Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-612/12/IB 1) Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu, będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
2) Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane tytułem pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie opodatkowane w Polsce, czy też będzie ono miało jedynie wpływ na ustalenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o PIT?
 
ITPB2/415-604/12/BK Czy wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 195a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. spełnia przesłanki zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 112 oraz wiąże się ze stosowaniem art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-606a/12/MU Skutków podatkowych zapłacenia za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.
 
ITPB3/423-366b/12/AW Czy, jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po oddaniu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej objętych dofinansowaniem do używania, Spółka może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a od miesiąca, w którym otrzymano dofinansowanie (w formie refundacji) – tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem, a korektę amortyzacji od środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych za okres od miesiąca oddania do użytkowania do miesiąca wpływu dotacji można dokonać jednorazowo w miesiącu wpływu dotacji?
 
ITPB3/423-366a/12/AW Czy, jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po poniesieniu wydatków (w formie refundacji), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem PO IG, a z chwilą otrzymania dofinansowania dokonać korekty (zmniejszenia) tych kosztów w bieżącym okresie poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanej dotacji?
 
ITPB2/415-795/12/ENB Czy od stypendium stażowego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-805/12/MU Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Holandii.
 
ITPB1/415-1072/12/TK Czy w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej, do której wniesiono nieodpłatnie w roku 2010 w formie aportu wkłady niepieniężne nabyte w drodze spadku, wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega kwota stanowiąca równowartość wkładu niepieniężnego, określonego w umowie spółki?
 
ITPB2/415-823/12/RS Czy otrzymywane w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. świadczenie mieszkaniowe jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-707/12/ŚS Dot. opodatkowania akcjonariusza SKA będącego jednocześnie komplementariuszem.
 
IBPBI/1/415-734/12/ESZ Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej składniki majątku (udziały spółki z o.o.) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-751/12/ESZ Czy pracodawca tj. Ubezpieczający może zaliczać w koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności płacone przez niego kwoty składek regularnych z tytułu ww. polisy dla pracownika?
 
IBPBII/1/415-501/12/BJ Czy udzielenie pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki w opisanym stanie faktycznym powoduje po stronie pracownika powstanie przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?
 
IBPBII/1/415-502/MCZ dotacja z gminy do odnawialnych źródeł energii
 
IBPBII/1/415-517/12/AŻ skutki podatkowe sprzedaży własnej ksiązki
 
IBPBII/1/415-523/12/MK Czy składka regularna płacona przez pracodawcę, tj. ubezpieczającego w ramach SSR (subkonta składek regularnych) do wysokości osiągnięcia SPO (statusu polisy opłaconej) stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-754/12/JG Czy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wybudowanych w ramach tzw. ulgi na wynajem będzie skutkować utratą tej ulgi,?
 
IBPBII/1/415-546/12/HK Czy kwota - wypłacona byłej pracownicy na podstawie ugody sądowej, będąca odszkodowaniem z tytułu rekompensaty za niezgodne z prawem zwolnienie jej z pracy – jest zwolniona z opodatkowania na mocy art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1067/12/AP Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 
IBPBI/1/415-834,1252/12/AB Moment powstania przychodu uzyskanego z tytułu prowadzenia kursów języków obcych.
 
IBPBII/1/415-572/12/BJ Czy prawidłowe jest wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uwzględniające pomniejszenie wartości rynkowej lokalu z roku 2011 o historyczną księgową wartość wniesionego wkładu mieszkaniowego wyliczoną według cen mieszkań z roku 1991 i 1995?
 
IBPBI/1/415-1253,1254/12/AB sposób dokumentowania przychodu uzyskanego z tytułu prowadzenia kursów języków obcych nieudokumentowanego rachunkami.
 
IBPBII/2/415-753/12/ŁCz Czy mając na uwadze fakt, że w roku 1997 wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2008 r. dokonał przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.?
 
IBPBII/2/415-755/12/MM Skutki podatkowe sprzedaży działki, nabytej w darowiźnie ponad 5 lat temu, gdy w 2011 r. miało miejsce zniesienie współwłasności.
 
ITPB1/415-1089/12/MR Czy przychód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze stosownymi zezwoleniami, a dystrybuowanych bezpośrednio z pomieszczeń magazynowych usytuowanych poza SSE korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o podatku PIT)?
 
ITPB1/415-1047/12/AD Czy tłumaczenie jakiego dokonuje podatniczka w ramach umowy, przenosząc swoje prawa na rzecz firmy amerykańskiej stanowi podstawę do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1063a/12/PSZ Czy kuter rybacki o symbolu statystycznym Klasyfikacji Środków Trwałych grupa 7 podgrupa 77 nadanym przez GUS nabyty w tej formie mógł Pan, jako mały podatnik amortyzować jednorazowo w wysokości 50.000 EURO od wartości początkowej zgodnie z art. 22k ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1063b/12/PSZ Czy włoki pelagiczne i deski trałowe są oddzielnymi środkami trwałymi i podlegają amortyzacji według stawki 20%?
 
ITPB1/415-1080a/12/AD Skutki podatkowe otrzymania nagrody rzeczowej.
 
ITPB1/415-1080b/12/AD Czy od samochodu osobowego (nagrody rzeczowej) jako środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej można w kosztach uzyskania przychodu ująć amortyzację?
 
ITPB2/415-876/12/RS Skutki podatkowe otrzymania spłaty w drodze działu spadku.
 
ITPB2/415-827/12/RS Czy wydatki ponoszone na zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, tj. we własnym mieszkaniu a nie w zakładzie leczniczym lub opiekuńczo-pielęgnacyjnym, Wnioskodawca może odliczyć od osiągniętego dochodu za 2012 r.?
 
ITPB2/415-867/12/RS Obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego funkcjonariuszom celnym ekwiwalentu z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania.
 
IPTPB1/415-585/12-4/DS 1) Czy w przypadku zawarcia umowy w imieniu kupującego przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem dostawcy stanowią dla Wnioskodawczyni podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
2) Czy też mogą być potraktowane jako kwota zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z dostawcą)?
 
ILPB2/415-764/12-2/ES Czy z tytułu sprzedaży działki w 2012 r. Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1232/10/13-S/AJ Czy ulga meldunkowa powinna zostać uznana w całości ze sprzedaży nieruchomości?
 
ILPB1/415-685/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-410/12-4/JK Wymiana udziałów.
 
ILPB1/415-686/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-592/12-3/AA Czy dokonywanie remanentu raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia , będącym ostatnim dniem roku obrotowego, które jest prawidłowe według wskazanych przepisów, oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych – ma wpływ na sposób uiszczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-691/12-5/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
IPTPB2/415-691/12-6/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
ILPB2/415-410/12-5/JK Wymiana udziałów.
 
IPTPB2/415-691/12-7/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
IPTPB2/415-691/12-8/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
ILPB2/415-411/12-4/JK Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPTPB2/415-691/12-9/TS Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 
ILPB2/415-474/12-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
 
ILPB2/415-425/12-4/ES Ulga meldunkowa
 
IPPB1/415-1341/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
ILPB1/415-962/12-4/AG 1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
2. Jeśli tak, czy może być to jednorazowe zaliczenie do tych kosztów całej sumy, bądź czy należy kontynuować rozliczanie tej sumy w ciągu całego okresu jaki pozostał do końca 10 letniego okresu amortyzacji tej inwestycji?
 
IPPB1/415-1342/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
IPPB1/415-1340/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
IPPB1/415-1333/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
ILPB2/415-917/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB1/415-1371/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
IPPB1/415-1482/12-3/MT Czy Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli warne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1475/12-2/MT Czy przychody uzyskiwane z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Y, X Wnioskodawczyni może zaliczyć do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF)?
 
IPPB1/415-1485/12-3/MT Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli warne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1463/12-2/MT Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu podziału lub wypłaty przypadającej na niego części zysku spółki słowackiej będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 24 ust. 1a umowy?
 
ILPB1/415-529/12-2/IM Czy z tytułu nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki udziałów celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1484/12-3/MT Czy Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli warne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1462/12-2/MT Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu podziału lub wypłaty przypadającej na niego części zysku spółki słowackiej będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 24 ust. 1a umowy?
 
IPPB2/415-1021/10/12-8/S/AS Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu - przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek - korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-517/12-3/WS Sprzedaż nieruchomości i renta hipoteczna.
 
IPPB1/415-1486/12-3/MT Czy Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli warne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1483/12-3/MT Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1379/12-4/MT Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną i przeniesienia przez spółkę przekształconą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na osobę trzecią, wspólnik spółki przekształconej - osoba fizyczna, wykazuje przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i pomniejsza go o wydatki na nabycie tego prawa poniesione przez siebie jako wspólnika spółki cywilnej zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB1/415-1378/12-4/MT Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną i przeniesienia przez spółkę przekształconą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na osobę trzecią, wspólnik spółki przekształconej - osoba fizyczna, wykazuje przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i pomniejsza go o wydatki na nabycie tego prawa poniesione przez siebie jako wspólnika spółki cywilnej zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB1/415-1526/12-4/MT Czy wniesienie przez Firmę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-654/12-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IPPB1/415-1498/12-2/MT 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż spółka przekształcona (komandytowa) będzie uprawniona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad amortyzacji stosowanych przez spółkę przekształcaną (spółkę nowo zawiązaną)?
 
ILPB2/415-648/12-2/AJ Czy w świetle art. 9 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot wartości nakładów opisanych w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-402/12-2/TW Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej.
 
ILPB2/415-534/12-2/WS Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 
ILPB1/415-753/12-2/AMN Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-498/12-4/AG W związku z tym, że usługi wykonywane są poza siedzibą firmy Wnioskodawczyni, czy za czas pobytu i świadczenia usług na terenie Niemiec przysługują Jej diety z tytułu podróży służbowej, które stanowią koszty uzyskania przychodu, także w przypadku gdy Podopieczny zapewnia Jej nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie?
 
ILPB1/415-498/12-5/AG Czy równowartość zakwaterowania i wyżywienia stanowi nieodpłatny przychód z działalności?
 
ILPB1/415-513/12-2/AG Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka postępuje prawidłowo zaliczając koszty nieodpłatnego świadczenia dowozu pracowników do przychodów pracownika, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-475/12-4/AG Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczalne jest zwolnienie od podatku dochodowego kwoty stażu, wypłacanej Stażystom przez Wnioskodawcę (Organizatora Stażu)?
 
ILPB2/415-641/12-2/WS Przekształcenie spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-641/12-3/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej przez członka spółdzielni pracy nieuczestniczącego w przekształconej ze spółdzielni spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB1/415-458/12-2/AG Czy ustalając wartość podatku VAT metodą „w stu” firma ma jednocześnie prawo skorygować (pomniejszyć) przychód netto, a tym samym dochód i wysokość podatku dochodowego spowodowane zmniejszeniem wartości netto zabudowanych wnęk?
 
ILPB1/415-559/12-2/AMN 1. Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o podziale zysku?
2. Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę, jako akcjonariusza SKA, podlegać będzie opodatkowaniu jak przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. albo według skali przewidzianej w art. 27 u.p.d.o.f., albo wybór opodatkowania tego przychodu stawką liniową 19%?
 
ILPB1/415-577/12-2/AA Czy otrzymane przez Wnioskodawcę (jako wspólnika SKA) z tytułu likwidacji SKA, środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu pdof?
 
ILPB2/415-500/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży prac plastycznych.
 
ILPB1/415-561/12-2/AA Czy odsetki od zaciągniętego kredytu Wnioskodawczyni może wprowadzić w koszty do KPiR?
 
IBPBI/1/415-1104/12/SK w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, a następnie wniesionych do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/1/415-1105/12/SK w zakresie sposobu ustalenia wartości przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/1/415-1421/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, a wniesionych aportem do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/1/415-1422/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu opłat leasingowych, mediów itp., wynikających z umów zawartych przez spadkodawcę, a ponoszonych przez spadkobierców przed zawiązaniem spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 
IBPBI/1/415-776/12/BK w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego (budynku mieszkalnego) oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjne
 
IPTPB1/415-611/12-2/AG Po jakim kursie Wnioskodawca powinien przeliczać wpływ/wypływ środków na/z Jego rachunku walutowego oraz który kurs powinien przyjąć do wyceny wpływu/wypływu waluty z rachunku walutowego, jeśli bank prowadzący Jego rachunek walutowy ogłasza lub stosuje kilka różnych kursów walut w ciągu tego samego dnia?

Wskaźniki gospodarcze