Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2013 r.
 
ITPB2/415-674/12/BK Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia (odszkodowania) na rzecz posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie prowadzących działalności gospodarczej, za ustanowienie służebności przesyłu na gruncie rolnym wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego, ciąży na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
 
ITPB/415-672/12/BK Czy wypłacona na podstawie stosownej umowy cywilno-prawnej pracownikowi tzw. kilometrówka do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 
ITPB1/415-829/12/AK Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej.
 
ITPB1/415-825/12/HD Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dokonanie darowizny udziałów na rzecz małżonki Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 
ITPB1/415-798/12/AD Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu wystąpienia (całkowitego lub częściowego) ze spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB2/415-635/12/BK Czy przychody uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości nr 1 i nr 2 podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie tzw. ulgi mieszkaniowej?
 
ITPB1/415-681/12/MU Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
 
ITPB1/415-880/12/IG Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ITPB1/415-794/12/AD Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu wystąpienia (całkowitego lub częściowego) ze spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB2/415-620/12/BK Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, wydatkowany na zakup działki figurującej w ewidencji gruntów jako tereny rolne a znajdującej się na terenie gminy miejskiej, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego terenu podlega zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-839/12/GR Czy w przypadku przekształcenia sp. z o.o., której wspólnikiem jest SKA, w spółkę osobową, wartość niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia będzie podlegać opodatkowaniu u osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem SKA, która to spółka jest wspólnikiem spółki przekształcanej?
 
ITPB1/415-838/12/GR Czy w przypadku przekształcenia sp. z o.o., której wspólnikiem jest SKA, w spółkę osobową, wartość niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia będzie podlegać opodatkowaniu u osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem SKA, która to spółka jest wspólnikiem spółki przekształcanej?
 
ITPB1/415-784/12/AD Czy podstawą dokonania wypłaty jest uzyskanie certyfikatu w momencie podpisania umowy o dzieło, czy też należy każdorazowo na moment dokonywania wypłaty żądać certyfikatu rezydencji podatkowej? Czy uczelnia powinna posiadać papierowy oryginał wystawionego certyfikatu rezydencji czy też kopię poświadczoną notarialnie? Czy koniecznym jest dokonanie tłumaczenia przysięgłego danego certyfikatu? Czy wystarczający może być certyfikat otrzymany drogą elektroniczną? Czy uczelnia powinna posiadać certyfikat przed dokonaniem wypłaty, czy też może on być dostarczony już po dokonaniu wypłaty na rzecz osoby z zagranicy?
 
ITPB1/415-783/12/IG Czy sprzedaż budynku warsztatu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem liniowym jako przychód uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mimo że Wnioskodawca ma obecnie zawieszoną działalność gospodarczą?
 
ITPB2/415-730/12/BK Obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie okresu pięciu lat.
 
IBPBI/1/415-385/12/WRz Czy sprzedaż praw majątkowych wynikających z produkcji energii elektrycznej odnawialnej pozwala na opłacanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej?
 
IBPBII/2/415-104/12/JG Od jakiej kwoty należy zapłacić 19% podatek od zbycia udziału nabytego po zmarłej żonie w 2008r.? Czy sprzedając udziały nabyte w 2009r. w drodze działu spadku wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia?
 
IBPBI/1/415-398/12/AB Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup działek zapłacone solidarnie przez komandytariuszy i zwrócone im przez Spółkę na podstawie noty księgowej mogą podwyższać wartość nakładów inwestycyjnych, a w momencie zbycia wydzielonych lokali stanowić koszty uzyskania przychodu u wspólnika jako komandytariusza, zgodnie z przypadającym na Niego udziałem w Spółce komandytowej?
 
IBPBII/2/415-111/12/AK Możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania wydatków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego w tzw. stanie deweloperskim sfinansowanych zadatkiem otrzymanym przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, na wykończenie lokalu mieszkalnego zakupionego w stanie tzw. deweloperskim, na taksę notarialną od przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego przy zawarciu ww. umów.
 
IBPBI/1/415-401/12/WRz Jakie są skutki podatkowe czynności wniesienia całego przedsiębiorstwa w postaci aportu do spółki jawnej?
 
IBPBII/2/415-113/12/MM Czy przychód ze sprzedaży w 2011r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1987r. w ramach wspólności majątkowej i w 1997r. w drodze spadku gdy w 2009r. miał miejsce dział spadku podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d)?
 
IBPBII/2/415-130/12/JG Czy część dochodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na nabycie całego udziału w prawie do domu jest zwolniona od podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-156/12/MMa Jak prawidłowo ustalić w związku ze stanem faktycznym wartość przychodu, koszty uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-39 oraz potencjalnie przyszłe zobowiązanie podatkowe?
 
IBPBII/2/415-158/12/AK Możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie lokalu mieszkalnego, garażu i miejsca parkingowego.
 
IBPBII/2/415-168/12/AK Sposób dokumentowania nakładów stanowiących koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania wydatków poniesionych na budowę oraz rozbudowę domu mieszkalnego stanowiącego współwłasność wnioskodawcy.
 
IBPBI/1/415-420/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z ww. tytułu oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-469/12/KB zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, sprzedawanych w sklepach firmowych położonych poza strefą
 
IBPBI/1/415-509/12/KB wartość początkowa i amortyzacja wynajmowanego lokalu mieszkalnego
 
IBPBI/1/415-510/12/AP skutki podatkowe sprzedaży otrzymanego w drodze spadku gospodarstwa rolnego lub jego części
 
IBPBII/2/415-117/12/MW 1. Czy wydatki, które wnioskodawca poniósł w ramach przeprowadzonego remontu przystosowującego mieszkanie do wynajmu pod koniec 2010 r. może odliczyć od przychodu z najmu? 2. Jeśli tak, to czy koszty te powinny być uwzględnione w rozliczeniu za 2010 r. a tym samym powinna być wykazana strata? 3. Jeśli tak, to czy możliwe jest złożenie korekty deklaracji za 2010 r.?
 
IBPBII/2/415-125/12/JG Czy w przypadku umorzenia udziałów wnioskodawca - obliczając i pobierając jako płatnik podatek dochodowy należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi - może uwzględnić przy obliczeniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-132/12/MM Czy dochód osiągnięty z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa, które były nabywane w okresie od 21 grudnia 2000r. do listopada 2010r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3?
 
IBPBII/2/415-322/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-323/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-137/12/AK Sprzedaż w 2011 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2004 r. (w wyniku działu spadku wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość o mniejszej wartości niż udział przysługujący jej w spadku).
 
IBPBII/2/415-324/12/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBII/2/415-139/12/ŁCz Przeniesienie nieruchomości z majątku odrębnego do majątku wspólnego w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-140/12/AK Ustalenie wysokości kwoty wkładu mieszkaniowego stanowiącej koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-142/12/MM Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie rozszerzenia wspólności majątkowej podlega zwolnieniu jeśli został wydatkowany na zakup i modernizację lokalu mieszkalnego przed podpisaniem aktu notarialnego?
 
IBPBII/2/415-151/12/MW Skutki podatkowe sprzedaży przez spadkobiercę udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 
IBPBII/2/415-153/12/ŁCz preferencyjne nabycie akcji spółki amerykańskiej
 
IBPBII/2/415-159/12/JG Czy kwotę 33 tys. zł można odliczyć od sumy podatku dochodowego z wartości udziałów zmarłego brata w sprzedaży nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-187/12/JG Czy od sprzedaży nieruchomości był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego skoro pieniądze przeznaczył na budowę domu?
 
IBPBII/1/415-206/12/BJ Czy od wypłaconego wynagrodzenia za wydaną opinię należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 
IBPBII/1/415-273/12/ASz Czy zawierając umowę zlecenia i umowę o dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca może ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?
 
IBPBII/1/415-279/12/BJ Czy do wypłaconego odszkodowania ma zastosowanie ulga podatkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-284/12/ASz Czy w związku z organizacją przez pracodawcę imprezy „Powitanie lata”, sfinansowanej w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych doszło do powstania przychodu po stronie pracownika opodatkowanego podatkiem od osób fizycznych, a po stronie płatnika obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych czy zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt SA/Gd 140/11) pracownik nie uzyska opodatkowanego przychodu?
 
IBPBII/1/415-288/12/MCZ możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej-lek do oka
 
IBPBII/1/415-296/12/ASz Czy jednorazowa odpłatność podlega opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-314/12/BD Czy honorarium, które będzie wypłacane prokurentowi, Spółka powinna zakwalifikować jako przychód z innych źródeł i wystawić w związku z tym PIT-8C, nie będąc tym samym zobowiązaną do pobierania i uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. wynagrodzenia?
 
IBPBII/2/415-293/12/CJS Czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy mogą być objęte również przychody uzyskane na poczet ceny sprzedaży (zadatek) i wydatkowane na cele wskazane w ustawie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży?
 
IBPBII/2/415-310/12/MM Czy nabycie lokalu mieszkalnego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania przez wnioskodawczynię na współwłasność z jej córką będzie spełniało przesłanki skorzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-314/12/JG w zakresie skutków opodatkowania zamiany nieruchomości nabytej w 2009 r.
 
IBPBII/2/415-311/12/NG Czy Wnioskodawczyni jest również zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania położonego w Czechach na gruncie prawa polskiego?
 
IBPBII/2/415-371/12/AK Kwalifikacja przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2004 r. do określonego źródła przychodów, tj. z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-409/12/ŁCz zbycie udziału w nieruchomości nabytej w drodze przeniesienia własności w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego
 
IBPBII/2/415-442/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego do majątku odrębnego w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-443/12/NG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-446/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-447/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego do majątku odrębnego w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-450/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-451/12/HS Ulga meldunkowa.
 
IBPBII/2/415-462/12/MW Czy ulga meldunkowa dotyczy również gruntu związanego z lokalem mieszkalnym?
 
IBPBII/2/415-468/12/NG Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie przekształconego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku?
 
IBPBII/2/415-472/12/AK Sprzedaż akcji a moment uzyskania przychodu.
 
IBPBI/1/415-428/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-429/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-558/12/ESZ Czy zakup ubrania ochronnego, kasku, rękawic, butów ochronnych, bagażnika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBII/2/415-585/12/CJS Czy przychód uzyskany ze sprzedaży komórki przynależnej do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzysta z ulgi meldunkowej?
 
IPTPB2/415-712/12-6/KSM Czy w opisanym przypadku przysługuje Wnioskodawczyni zwolnienie podatkowe?
 
IPTPB1/415-617/12-4/MAP Czy Wnioskodawca może rozliczać się z wynajmu pokoju gościnnego w formie ryczałtu 8,5% od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 
IPTPB1/415-643/12-2/KO Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, a jednocześnie podmiot realizujący zadania określone w projekcie, wypłacając stypendia doktoranckie ma prawo w odniesieniu do tych wypłat zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym od tych wypłat nie odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-403/12-4/TW Sprzedaż gruntów rolnych.
 
IPTPB1/415-603/12-4/AG Czy wykupując samochód po umowie leasingu ,,prywatnie” (tj. na własne potrzeby, a nie na potrzeby działalności gospodarczej), a następnie sprzedając ten samochód po 9 miesiącach użytkowania, Wnioskodawca nie naraża się na negatywne skutki podatkowe?
 
ILPB2/415-396/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPTPB2/415-706/12-4/AKr Czy w związku z powyższym, w myśl art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), Wnioskodawca jest zobligowany do uiszczenia należnego podatku w wysokości 19% od uzyskanego dochodu z tytułu sprzedaży ww. akcji, do dnia 30 kwietnia 2013 r.?
 
ILPB1/415-459/12-4/AG Czy wyodrębniona jak w opisanym stanie faktycznym część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci zespołu składników majątkowych, w tym zobowiązań związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach portalu internetowego wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4Ustawy PIT?
 
ILPB2/415-438/12-4/AJ 1) Czy otrzymywana od córki kwota podlega opodatkowaniu?2) Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-706/12-2/TW Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-706/12-3/TW Skutki podatkowe wystąpienia akcjonariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej oraz likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-957/12-2/AJ Czy przychód uzyskany z planowanej sprzedaży gruntu rolnego będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?
 
ILPB1/415-419/12-4/AA Czy zakup monet w banku, nieudokumentowanych fakturą VAT może być ujmowany w PKPiR jako zakup towarów stanowiących KUP?
 
ILPB1/415-521/12-2/AG 1. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?2. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii doradcy podatkowego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?3. Czy wydatki, które Wnioskodawca poniesie w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na składki, w tym ubezpieczenie z tytułu wpisów na liście doradców podatkowych i radców prawnych za okres sprzed rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? 4. Czy wydatki poniesione przed i po rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na kurs z zakresu podstaw rachunkowości, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej, przy założeniu, że kurs ten rozpoczął się przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
 
IPPB4/415-903/12-4/JK3 Wskazać należy, iż Wnioskodawca nabył udział w prawie wieczystego użytkowania, w części w 1989 r. oraz w części w 2006 roku. Zatem pięcioletni okres, liczony w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął odpowiednio z końcem 1994 r. i z końcem 2011 roku. Wobec powyższego, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu, zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku składania informacji ani deklaracji do Urzędu Skarbowego.
 
IPTPB2/415-726/12-5/KSM 1. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 6 września 2007 do chwili obecnej (19 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB1/415-610/12-6/KO Czy Zbywca powinien skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość darowanych towarów handlowych i wydatków na nabycie albo wytworzenie środków trwałych, a także wydatków na nabycie wyposażenia?
 
IPTPB2/415-701/12-6/KO Czy ww. darowizna spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Zbywcy?
 
IPTPB1/415-273/11-6/12-S/KSU Czy jeżeli lokale mieszkalne powstały po przebudowie części budynku w roku 2009 to należy je opodatkować wg zasad obowiązujących w 2009 r., czy w 2008 r.? - chodzi o przeznaczenie uzyskanych kwot ze sprzedaży na zakup nowego lokalu mieszkalnego lub zapłatę podatku dochodowego od różnicy ceny sprzedaży i zakupu.
 
IPTPB2/415-812/12-3/KSM 1. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 1 lipca 2008 r. do chwili obecnej (16 listopada 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 powinno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB2/415-813/12-3/KSM 1. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 20 września 2007 r. do chwili obecnej (16 listopada 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2. Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 powinno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB3/423-369/12-2/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę komandytową, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia, w części, w jakiej będą one stanowiły dochód Funduszu (w związku z jego udziałem w zyskach podmiotu transparentnego podatkowo).
 
IPTPB2/415-798/12-3/KSM 1.Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 1 listopada 2009 r. do chwili obecnej (26 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?2.Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Wskaźniki gospodarcze