Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2012 r.
 
IBPP1/443-1045/11/LG Zwolnienie od podatku VAT dla usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IBPP4/443-1110/11/MN Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie akupresury, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. b ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów usług jako usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia.
 
IBPP4/443-1223/11/MN Wnioskodawca jest podmiotem (artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, a zatem świadczone przez niego usługi wykonywania utworów muzycznych na koncertach artystycznych i imprezach kulturalnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu
 
IBPP4/443-1262/11/JP opodatkowanie podatkiem VAT opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenie czy pobierana opłata powinna być traktowana jako wartość netto
 
IBPP4/443-1266/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
IBPP4/443-1370/11/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem polegającym na remoncie kościoła
 
IBPP4/443-1379/11/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem instrumentów.
 
IBPP4/443-1390/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1398/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1428/11/EJ wypłata stypendium w ramach projektu
 
IBPP4/443-1429/11/EJ wypłata stypendium w ramach projektu
 
IBPP4/443-1461/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją warsztatów edukacyjnych.
 
IBPP4/443-1471/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem chodnika na cmentarzu.
 
ITPP1/443-579/11/AT Czy w świetle zmian, nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (w rozumieniu Spółki) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przez Spółkę?
 
ITPP2/443-646/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-615/11/AK Zakres uznania dokonanych dostaw za eksport towarów i opodatkowania ich stawką 0%.
 
ITPP2/443-643/11/EK Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usługi transportu towarów oraz sposobu jej udokumentowania.
 
ITPP2/443-756/11/AW Opodatkowanie otrzymanej refundacji kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz przyczep do przewozu rodzin pszczelich.
 
ILPP2/443-1162/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku.
 
ILPP2/443-1065/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku.
 
ILPP2/443-1072/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1073/11-3/MR Czy w przypadku zajęcia stanowiska przez tutejszy Organ, iż przedmiotowa opłata ma charakter cywilnoprawny, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to z jakiego tytułu oraz według jakiej stawki podatkowej?
 
ILPP2/443-1080/11-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup maszyn.
 
ILPP1/443-995/11-2/AW Prawo do wystawienia faktury korygującej oraz dokonania korekty deklaracji w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy.
 
ILPP1/443-987/11-5/KG Odzyskanie podatku w związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie wiejskich domów kultury.
 
ILPP1/443-989/11-3/NS Czy tak udzielane pożyczki podlegają opodatkowaniu podarkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, czy powinny być potwierdzane fakturami wewnętrznymi?
 
ILPP1/443-1002/11-5/MP Czy podatek VAT został doliczony słusznie, czy należy go zwrócić kupującemu?
 
ILPP2/443-1109/11-2/SJ Możliwość opodatkowania podatkiem VAT umowy dzierżawy części gospodarstwa rolnego po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny.
 
ILP2/443-1096/11-4/MN Opodatkowanie wniesienia aportu (zorganizowana część przedsiębiorstwa).
 
ITPP2/443-1371/11/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-867/11-2/KG prawo do składania przez Wnioskodawcę deklaracji miesięcznych
 
IPPP1-443-1191/11-5/JL Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie stanowiła ponownej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i pozostaje poza zakresem tej ustawy.
 
IPPP3/443-1199/11-5/MPe w zakresie uznania Spółki za podatnika VAT
 
IPPP3/443-740/11-2/KB Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji?
 
IPPP3/443-735/11-6/KB Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym powyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1171/11-4/SM Opodatkowanie wkłady własnego beneficjenta pomocy i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1251/11-2/ISz Faktury w formacie PDF
 
IBPP4/443-1443/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT superwizji realizowanych w zakładach opieki zdrowotnej.
 
IPPP1/443-1334/11-4/PR zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na wycenie nieruchomości wykonywanych w ramach procesu udzielania kredytu hipotecznego.
 
IPPP1/443-1404/11-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług cateringowych.
 
ITPP2/443-1259/11/PS Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
IBPP1/443-1011/11/AZb lustracje przeprowadzane przez Wnioskodawcę w spółdzielniach mieszkaniowych zrzeszonych w ramach zabezpieczonej części składki umową i fakturą korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy2.
 
IPPP1/443-1288/11-2/AW zwolnienie od podatku VAT usługi bankomatowej
 
IBPP1/443-1387/11/LSz Usługi geodezyjne nie wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynności podlegające opodatkowaniu według stawki obniżonej podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.
 
ITPP1/443-781/11/JJ Stawki podatku dla montażu markiz przyokiennych.
 
IBPP2/443-91/11/ASz stawki podatku dla dostawy czasopism specjalistycznych wytworzonych po dniu 1 stycznia 2011r.
 
IBPP2/443-110/11/ASz stawka podatku dla ciastek.
 
ITPP1/443-816/11/JJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP2/443-216/11/RSz prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT od zakupu oleju napędowego do pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingowej

Wskaźniki gospodarcze