Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-626/12/MM Czy można uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - które Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od rodziców – łącznie ze spłatą zadłużenia, zostały w całości przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-625/12/MM 1) Czy Wnioskodawca – jako płatnik – ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tj. udział pracownika w imprezie integracyjnej?2) W jaki sposób płatnik zobowiązany jest obliczyć wartość ww. świadczenia przypadającego na pracownika ?3) Czy ww. świadczenie objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-706b/12/MU Skutki podatkowe umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami.
 
ITPB2/415-706a/12/MU Skutki podatkowe umorzenia nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
 
ITPB2/415-708/12/IL Czy stypendia naukowe otrzymywane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-709/12/IL Skutki podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego .
 
ITPB2/415-593/12/MK Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. jest połowa kwoty otrzymanej za sprzedaż mieszkania, czy też kwota wynikająca z faktycznego udziału w majątku wspólnym?
 
ITPB1/415-926/12/TK Czy w przypadku wystąpienia agio w związku z wniesieniem udziałów, wartość agio powinna stanowić przychód Wnioskodawcy?
 
IBPBI/1/415-1046/12/KB możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej z rachunku spółki
 
IBPBII/2/415-727/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży domu, koszty uzyskania przychodu.
 
IBPBII/2/415-728/12/HS Możliwość uznania poniesionych wydatków za cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IBPBI/1/415-1047/12/KB możliwość odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne zapłaconej z rachunku spółki
 
IBPBII/2/415-730/12/NG Czy całość środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu, przeznaczonych na nabycie do majątku wspólnego działki budowlanej oraz pokrycie kosztów budowy domu jednorodzinnego posadowionego na tej działce korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-733/12/AK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podpisaniem ostatecznej umowy nabycia lokalu mieszkalnego związanych z jego wykończeniem.
 
IBPBI/1/415-1048/12/KB KAN-13032/08/12, 16856/11/12
 
IBPBII/2/415-745/12/MW Dział spadku i zniesienie współwłasności.
 
IBPBI/1/415-1062/12/AP Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.) pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych.
 
IBPBII/2/415-748/12/MW Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rzeczywistej (rynkowej) umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1063/12/AP Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
 
IBPBI/1/415-1064/12/AP Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.) pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych.
 
IBPBI/1/415-1065/12/AP Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 
IBPBI/1/415-1066/12/AP Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.) pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych.
 
IBPBI/1/415-704/12/ŚS Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię pieniędzy i innych składników majątku (w tym akcji) z tytułu likwidacji Spółki, której będzie wspólnikiem skutkować będzie dla niej powstaniem przychodu podatkowego w PIT?
 
IBPBI/1/415-705/12/ZK Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może świadczyć usługi transportowe na rzecz obecnego pracodawcy bez konieczności zmiany formy opodatkowania, na opodatkowanie według skali podatkowej?
 
IBPBI/1/415-709//12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ?
 
IBPBI/1/415-710/12/ESZ Czy wydatki ponoszone na standardowy poczęstunek kontrahenta podczas spotkania w restauracji lub w kawiarni, któremu nie towarzyszą cechy wytworności, uroczystości, przepychu i okazałości, a służą Jedynie załatwianiu spraw biznesowych (jak to opisano w zdarzeniu przyszłym), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-711/12/ESZ Czy wydatki ponoszone na standardowy poczęstunek kontrahenta podczas spotkania w restauracji lub w kawiarni, któremu nie towarzyszą cechy wytworności, uroczystości, przepychu i okazałości, a służą Jedynie załatwianiu spraw biznesowych (jak to opisano w zdarzeniu przyszłym), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-498/12/HK prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej
 
IBPBII/2/415-716/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-717/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBI/1/415-908/12/AB Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzoną likwidacją tej spółki?
 
IBPBII/1/415-680/12/HK Jakie są obowiązki płatnika związane z umorzeniem byłym pracownikom, niebędącym emerytami czy rencistami, niespłaconej części pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 
IBPBI/1/415-909/12/AB Skutki podatkowych nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z likwidacją tej spółki osobowej.
 
IBPBI/1/415-910/12/AB Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzoną likwidacją tej spółki?
 
IBPBII/1/415-681/12/HK Czy Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu umorzenia niespłaconej części pożyczki przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy (SPZOZ) stosunkiem pracy?
 
IBPBII/2/415-475/12/MW Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w 1995r. oraz w 2008r. w wyniku podziału majątku dorobkowego.
 
IBPBI/1/415-911/12/AB Skutki podatkowych nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z likwidacją tej spółki osobowej.
 
IBPBII/2/415-477/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-478/12/JG Możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia w wyniku zniesienia współwłasności udziału w gospodarstwie rolnym
 
IBPBI/1/4160-31/12/ZK Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBI/1/415-706/12/ŚS Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-480/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-750/12/MM Możliwości zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz na zakup materiałów i wykonanie prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym w przed i po nabyciu prawa własności do tej nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-771/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-795/12/HS Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-484/12/MW Czy od sprzedaży gospodarstwa rolnego oraz ziemi ornej zabudowanej należy uiścić podatek, jeśli tak to w jakiej wysokości i terminie?
 
IBPBII/2/415-1094/12/MW Czy nabycie przez wnioskodawcę warrantów będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-487/12/JG Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. obejmuje również udział tego lokalu w nieruchomości wspólnej? Jeżeli nie, to jak obliczyć wartość takiego udziału, skoro w umowie przeniesienia prawa własności lokalu z 2008 r. strony nie określiły wartości tego prawa?
 
IBPBII/2/415-488/12/NG Czy naliczony i odprowadzony w całości przy sprzedaży nieruchomości podatek VAT jest przychodem wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/415-789/12/AK Czy Spółka zobowiązana jest do pobrania podatku dochodowego u źródła od kwot wypłaconych Wspólnikowi Niemieckiemu tytułem wynagrodzenia za udziały nabyte w celu umorzenia na podstawie umowy zbycia udziałów w celu umorzenia zawartej pomiędzy Spółką a Wspólnikiem Niemieckim, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPPB1/415-1438/12-2/MT Czy przychody z tytułu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki, w której jest on jednocześnie członkiem zarządu, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt. 3 i art. 14 ustawy a dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), do której przepisów odsyła art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym) i czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-1508/12-2/MT Czy wartość kwoty czynszu należy rozliczać zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikającymi z art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14.176 z późniejszymi zmianami)?
 
IPPB1/415-1439/12-2/MT Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF z tytułu wyżej wskazanych usług doradczych, wykonywanych przez OF w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-1215/12-4/MT Czy wydatki poniesione na budowę parkingu ogólnodostępnego na gruntach gminnych, przekazanego nieodpłatne gminie stanowią koszt uzyskania przychodów w opisanym stanie faktycznym?
 
IPPB1/415-1437/12-2/MT Czy przychody z tytułu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki, w której jest on jednocześnie członkiem zarządu, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt. 3 i art. 14 ustawy a dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), do której przepisów odsyła art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym) i czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-1430/12-2/EC Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1427/12-2/EC Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1457/12-2/EC Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółek kwot z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek udzielonych Spółkom przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy — osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1433/12-2/EC Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1511/12-2/EC Jakie są dla Wnioskodawcy skutki podatkowe rozwiązania X z pominięciem jej likwidacji; w szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż rozwiązanie X na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz umowie X wywoła skutki podatkowe — w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tożsame ze skutkami likwidacji X?
 
IPPB1/415-1405/12-2/EC Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-1339/12-2/EC 1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?
 
IPPB1/415-1510/12-2/EC Jakie będą dla Wnioskodawcy skutki likwidacji (w chwili likwidacji) w zakresie przekazania Y wierzytelności X wobec Y, które w związku z tym wygasną w chwili przekazania w drodze konfuzji?
 
IPPB2/415-982/12-5/AS - Wszelkie wypłaty dokonywane przez Fundusz z tytułu uczestnictwa Spółki Osobowej w tym Funduszu powinny być traktowane dla celów podatkowych jako płatności na rzecz jej wspólników, w tym odpowiednio na rzecz Osoby Fizycznej.- Fundusz nie będzie występował w charakterze płatnika podatku w stosunku do uzyskiwanych przez Spółkę Osobową dochodów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-982/12-4/AS - Wszelkie wypłaty dokonywane przez Fundusz z tytułu uczestnictwa Spółki Osobowej w tym Funduszu powinny być traktowane dla celów podatkowych jako płatności na rzecz jej wspólników, w tym odpowiednio na rzecz Osoby Fizycznej.- Fundusz nie będzie występował w charakterze płatnika podatku w stosunku do uzyskiwanych przez Spółkę Osobową dochodów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.
 
IPTPB1/415-628/12-2/MAP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej zakup pojazdu samochodowego typu quad?

Wskaźniki gospodarcze