.
 
ITPB1/415-590/12/AD opodatkowanie zwróconego przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego
 
ITPB2/415-463/12/BK Ulga meldunkowa - grunt.
 
ITPB2/415-467a/12/MK 1. Czy Wnioskodawca może sprzedać opisane we wniosku mieszkanie w bieżącym roku, korzystając przy tym z tzw. ulgi meldunkowej?
2. Jeżeli sprzedając mieszkanie w bieżącym roku Wnioskodawca zobowiązany byłby do zapłaty podatku, to kiedy może sprzedać mieszkanie bez ww. obowiązku?
 
ITPB2/415-406/12/MK Czy darowizna przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr na cele charytatywno-opiekuńcze mogła być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2009 r.?
 
ITPB3/415-43/12/MT Czy dochód Podatnika osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od Spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-932/12/AD Czy w sytuacji opisanej we wniosku podatnik jest zobowiązany do uiszczenia w Polsce podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych na terenie Polski i Niemiec?
 
ITPB2/415-814/12/IL Czy poniesiony wydatek związany z wykonywaniem ciążącego na Pani zapisu testamentowego stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania?
 
ITPB1/415-1144/12/AK Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt wykonania zabiegu okulistycznego można zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-584/12-4/IM W jaki sposób Wnioskodawca ma rozliczyć kwotę – 22.832,22 zł w PIT-36 zał. B?
 
IPPB1/415-347/09/12-5/S/ES 1. Czy przychody z przyszłej działalności Wnioskodawcy w zakresie pomocy prawnej z urzędu stanowią w opisanym stanie faktycznym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 updof?,
2. Czy sąd lub inny organ władzy publicznej wypłacający wynagrodzenie z tytułu pomocy prawnej z urzędu ma prawo, jako płatnik, pomniejszać wynagrodzenie o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-597/12-2/AA Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty kredytu hipotecznego lub ich części, jeżeli tak to jakiej części zaciągniętego wraz z żoną?
 
ILPB2/415-439/12-2/ES Czy rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dzieci Wnioskodawczyni miała prawo w zeznaniu rocznym za 2011 r. odliczyć w ramach ulgi odsetkowej, 75% od kwoty wszystkich faktycznie zapłaconych odsetek w 2011 r. zarówno przed i po śmierci męża? (kwota faktycznie zapłaconych odsetek w 2011 r. wynosiła 2 765,22*75 % = 2 073,92 - kwota uwzględniona w zeznaniu podatkowym za 2011 r.)
 
ILPB2/415-643/12-3/JK Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ILPB1/415-640/12-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-380/12-2/AP Czy dochody wspólnika - akcjonariusza SKA, będącego osobą fizyczną, osiągane z tytułu prowadzenia przez tę Spółkę działalności, objętej zezwoleniem, na terenie SSE, określone proporcjonalnie do udziału w spółce, będą mogły korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-640/12-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-470/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ILPB1/415-470/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-429/12-2/AA Czy w związku z otrzymaniem należnych kwot wynikających z wyroku sądowego wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od jednego z dłużników kwoty te stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-389/12-4/ES Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni może odliczyć koszt zabiegu wszczepienia soczewki, w wysokości 4 000 zł przyjmując za podstawę art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-433/12-2/AG Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanej Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy 760 zł, stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ww. ustawy?
 
ILPB1/415-434/12-2/AG Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanej Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy 760 zł, stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne o których mowa w art. 42a ww. ustawy?
 
ILPB2/415-421/12-2/WS Zbycie akcji – k.u.p.
 
ILPB1/415-590/12-2/AG Czy koszt studiów menedżerskich M(...), który w całości Wnioskodawca musi ponieść samodzielnie, będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, stanowiącej jedyne źródło przychodów?
 
ILPB1/415-488/12-2/AG Czy w przypadku zaistnienia opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, wnosząc wkład niepieniężny z agio do Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (w rozumieniu ustawy o PDOF) w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce kapitałowej objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedmiotowy wkład niepieniężny?

Wskaźniki gospodarcze