Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-675/12/IL Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości i ich zwolnienia.
 
ITPB2/415-676/12/IL Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
 
ITPB2/415-677/12/IL Czy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych będzie stanowił dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-882a/12/DP Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w odniesieniu do udziału nabytego w 2007 roku.
 
IBPBI/1/415-835/12/AP dot. powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IBPBI/1/415-1040/12/KB możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej z rachunku spółki
 
IBPBII/1/415-503/12/ASz Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-505/12/HK Czy podlega opodatkowaniu otrzymywana w okresie od maja 2009 r. do grudnia 2010 r. austriacka renta tymczasowa?
 
IBPBI/1/415-1041/12/KB możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z rachunku spółki
 
IBPBII/1/415-510/12/MK Czy wynagrodzenie wypłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1042/12/KB możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawczyni z rachunku bankowego spółki
 
IBPBII/1/415-535/12/ASz Czy kwoty umorzenia (odstąpienia od żądania zwrotu), na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, wydatków na udzielone świadczenia oraz z tytułu opłat określonych w ustawie, a także z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia
 
IBPBII/1/415-540/12/BD Czy od otrzymanego odszkodowania wraz z odsetkami należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBI/1/415-1043/12/KB możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej z rachunku spółki
 
IBPBII/1/415-543/12/BD Czy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu zawartej umowy sponsoringowej?
 
IBPBII/1/415-545/12/BD Czy wygrane o jednorazowej wartości nie przekraczają 760 zł, uzyskane przez grających mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania ryczałtowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkurs będzie organizowany i ogłaszany za pośrednictwem stron internetowych?
 
IBPBI/1/415-1044/12/KB możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z rachunku spółki
 
IBPBII/2/415-682/12/MW Czy wartość nominalna obejmowanych przez wnioskodawcę Udziałów kapitałowej spółki cypryjskiej będzie przychodem także w sytuacji, gdy rynkowa wartość wkładu niepieniężnego na dzień jego wniesienia będzie wyższa od nominalnej wartości Udziałów spółki cypryjskiej obejmowanych za ten wkład?
 
ITPB1/415-885/12/GR 1) Czy przychody otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą działek gruntu, dokonaną przez Wnioskodawcę w latach 2008 – 2011, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę w przyszłości transakcji sprzedaży Działek, przychody jakie zostaną osiągnięte przez Wnioskodawcę z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-883/12/GR Czy zapłacone w przyszłości przez wspólnika/wspólników spółki jawnej odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, która ma być wniesiona aportem przez wspólników do spółki komandytowej będą mogły w momencie ich poniesienia zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu wspólnika spółki w części odpowiadającej jego udziałom?
 
ITPB1/415-881/12/DP Czy zużywane podczas świadczenia usług produkty - leki, bandaże, strzykawki, karma dla zwierząt - stanowią materiały podstawowe lub materiały pomocnicze podlegające ujęciu w spisie z natury?
 
ITPB2/415-667/12/TJ Opodatkowanie przychodu (dochodu) ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-917/12/MZ Czy sprzedaż w 2012 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części odpowiadającej udziałowi w wysokości 1/6, nabytemu w 2003 r. w drodze spadku; udziałowi w wysokości 4/6, nabytemu w 2010 r. w drodze darowizny oraz odpowiadającej udziałowi w wysokości 1/6, nabytemu w 2012 r. w wyniku działu spadku/zniesienia współwłasności na mocy postanowienia sądowego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-415/12-4/ES 1. Czy Wnioskodawczyni postąpiła słusznie biorąc pod uwagę dwa momenty nabycia nieruchomości wykazując połowę przychodu (od własnej części) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy Zainteresowana zapłaciła słusznie podatek od połowy wartości gruntu pod lokalem mieszkalnym? Art. 30e ww. ustawy.
 
ILPB2/415-451/12-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.
 
ILPB1/415-672/12-2/AP Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 
ILPB1/415-755/12-2/AG Czy w świetle art. 22 ust. 1 i 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie wydatki na organizowaną konferencję, z wyjątkiem alkoholu, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-555/12-4/AMN Czy otrzymana dotacja jest dla właściciela przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania i czy wynagrodzenie właściciela pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca prawo do korekty za 5 lat wstecz za wpłatę podatku dochodowego, który nie powinien być wpłacony?
 
ILPB1/415-746/12-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-554/12-2/WM Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawczynię może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 
ILPB1/415-746/12-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów .
 
ILPB2/415-554/12-3/WM Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Zainteresowaną może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-7/13-2/EC Skoro osoba fizyczna (wspólnik), z którym Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w ramach zawiązywanej spółki cywilnej, jest obywatelem Norwegii, tj. jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to Spółka cywilna będzie mogła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 
ILPB2/415-395/12-4/WM Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawcę powoduje powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-347/12-4/AJ Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia dotyczącego rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując nadal do pozostałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków pracowniczych ogólna stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą Z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-688/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-756/12-2/IM 1. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług informatycznych opłat za studia wyższe na kierunku informatyka?2. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z podjętymi studiami wyższymi (czesne) poniesionych przez rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej a mających ścisły związek z uzyskiwanym później przychodem?
 
ILPB1/415-764/12-2/AA Czy zgodne z prawem jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy wynagrodzeniu z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego albo urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich, którym przysługują prawa autorskie?
 
IPPB4/415-812/12-4/BW Należy stwierdzić, że przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia mieszkania na nabycie udziału w nieruchomości, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.
 
IPPB4/415-914/12-2/BW Wydatki eksploatacyjne związane z samochodem służbowym (paliwo, opłaty przejazdowe i parkingowe) nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy po stronie pracownika. Natomiast wydatki związane z wyjazdami poza obszar miejsca pracy wpisany w umowie o pracę, jeżeli będą podróżą służbową będą przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże podlegającym zwolnieniu, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, do wysokości określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
 
ILPB1/415-776/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych.
 
ILPB2/415-749/12-2/JK Opodatkowanie przychodów ze zbycia akcji.
 
IBPBI/1/415-1209/12/AP Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych przekazanych na potrzeby prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ich amortyzacji.
 
IBPBI/1/415-1230/12/AP Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych przekazanych na potrzeby prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ich amortyzacji.
 
ILPB1/415-411/12-3/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-407/12-4/AP Skutki podatkowe realizacji programu motywacyjnego
 
ILPB1/415-414/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-562/12-2/WM Czy w świetle obecnych przepisów Zainteresowana będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych w związku z tym, iż odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-letniego okresu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (działki gruntu)?
 
ILPB2/415-563/12-2/ES Zbycie części nieruchomości, nabytej w drodze spadku po zmarłej żonie, w 2011 r. na podstawie umowy dożywocia.Czy w związku z powyższym wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia części po zmarłej żonie, od jakiej wartości, i na jakiej podstawie będzie on naliczony?
 
ILPB1/415-420/12-2/AA Czy dochód uzyskany z tytułu wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu na gruncie rolnym w kwocie 103.500,00 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-580/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 
ILPB2/415-475/12-2/ES Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej mimo nie złożenia przez Niego oświadczenia o zameldowaniu, podczas gdy spełniał warunki o zameldowaniu (okres zameldowania na pobyt stały od dnia 19 lipca 1971 r. do 15 grudnia 1986 r.)?
 
ILPB2/415-436/12-4/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych – Koszty uzyskanie przychodów.
 
ILPB1/415-923/12-2/AP Powstanie nieodpłatnych świadczeń po stronie wspólnika spółki osobowej.
 
ILPB1/415-924/12-2/AP Powstanie nieodpłatnych świadczeń po stronie wspólnika spółki osobowej.
 
ILPB1/415-926/12-2/AP Powstanie nieodpłatnych świadczeń po stronie wspólnika spółki osobowej.
 
ILPB1/415-928/12-2/AP Powstanie nieodpłatnych świadczeń po stronie wspólnika spółki osobowej.
 
ILPB1/415-929/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-94/12/BK możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty nie ujęte w dobowych i okresowych raportach fiskalnych oraz możliwości skorygowania zeznania podatkowego złożonego za 2010r. w związku z brakiem uprzedniego pomniejszenia przychodu podatkowego o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 
IBPBI/1/415-1106/12/SK w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, a następnie wniesionych do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/1/415-1107/12/SK w zakresie sposobu ustalenia wartości przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/1/415-1423/12/SK w zakresie konieczności kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w drodze spadku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/1/415-1424/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, a wniesionych aportem do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/1/415-1425/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu opłat leasingowych, mediów itp., wynikających z umów zawartych przez spadkodawcę, a ponoszonych przez spadkobierców przed zawiązaniem spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5
 
IBPBI/1/415-1426/12/SK w zakresie konieczności kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w drodze spadku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/1/415-1427/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, a wniesionych aportem do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/1/415-1428/12/SK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu opłat leasingowych, mediów itp., wynikających z umów zawartych przez spadkodawcę, a ponoszonych przez spadkobierców przed zawiązaniem spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 
IPTPB2/415-737/12-2/KSU Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową na podstawie art. 551§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot ,,zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajnie zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty?
 
IPTPB1/415-654/12-2/KO Czy wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów lub ich przedstawicieli na spotkania biznesowe w restauracjach w kraju lub poza jego granicami, w zależności od zaistniałej sytuacji, przy założeniu, że te spotkania służą załatwianiu spraw służbowych mających ścisły związek z bieżącymi lub przyszłymi przychodami Firmy Wnioskodawcy, i nie mają charakteru uroczystego, lecz będą polegać na zapewnieniu jedynie standardu poczęstunku zwyczajowo przyjętego, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w Jego Firmie?
 
IBPBI/1/415-722/12/AB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego w formie kompensaty wzajemnych należności.
 
IBPBI/1/415-773/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
IBPBI/1/415-864/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPTPB1/415-665/12-2/KSU Środki otrzymane na realizację projektu wykonywanego wspólnie przez Lidera (Wnioskodawcę) i Partnera w ramach umowy partnerskiej, w części pochodzącej ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, stanowią przychód Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji z budżetu państwa, stanowią przychód zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy.Wydatki Wnioskodawcy poniesione w ramach realizowanego projektu pokryte środkami wolnymi od opodatkowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro otrzymane środki zwolnione są z opodatkowania, to jako niemające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast dodatkowe wydatki poniesione ze środków własnych, a niepokryte ww. środkami zwolnionymi z opodatkowania, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów oraz winny być zaewidencjonowane w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IPTPB2/415-723/12-4/KSM Czy należności (diety) otrzymane z Misji zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-659/12-2/KSU Środki otrzymane na realizację projektu wykonywanego wspólnie przez Lidera i Partnera (Wnioskodawcę) w ramach umowy partnerskiej, w części pochodzącej ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, stanowią przychód Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji z budżetu państwa, stanowią przychód zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy.Wydatki Wnioskodawcy poniesione w ramach realizowanego projektu pokryte środkami wolnymi od opodatkowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro otrzymane środki zwolnione są z opodatkowania, to jako niemające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast dodatkowe wydatki poniesione ze środków własnych, a niepokryte ww. środkami zwolnionymi z opodatkowania, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów oraz winny być zaewidencjonowane w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IBPBI/1/415-867/12/AP dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kar umownych, o których mowa we wniosku, udokumentowanych notą księgową
 
IBPBI/1/415-894/12/ZK Jak ustalić wartość początkową udziału w posadowionych budynkach położonych na tych nieruchomościach, otrzymanych w formie darowizny, a następnie wniesionych do spółki jawnej?Czy odpisy amortyzacyjne od udziału w nieruchomościach otrzymanych w darowiźnie, które następnie zostały wniesione jako aport do spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności?
 
IPTPB2/415-748/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-896/12/WRz W jaki sposób dokumentować zakup od ludności uszkodzonych palet drewnianych?
 
IBPBI/1/415-906/12/AB Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzoną likwidacją tej spółki?
 
IBPBI/1/415-907/12/AB Skutki podatkowych nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z likwidacją tej spółki osobowej.
 
IBPBI/1/415-916/12/WRz jakie są skutki nieodpłatnego przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste Wnioskodawcy?
 
IBPBI/1/415-921/12/ESZ Czy postępuję prawidłowo nie zaliczając odliczonego VAT-u, pokrytego "wsparciem finansowym" do przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wskaźniki gospodarcze