Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2012 r.
 
IBPP1/443-1104/11/AW Usługi szkoleniowe świadczone przez podwykonawcę dla podmiotów będących beneficjentami środków publicznych, korzystają ze zwolnienia w podatku VAT
 
IBPP2/443-791/11/WN możliwość zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, świadczonych przez Wnioskodawczynię usług konserwacji zabytków
 
IBPP3/443-762/11/KO w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej za ponadnormatywną eksploatację drogi oraz wszelkich innych szkód związanych z ww. drogą
 
IBPP3/443-773/11/KO w zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem lokali użytkowych
 
IBPP3/443-760/11/PK Miejsce świadczenia usługi programowania robotów przemysłowych oraz sterowników, uruchamiania systemów sterowania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu.
 
IBPP3/443-790/11/PH działki niezabudowane
 
IBPP4/443-1140/11/AZ zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu sanitarnego
 
IBPP4/443-1167/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1294/11/KG Opodatkowanie podatkiem VAT usług badań psychologicznych kierowców, operatorów maszyn, osób pracujących na wysokości.
 
IBPP2/443-796/11/BW Czy nieodpłatne wydanie klientom nagród przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu VAT?
 
IBPP2/443-804/11/WN stawka podatku VAT na dostawę garaży w ramach całego przedmiotu dostawy obejmującego lokal mieszkalny wraz z wszystkimi częściami składowymi, tj. z odpowiadającym mu udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej oraz przynależnymi do tego lokalu pomieszczeniami
 
IBPP2/443-805/11/WN stawki podatku VAT na dostawę skanera 3D
 
IBPP2/443-830/11/ICz Stawka podatku na wykonanie usługi montażu jednostki centralnego odkurzania w budynkach jednorodzinnych.
 
IBPP3/443-789/11/KO w zakresie opodatkowania udziału w Cash poolingu
 
IBPP3/443-792/11/PK zwrot podatku
 
IBPP3/443-822/11/PK opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego
 
IBPP3/443-1109/11/PK Miejsce świadczenia usługi programowania robotów przemysłowych oraz sterowników, uruchamiania systemów sterowania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu.
 
IBPP3/443-1110/11/PK Miejsce świadczenia usługi programowania robotów przemysłowych oraz sterowników, uruchamiania systemów sterowania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu.
 
IBPP3/443-1112/11/PK Miejsce świadczenia usługi programowania robotów przemysłowych oraz sterowników, uruchamiania systemów sterowania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu.
 
ILPP2/443-1081/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ITPP1/443-518/11/KM Czy wynagrodzenie przyznane Wnioskodawcy jako komplementariuszowi spółki komandytowej wynikające wprost z zapisów umowy tej spółki stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?
 
IBPP1/443-1684/11/AS Opodatkowanie planowanej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części gruntu wraz z znajdującymi się na tym gruncie: prawem własności budynku administracyjnego, prawem własności części parkingu samochodowego, oraz prawem własności zbiornika.
 
IBPP3/443-995/11/AB Opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki z o.o.
 
ITPP1/443-873a/11/JJ Opodatkowania świadczenia usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia imprezy masowej oraz zabezpieczeniu medycznym imprez masowych.
 
ITPP1/443-873b/11/JJ Opodatkowania usług przeprowadzania badań osób zatrzymanych przez policję.
 
ITPP1/443-873c/11/JJ Zwolnienia od podatku usługi gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę.
 
ILPP4/443-552/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.
 
IPPP1-443-1240/11-2/MP Transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę Nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy w części w jakiej działki składające się na Nieruchomość stanowią według Studium tereny inne niż przeznaczone pod zabudowę (zieleń urządzona), a w pozostałej części podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. 23% stawka podatku od towarów i usług.Zastosowanie metody klucza powierzchniowego jest właściwe i miarodajne z uwagi na fakt, iż cała Nieruchomość stanowi teren niezabudowany.
 
IPPP2-443-596/11-2/AK Usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji
 
ILPP2/443-1174/11-2/AKr Sprzedaż udziału w gruncie nabytego w drodze spadku.
 
ILPP2/443-1198/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania kopii faktur w postaci elektronicznej.
 
ILPP2/443-1297/11-16/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 
ILPP2/443-1297/11-17/SJ Jeżeli zostały w ciągu tego roku podatkowego, tj. 2011 błędnie zastosowane stawki podatku VAT w opisanych wyżej świadczonych usługach w jednostce Wnioskodawcy, przed dniem sporządzenia niniejszego pisma z uwagi na błędną interpretację przepisów podatkowych lub błędnie sklasyfikowanie usług w grupowaniu PKWiU z 2008 roku, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia odpowiednich korekt deklaracji podatkowych VAT? Jeżeli tak, to czy od daty otrzymania prawidłowej interpretacji podatkowej, czy od początku 2011 roku?
 
ILPP1/443-1067/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług likwidacji szkód komunikacyjnych sklasyfikowanych pod symbolem 67.20.10-00.
 
ILPP4/443-493/11-4/BA Czy w związku ze sprzedażą gruntu o którym mowa powyżej Wnioskodawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT i jego rozliczenia?
 
IPPP3/443-1087/11-2/KC W zakresie nieodpłatnego importu usług oraz nieodpłatnego przekazania biletów wstępu na mecze UEFA EURO 2012
 
IPPP2/443-1001/11-4/IZ Dotyczy rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu wydań towarów w ramach usług promocyjno-reklamowych
 
ITPP2/443-1446/11/AP Obowiązek wystawienia faktur VAT w sytuacji, gdy nabywca nie dokona zapłaty, gdyż jest w upadłości.
 
ITPP2/443-1401/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1346/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1352/11/PS Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1273/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1312/11/AK Możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze