Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2012 r.
 
IPTPP2/443-532/11-7/PM Wnioskodawczyni jako niezarejestrowany podatnik podatku VAT, nie ma prawa wystawiać faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży, oznaczonych wyrazami „Faktura VAT”, bowiem zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktury VAT mogą być wystawiane jedynie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Wnioskodawczyni niebędąca podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług jest obowiązana na żądanie usługobiorcy do wystawienia rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotowej usługi. Rachunek nie może zawierać podatku VAT.
 
IPTPP2/443-552/11-2/IR Opodatkowanie podatkiem VAT usługi montażu trwałej zabudowy wnękowej i mebli kuchennych oraz drzwi do mebli jak również drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z zakupionych materiałów trwale zamontowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 111 i 112.
 
IPTPP1/443-712/11-4/MS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013
 
IPTPP3/443-101/11-2/IG Czy opisane usługi w zakresie koordynowania realizacji projektu mającego na celu kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe pracowników, który jest w ponad 70% finansowany ze środków publicznych – Europejskiego Funduszu Społecznego – jako usługi ściśle związane, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
 
IPTPP1/443-813/11-2/IG Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 413 PROW 2007-2013).
 
IPTPP1/443-809/11-4/RG Czy w zaistniałym stanie faktycznym Uniwersytet ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z osiągnięciem celów w projekcie?
 
IPTPP4/443-12/11-2/OS Czy w opisanym zdarzeniu Parafii Rzymskokatolickiej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania?
 
IPTPP3/443-102/11-2/BJ Świadczone przez Wnioskodawcę na zlecenie pełnomocnika firmy ubezpieczeniowej usługi sporządzania dokumentacji fotograficznej pojazdów oraz ich identyfikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT
 
IPTPP3/443-107/11-2/BJ Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zakwaterowania uczniów korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a), natomiast wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na zapewnieniu uczniom wyżywienia w stołówce i barku szkolnym korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 24 lit. a), jako usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 
IPTPP3/443-99/11-4/AW Planowana przez Wnioskodawcę dostawa na terytorium kraju przedmiotowego wysięgnika, należącego do towarów o których mowa w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie dokonywana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej, podlegać będzie opodatkowaniu stawką 8%.
 
IPTPP1/443-798/11-4/IG Czy w odniesieniu do powyższej sytuacji Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowaniem projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-797/11-4/IG Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, jak i po jego zakończeniu, które planowane jest na dzień 30 września 2011 r.?
 
IPTPP2/443-632/11-2/JS zbycie przedmiotowego budynku wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy
 
IPTPP2/443-540/11-10/JS zwolnienie z opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci budynku i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki komandytowej
 
IPTPP1/443-769/11-5/IG O ile jak wskazano we wniosku wykonywane przez Wnioskodawcę usługi wynajmu własnych maszyny wraz z obsługą do pozyskania i zrywki drewna innym podmiotom gospodarczym sklasyfikowane są grupowaniu PKWiU ex 02.40.10 to podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 
IBPP3/443-1012/11/PK Opodatkowanie wpłaconych środków na rachunek powierniczy.
 
IPTPP4/443-48/11-3/ALN Czy Wnioskodawczyni prowadząca jednoosobową praktykę lekarską świadcząca jedynie usługi medyczne, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadząca sprzedaży żadnych towarów, ani też nie świadcząca innych usług niż medyczne, ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług związanego z zakupionym sprzętem ?
 
IBPP1/443-1467/11/LG Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych świadczonych dla jednostki z sektora finansów publicznych oraz wystawienie faktur korygujących VAT w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku dla przedmiotowych usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1504/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez placówkę kształcenia ustawicznego.
 
IPPP3/443-1194/11-2/SM Opodatkowanie usługi cash-poolingu
 
IPPP3/443-844/11-4/KB Czy Wnioskodawca przy ustalaniu prawidłowej podstawy opodatkowania przy transakcji zbycia udziałów w nieruchomości powinien wykazać w fakturze odrębnie zbycie gruntu zabudowanego i zastosować zwolnienie z podatku VAT, zaś grunt niezabudowany opodatkować stawką podstawową VAT 23%?
 
IPPP3/443-1213/11-2/SM Podstawa opodatkowania z tytułu działalności wymiany walut
 
ITPP2/443-1477/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją przedsięwzięcia.
 
ITPP2/443-1464/11/EK Czy Kołu Gospodyń przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-1357/11/EB Wynagrodzenie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów, stanowią rabat, zatem Spółka udzielając rabatu powinna wystawić fakturę korygującą.
 
IBPP1/443-770/11/BM w zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia BHP (w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej)
 
IBPP4/443-1440/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT treningów psychologicznych (np. komunikacji, asertywności) realizowanych dla firm.
 
IBPP4/443-1441/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług superwizji dla terapeutów, psychologów i psychoterapeutów świadczonych w celu poprawy zdrowia psychicznego; usług superwizji, stanowiących część szkolenia instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień, usług superwizji, stanowiących część szkolenia psychologów i psychoterapeutów finansowanych w conajmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
 
IBPP4/443-1442/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleń instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień; szkoleń dla psychologów, które są w całości finansowane ze środków publicznych; szkoleń psychoterapeutów, które w całości są opłacane przez uczestników i nie są w żaden sposób finansowane ze środków publicznych.

Wskaźniki gospodarcze