Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 stycznia 2013 r.
 
ITPB1/415-608/12/PSZ Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, z punktu widzenia Spółki, środkiem trwałym podlegającym amortyzacji jest każdy stanowiący jej własność pojedynczy element szalunkowy (pojedyncza płyta szalunkowa, podpora, dźwigar itp.), który może być przedmiotem odrębnej umowy najmu/dzierżawy i czy w konsekwencji, Spółka uprawniona była do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów, według właściwej stawki, od wartości początkowej takich pojedynczych elementów szalunkowych?
 
ITPB1/415-604/12/WM Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, z punktu widzenia Spółki, środkiem trwałym podlegającym amortyzacji jest każdy stanowiący jej własność pojedynczy element szalunkowy (pojedyncza płyta szalunkowa, podpora, dźwigar itp.), który może być przedmiotem odrębnej umowy najmu/dzierżawy i czy w konsekwencji, Spółka uprawniona była do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów, według właściwej stawki, od wartości początkowej takich pojedynczych elementów szalunkowych?
 
ITPB2/415-545/12/IB 1) Czy dochody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej zarządzanego przez przedsiębiorcę mającego faktyczną siedzibę i miejsce zarządu w Wielkiej Brytanii, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie musiał składać deklarację podatkową, w sytuacji gdy nie uzyska dochodów opodatkowanych p.d.o.f. ?
2) Czy Wnioskodawca uzyskując dochody w następnych latach podatkowych zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym, będzie musiał składać deklaracje i opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych?
3) Czy w sytuacji, gdyby Wnioskodawca osiągnął dochody opodatkowane na podstawie u.p.d.o.f. będzie miał obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją?
 
ITPB2/415-537/12/ENB Czy Wnioskodawca będący członkiem spółdzielni pracy, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-543/12/ENB Przychód członków zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników wykonujących funkcje zarządcze.
 
ITPB2/415-499/12/IL Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem współwłasności części wspólnych, w tym przynależnego do niego gruntu.
 
ITPB2/415-528/12/IL Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-5185/12/MK Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca postąpił prawidłowo, pobierając podatek od kwoty wypłaconej Panu „odprawy”?
 
ITPB3/415-39a/12/MK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcjiw myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-39b/12/MK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB3/415-39/12/MK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-38/12/MK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-38a/12/MK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcjiw myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-38b/12/MK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB3/415-36/12/AM Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej (komanditna spolocnost) skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-33/12/AM Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1008/12/TK Czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawczynię aportu w postaci Wierzytelności Pożyczkowych, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, powstanie u Niej przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-696/11/12-S/IB 1) Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego wynagrodzenia oddelegowanych specjalistów będą opodatkowane w Polsce czy w Norwegii?
2) Czy Spółka - Wnioskodawczyni ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić do organu podatkowego w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych oddelegowanym do Norwegii specjalistom wynagrodzeń?
3) Czy Wnioskodawczyni może potrącać od podstawy opodatkowania 30% diety za każdy dzień pobytu specjalisty w Norwegii?
 
ITPB1/415-967/12/PSZ Co jest podstawą opodatkowania przy zbyciu środka trwałego zakupionego ze środków finansowych przyznanych na rozpoczęcie działalności w ramach działania 6.2?
 
ITPB1/415-1018/12/DP Czy postąpiono prawidłowo ustalając zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszkania w trakcie roku podatkowego na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszając przychód ze sprzedaży o wartość mieszkania ujętego w remanencie początkowym?
 
ITPB2/415-1043/09/12-S/MN Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?
Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku (który został już zapłacony)od części stypendium, które zostało pokryte ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego?
 
ITPB1/415-745/07/12-S/MR Jakie zobowiązania podatkowe będą ciążyć na Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej i uzyskaniem z tego tytułu środków pieniężnych odpowiadających udziałowi w rynkowej wartości majątku Spółki cywilnej?
 
ITPB1/415-1069/12/DP Czy w remanencie sporządzanym dla potrzeb ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania tylko towarów handlowych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania spisu z natury leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych, jak również nasienia i innych materiałów związanych z usługami wspomagającymi chów i hodowlę zwierząt?
 
IBPBI/1/415-1387/12/ŚS Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z gminy na prowadzenie szkoły publicznej.
 
IBPBI/1/415-1394/12/ESZ Czy kwota otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły przekraczająca wartość udokumentowanych wydatków korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129?
 
IBPBII/1/415-690/12/ASz Czy od wartości nieruchomości, przyznanych w ramach odszkodowania Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-702/12/HK Czy wobec brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisu art. 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, na Wnioskodawcy, począwszy od pierwszego dnia oddelegowania na terytorium Francji, ciąży obowiązek pobierania od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom tymczasowym oddelegowanym do pracy u pracodawcy użytkownika, mającego siedzibę na terytorium Francji, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i uiszczania ich polskiemu urzędowi skarbowemu aż do przekroczenia okresu 183 dni pobytu na terytorium Francji, czy może od pierwszego dnia oddelegowania Wnioskodawca winien uiszczać pobrane zaliczki francuskim organom skarbowym?
 
IBPBII/1/415-704/12/MK Jak należy ustalić wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych niezbędny do prawidłowego przekazania zaliczek na podatek na zakładowy fundusz osób niepełnosprawnych i do urzędu skarbowego po utracie statusu zakładu pracy chronionej?
 
IBPBII/1/415-705/12/MZ Czy w przypadku, gdy pracownicy, którzy na podstawie zawartej umowy o powierzenie samochodu służbowego będą przemieszczali się tymi pojazdami z miejsca ich postoju (na miejscu parkingowym lub w garażu) w swoim miejscu zamieszkania do miejsc, w których będą wykonywali swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę (włączając podróże powrotne do miejsca zamieszkania) - będą w związku z tym uzyskiwali przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia w ramach przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który musiałby być uwzględniony przez pracodawcę (jako płatnika) przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tych pracowników?
 
IBPBII/1/415-707/12/BD Czy po stronie pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wyznaczeniem miejsca postoju/parkowania samochodu służbowego w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika i realizowaniem dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca postoju/parkowania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych, w tym do/z siedziby Spółki, i konsekwentnie Spółka jako płatnik powinna wyliczyć i pobierać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-708/12/MK Jak należy opodatkować zwrócone syndykowi przez Sąd wydatki?
 
IBPBII/1/415-640/12/MK Czy po stronie pracownika, tj. nadleśniczego i zastępcy nadleśniczego powstaje przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie Nadleśnictwa (miejsca wykonywania pracy) do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa i z powrotem?
 
IBPBII/2/415-976/12/MW Czy umorzenie przymusowe lub automatyczne, umorzenie dobrowolne, zbycie na rzecz podmiotu trzeciego oraz umorzenie w zamian za świadectwa użytkowe 100% akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej?
 
IBPBII/2/415-980/12/ŁCz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia aportem do spółki kapitałowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IBPBII/2/415-985/12/MM Czy w przypadku zbycia przysługującego wnioskodawcy udziału w prawie własności nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wydania decyzji wojewody z dnia 22 września 2011 r., na mocy której zwrócono prawo własności nieruchomości, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-989/12/MMa 1) Czy umorzenie przymusowe lub automatyczne 100% akcji wnioskodawcy w SKA stanowi „wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną”, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 oraz pkt 17 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy oraz innych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia przymusowego lub automatycznego 100% jego akcji jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
2) Czy umorzenie dobrowolne 100% akcji wnioskodawcy w SKA stanowi „wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną”, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% jego akcji jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
3) Czy odpłatne zbycie 100% akcji wnioskodawcy w SKA na rzecz podmiotu trzeciego stanowi „wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną”, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% jego akcji jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
4) Czy umorzenie 100% akcji wnioskodawcy w SKA oraz otrzymanie w zamian świadectw użytkowych stanowi „wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną”, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy otrzymane świadectwa użytkowe nie stanowią przychodu dla wnioskodawcy na dzień jego wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną jako składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IBPBII/2/415-992/12/ŁCz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia aportem do spółki kapitałowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IBPBII/2/415-997/12/MMa Czy ww. podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości został nienależnie pobrany i powinien zostać niezwłocznie zwrócony wraz z ustawowymi odsetkami?
 
IBPBII/2/415-998/12/MM Czy z związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną) powstanie u wspólników spółki dochód podlegający opodatkowaniu, w wysokości wartości funduszu rezerwowego spółki, zgromadzonego w drodze przekazywania do tego funduszu części zysków spółki za lata ubiegłe?
 
IBPBII/2/415-1012/12/MMa Czy w przypadku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej dochód (przychód) udziałowca Spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez Spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w Spółce przejmowanej podlega opodatkowaniu w momencie połączenia tychże spółek, czy też w momencie zbycia udziałów?
Czy wnioskodawca - w związku z dokonanym połączeniem i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego - stał się płatnikiem podatku od osób fizycznych zobowiązanym zgodnie z art. 41 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 1 i art. 30a ust. 1 pkt 4, a także art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 24 ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru, obliczenia i wpłacenia zryczałtowanego podatku od przychodów wspólników w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie połączenia?
 
IBPBII/2/415-1015/12/MMa Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-1031/12/MMa W jaki sposób zostanie naliczony podatek dochodowy od sprzedaży udziału w nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1032/12/MM Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku opisanego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IBPBII/2/415-1033/12/MM Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku opisanego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IBPBII/2/415-1047/12/MM Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku jeżeli środki pieniężne wydatkował na spłatę kredytu i pożyczki, której jest współkredytobiorcą a przeznaczonej przez spadkodawcę na nabycie tej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1049/12/MMa Czy ww. lokal mieszkalny nabyty w spadku wnioskodawca może amortyzować proporcjonalnie do 1/2 udziału?
Czy ww. lokal mieszkalny wnioskodawca może amortyzować według stawki indywidualnej 10%?
Czy wartość początkową lokalu mieszkalnego nabytego w spadku na potrzebę amortyzacji wnioskodawca może ustalić na podstawie ceny rynkowej mieszkania z dnia nabycia spadku?
 
IBPBII/2/415-1054/12/MMa Czy zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy Spółki uchwałą wspólników będą na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Czy zysk roku bieżącego (do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. do dnia poprzedzającego przekształcenie), w stosunku do którego wspólnicy podejmą w tym samym dniu uchwałę o jego przekazaniu na kapitał zapasowy Spółki (przed przekształceniem) będzie na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Czy zysk roku bieżącego (do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. do dnia poprzedzającego przekształcenie), w stosunku do którego wspólnicy nie podejmą uchwały o jego przekazaniu na kapitał zapasowy Spółki (przed przekształceniem) będzie na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBII/2/415-1058/12/MZa Czy dochodem wnioskodawczyni wynikającym z dobrowolnego umorzenia akcji (nabycia akcji przez spółkę akcyjną celem ich umorzenia) pozostawać będzie różnica pomiędzy – wartością określoną w uchwale walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, nie niższą niż wartość aktywów netto spółki przypadających na akcje – a więc przychodem a wartością rynkową akcji ustaloną na dzień nabycia przez wnioskodawczynię darowizny?
 
IBPBII/2/415-1069/12/MMa Czy w przedstawionej sytuacji, małżonkowie mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
 
ILPB2/415-367/12-4/MK Czy z tytułu otrzymanego odszkodowania należny się podatek dochodowy?
 
IPPB2/415-983/12-3/AS Jeżeli przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nominalna wartość udziałów objętych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy.
 
ILPB2/415-408/12-2/WM Czy przychody uzyskane z tytułu umowy o dzieło i przeniesienia praw autorskich będą przychodami z art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z praw majątkowych z możliwością zastosowania 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB2/415-996/12-2/AS W sytuacji gdy środki uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera przepis art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany z jego zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1047/09/12-S/AMN 1. Czy wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących zadania projektu na podstawie umowy o pracę korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy i tym samym nie trzeba odprowadzać podatku do tych wynagrodzeń?
2. Czy wypłaty wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących zadania projektu wypłacone w ramach umowy o pracę lub umów cywilno – prawnych z rachunku bieżącego, a następnie refundowane z posiadanych w dniu wypłaty środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym tego projektu są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy?
3. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących zadania projektu wypłacone z rachunku bieżącego Centrum z powodu braku środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, a ostatecznie zrefundowane po otrzymaniu kolejnej zaliczki etapowej lub końcowej?
 
IPPB2/415-908/12-5/AS W razie sprzedaży aktywów (akcji spółek kapitałowych, certyfikatów funduszy inwestycyjnych) przez SKA, kosztem uzyskania) przychodu dla Wnioskodawcy będą wydatki poniesione przez SKA na kupno tych aktywów, również przed objęciem akcji nowej emisji.
 
IPPB2/415-908/12-7/AS Objęcie przez Wnioskodawcę nowych akcji SKA po cenie emisyjnej niższej niż wartość rynkowa akcji SKA w chwili ich objęcia nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu na dzień ich objęcia.
 
ILPB1/415-542/12-2/IM Czy otrzymany przychód z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością lokalu użytkowego przez podatniczkę, w zaistniałym stanie faktycznym, stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-424/12-4/AG Czy należy złożyć korekty PIT-11 i PIT-4R za lata 2008-2010, jak rozwiązać problem nadpłaty podatku od bonów?
 
ILPB1/415-424/12-5/AG Czy należy odprowadzić podatek od paczek świątecznych sfinansowanych z funduszu socjalnego za lata 2007-2009?
 
ILPB1/415-363/12-4/TW Czy kwoty wypłacone z tytułu jazd zamiejscowych (poza granice gmin, które obejmuje rejon działania punktu obsługi klienta), wynikające z prowadzonej przez Wnioskodawcę i akceptowanej przez przełożonego ewidencji przebiegu pojazdu, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-535/12-2/AG Czy dochody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy Kierownika Projektu, uzyskiwane w ramach realizacji przedstawionego powyżej Projektu, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-460/12-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-474/12-4/TW Czy w przypadku ryczałtowych rozliczeń z przewoźnikiem i braku ewidencji przejazdu poszczególnych osób ustala się dochód do opodatkowania z tytułu dowozu do i z pracy?
 
ILPB1/415-536/12-2/AG Czy dochody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy Kierownika Projektu, uzyskiwane w ramach realizacji przedstawionego powyżej Projektu, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-482/12-2/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-461/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ILPB2/415-614/12-2/WS Opodatkowanie nagród wypłacanych rolnikom na podst. art. 49 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 
ILPB1/415-461/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki X na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-464/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ILPB1/415-464/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki X na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-408/12-2/AG Czy przychód uzyskany przez klienta Domu Maklerskiego z wykupu przez emitenta produktów strukturyzowanych jest opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1139/12/AK Czy opłaty ponoszone za nocleg są kosztem uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze