Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2013 r.
 
IBPBI/1/415-614/12/ESZ Skutki podatkowe otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
IBPBI/1/415-615/12/ESZ Skutki podatkowe otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
IBPBII/1/415-478/12/MZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w związku ze swoim pobytem w prywatnym domu opieki?
 
IPTPB2/415-75/12-3/12-S/KSM Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 1 lipca 2008 r., do nadal (zatrudnienie trwa - umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony), w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. „pdf”)?
 
IBPBI/1/415-924/12/AP możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-927/12/AP dot. skutków podatkowych związanych z otrzymaniem odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu, o którym mowa we wniosku.
 
IBPBI/1/415-930/12/AB możliwość uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBI/1/415-931/12/AB możliwość uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Luksemburga za prowadzoną za pośrednictwem zakładu
 
IBPBI/1/415-932/12/ESZ Czy Wnioskodawczyni, która wstępną opłatę leasingową rozliczyła w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy, powinna skorygować rozliczenie podatku za 2011 r. i całą kwotę opłaty zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia
 
IBPBI/1/415-934/12/ZK Czy przedstawione składniki majątku stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa?Jak ustalić wartość początkową ww. składników majątku?
 
IBPBI/1/415-936/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-942/12/ŚS Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym oraz skutków podatkowych stwierdzenia nieważności umowy najmu oraz zwrotu z tego tytułu poniesionych nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.
 
IPTPB2/415-755/12-3/KSM 1. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 27 kwietnia 2009 r. do chwili obecnej (26 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB2/415-756/12-3/KSM 1. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 17 listopada 2007 r. do chwili obecnej (26 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Wskaźniki gospodarcze