Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-577/12/MU Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
 
ITPB1/415-620/12/WM Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby - wspólnika spółki cywilnej, zatrudnionego na umowę o pracę przez spółkę cywilną, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta jest przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej i czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-560/12/MK Czy kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wolna od opodatkowania?
 
ITPB2/415-803/12/MK Czy otrzymana kwota powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też należy do masy spadkowej, w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 
ITPB1/415-968/12/AK W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową samochodu osobowego, będącą podstawą do obliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych? Czy zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według ceny ich nabycia, czy też zgodnie z art. 22g ust. 8, wg własnej wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia zużycia środków trwałych?
Czy prawidłowym sposobem amortyzowania samochodu w opisanym stanie faktycznym będzie dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zasad ustalonych w art. 22h. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wysokości ustalonej na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 ww. ustawy), tj. począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych, miesięcznie w wysokości 1/60 wartości początkowej, do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową samochodu?
 
ITPB2/415-573/12/BK Zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-972/12/PSZ W jaki sposób powinny być opodatkowane przychody z tytułu pomocy prawnej z urzędu w stanie faktycznym opisanym we wniosku?
 
ITPB1/415-898/12/AD Koszty uzyskania przychodów.
 
ITPB1/415-1006/12/AK Czy koszty dotyczące niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, tj.:
- opłaty za poszczególne semestry tychże studiów doktoranckich,- noclegi związane z pobytem na uczelni,- koszty dojazdu,- koszty diet związanych w pobytem na uczelni,- materiały dydaktyczne,- udział w obligatoryjnych seminariach i konferencjach,można uznać za wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-927/12/TK Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów i/lub Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-975/12/AK Czy wydatki na studia licencjackie o kierunku ratownictwo medyczne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności?
 
ITPB1/415-920/12/GR Czy przekroczenie limitu 1.200.000 euro zobowiązuje Wnioskodawcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych z działów specjalnych produkcji rolnej?
 
IBPBII/2/415-758/12/AK Skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w części w drodze spadku oraz w części w drodze działu spadku w 2010 r.
 
IBPBII/2/415-759/12/MM Skutki podatkowe otrzymania od zleceniobiorcy środków pieniężnych z tytułu najmu nieruchomości, w której udział na rzecz wnioskodawcy nabył zleceniobiorca?
 
IBPBII/2/415-760/12/MW Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia dochodów uzyskanych z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu, a gospodarstwo rolne stanowią obszary użytków rolnych położone w dwóch gminach wiejskich?
 
IBPBII/2/415-766/12/ŁCz sprzedaż działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
 
IBPBII/2/415-767/12/MMa Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przedstawionym trybie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w deklaracji rozliczeniowej za 2011 r.?
 
IBPBII/2/415-768/12/ŁCz zbycie działki w drodze zamiany
 
IBPBII/2/415-770/12/MM Czy w związku z wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci udziałów i akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa aportu będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian udziałów, przychodem wnioskodawcy będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów, a organy podatkowe nie będą miały podstawy do określenia go w innej wysokości?
 
IBPBII/2/415-772/12/MW Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku na spłatę kredytu zaciągniętego z mężem na zakup wspólnego mieszkania.
 
IBPBII/2/415-773/12/MM Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-774/12/JG Czy zakup prawa użytkowania wieczystego działki gruntu aktem notarialnym czy też przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest datą nabycia?
 
IBPBI/1/415-693/12/KB Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-695/12/WRz Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz opłaca zaliczki na podatek dochodowy?
 
IBPBI/1/415-697/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-701/12/KB zwolnienie z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych ze spółki osobowej na Cyprze.
 
IBPBI/1/415-715/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu nauki języków obcych.
 
IBPBII/1/415-553/12/HK Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej?
 
IBPBII/1/415-694/12/HK Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na terytorium Hiszpanii jako miejsce zamieszkania podatnika może zostać uznane terytorium Polski, przy założeniu, że w obu krajach występują po stronie podatnika więzi rodzinne i kulturalne oraz że podatnik pracuje zarobkowo zarówno na terytorium Polski jak i Hiszpanii?
 
IBPBII/2/415-776/12/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-777/12/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-778/12/MM Czy wnioskodawca może zaliczyć spłatę kredytu hipotecznego, po dacie sprzedaży czyli po 23 maja 2008 r., jako wydatki na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeśli odsetki liczone do dnia sprzedaży wnioskodawca odliczał w ramach ulgi odsetkowej?
 
IBPBII/2/415-782/12/JG ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/2/415-973/12/HS sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu, z tytułu umorzenia przymusowego i automatycznego udziałów lub akcji nabytych odpłatnie przez spółkę osobową, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-974/12/HS sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia przymusowego i automatycznego udziałów lub akcji objętych przez spółkę osobową za wkład niepieniężny , które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-981/12/NG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) oraz wniesienia aportem do spółki kapitałowej udziałów lub akcji spółek kapitałowych nabytych odpłatnie przez spółkę osobową, które następnie przypadły wspólnikowi tych spółek w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-697/12/JG Czy planowany przez wnioskodawcę sposób wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania (spłata kredytu plus wydatki na budowę domu) na działce, do której nie posiada prawa własności potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej, kwalifikuje się do zwolnienia od podatku?
 
IBPBII/2/415-742/12/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-783/12/MW Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego nabywcy, który nabywa go z zamiarem i celem dalszego jego prowadzenia w sytuacji, gdy wybuduje na działce wchodzącej w jego skład nowy budynek mieszkalny i gospodarczy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-790/12/MM Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-702/12/JG Czy przy ustalaniu dochodu słusznie postąpiono pomniejszając przychód, jakim był majątek pozostały po likwidacji spółki, o koszty wniesionych przez wspólników udziałów?
 
IBPBII/2/415-703/12/NG Czy jeżeli wnioskodawczyni podpisze umowę sprzedaży nieruchomości w czerwcu 2012 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, która dotyczyć będzie także gruntu ściśle związanego z nieruchomością?
 
ITPB2/415-904/12/BK Czy, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego może przeznaczyć w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania na spłatę jednego z posiadanych kredytów (nawet wtedy, gdyby oznaczało to jego całkowitą spłatę), czy też musi kwotę tę podzielić tak aby spłacić nie więcej niż połowę pozostających do spłaty kwot każdego z dwóch, posiadanych wspólnie z mężem kredytów hipotecznych?
 
ITPB2/415-889/12/IB Czy premia wypłacana przez Bank na rachunek bankowy w ramach programu „P” podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1065/12/AK Czy Wnioskodawca, będąc właścicielem firmy, która świadczy usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności diet z tytułu podróży służbowych?
 
ITPB1/415-1058/12/AD Czy koszty związane z podjętymi studiami (czesne, materiały dydaktyczne, dojazdy) mogą zostać odliczone?
 
ITPB1/415-1030/12/AK Czy przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej oraz czy podatnik jest zobowiązany do otwarcia działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-625/12-9/JR Czy wartość przedmiotowej nieruchomości, która ma być wniesiona do spółki jawnej, ustalona przez wspólników w umowie spółki jawnej na kwotę X zł, wg. wartości rynkowej, będzie stanowiła dla spółki jawnej podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
 
IPTPB2/415-734/12-3/AKr Czy sprzedając opisaną nieruchomość Wnioskodawca zwolniony będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-609/12-2/DS Czy Nadleśniczemu korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego, którego miejscem pracy jest teren całego Nadleśnictwa, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa?
 
ILPB1/415-537/12-2/IM Zryczałtowany podatek dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości ryczałtu.
 
ILPB1/415-502/12-4/TW Skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszowi Służby Więziennej ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.
 
ILPB2/415-472/12-2/ES Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie umowy (ugody) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu służebności gruntowej, przysługującej także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiennej służebności gruntowej, przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-552/12-2/IM Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotu aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, niezależnie od wartości rynkowej przedmiotu aportu?
 
ILPB2/415-428/12-4/ES Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.
Czy na podstawie przedstawionych danych, przy dokonywaniu rozliczeń PIT za 2011 r. Wnioskodawczyni mogła skorzystać z preferencyjnych warunków odnoszących się do rodzica samotnie wychowującego dziecko?
 
ILPB2/415-420/12-2/ES Czy Wnioskodawczyni może w rozliczeniu podatkowym za rok 2011 odliczyć od dochodu koszty wpłat własnych poniesionych przez Nią na zakup sprzętu, o którym mowa w punktach: 1, 2, 3 (komputera, oprogramowania, lupy elektronicznej) jako wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych?
 
IPTPB1/415-601/12-4/ASZ Czy Wnioskodawca może – we wskazanym wyżej zdarzeniu przyszłym oraz przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż Jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-681/12-4/ASZ Czy od uzyskanej kwoty Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli tak, to na jakiej podstawie?
 
ITPB2/415-851/12/ENB Obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
ITPB2/415-852A/12/ENB Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia dla dzieci uczestniczących w wyjazdach informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
ITPB2/415-852B/12/ENB 1. Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekraczała kwoty 760 zł uzyskane przez uczestników konkursów, zaliczanych do dziedziny kultury, sztuki i sportu zorganizowanych przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Z kolei w sytuacji, gdy imprezy okolicznościowe miały charakter otwarty i były skierowane do ogółu mieszkańców, to w rezultacie brak jest możliwości ustalenia przychodu przypadającego na poszczególnych uczestników imprez.
 
ITPB2/415-852C/12/ENB Świadczenie w postaci uczestnictwa dzieci w przedstawieniu mającym na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nie ma konkretnego wymiaru finansowego – ma na celu wyłącznie zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. W związku z powyższym udział dzieci w spektaklach nie będzie powodował powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze