Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-566/12/BK Ulga meldunkowa - ZAMELDOWANIE na pobyt stały.
 
ITPB2/415-568/12/BK Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w opisanym stanie faktycznym dla zbywcy, w sytuacji, gdy nie jest to sprzedaż i nie uzyskuje się żadnych świadczeń pieniężnych a jedynie pomoc – przyjęcie na domownika, drobną pomoc w załatwianiu podstawowych spraw, opiekę zdrowotną w chorobie, opiekę psychiczną i wsparcie oraz wyżywienie, ubrania?
 
ITPB2/415-588/12/IB Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć w Polsce łącznie ww. dochody oraz czy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 
ITPB2/415-602/12/BK Czy przeniesienie na rzecz wnuczek prawa własności lokalu mieszkalnego umową dożywocia przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-559/12/IB 1. Czy z chwilą przystąpienia Wnioskodawcy do przedstawionych motywacyjnych planów akcyjnych oraz późniejszego objęcia akcji na podstawie tych planów akcyjnych powstają u Niego obowiązki podatkowe?
2) W jaki sposób należy wyznaczyć zobowiązania podatkowe w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych na podstawie przedstawionych planów akcyjnych?
 
ITPB1/415-627c/12/WM 1. Czy wartość wniesionych środków (towarów handlowych) będzie dla spółki kosztem podatkowym, jeśli tak to czy to będzie data 30 kwietnia 2012 r. i w jakiej wysokości?
2. Czy wydatki wnoszonego przedsiębiorstwa, a udokumentowane fakturami wystawionymi po dacie wniesienia będzie można rozliczyć w spółce pod względem podatku dochodowego (faktury za energię, telefon, gaz itp.)?
3. Czy otrzymane faktury korygujące dotyczące wnoszonego przedsiębiorstwa, a wystawione po dacie wniesienia będzie można ująć i rozliczyć w spółce pod względem dochodu?
4. Czy faktury korygujące lub zwroty do paragonów (uznane reklamacje klientów) wystawione w spółce, a dotyczące zamkniętej firmy, wniesionej do spółki cywilnej, będą pomniejszały przychody spółki cywilnej, jeżeli nie to w jakiej formie je rozliczyć?
 
ITPB1/415-627b/12/WM Czy spółka, do której wnosi Wnioskodawca przedsiębiorstwo musi sporządzić spis z natury towarów handlowych na moment wniesienia, jeśli tak, to czy należy obliczyć dochód wspólników spółki na podstawie różnic remanentowych?
 
ITPB2/415-536/12/MU Opodatkowanie kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla pracowników i członków ich rodzin.
 
ITPB2/415-529/12/IL Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-527/12/IL Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy spłatę dokonaną na rzecz pozostałych współwłaścicieli może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu związanych ze zbytym lokalem?W przypadku, gdy nie będzie Pani mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ww. spłaty to czy może Pani środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 przeznaczyć na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-564/12/ENB Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii.
 
ITPB2/415-561/12/MK Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji TV w zakresie współtworzenia audycji TV Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 
ITPB1/415-1066b/12/PSZ Czy koszty zapłaconych odsetek i prowizji bankowych związanych z zaciągniętym na zakup działki kredytem, będą stanowić koszt jej sprzedaży?
 
ITPB1/415-1066a/12/PSZ Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1044/12/HD Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, prawidłowo wyłącza z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych koszty zużytych materiałów i innych wydatków niezbędnych do wydania opinii (w tym kosztów dojazdu), wypłacając ich kwoty w całości, a opodatkowuje tylko wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę, po uprzednim zastosowaniu 20% kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 pkt 9 ustawy?
 
ITPB1/415-1054/12/PSZ Czy sprzedaż działki powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-775/12/RS Czy w przedstawionych okolicznościach wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu zbycia nieruchomości i od jakiej kwoty?
 
IBPBI/1/415-947/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/2/415-709/12/JG Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego?
 
IBPBII/2/415-713/12/AK Czy w przypadku otrzymania w 2012 r. dywidendy od holenderskiej spółki z o.o. przez spółkę komandytową, której komandytariuszem jest wnioskodawca powinien on rozpoznać przychód z dywidendy, proporcjonalnie do swojego udziału w zysku, jako przychód ze źródła przychodów, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza czy jako przychód ze źródła przychodów, jakim jest udział w zysku osób prawnych?
 
IBPBI/1/415-955/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-1045/12/KB możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy z rachunku bankowego spółki
 
ITPB1/415-840/12/WM Możliwość zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów.
 
ITPB1/415-1104/12/MW Czy przychód osiągnięty z tytułu wynajmu apartamentu firmie może być opodatkowany zgodnie z art. 2 ust. 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
ITPB1/415-1077/12/12/MW Czy poniesione (zapłacone) odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup mieszkania będą kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej w części w jakiej przedmiotowe mieszkanie wykorzystywane jest w tej działalności?
 
ITPB1/415-1087/12/AD Czy w przypadku wycofania budynków wraz z gruntem z działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej ich wartość będzie stanowiła przychód wspólnika w momencie wycofania?
 
ITPB1/415-1088/12/AD Czy w przypadku wycofania budynków wraz z gruntem z działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej ich wartość będzie stanowiła przychód wspólnika w momencie wycofania?
 
ITPB1/415-1073/12/WM Jaki jest prawidłowy sposób wyliczenia podatkowych różnic kursowych w przypadku należności i zobowiązań w euro w obecnym stanie prawnym (zmiana przepisów od dnia 1 stycznia 2012 r.)?
 
ITPB1/415-973/12/WM Czy w związku z otrzymaniem przedpłat, powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1385/12/ŚS Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji z gminy na prowadzenie szkoły publicznej.
 
IBPBI/1/415-1386/12/ŚS Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z gminy na prowadzenie szkoły publicznej
 
IPTPB1/415-602/12-4/MD Czy w przypadku umorzenia opłat za prowadzenie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C, z tytułu umorzonych opłat, tj. obowiązek płatnika, wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przychodami określonymi w art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, tj. stanowiącymi wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań?
 
ILPB1/415-519/12-2/AP Zwrot wkładów wniesionych do spółki osobowej
 
ILPB1/415-519/12-3/AP Zwrot wkładów wniesionych do spółki osobowej
 
ILPB1/415-553/12-2/IM Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotu aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, niezależnie od wartości rynkowej przedmiotu aportu?
 
ILPB2/415-736/12-2/AJ 1. Czy przyznane przez sąd mocą wyroku sądowego i wypłacone Wnioskodawcy jako właścicielowi nieruchomości odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego osobom eksmitowanym zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy uznane mocą ugody zawartej przed sądem i wypłacone Wnioskodawcy jako właścicielowi nieruchomości odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego osobom eksmitowanym zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
3. Jaki jest zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy obejmuje on tylko rzeczywistą stratę poniesioną przez Zainteresowanego, czy też obejmuje również swoim zakresem tzw. utracone korzyści?
4. Co należy rozumieć poprzez stratę, a co poprzez tzw. utracone korzyści w kontekście niniejszej sytuacji? Czy stratą będzie odszkodowanie przyznane mocą wyroku sądowego lub wynikające z ugody sądowej w wysokości czynszu, który eksmitowani lokatorzy musieliby zapłacić Wnioskodawcy z tytułu najmu, a tzw. utraconymi korzyściami będzie odszkodowanie przyznane mocą wyroku sądowego lub wynikające z ugody sądowej w wysokości przekraczającej czynsz, który eksmitowani lokatorzy musieliby zapłacić Wnioskodawcy z tytułu najmu (tj. w wysokości różnicy od tych dwóch wartości)?
 
ITPB1/415-1004/12/WM Czy przychód lub dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
ITPB1/415-1074/12/WM Pod jaką datą powinna zostać zaksięgowana dostawa towaru w księdze przychodów i rozchodów, jeśli faktura została wystawiona znacznie wcześniej niż nastąpiło faktyczne otrzymanie towaru? Czy w dniu wystawienia faktury, czy w dniu faktycznej dostawy towaru?
 
ITPB1/415-1055/12/WM Czy w przypadku zmiany strony korzystającej Wnioskodawca będzie mógł pozostałą nierozliczoną część opłat wstępnych jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo?
 
ILPB1/415-591/12-2/AMN Czy w chwali dokonywania przekształcenia powstanie po stronie wspólnika spółki osobowej przychód do opodatkowania?
 
ITPB1/415-1020b/12/WM Czy Wnioskodawca jako płatnik powinien pomniejszyć podstawę obliczenia podatku i obniżyć podatek o zapłacone za pracownika (córkę) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia dla zatrudnionego na umowę o pracę dziecka PIT-11 (dziecko jest osobą współpracującą)?
 
ITPB1/415-1020a/12/WM Czy prawidłowo dochód wynikający z księgi przychodów i rozchodów prowadzonej dla szkoły dzielony jest na dwie osoby i przenoszony do ksiąg prowadzonych dla każdej osoby odrębnie i stanowi podstawę do opodatkowania i sporządzenia deklaracji PIT-36L dla Wnioskodawcy i jego żony odrębnie?Czy zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji za Wnioskodawcę i osoby współpracujące, stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, a składki na ubezpieczenie zdrowotne obniżają podatek Wnioskodawcy?
 
ILPB1/415-600/12-2/AMN Czy w chwali dokonywania przekształcenia powstanie po stronie wspólnika spółki osobowej przychód do opodatkowania?
 
ILPB2/415-448/12-2/ES Która kwota jest podstawą do rozliczenia podatku od sprzedaży ww. nieruchomości, tj. czy kwota wynikająca z udziału w nieruchomości, czyli 1/3, jak w postanowieniu sądu, czy kwota faktycznie otrzymana ze sprzedaży, wynikająca z ustaleń między braćmi, zawarta w akcie notarialnym?
 
ILPB1/415-572/12-2/AMN Czy podatnik może w jakikolwiek sposób dokonać korekty wystawionych faktur, które nie zostaną nigdy uregulowane, a co za tym idzie odzyskać nienależnie zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-444/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-459/12-2/AJ Czy spółka w opisanym stanie faktycznym naliczając i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń podatników ze stosunków pracy (zgodnie z art. 31 i 32 UPDOF), ustalając procent dochodu, od którego naliczana jest zaliczka na podatek (18% czy też 32% - zgodnie z art. 32 ust.1 UPDOF) jest zobowiązana uwzględnić wysokość wynikających z wypłacanych tym podatnikom wynagrodzeń, niezwiązanych ze stosunkami pracy - tj. wynagrodzeń z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu?
 
ILPB1/415-463/12-2/AA Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?
 
ITPB1/415-1091/12/WM Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji urządzenia - laseru diodowego o wartości 84.672 zł 71 gr, zgodnie z art. 22k pkt 7-11, w ramach 50.000 euro?
 
ILPB1/415-443/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB1/415-604/12-2/AP Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.
 
ILPB1/415-454/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB1/415-463/12-3/AA Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki "A" na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-455/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-588/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-589/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ITPB1/415-1075/12/WM Jakiego okresu dotyczy dokonana korekta faktury uznającej reklamację?
 
ILPB2/415-447/12-2/ES Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka X stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też do świadczeń otrzymanych przez członków rady zatrudnienia może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-646/12-2/TW Skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszowi Służby Więziennej ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.
 
ILPB1/415-432/12-2/AA Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu wypłaconego jej odszkodowania w kwocie 27.000 zł jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-451/12-4/AG Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania
 
ILPB1/415-647/12-2/TW Skutki podatkowe wypłaty przez pracodawcę pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej.
 
ILPB1/415-451/12-5/AG Czy do ustalenia wartości przyszłego środka trwałego jakim będzie część nieruchomości, prawidłowym jest ujęcie 50% wartości rynkowej lokalu, czy wartości 50% spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg aktu notarialnego z kwietnia 2010?
 
ILPB1/415-670/12-2/TW Czy pracownicy Spółki, którzy zużywają artykuły takie, jak: kawa, herbata, inne napoje (woda, coca-cola, itp.), cukier, mleko (śmietanka) do kawy, słodycze, itp. podczas szkoleń wewnętrznych, przeprowadzanych przez pracodawcę, uzyskują przychód opodatkowany na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-673/12-2/TW Zwrot przez pracodawcę wydatków na zakup okularów lub soczewek kontaktowych, które korygują wzrok.
 
IBPBII/2/415-1120/12/AK Skutki dla wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej prowadzenia przez tę spółkę działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych oraz udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IBPBII/1/415-734/12/ASz Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży części działki?
 
IBPBII/1/415-957/12/BJ Czy można uznać, iż obliczona część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie twórcy z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego pracownikowi przysługuje 50% kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/2/415-994/12/MW Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2011 r. na spłatę kredytu oraz na remont budynku i lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-1041/12/MW Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego częściowo w 2009 r. w spadku oraz w 2011 r. w dziale spadku.
 
IBPBII/2/415-1052/12/MW Czy wnioskodawca będzie zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. przeznaczy całość środków otrzymanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (70.889 zł) na własne cele mieszkaniowe (kupno/budowa) domu?
 
IBPBII/2/415-1061/12/MM Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i powstałych obowiązków płatnika w związku z opodatkowaniem zysku z lat ubiegłych i zysku roku bieżącego.
 
IBPBII/2/415-1067/12/MW Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy dojdzie do automatycznego bądź przymusowego umorzenia udziałów w Spółce, podstawę opodatkowania będzie stanowić dochód w wysokości nadwyżki przychodu otrzymanego z tytułu umorzenia nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej udziałów na dzień nabycia darowizny?
 
IBPBII/2/415-1068/12/MM Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w 1990r. gdy w 2011r. miał miejsce dział spadku
 
IBPBII/2/415-1072/12/MW Do jakiego źródła należy zaliczyć dochody uzyskane w wyniku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (dobrowolne umorzenie)? W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (dobrowolne umorzenie), które wnioskodawca obejmie za wkłady niepieniężne?

Wskaźniki gospodarcze