Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-656/12/RS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-632/12/MM Zakres skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnych świadczeń.
 
ITPB2/415-595a/12/ENB 1) Czy Wnioskodawca jako płatnik był zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też wartość tych świadczeń korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy Wnioskodawca może zrezygnować z doliczenia kwot podatku od ww. świadczenia do poszczególnych lat, a tym samym nie składać korekt deklaracji PIT-4R a następnie korekt deklaracji PIT-11?3) Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt PIT-4R i PIT-11 za poszczególne lata w związku z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i składek zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-635/12/ZK W jaki sposób prawidłowo rozliczyć koszty w podatku dochodowym - czy ma to być inwestycja w obcym środku trwałym i amortyzacja wg stawki 10%, z uwagi na fakt, iż właścicielem działki i istniejących tam zabudowań gospodarczych, które mają zostać przebudowane przez Wnioskodawcę na warsztat samochodowy jest jego żona?
 
IBPBI/1/415-836/12/AP możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, a także sposobu i momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, określenia podmiotu obowiązanego do doprowadzania podatku dochodowego od ww. dochodów
 
IBPBII/2/415-600/12/HS Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/1/415-758/12/MZ Czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy 1/2 uiszczonego w 1986 r. wkładu mieszkaniowego (po denominacji) a wypłaconą w 2012 r. 1/2 zwaloryzowanego wkładu w wysokości wartości rynkowej lokalu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1050/12/KB kurs faktycznie zastosowany
 
IBPBI/1/415-1051/12/KB opodatkowanie transakcji forward
 
IBPBI/1/415-817/12/ZK Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych słusznie przyjęto jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z faktury VAT Marża, dokumentującej zakup samochodu w dniu 16 sierpnia 2008r.?
 
IBPBI/1/415-822/12/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności.
 
IBPBI/1/415-824/12/ŚS Czy tracąc prawo do opodatkowania podatkiem liniowym w 2011r. Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania z tego opodatkowania na podstawie oświadczenia złożonego w styczniu 2011r. w 2012r.?
 
IBPBI/1/415-825/12/AB skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
 
IPPB1/415-1195/12-4/MT Czy wydatki poniesione na budowę parkingu ogólnodostępnego na gruntach gminnych, przekazanego nieodpłatne gminie stanowią koszt uzyskania przychodów w opisanym stanie faktycznym?
 
ILPB2/415-457/12-2/ES Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. i 2010 r. można było odliczyć od dochodu poniesiony wydatek na turnus rehabilitacyjny mimo, że w nazwie ma „młodzieżowo-rehabilitacyjny”?
 
ILPB1/415-554/12-2/IM Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotu aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, niezależnie od wartości rynkowej przedmiotu aportu?
 
IPPB1/415-1456/12-2/MT Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia.
 
ILPB1/415-517/12-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 14. ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym wyżej stanie faktycznym, otrzymana przez Wnioskodawczynię przedpłata nie będzie stanowiła przychodu z prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-948/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-949/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-861/12-2/WS Czy od rekompensaty za utracone zarobki przekazywanej w formie powtarzalnej, co miesiąc należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie powyższe jest wolne od tego podatku?
 
ILPB2/415-750/12-2/WM Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-465/12-2/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-761/12-2/AA Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-465/12-3/AA 1) Czy dochód uzyskiwany przez podatnika z udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO?2) Czy aport posiadanych przez podatnika akcji w kapitale zakładowym spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-604/12-4/ES Czy faktury (przed uzyskaniem aktu własności działki) za materiały, które są użyte na własne cele mieszkaniowe i były zakupione ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w okresie wyznaczonym przez US, czyli 2 lata mogą być kwestionowane?
 
ILPB1/415-587/12-2/AA Jakie skutki podatkowe wywoła otrzymanie przez Wnioskodawcę już po likwidacji spółki jawnej spłaty wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki?
 
ILPB1/415-587/12-3/AA Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć podatek od sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. i papierów wartościowych, które otrzyma w wyniku likwidacji?
 
ILPB1/415-586/12-2/AA Jakie skutki podatkowe wywoła otrzymanie przez Wnioskodawcę już po likwidacji spółki jawnej spłaty wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki?
 
ILPB1/415-586/12-3/AA Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć podatek od sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. i papierów wartościowych, które otrzyma w wyniku likwidacji?
 
ILPB1/415-401/12-4/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności.
 
IPTPB1/415-630/12-3/MD Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Wnioskodawca poprawnie przyjmie, jako wartość początkową tego środka trwałego będącą podstawą amortyzacji, cenę nabycia wynikającą z kopii wystawionej na Niego faktury dokumentującej zakup samochodu w 2004 r., czyli kwotę 56.470,01 zł?
 
IPTPB2/415-733/12-2/KR Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty?
 
IPTPB2/415-735/12-6/KR Czego w istocie dotyczy ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r.? Czy obejmowała swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, jego część lub udział w nim, czy również grunt, na którym budynek ten został posadowiony, mając na uwadze że budynek mieszkalny i grunt stanowią jedną nieruchomość?
 
IPTPB2/415-74/12-3/12-S/KSM Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 1 lipca 2008 r., do nadal (zatrudnienie trwa - umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony), w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. „pdf”)?
 
IPTPB2/415-730/12-3/KSM 1.Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 10 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (16 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2.Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Wskaźniki gospodarcze